Ауған соғысына қатысу шы лар дың мәртебесін Ұлы Отан сожүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата04.02.2017
өлшемі0.64 Mb.
#2109
  1   2   3   4   5   6   7   8

ИӘ

Ауған соғысына қатысу шы-

лар дың мәртебесін Ұлы Отан со-

ғы сының ардагерлерімен те ңес-

ті ру қажет. Бүгінгі күні бұл мәселе 

өте өзекті болып отыр. Ауған со-

ғы сына қатысушылардың ер лік-

те рін дәріптеп, ұрпаққа тәрбие 

бе ру мәселесі де, кемшін түсіп 

жат қан жайттар да көптеп кез де-

се ді. Отаны үшін жан қиюға даяр 

адам дарды құрметтемесек, қа-

лай біз жас жеткіншектерге елін, 

же рін сүюді үйретеміз? Жалпы, 

«ар 

дагер» деген сөздің ма ғы-

насын ашып алсақ. Менің тү сі ні-

гім де, ар дагер деген кез келген 

са лада мем лекет үшін жанын қия 

ала тын адам болу керек. Бұл со-

ғыс қа 22 мың нан астам қа зақ-

стан дық  ат тан дырылды.   

ЖОҚ 

– Екі соғыста да тоталитарлық 

КСРО-ның құрамында соғыстық. 

Еке 


уінің айырмашылығы сонда 

– Ұлы Отан соғысында қазақтар 

сырт  қы күштен, фашизм идео ло-

гия сынан, КСРО құрамында бол са 

да, өз жерлерін, Отанын қор ғау ға 

қа тысты. Ал Ауған соғысы қы зыл 

им 

перияның коммунизм идео-ло  гия сының  шекарасын  кеңейту 

үшін ықпал ету аймағын ұлғайту 

мақ сатында жүргізілді. Ұлы Отан 

со ғысын кейінгі кезде Ресей өзіне 

же кешелендіріп алғандай көрінеді. 

Әлемге пиар – акция сияқты көр-

се теді. 

«Ауған  соғысына  қа ты су шы-

лардың мәртебесін Ұлы Отан 

соғысы ардагерлерімен теңестіру 

қажет емес» деп ойлаймын.  

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Ресей мемлекеттік думасының 

депутаты, ЛДПР төрағасы:

– Бес жылдың ішінде олар 

(Украина) өздерінің экономикасы 

жоқ екенін түсінеді. Ал экономика 

жоқ болса, тезірек әкеге оралу ке-

рек. Мен мұны былай атаймын: 

«ба  лалар,  кішкене  қыдырдыңдар 

ма, қайтыңдар үйге, біраз қалжың-

да  дыңдар, жетеді, болды... Львов 

Ук 


 

раинаға идеалды астана бола 

ала  ды, ал қалғаны бізге 8-9-ыншы 

фе  дералды округ болып қайтсын». (Алдағы 5 жылдың ішінде 

Украинаның Ресей құрамына 

қайта қосылатындығы 

жөнінде айтқаны)

№22 (248) 

13 ақпан

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Әзімбай ҒАЛИ, 

саясаттанушы:

Бақытжан ОРАЗАЛИЕВ, 

Ауған соғысының ардагері, ғалым:

МӘДЕНИ Ж


О

Б

А2-бет

4-бет

5-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Қазақ әніне 

тамшыдай үлес 

қоссам, сол – бақыт

Акция мен 

сыйлықтың 

сиқыры


Салақ әкімдердің 

шала сайттарыАуған соғысына қатысушылардың мәртебесін Ұлы Отан соғысы 

ардагерлерімен теңестіру уақыты пісіп-жетілді ме?

Ауған соғысы табаны күректей 10 жылға созылса 

да, қантөгістің себебін, соғыстағы қазақ жігіттерінің 

ерліктерін қазіргі жас ұрпақ жете біле бермейді. 

Қазіргі деректерге сүйенсек, ауған жеріне аттанған 

22 мыңнан аса сарбаздың Қазақстанда 18 мыңға 

жуығы қалған екен. Олар қазір ортақ мақсатқа 

негізделген мүдделі топқа айналып отыр. Қоғам 

алдына шығып, ауық-ауық «Ауған соғысына 

қатысқандардың ерліктері ұмыт қалмай, есімдері ел 

есінде қалсын десек, оларға лайықты мәртебе 

беруіміз керек» деген уәждерін айтып жүр. Осы 

ретте «Ауған соғысына қатысушылардың 

мәртебесін Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен 

теңестіру қажет пе?» деген сауалымызды 

ғалымдарға қойдық.

