Аудандық бі лім бөлімінің инспекторы, хажүктеу 1.05 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата12.09.2017
өлшемі1.05 Mb.
  1   2   3   4

Аудандық бі-

лім бөлімінің

инспекторы, ха-

лық ағарту са-

ласында ұзақ

жылдар бойы

жемісті қызмет

етіп, көпшіліктің

құрметіне, шə-

кірттерінің сүйіс-

пеншілігіне бө-

ленген Ғалия

Хайрудинқызы

Сагдеева асқа-

ралы 60 жасқа

толып отыр. Қа-

жымас еңбегінің арқасында көптеген наградаларға,

марапаттауларға ие болды. Біз Ғалия Хайру-

динқызын шын жүректен құттықтап, мықты

денсаулық, ұзақ та бақытты ғұмыр тілейміз.

Сіздің  қашан да ортамызда көңіліңіз көктемдей

құлпырып, шаттыққа бөленіп жүре беруіңізге

жүрекжарды лебізімізді білдіре отырып, жыр

шумағын арнаймыз.Айтылар көп бізден Сізге ақ тілек,

Зор денсаулық, бақытты өмір, бақ тілеп.

Ұзақ болсын, дейміз ғұмыр жасыңыз,

Шөпшек сүйіп, жүз жастан да асыңыз.

Игі тілекпен, аудандық 

білім бөлімінің ұжымы.

Æàðàìñûç äåï òàáûëñûí31-қаңтар  2015 жыл

Ò¼ëåáè òóû8

Телефондар: Бас редактор 6-20-14,

факс (725-47) 6-20-14, бас редактордың

орынбасары 6-19-52, секретариат 6-19-99,

бөлімдер: қоғамдық-саяси өмір, мəдениет,

тұрмыс жəне хаттар, аграрлық, тілшілер,

бухгалтерия   6-19-52, 

белгісі қойылған мақалаларға 

жарияланым ақысы төленген. Газеттің осы нөміріне жауапты 

кезекші Дина ХАНГЕЛДИЕВА.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп,

«АР - принт» ЖШС-нің баспаханасында басылды.

Баспахананың мекен-жайы:

Шымкент қаласы, Тəшенов көшесі, №24 үй.

Газетке жазылу индексі 66744

Таралымы  5172  Тапсырыс № 

Р

Біздің мекен-жайымыз: 161100, Қазақстан

Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы,

Леңгер қаласы, Төле би көшесі, 113 үй.

Ãàçåò ¥àçà°ñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ì´äåíèåò æәíå à°ïàðàò ìèíèñòðëiãiíäå 2013 æûëμû 20 ìàóñûìäà òiðêåëiï, ¹13693-à êó´ëiãi áåðiëãåí.

Ãàçåò ñåíái ê¾íi øûμàäû. Ðåäàêöèÿ ìàòåðèàëäàðäàμû ôàêòiëåðäiº ä½ðûñòûμûíà àâòîð æàóàïòû åêåíií åñêåðòåäi.

Æàðíàìàëàð ìåí õàáàðëàíäûðóëàðäûº ìàçì½íû ¾øií ðåäàêöèÿ æàóàï áåðìåéäi.

Меншік иесі: «Төлеби туы kz» аудандық қоғамдық-саяси  

газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ЖШС директоры —

бас редактор

РАХМАНҚҰЛОВ

Əбдімəлік

Түймебекұлы

Ш.Уəлиханов атындағы №2 орта мектеп ұжымы

осы мектептің лаборанты Нишанова Перизатқа əкесі

ҚҰЛАЖАННЫҢ

қайтыс болуына байланысты көңіл айтып, қайғысына

ортақтасады.

Қазақстан жалпы орта мектебінің ұжымы

директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары Мұхтар

Əліпбаевқа əкесі, мұғалімдер Əліпбаева Гүлзамира

мен Əліпбаева Жаннаға атасы 

СЕЙДАЛЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты көңіл айтып, қайғысына

ортақтасады.

Қазақстан жалпы орта мектебінің ұжымы осы

мектептің мұғалімі Усипова Дилараға енесі

ТƏЖІКҮЛДІҢ

қайтыс болуына байланысты көңіл айтып, қайғысына

ортақтасады.

Ким Юлия Ростиславовнаға 2012 жылғы 10 қаңтарда

ҚР ІІМ берген 032587809 санды жеке куəлік жоғалуына

байланысты жарамсыз деп табылсын.

* * * 

Беркимбаева Калия Естайкызының атына берілгенқабылдау комиссиясының жария етілген құрылыс

объектісін пайдалануға қабылдау туралы 2007 жылғы

10 тамыздағы №15969 актісі, ресімделмеген мүлікті

жария етуді жүргізу жөніндегі комиссияның 2007 жылғы

17 мамырдағы №2470 шешімі, Алатау ауылдық округіне

қарасты Қайнар ауылындағы қораның техникалық

төлқұжаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп

табылсын.

* * * 

Оркин Григорий Григорьевичтің меншігіндегі Леңгерқаласы, Төлеби би көшесі, №356 үйдегі №7 пəтерді

жекешелендіру туралы 1993 жылғы 7 сəуірдегі №1946

келісім-шарт, осы пəтердің техникалық төлқұжаты

жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

* * * 

Дунаев Анатолий Федоровичке 2001 жылғы 8ақпанда ҚР ІІМ берген 011377431 санды жеке куəлік

жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

* * * 

Ирисалиева Максуда Агзамовнаға 2005 жылы 27қаңтарда ҚР ƏМ берген 017138789 санды жеке куəлік

жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

–]22/02=Lì/ƒ!

Всем известно,

насколько важно

перед началом

лечения точно определить диагноз, а не действовать

вcлепую. Только такой подход может гарантировать

эффективность лечения. В настоящее время в медицине

используется множество методов.

Ультразвуковая диагностика -- один из них,

позволяющий просто и безболезненно осуществлять

качественную и количественную оценку данных,

исследовать морфологическую и функциональную

характеристики строения органов и систем.

- УЗИ дает достоверную информацию о положении,

форме и размерах внутренних органов и малого таза, а

также внутриутробного плода; Исследование удобно и не

требует сложной подготовки; УЗИ общедоступно;

Ультразвук безвреден и безопасен пациента любого

возраста, в том числе для еще не рожденных

(находящихся в утробе матери);  Исследование

безболезненно и не связано с неприятными

ощущениями; УЗИ практически не имеет

противопоказаний и ограничений применения. 

Возможности метода УЗИ:

- Выявление заболевания на ранних стадиях, когда

еще нет жалоб, что крайне важно применительно к

онкологическим заболеваниям: - Уточнение диагноза для

более правильного назначения лечения; Возможность

оценки результатов лечения.

Даже при отсутствии значимых проблем со здоровьем

желательно 1 раз в год проходить УЗИ.

Н.ТКАЧЕНКО,

медсестра УЗИ кабинета 

Толебийской районной больницы. 

1979 жылдың күзінде ұзын

бойлы, бір жас жігіт Тасарық

ауылындағы Блинков атын-

дағы орта мектепке жұмысқа

қабылданды. Сымбаты сұлу,

қадамы нық жас маман жас

ұландарға алғашқы əскери

дайындық пəнінен сабақ

беруге келіпті. Содан бері 39

жыл өтіп, қаншама түлек

ұшырса да, бұл əріптесіміз

өзінің əскери сымбатын жо-

ғалтқан емес. Талай жарыс-

тарға, байқауларға қатысып, жүлделі болған ол

тəрбиелеген ұландардың бойынан патриоттық сезім

байқалып тұрады. Осы ұлағатты ұстаз – құрметті

Берді СИҚЫМБАЕВТЫ Пайғамбар жасы – 63-ке

толуымен құттықтай отырып, «Сізге айтар жылы

лебізіміз шексіз, бейнетіңіздің зейнетін көріңіз»

дейміз.

Игі тілекпен, Т.Тоғысбаев 

атындағы орта мектеп ұжымы. 

Ұл-қыздарына, ұрпақтарына

арқа сүйер пана, көргені мен

үйреткені көп дана бола білген

асқар таудай əкеміз Нұржанов

Сəрсенбай Əлімбекұлының

дүниеден озғанына қырық күн

болып қалыпты. Ол 1930

жылы 15 маусымда Төлеби

ауданы, Қосағаш ауылында

дүниеге келді. Жастай жетім

қалған əкеміз өзінің қайсар-

лығы мен қажыр-қайраты,

адал еңбегі арқасында жетіл-

ді. Қазақ ұлттық университетінің филология

факультетін тəмəмдаған соң, Сарыағаш ауданында

еңбек жолын бастады. 1961 -- 1968 жылдары Екпінді

мектебінде мұғалім, осы мектеп директорының

орынбасары, К.Маркс атындағы, Новый строй

мектептерінің директоры, 1969 -- 1976 жылдары

Георгиев селолық кеңесінің хатшысы, Леңгер

аудандық білім бөлімінің инспекторы, əдістемелік

кабинет меңгерушісі, 1977 жылы Леңгер аудандық

білім бөлімінің меңгерушісі, мектеп инспекторы, 1982

жылы «Ақ мешіт» пионер лагерінің басшысы, Бірінші

Мамыр мектебінің директоры, Екпінді мектебі

директорының орынбасары қызметтерін атқарды.

1993 жылы зейнеткерлікке шықты. 1977 -- 1989

жылдары Леңгер округі бойынша Қазақ ССР-нің

депутаты болды. «Үздік ұстаз», «Қазақ ССР халық

ағарту ісінің озық қызметкері», «Үздік қызметкер»,

«Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 65 жыл» медалімен,

төсбелгілермен марапатталды. Социалистік жарыс

жеңімпазы атанды. Анамыз Гүлбала Нұржановамен

57 жыл отасып, 10 перзент тəрбиелеп, ұлын ұяға,

қызын қияға қондырды. 

Жанымызды үгіп өтті əр апта,

Əлде, Алладан келген бұл да бір сынақ па?

Сағынышпен қарайлаумен келеміз,

Асыл əке, өзің жатқан қыратқа.

Ағайын-туыс, құда-жекжатты, марқұммен сыйлас,

дəмдес болған баршаны 5 ақпан (қонақасы 4

ақпанда) күні сағат 13.00-де Қосағаш ауылындағы өз

шаңырағында берілетін қырық күндік асына

шақырамыз. 

Ұл-қыздары, ұрпақтары.    

Құрметті аудан тұрғындары! 

Сіздерді 6 ақпан күні сағат 15.00-де Леңгердегі

мəдениет үйінде өтетін Пайғамбарымыз хазіреті

Мұхаммедтің (с.а.у.) туған күні -- Мəуліт күні мере-

кесінің қадірменді қонағы болуға шақырамыз. «Қош

келдің, Мəуліт» тақырыбында ұйымдастырылатын бұл

рухани іс-шараны облыстан келетін «Асыл мұра» өнер

орталығы өткізеді.

Аудандық «Нұр» мешітінің əкімшілігі 

мен аудан имамдары.

¥ыр°ына ша°ыруМəуліт күні мерекесіне келіңіздер

● Советы медсестры

–]22/02=Lì/ƒ!

Начни с УЗИ

Сенім телефоны

Бірінші Мамыр ауылдық округі əкімінің аппараты

мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексі

нормаларын бұзуы туралы фактілерін 4-13-36, 4-13-39

сенім телефоны арқылы хабарлауға болатынын жəне

əкімшілік ғимаратында арыз-өтініштерге арналған

жəшік қойылғанын хабарлайды.

Қабылдау кестесі 

Бірінші Мамыр ауылдық округінің əкімі 2015 жылдың

бірінші жартысында төменде көрсетілген кесте

бойынша жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін

жеке қабылдайды жəне əкім орынбасары мен

аппараты мамандары күнделікті қабылдау жүргізеді.Е.ҚАДЫРБЕКОВ,

Бірінші Мамыр ауылдық округінің əкімі.

Зимина Екатерина Михайловнаға 2011 жылы 5

желтоқсанда ҚР ІІМ берген 032477615 санды жеке

куəлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп

табылсын.

* * * 


Асланов Сафар Астановичке 2007 жылы 11

желтоқсанда ҚР ІІМ берген 021536386 санды жеке

куəлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп

табылсын.

* * * 

Кушербаев Алихан Турсунулының меншігіндегіҚоғалы ауылдық округіне қарасты Ұзынарық ауылы,

Бұлақты көшесіндегі №55 үйдің техникалық төлқұжаты

жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

Æàðàìñûç äåï òàáûëñûíАты-жөні

Атқаратын қызметі

Қабылдау күні,

уақыты

Қадырбеков

Есімхан

Жанысұлы


Ауылдық округ əкімі

Сейсенбі


Бейсенбі

Сағат 11.00-17.00

Үзіліс 13.00-15.00

Шалғынбаев

Жандар

АрипбаевичАуылдық округі

əкімінің


орынбасары

Күнделікті

Аппарат мамандары

Күнделікті7

31-қаңтар  2015 жыл

Ò¼ëåáè òóû“Балапан” бағдарламасы

2014 жылдың қаңтар айында Қаратөбе

ауылында жаңа, заман талабына сай

балабақша пайдалануға берілді. Балаларын

балабақшаға беруге мүмкіндігі туған ата-

аналардың қуанышында шек болған жоқ.

Ауыл орталығындағы балабақшаны сырт-

тай көріп жүргенімізбен, ішін аралап көрудің,

ондағы тəрбие жұмысымен танысудың реті

келмепті. Жақында оның сəті түсті. Барып

көрдік, араладық, тəрбие жұмыстарымен

таныстық. Екі қабатты зəулім балабақша

ғимараты ауылға сəн беріп тұр. Мұндай

балабақшаны ауыл тұрғындары өңі түгілі

түсінде көрген емес. 

Балабақша салынуының өзіндік тарихы

бар. 2011 жылы Біріккен Араб Əмірлігінің

шейхы Халифа Бен Зайед Аль Нахаян мырза

Қаратөбе ауылдық округіне қарасты,

Алатаудың төсіндегі табиғаты тамаша

Қарааршада жаз бойы демалысын өткізеді.

Бұл жердің əсем табиғаты, жұпар, шипалы

ауасы, самал желі, сылдырап аққан бастау-

бұлақтары қатты ұнайды. Құрметті қонақ риза

болып, осы жерді қоныстанған тұрғындарға

тарту жасап, қайырымдылық көрсетуді

мұсылмандық парызы санайды. Ауыл округі

орталығынан балабақша салып беруді жөн

көреді. Көп ұзамай, іс жүргізуші көмекшілеріне

балабақшаның жобалау-сметалық құжат-

тарын тез арада дайындауды тапсырады.

Сонымен, іс қозғалып, бір жыл көлемінде

құжаттары əзірленіп бітеді. Құрылысшылар

2013 жылдың ақпан айынан іске кіріседі. 

Балабақшада еліміздің болашақ иелерінің

тəлім-тəрбие алып, тынығуына барша жағдай

жасалған. Сəбилерге қажетті жатын

бөлмелердегі жиһаздар, түрлі ойыншықтар,

жуынуға, асханаға керек жабдықтар,

медициналық қондырғылар, жылыту жүйе-

лерін қайырымдылық қоры қамтамасыз

еткен. Ондағы жабдықтардың бəрі ыңғайлы,

бүгінгі үлгімен жасалған. Сырттағы 4 ойын

алаңы балалардың бос уақытын көңілді,

қызықты өткізуге мүмкіндік береді. Ал дəлізде,

бөлмелерде төселген кілем, кілемшелер

аудан əкімдігі тарапынан беріліпті. Медбике

бөлмесіндегі ауаны залалсыздандыратын

“кварц”, алғашқы көмек көрсету кезінде керек

жарық күшейткіш қондырғыларға кез-келген

балабақшаның қолы жете бермейді.

“Айым” деп аталатын балабақша меңгеру-

шілігіне Қаратөбе орта мектебінің бастауыш

сынып мұғалімі, 22 жылдық педагогикалық

еңбек өтілі бар, тəжірибелі ұстаз Айгүл

Жүнісова тағайындалыпты.

Меңгерушінің айтуынша, алғашқы үш айда

жаңа балабақшаның қажетті құжаттарын

дайындаумен, мамандарды, тəрбиешілерді

жасақтаумен айналысып, бəрін түген-

дегеннен кейін, сəуір айынан бастап

бүлдіршіндерді қабылдай бастаған.

-- Қазір балабақшада 4 топ жұмыс жасайды.

Онда 80 бала тəрбие алып жүр. “Құлыншақ”

ересектер тобында 20 бала (5 -- 6 жас арасы),

“Кəусар” атты 2 орта топта (4 -- 5 жас) 36

бала, ал “Күншуақ” сəбилер тобында (3 -- 4

жас) 30-дан астам бала тəрбиеленуде. Əр

топта жоғары білімді педагогтар, психолог,

тəрбиешілер, олардың көмекшілері бар. Олар

Білім жəне ғылым министрлігінің балабақша

тəрбиеленушілеріне арналған оқулық, бағ-

дарлама, əдістемелік құралдарын басшы-

лыққа алып, жұмыс жүргізеді. Күнделікті

тəрбиеленушілермен “Денсаулық”, “Таным”,

“Шығармашылық”, “Қатынас”, “Əлеумет”

деген 5 бағытта жұмыс жүргізіледі, -- дейді

меңгеруші.

Балабақша ашылғалы бері бірнеше іс-шара

өткізіпті. Атап айтқанда, балаларды қорғау

күніне орай “Əрқашан күн сөнбесін” атты

мерекелік ертеңгілік өткізіп, балалар жас

ерекшелігіне қарай тақпақ, əн айтып, би

билеп, асфальтқа сурет салған. Астана күніне

орай “Сүйікті менің Астанам” ертеңгілігін, жол

ережесі туралы “Жол əліппесін білесің бе?”,

қыркүйек айында Білім күніне арнап “Білім”

атты ертеңгілік өткізіпті. Əр іс-шараға ата-

аналар шақырылып отырады.

-- Əлі таңдайынан ана сүті кетпеген, əр

үйдің бір-бір еркесі балабақшаға тез үйреніп,

жаңа ортаға бейімделуде. Сондай-ақ, іс-

шараларды мазмұнды өткізуде əрдайым

ата-аналардың көмегіне жүгініп отырамыз, --

дейді əдіскер Нұргүл Сүлейменова.

Ересектер тобының дайындық бөлмелерін

аралау кезінде бүлдіршіндердің сурет салып

жатқан сəтіне кез болдық. Алдарындағы

столда түрлі-түсті қаламдар, сурет дəптер-

лері, суреттердің эскиздері жатыр. Балалар

бар дүниені ұмытып, ынты-шынтысымен

сурет салуда. Олардың сурет салуға машық-

танып қалғаны байқалады.

Біз барған күні “Кəусар”

тобының ертеңгілігі өтіп жатты.

Тақырыбы -- “Алтын күзім,

арайым”. Ата-аналар бала-

ларының өнерін тамашалауға

қуана-қуана келіпті.

Ертеңгілік Əнұранды шырқау-

дан басталды. Кішкентай бүл-

діршіндер оң қолдарын жүрек

тұсына қойып, жүздері бал-бұл жанып,

əуелете шырқады. Топ тəрбиешісі Тұрсын-

баева Гүлбаршын:

Қайтқан құсты көрдің бе,

Қаптай ұшқан əуелеп.

Күткен күзім келдің бе,

Сыңсып бағым мəуелеп. -- деп жиынды

бастап, жылдың төрт мезгілінің ең берекелісі,

ырысты, жомарт күз айларына қысқаша

сипаттама беріп: “Сарғайған сағынышқа,

сары жапыраққа толы, жалын атқан жастыққа,

сары алтындай астыққа толы, селт еткізген

сезімге, қауын-қарбыз, жүзімге толы, таңы

нұрлы жаңбырға, бақшамыз əсем əнге, жырға

толы күз мерекесімен құттықтаймын” деді де,

ортаға “Күз ханшайымын” шақырды. Сары

ала түске боялған, күз бейнесінде киінген “Күз

ханшайымы” төрге шығып:

Жомарт күздің біздерге,

Берерін алып шашайық.

Алтын күз бойын Сіздерге,

Тамаша əнмен бастайық, -- деп, кезекті

бүлдіршіндердің өздеріне берді. Іс-шара əн,

биге ұласты.

Қазақы үлгіде киінген ұл-қыздар күзге қай

айлар жататыны, олардың басқа жыл

мезгілдерінен ерекшелігі туралы сұраққа

таласа-тармаса жауап беріп жатты. Күздің əр

айының өзіндік ерекшелігін сипаттап берді.

Ақын-жыршылардың күз туралы өлеңдерін

жатқа оқыды. Сазгерлердің əндері шырқалды.

Тəрбиеленушілер “Шөжелер”, “Көкпар”, “Бө-

бектер”, тағы басқа билерді биледі. Жиын

барысында бүлдіршіндердің тақпақ айтуға, əн

салуға, би билеуге төселіп қалғанын

аңғардық. Сонымен бірге, олар ертеңгілікте

табиғат, қоршаған орта, жыл мезгілі, күз

жайлы, астық, жеміс-жидек түрлері туралы

мол мағлұмат алып, ой-өрістерін дамыта

түсті.


Іс-шараға ата-аналар дəн риза болысты.

Сайлау Оңалбеков, Ханым Тұңғышбаева,

Əсия Өсербаева сынды ата-аналар сөз

сөйлеп, еркетотай немерелері мен бала-

ларының балабақшада тəрбиеленгелі бері

үйдегі еркелігін тастап, көпшілік ортада

өздерін ұстай білуді, мəдениеттіліктің əліп-

песін бойларына сіңіре бастағанын айтып, аз

уақытта балаларын осындай дəрежеге

жеткізген балабақша ұжымына алғыстарын

жаудырды.

Ал біздер ауыл балабақшасының тыныс-

тіршілігімен танысып, бүгінде жас ұрпаққа

мемлекетіміздің айрықша қамқорлық, барша

жағдай жасап отырғанына көз жеткіздік. 

Бүгінгі бүлдіршін -- еліміздің болашақ

иелері. Олар жастайынан жан-жақты тəрбие,

сапалы білім алса, əлемдік бəсекелестікке

сай азамат болып өсіп, елімізді көркейтіп,

қуатты ел етуге атсалысады.

Бұл мекемеде шешімін таппаған мəселелер

əлі де баршылық. Орталықтан жырақта

тұратын аналар балаларын балдырғандар

үйіне жеткізуде едəуір қиындыққа тап болып

жүр екен. Сондықтан, олар бүлдіршіндерді

тасымалдауға əкімдік тарапынан көлік

берілсе екен деген ұсыныстарын да жеткізді.

Ауылға ауызсу құбырын тарту кезінде жолдар

қазылып тасталғандықтан, көктемгі, күзгі

жауын-шашынды күндерде ауыл ортасынан

өтетін асфальт жолдан едəуір қашықта

орналасқан балабақшаға жету бүлдіршіндер

түгілі үлкен кісілерге де қиындық келтіріп жүр.

Осы кезде жол батпаққа айналып кетеді.

Мүмкін болса, асфальт жол салынса, дейді

ата-аналар.К.ЕЛІКБАЕВ.

Қаратөбе ауылы. 

Áîëàøà° 


èåëåði

ò´ðáèåëåíóäå

Қаладағы Қ.Сəтбаев атындағы №4

орта мектепте былтырғы жылдың

қазан айында қол күресінен секция

ашылған болатын. Əзірге 12 оқушы

қатысатын бұл секцияға осы мек-

тептің дене шынықтыру пəні мұғалімі,

жаттықтырушы Мұратжан Серəлиев

жетекшілік етуде. Оның ұйытқы

болуымен аталған мектептің спорт

залында биылғы ақпан айының 19 –

21 күндері қол күресінен

Шымкент қаласында ұйымдас-

тырылатын Қазақстан бірінші-

лігіне іріктеу жарысы өтті.

Жарыс қорытындысы бойынша

70 килограмға дейінгі салмақта

Қазақстан орта мектебінің

оқушысы Жанарыс Молдаш

үшінші, №4 орта мектептің

шəкірттері Қуаныш Жиенбай

екінші, Бексейіт Бөрібаев

үшінші орынды иеленді. Ал 70

килограмнан жоғары салмақта

қаладағы №7 орта мектептің оқушысы

Нұрасыл Сағынбек үшінші, Қазақстан

орта мектебінің шəкірті Жанарыс

Молдаш екінші, Леңгердегі «Мейір-

Бейс» медициналық колледжінің

студенті Азамат Бұқарбек бірінші

орыннан көрінді. Оларға Қазақстан

біріншілігінде сəттілік тілейміз.  

«Төлеби-ақпарат».СПОРТ

ˆëiKе* KiƒäiG

ì=02=…/ø/ì/ƒ

Леңгер қалалық балалар мен

жасөспірімдер спорт мектебінде

баскетбол үйірмесі де бар. Көптеген

шəкірттер облыс құрама командасы

сапында республика чемпионат-

тарында жетістіктерге жетіп, еліміздің

жастар жəне ересектер құрама

командасы сапында да өнер көрсетіп

жүр. Олардың арасынан қазіргі таңда

еліміздің ұлттық баскетбол жоғары

лигасындағы «Астана» командасы-

ның ойыншысы Əлібек Баратұлы

Оразовтың  (суретте сол жақта)

есімін мақтанышпен айтуға болады.

Əлібек Ш.Уəлиханов атындағы №2

жалпы орта мектептің түлегі. Ол

аталған спорт мектебінде күрес,

шахмат, футбол үйірмелеріне қатыса

жүріп, баскетболға да  қызығушылық

танытады. Оның көптеген  облыстық,

халықаралық жарыстардың, жасөс-

пірімдер арасында өткен республика

чемпионаттарының жеңімпазы атану-

ына осы спорт мектебінің аға жат-

тықтырушысы Камал Ешметовтың

септігі тиді. 

Əлібек университет қабырғасында

жүріп-ақ жоғары лигада өнер көрсетіп,

Алматы жастар командасына қабыл-

данып, көптеген жарыстарға, атап

айтқанда, Малайзия, Тайбэй, Оңтүстік

Корея, Индонезияда өткен Азия

чемпионаттарына қатысып, тəжірибе

жинақтады. Соңғы курста Алматының

«ЦСКА» командасы құрамында

ойнап, жетістіктерге жетті. Осы кезде

«Астана» командасы басшылығының

назарына ілігіп, команда  құрамына

қабылданды. «Астана» командасы

ВТБ лигасында жəне Еврочеллендж-

де, Румыния, Словения, Молдавия,

Чехия, Латвия, Литва, Польша, тағы

басқа мемлекеттер командаларымен

Европа чемпионаттарында бақ сынап,

қазақ баскетболының əлемдік

аренада өз орны бар екенін мойын-

датты.

Біз Əлібектің əрбір жетістігіне қуанаотырып, оның талай биік белестерді

бағындыратынына сенімдіміз.Қ.ҚОСЫБАЕВА,

Леңгер қалалық балалар мен

жасөспірімдер спорт мектебінің

əдіскері.

¥àçà°ñòàí áiðiíøiëiãiíå

æîëäàìà àëäû

Біркөлік шағын жинақты негізгі орта мектебіне «Өрлеу» біліктілікті арттыру

ұлттық орталығы» АҚ филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтынан мамандар

келді. 5 тренер мұғалімдердің жаңа технологияны қолдану шеберліктерімен

таныса отырып, ашық сабақтарға қатысты, шеберлік сыныптарын өтті.

Тренерлер А.Болғанова, Ш.Досыбекова «Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау

қабілетін арттыруға бағытталған стратегиялардың əсері», Ж.Райымқұлова,

М.Шойманова, Ж.Қансейітова «Оқушыларға сұрақ қою арқылы сыни тұрғыдан

ойлауын дамыту» тақырыптарында өткен сабақтарда мұғалімдер өздеріне

қажетті мағлұмат алды. 

Айтпақшы, мектептің математика пəні мұғалімі Г.Əбуова жуырда “Кембридж”

əдісі жөнінен білімін арттырып, үшінші деңгейлі, үш айлық курста оқып келді. 

Ашық сабақтарға қатыса отырып, заман талабына сай білім беріп,

шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тəрбие ісін ұштастыра білген,

оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген мұғалім ғана бүгінгінің

сұранысына сай ұстаз бола алатынын түсіндім.

Ж.КЕРИМОВА,

Біркөлік шағын жинақты негізгі 

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Мектепке институт

мамандары келдi


31-қаңтар  2015 жыл

Ò¼ëåáè òóûКаталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 1.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет