Атты халықаралық Ғылыми тəжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf просмотр
бет53/64
Дата08.01.2017
өлшемі7 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   64

 

1.

 Қаржаубаев  К.Е.  Стандартизация,  сертификация  и  управление  качеством  продукции. 

Алматы, Нур – Принт, 2011,300с. 

2.

 

Куликовский К.Л. Методы и средстве измерения Москва, машикостроение, 1986,392 с. 3.

 

Аубакиров  Б.О.  Метрология,  стандартизация  и  управление  качеством  продукции. Алматы, Қазақ университеті, 1996, 140 с.

   


 

ƏОЖ


 636 

 

СТАНДАРТТАУҒА ДАЙЫНДАЛҒАН ТОЛЫҚ ӨҢДЕУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНАН ӨТКІЗІЛГЕН ТҮЙЕ ТЕРІЛЕРІНІҢ ФИЗИКА-

МЕХАНИКАЛЫҚ ЖƏНЕ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ  

Оралова ААжіметова А.Б., Тұрлыбаев  Е.Т., Б   Байбеков Е.Қ.,  

Халықаралық гуманитарлық –техникалық университеті  

 

Резюме


 

 

В 

статье 

рассмотрены 

физика-механические 

свойства 

и 

показатели 

качества 

подготовленных к стандартизации верблюжих шкур.  Основные определения показателей качества 

верблюжей  шкуры  –  объем,  вес,  толщина  окрасии,  эластичность,  мягкость,  прочность  шкуры 

(кожи).  Физика  -  механические  свойства  верблюжей  шкуры  были  определены  в  соответствие  с 

ОСТ 17-258.80 после полной обработки                                                                               Summary 

 

The  article  describes  the  physico-mechanical  properties  and  quality  indicators  prepared  for  the 

standardization  of  camel  skins.  Basic  definitions  of  quality  indicators  camel  skins  -  volume,  weight, 

thickness  of  color,  elasticity,  softness,  strength  skin  (leather).  Physical  -  mechanical  properties  of  camel 

skin were determined in accordance with OST 17-258.80 after full processing. 

 

Тəжірибе жұмыстарында түйе терілерін толық технологиялық өңдеуден өткізіп, оның  физика-механикалық  жəне  сапалық  көрсеткіштерін  анықтау  болып  табылады.  Түйе 

терісінің  сапасын  анықтайтын  негізгі  көрсеткіштеріне  -  тері  көлемі,  тері  салмағы,  тері 

өңінің қалыңдығы, созылымдығы, жұмсақтығы, беріктігі жатады. 

1. Тері көлеміТүйе терісінің көлемі – көнді бағалауда керекті көрсеткіштерінің бірі. 

Өйткені  терінің  көлемі  –  көннің  аумағымен  анықталады.  Шикі  кезіндегі  аумағы  –  оның 

өркеш,  төстабан,  емшек  аумағын  алып  тастауына  байланысты  екендігі  байқалса,  ал 

илегенде  –  оның  ширауына,  созылуына  байланысты  өзгеретіндігі  байқалды.  Демек 

терісінің  көлемі  –  оны  керіп-созуына,  ыдыратуына,  пісуіне,  жұмсартуына,  созылуына 

байланысты екендігі анықталды[1]. 2. Тері салмағыТүйе терісінің салмағы – оның көлеміне, тері ұлпасның қалыңдығы, 

жүнін  жидітуіне  тəуелді.  Түйе  терісінің  салмағы  –  шикі  теріге  қарағанда  иленген  тері 

əлдеқайда  жеңіл.  Өйткені  илеу  кезінде  тері  асты  шелдері  шелденіп,  қажетсіз  белоктар, 

керексіз өркеш, емшек, төстабандары, жүндері алынып тасталынатындықтан. 395 

 

Иленген түйе терісінің салмағы – оның нақты салмағына жəне технологиялық өңдеу кезінде  қосылатын  тұз,  сірке  қышқылы,  гипосульфит,  бекіткіш,  май  эмульсиясының 

салмағы  қосылады.  Қолданылатын  химикаттар  терінің  қабылдау  қабілеттілігіне  біршама 

байланысты екендігі байқалды. 

3.  Тері  өңінің  қалыңдығы.  Тері  өңінің  қалыңдығы  –  эпидермистен,  нағыз  теріден 

жəне тері асты шелінен тұрады. Теріні илеу жəне бояу кезінде эпидермистегі екі қабатқа – 

түкті (пилярлы) жəне торлы (ретикулярлы) қабаттардың морфологиялық құрылымы елеулі 

өзгеріс  ұшырайды.  Дермасы  қалың  теріні  өңдегенде  оның  ісінуіне  жол  бермей,  артық 

дермасы сүргіленіп алып тасталынады. 

Теріні  илеу  тəсіліндегі  –  кептіру,  ыдыратып-жұмсарту,  əрлеу,  бояу  тəсіліндегі 

ыдыратып-жұмсарту  нəтижесінде  тері  аумағы  ұлғайып,  сонымен  бірге  тері  ұлпасы  

жұқаратындығы тəжірибеде байқалды. 4.  Тері  созымдылығы.  Иленген  жəне  боялған  тері  созымды,  əрі  жұмсақ  болуы 

керек.  Созылу  иленген жəне  боялған  терінің  аса  маңызды қасиеті.  Сондықтан  да, боялған 

терінің  созымдылық  қасиетін  арттыру  үшін  бояудағы  технологиялық  жүру  тізбегінің 

ыдыратып-жұмсарту тəсілін қолданған жөн [2]. 

Өңі  қалың  терілерді  илегенде  оны  жақсылап  ыдыратып-жұмсартса,  əрлесе,  онда  ол 

тері жұмсақ əрі созымды болады. Жұмсарған теріні бояп, сонан соң ыдыратып жұмсартсақ, 

онда  ол  тері жұмсарып  созылады. Демек  илеу  технологиясындағы  –  ыдыратып-жұмсарту, 

əрлеу  жəне  бояу  тəсіліндегі  жұмсарту  істеріне  тəуелді.  Сондықтан  жұмсақтық, 

созымдылық бір-біріне байланысты қасиеттер. 

5.  Тері  жұмсақтығы.  Иленген,  боялған  тері  жұмсақ  əрі  созымды  болуы  тиіс. 

Жұмсақтық пен созымдылық бір-біріне тығыз байланысты. Илеудегі технологиялық жүру 

тіздегінде бояған соң міндетті түрде ыдыратып, жұмсартсақ, тері өте жұмсақ болады. 

Негізі  жұмсақтық  теріні  илеу,  бояу  тəсілдеріне,  терінің  қалыңдығы,  жұқалығына, 

тығыз, бостығына, ыдыратып жұмсартуына байланысты. 

6. Терінің беріктігіИленген терінің беріктігі – көбінесе алғашқы өңдеу, илеу, бояу 

тəсілдеріне  жəне  де  пісу  температурасына  байланысты.  Сондықтан  да,  алғашқы  өңдеу 

кезінде  –  теріні  шелдегенде  белоктарын  көп  алмай,  ұзақ  жатқызбай,  илегенде  тұз,  дəрі-

дəрмектерін мөлшермен беру қажет болатын. 

Толық  өңдеуден  өткізілген  –  тері  ұлпасының  беріктілігі  бастапқы  шикі  күйіндегі 

беріктілігіне,  шелдеуіне,  илеу  бояу  технологиясына  байланысты.  Сондықтан  да  илеу 

кезінде  теріні  көп  жатқызбай,  тым  қатты  шелдемей,  жуғанда  белоктарын  көп  шаймай, 

жұмсартқан тері ұлпасын көп əрлеудің керегі жоқ. Сонда ғана ұлпаның беріктілігі артады. 

Тері  ұлпасының  беріктілігі  –  көбінесе  пісу  температурасына  байланысты.  Пісу 

температурасын  жоғарылату  мақсатында  теріні  тұз  бен  қышқыл  ерітіндісімен  өңдейді. 

Елтірі  мен  қой  терісіне  қарағанда  түйе  терісінің  (көндік  терінің)  пісу  температурасы 

жоғары. Өйткені елтірі мен қой терісіне қарағанда түйе көннің өңі қалың. 

Толық  өңдеу  технологиясынан  өткізілген  түйе  терісінің  физика-механикалық 

көрсеткіш нəтижелерін ГОСТ 17-258.80-мен анықталды.  

1-

 

Кесте Толық өңдеу технологиясынан өткізілген түйе терісінің химиялық құрамы жəне физика-механикалық көрсеткіштері 

Көрсеткіштер 

ГОСТ  

17-258.80 Ұлпадағы ылғалдың құрамы үлгіні алу кезіндегі сынақ, % жоғары емес  16 

Тері ұлпасындағы хром тотығының құрамы абсалюттік құрғақ заттарға 

аударғандағы, % төмен емес 

3,2 


Тері ұлпасындағы байланыспаған майлы заттардың құрамы абсалютті 

құрғақ затқа шаққанда 

8-12 

рН тері ұлпасындағы сулы сығынды  4-5,5 

Созылғандағы дəлдік шегі, МПа, төмен емес топтар бойынша көн 

бойынша 

15 


13 

Қысымнан беткі қабатының шытынауы, МПа 

12 

Ұзару кезіндегі терінің беткі қабатының шытынауы, Мпа, % 20-40 

396 

 

Кестеден  көріп  тұрғандай,  тұздап  иленіп-боялған  көннің  химиялық  құрамы  жəне физика-механикалық көрсеткіштері – тұздап, илеп-боялған көн айрықша стандарт талабын 

қанағаттандырды.  Демек,  алғашқы  өңдеу,  илеу,  бояу  технологиясындағы  көрсетілген 

мөлшерде – тұз, химиялық реактивтерді қолдану, түйе терісіне толық өңдеу технологиясын 

жүргізуге болатындығы дəлелденді[3].  

Əдебиеттер  

1  Талянский  О.В.,  Миронова  Т.Ф.,  Макаров-Землянский  Я.Я.  Способ  обработки 

кожевенного сырья. . 2004.01.27. -4с. 

2  Григорьев Б.С., Богданов Н.В., Комисарова Л.А., Фомина Л.А., Маракова Т.И., 

Игнашина Т.П., Богданова М.Б. Способ обработки меховых шкур. . 2005.11.20. 

-6с 


3    Чурсин  В.И.,  Шалкарина  Н.П.  Способ  обработки  кожевенного  сырья.  . 

2003.10.10. -3с. 

 

УДК


 65.53.03 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ОБРАБОТКИ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

НИТРАТОВ  

1

Садырбаева И.Р., 1

Ауешов А.П., 

2

Еркебаева С.У 

1

Региональный социально-инновационный университет, Шымкент, Республика Казахстан 2

Международный гуманитарно-технический университет, Шымкент, Республика Казахстан 

 

Түйін


 

 

Мақалада 

консерві 

өнімдері 

өндірісінде 

көкөніс 

шикізаттарының