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Таланттарды танытқан – «Тәуелсіздік толғауы»

Алабұға атанған бас сүйегі дөңестене бітіп, жон 

ар 

 

қасындағы тік пісте инелеріне қарата қойылған осы  нау балық ашаршылық жылдары, одан ерте за-

ман  дарда Балқаш жағалауын жайлаған қалың елдің 

құ ты болыпты. Ел аузында «алабұға – мәрт балық, 

қар  мақты салған бетте қабады. Сүзекі тартсаң, то бы-

мен, жалтылдақ сүйресең, үйірімен ілеседі» де лі нетін 

әң гімелер ғана қалған қазір. Шынтуайтында, жырт-

қыш 

тығы өзге балықтан еш кем емес, алабұғаның апатты тағдыры – адам қолының ісі. Өткен ғасырдың 

30-40-жылдары Балқаштан жылына 5000 тоннадан 

астам алабұға ауланады екен. Бұл көрсеткіш ал пы-

сын шы жылдары күрт кеміп, жылына 1000 тоннадай 

ға на ауланған. Ал 1971 жылы Балқашта алабұғаға ау 

тастау  мүлде тоқтатылған. Себеп біреу-ақ: балық 

тұқы мы толықтай жойылып кеткен! 

Жалғасы 2-бетте 

Балқаштың 

еркесі алабұға 

қайда кетті?

Балқаштың айдынында ең алғаш 

жойылған балық алабұға болды. 

«Жойылған» деген жаманатты сөзді 

тегін айтып отырғанымыз жоқ. Теңіз 

жағалаған балықшы қауымы, жалпы, 

жұртшылық алабұғаны тірідей көрмегелі 

отыз жылдан асып барады! Алабұға 

апаты 1960 жылдары көлге көксерке, 

ақмарқа тәрізді жыртқыштарды жіберген 

кезден басталған. Дене тұрқы алабұғадан 

анағұрлым ірі келетін көксерке балықтың 

үлкен аталық-аналықтарын қуалап 

жесе, ақмарқа қамыс-қопа арасында 

жайылып, уылдырығын жойып отырған. 

Кеңестік бесжылдықтардың белсенділері 

балық шаруашылығында кемел 

табыстарға жетуге ұрандап, алабұғаның 

тұқым ретінде тікелей жойылып кетуін 

осылайша қолдан жасап еді.

Осыдан 21 жыл бұрын, 1989 жылдың 15 ақпанында, геосаяси кордонға 

айналған Ауғанстаннан 10 жыл соғысудан көз ашпаған КСРО әскері 

шығарылды. Дәл осы аймақ КСРО-АҚШ ықпал аймағының түйіскен жері 

ғана емес, ислам атын жамылған радикалдық күштер құжынаған ұяға 

айналды. Исламның гүлденген мекені көне Үлкен Қорасан аймағының 

бір бөлігі саналған Ауғанстан топырағына есірткі егіліп, емін-еркін қару-

жарақ сатылып, ондаған жылдардан бері қантөгістен көз ашпай келеді. 

Ауған соғысына байланысты 800-ден астам кітап жазылып, ондаған фильм 

түсірілген. Миллиондаған тағдырларға қайғы-қасірет әкелген 1979-1989 

жылдардағы Ауғанстандағы соғыстың саяси сабағы және тарихи бағасы 

толықтай берілді деуге ерте. Дегенмен Кеңес-Ауған соғысына тәуелсіз 

Қазақстанның тұрғысынан қандай саяси баға берілуі керек?

ДАТ!

6-б

етте

Болат САЙЛАН:

«АУҒАНДЫҚТАРДЫҢ» 

РУХЫ ӨЗ ЕЛІНІҢ 

ҚОЛПАШЫН КӨРГЕН 

ЖАҒДАЙДА ОРНЫҒАДЫ

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

148,1

203,66

4,91

21,66

1,35

10144,1

1383,37

1763,91

72,76

1086,3

Мұратбек АЛМАСБЕКҰЛЫ

АУҒАНСТАНДАҒЫ АЯҚТАЛМАҒАН АЛАСАПЫРАН 

Ислам әлемінің кіндігінде жатқан Ауғанстанның ерекшелігі – 

этникалық және діни-топтық әркелкілігі болатын. Ауғанстанды 

толық билеуді мақсат тұтқан әртүрлі саяси топтардың жетекшілері 

сырттан көмек іздеуге бейілтұғын. Кірпік қақпай аңдыған алпауыттар 

да Ауғанстанды аласапыран етуге әркез даяр тұрды. Жалғасы 3-бетте 

Елордадағы Күләш Байсейітова атындағы Ұлттық опера және 

балет театрында  өткен салтанатқа мәдениет және ақпарат министрі 

Мұхтар Абрарұлы өзі келіп қатысты.  

Дү бірлі доданың «Тәуелсіздік толғауы» деп аталуы да тегін емес. 

Ал конкурстың не үшін жарияланғанын, оның мәдениет пен өнер 

үшін салмағы, алға қойған мұраты мен арманы жайлы мәдениет 

және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед мырза мәнерлей 

айтып берді. «Тәуелсіздік – біздің бабаларымыз ғасырлар бойы 

армандап, біздің ұрпақ жүзеге асырған, барлық қазақстандықтар 

үшін ең қасиетті құндылық». Министр Елбасының осы лебізін «Тә-

уел сіздік толғауы» атты тұңғыш халықаралық конкурстың арқау сө зі 

ретінде айшықтаудан бастады.

Отандық композиторлар мен драматургтердің, ақындардың 

шы ғар машылығын тікелей қолдау, ұлттық опера-балет, драмалық 

театрлар және жалпы, музыка саласының бәсекелестігін арттыру 

мақ  сатында ұйымдастырылған конкурс алты номинацияға бөлінді. 

Бәй геде бағы жанғандар реті төмендегідей болды:

  «Ең үздік балеттік шығармалар»: бірінші жүлде – Әділ Бестібаев, 

«Же р ұйық» балеті; екінші орын – Балнұр Қыдырбек (либреттосы – Тұр-

сын бек Нұрқалиевтікі), «Адамзатқа аманат» балеті. 

  «Ең үздік опералық шығармалар»: Алмас Серкебаев, «Дар 

Байтерека» операсы.   «Ең үздік камералық музыка»: Арман Жайымов, «Көр оғ лы» 

триосы; екінші және үшінші марапат – Артық Тоқсанбаев, «Дала на-

қыстары» поэмасы және Әліби Мәмбетов, «Трио-элегиясы». 

  «Ең үздік бүгінгі заман әндері»: бірінші жүлде  – Рыспанбет 

Байдалы, «Туған елім, дарқан жерім»; екінші орын – Айсұлу Тәниева, 

«Астана»; үшінші орын – Естай Әлікеев, «Алға,Қазақстан!». 

Жалғасы 5-бетте 

Елімізде тұңғыш рет өткізіліп отырған «Тәуелсіздік 

толғауы» атты аламан конкурс жарық жұлдыздардың 

жақұт пен жауһарға бергісіз жүлделі еңбегін жалпақ 

жұртқа жария етті. 

Кешегі Ауған соғысының 

бүгінгі саяси салдары  

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№22 (248) 13.02.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

МӘСЕЛЕ

ОҚИҒА


БАСТАМА

ҚОҒАМ


Салақ әкімдердің шала сайттары

Балқаштың еркесі алабұға қайда кетті?

Балабақша 

өртеніп кете 

жаздады

Қазақ 

тілін  оқыту 

бағдарламасы 

таныстырылды

Үйректер 

үсіп жатыр

Жетімдердің 

қалтасына қол 

салған директор 

сотталды

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

АЯЗ

Басы 1-бетте

Облыстағы аудандардың сайттарына 

шолу жасап көргенбіз. Там сандырарлықтай 

ештеңе таппадық. Т.Рысқұлов ауданының 

веб-сайты (http://t-ryskulov.zhambyl.kz),  

сірә, сауатсыз маманның қо  лы нан шық-

қан-ау. Беташар беті сұраққа толып қа лып-

ты.  Сірә,  бас қа  бағ дарламамен  жа сал  ған 

болуы керек. Мұнда уақыт тоқтап қал   ған 

ба дерсің. Соңғы мәліметтер 2007 жыл-

дың  қараша  айында  бе рі ліп ті.  Жа ңа лық-

тарды шам алып іздесеңіз де, тап пай сыз. 

Беташар бе тін де «Қош келдіңіздер!» де-

геннен басқа сөз жоқ. Қордай ауданы  

(http://www.akimatkorday.kz) сайтының 

орысшасы «ұрып» тұр. 2009 жыл 

дың 

тамыз айынан бері жаңартылмаған беттерге жаңа әкім нің ке луімен жан біткен 

сияқты. Биыл қаңтар айын да ғы әкім нің 

есеп беру кездесуімен жаңар 

ты 


лыпты. 

Беташар беті об лыс әкі мінің веб-сайты ның 

көшірмесі іспетті. Алғашқы бет  тегі об лыс 

әкі мінің сөздерінің кейбір сөй  лемдерін 

сөзбе-сөз көшіре сал ған. 

Нор   мативтік-құқықтық  актілер  айда-

рын  аш  қанымызда,  өт кен  жыл дың  наурыз 

айы   нан  бері  жаңар тыл маған. 

«Қайырым кітабы» де ген айдарды бұл 

не болды екен деп ашқанымызда маңда-

йы мыз  тас қа  ті рел гендей  болды.   

Сөйтсек, бұл айдар әкім мен халықтың 

ара  сын жал ғамақ болған алтын көпір қыз-

ме тін атқармақ болғанға ұқ сай ды, бірақ 

одан түк шықпаған сыңайлы. әкімге қо йы-

лар сұрақ беті бос тұр. Сұрақ та жоқ, жа  уап 

та жоқ. Бір таңғаларлығы «әкімшілік үй   -

лесі» деген сөз болды. Дұрыс ауда рыл ма-

  ған ба, жоқ әлде шынында да қандай тү  -

сініксіз сөз дегенбіз. Сірә, бұл «коор ди нат» 

дегеннің қордайша аудармасы болуы ке -

рек деп түйдік. Сарысу ауданының (www.

sarysu.kz)  сайтында тіршілік белгісі бай-

қалғандай болған. Алдамшы екен. Ай  мақ 

әкімі аппаратының 2010-2014 жыл   дарға 

арналған  стратегиялық  жоспар ла  ры 

беріліпті. «Билік органдарына сұрақ» де-

ген баған бар болғанымен, мұнда – «өлі 

ты ныштық». Осыған қарап аудан хал қы-

ның жағдайы тәуір ме деп қаласың. Мә де-

ниет саласына мән бермейтіні көрініп тұр. 

Айдары мүлде ашылмайды. Байзақ ау-

даны ( www. baizak.kz  ) сайтының аты бар 

да, заты жоқ. 

Мойынқұм ауданындағылар ( www.

mo yin kum.kz )  өзгеше өң беруге ты ры сып-

 ты.  Әнұранның мәтінін беріпті. Алайда 

бұ  лары өте сәтсіз шыққан. «Сөзін жаз ған-

дар – Жумекен Нэжімеденов, Нурсултан 

На  зарбаев» депті де, әнін жазған Шәмшіні 

мүл  де ұмыт қалдырыпты. Мәтін қазақша 

сияқ  ты. Бірақ орыстілділердің қолынан 

шық  қандығы көрініп тұр. Мәтін қатеден 

көз ашпайды. Қазақы і,ң,қ әріптері бар 

бол 

 

ғанымен, шала қазақша айқайлап тұр. 

Менін елім,

Менін жерім...

Урпакка жол ашкан,

Кен байтак жерім бар,.. – 

деп осылайша кете береді. Барлық бет-

те осы кемшілік менмұндалап ал дың нан 

шы ғады. Жаңалықтар беті былтырғы та-

мыз айы нан бері жаңартылмапты. Биыл ғы 

Жол дауды жалғамақ тұрмақ, «Ка дір лі ка-

зак стандыктар!  Кымбатты  отан дас та рым!» 

деп басталатын Президенттің был тырғы 

Жол дауы   бастан-аяқ қатеге ма лынып тұр. 

Бі лім, денсаулық, мәдениет са лаларын 

ұмыт  қалдырғанымен,  мем ле кет тік  сатып 

алу ды естен шығармапты. 

Талас ауданының (www.talas.kz)  сай-

тын да әкімнің аты-жөні орысша, өмір бая-

ны қазақша беріліпті. Уақыттың алға жыл-

жи тынын ұмытып қалған ба дерсің. Қыр-

күйек айында жүр. 

Қысқасы, Жамбыл облысында сайты 

жоқ аудандарды айтпаған күннің өзінде, 

бар дегендерден көңілді тоғайтатын дені 

дұ рыс ештеңе таппадық. Кемшілік деген 

жіп 


ке тізерліктей жетерлік. Осындайда 

әкім сауатсыз ба, жоқ қол астындағы ма-

ман сауатсыз ба деген ойға қаласың. Біл-

дей бір ауданды таныстыратын беткеұстар 

те тік-сайттар емес пе?! Неге тиімді пай да-

лан байтындары түсініксіз. Әлде интернетті 

иге руге әлі ерте деп санай ма екен?

Гүлжан КӨШЕРОВА, 

Тараз

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Заңгердің айтуына қарағанда, өл-

гендігі туралы анықтама болма ған дықтан, 

асыраушысынан  айыры луы на  байлынысты 

төленетін  жәр де м ақы ның  тағайындалмауы 

заңды. Сон  дық тан сіз жолдасыңыздың қай-

тыс бол 

ғандығы жайлы анықтама алуы 

-

ңыз қажет. Ол анықтаманы мә йітті қа ра ған дәрігер береді. Егер қандай да  бір се беп-

термен дәрігерлер бұл істен бейхабар қал-

ған болса, онда іш кі істер бөлімінде жол-

да сыңыздың су ға кетіп қайтыс болғандығы 

жай  лы іс тіркелген болуы керек. Сондықтан 

мән-жайды ішкі істер бөлімінен анық  та уы-

ңыз ға  болады.

Жолдасым қайтыс болғандығы жайлы 

анықтаманы қайдан аламын?

2009 жылдың мамыр айында жолдасым суға кетіп қайтыс болды. Ара 

дан 

көп уақыт өтпей сәбилі болдым. Кішкентайым қазір алты айлық. Алайда ма ған 

асыраушысынан айырылуына байлынысты төленетін жәрдемақыны «жолда сы-

ңыз дың өлгендігі туралы анықтама болмаса, төлемейміз» дейді. Осы заңды ма?

Маржан ЕРМЫРЗАЕВА, Алматы облысы

Тегін медициналық көмектің тізбесі

«ИНТЕРФАКС-ҚАЗАҚСТАН» ақпарат құралы таратқан мә 

лі-


метке қарағанда, Үкіметтің «Тегін медициналық көмектің кепілдік 

етіл ген көлемінің тізбесін бекіту туралы» қаулысы 2009 жылы 15 

жел 

тоқсанда қабылданған және 2010 жылдың 1 қаңтарынан бас тап күшіне енген. 

   Құжатта атап өтілгендей, бұл көмек республика азаматтарына 

жә не оралмандарға бюджеттік қаржы есебінен көрсетіледі жә не 

профилактикалық, диагностикалық, сондай-ақ тиімділігі ана ғұр-

лым дәлелденген  емдеуші медициналық қызметтерден тұрады.

Елімізде халыққа тегін және ақылы медициналық 

кө   мек түрлері көрсетілетінін білеміз. Осы орайда ме-

нің біл гім келгені, медициналық көмектің қай түрлері 

те гін? 

Зәйра ҚҰМАРОВА, Алматы облысы

ТІЗБЕГЕ ЕНГІЗІЛГЕНДЕР:

1) жедел медициналық көмек және санитарлық 

авиация;


2) амбулаториялық-емханалық көмек;

3) бастауыш медициналық көмек маманының 

жолдамасы бойынша стационарлы медициналық көмек;4) бастауыш медициналық көмек маманының 

немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша 

стационаралмастырушы  медициналық көмек;

5) қалпына келтіруші ем және медициналық оңалту;

6) паллиативті көмек және Үкімет белгілеген  халықтың  

санаты үшін медбикелік күтім.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау  ми-

нис трлігіне, облыстардың  және Алматы мен Астана қа-

лаларының  әкімдеріне  осы қаулыдан  туындайтын  қа-

жет ті шараларды қабылдау  тапсырылған.Осы аптаның бейсенбі күні 

Қызылорда қаласындағы «Жеті 

қазына» балабақшасында 

тұтқиылдан шыққан өрт 

көпшілікті әбігерге салып қойды. 

Түскі сағат 13.03-те балғындар 

үйінен шыққан түтін лезде 

ғимаратты жалын құшағына 

алды. 

Жаңа оқу жылынан бастап 

өзге тілдегі мектептерде қазақ 

тілі ағылшын бағдарламасы 

секілді деңгейлі түрде 

оқытылады. Яғни оқушылар 

қазақ тілін білу деңгейіне  

байланысты топ-топқа 

бөлініп игереді.  Осы жайлы 

кеше Алматыда  ҚР Ұлттық 

кітапханасында өткен 

республиканың ұлттық білім беру 

жүйесіндегі мемлекеттік тілдің 

даму болашағына арналған 

дөңгелек үстелде ҚР білім және 

ғылым министрі Жансейіт 

Түймебаев айтты.

Алтайдың аязы қанаттыларды 

қыспаққа алды. Қыстың басында 

Ертіс өзенінде үйректердің 

үйірімен жүргендігі туралы 

жазған едік. Дәл қазір -40 

градустық аязда сол үйректердің 

өміріне қауіп төне бастады.

Солтүстік Қазақстан 

облысында ұзақ жылдар бойы 

жетім балалардың нәпақасын 

жеп келген интернат директоры 

мен оның сыбайласы сотталды.  

Судья жетімдерді жылатқан 

қос ұстаздың ісі бойынша 

шығарылған үкімді үш сағат 

оқыды.

Хабар тиген сәттен бастап өз жұмысына 

кі ріскен облыстық Төтенше жағдайлар де-

пар  таментінің мамандары оқиға орнына 

де реу жетіп үлгерді. Осының арқасында 

ба 


лалар бақшасында тәрбиеленетін 48 

бүл діршін мен оларға қызмет көрсететін 

то ғыз адам қауіпсіз жерге шығарылды. 

Өрт ғимараттың 128 шаршы метр ау-

мағын шарпып үлгерді. Абырой бол ған-

да, тілсіз жаумен арпалыста сала маман-

да ры жоғары деңгейде жұмыс істей ал ды. 

Аталмыш ғимарат оншалықты жа рам сыз 

күйге ұшырай қойған жоқ. 

Облыстық Төтенше жағдайлар депар-

та 

ментінің хабарлауынша, ойда жоқта шық қан өрт арада бір сағат уақыт өткенде 

то лық сөндірілді. Оған аталмыш саланың 

35 маманы мен үш техникасы жұмыл ды-

рыл ды. Мамандар өрт пештің дұрыс жан-

ба 

уынан шыққан деп жорамал жасап отыр. 

Соңғы күндері Сыр бойында күн райы 

қаһарына мініп тұрған жайы бар. Осыған 

бай 


ланысты өткен жылы ғана ашылған 

же кеменшік балабақша мамандары қол-

мен жылытылатын пешке отынды көбірек 

сал 


ған болуы мүмкін. Дегенмен пештің 

дұ рыс тартпауы да өрттің шығуына себеп 

бол ған. Мамандар осы жайдың анық-қа-

ны 


ғына көз жеткізуге назар аударып 

отыр. 


Әділжан ҮМБЕТ, 

Қызылорда облысы

Аталған бағдарламаны ҚР Білім және 

ғы 

лым министрлігі жанындағы Ұлттық тес тілеу орталығы дайындады. Бұл жүйе 

Қа 


зақстан азаматтары мен еліміздің ау-

мағында әрекет етуші азаматтардың  қа-

зақ тілін жалпы деңгейде меңгеру көлемін 

айқындауға арналған. Оның негізгі 

мақсаты – азаматтардың қазақ тілін игеру 

дең гейін бағалау және меңгеру деңгейінің 

та лаптарына сәйкес сертификаттар беру. 

Жү йенің негізгі міндеттері – жүйе бойынша 

тест тапсырмалар қорын қалыптастыру, 

же тілдіру және дамыту, ғылыми зерттеулер 

жүр гізу. Бұл жүйені енгізу мен дамыту не-

гі 


зінен екі кезеңнен тұрады. Біріншісі – 

2008-2010 жылдарға арналған Қазтест 

жү йесін дамыту кезеңі, екіншісі – 2010-

2011 жылдарға арналған Қазтест жүйесін 

ен гізу мен дамыту кезеңі. Министрдің ай-

туын ша, халықаралық стандартқа сай ке-

ле 

тін бұл бағдарлама қазақ тілін оқыту мүм кіндігін арттыра түсетін болады. 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, министр:

– Жыл сайын қазақ тіліндегі ба ла-

бақ ша, мектептердің саны 2,5-3 есе-

ге артып келеді. Біз бірден қазақ тілін 

мең геру деңгейін 100 пайызға орын-

дай алмаймыз. Оны   өздеріңіз  де  бі-

ле сіздер. Елбасының тапсырмасымен 

бар 

лық мәселе бірте-бірте шешіліп 

ке леді.   


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет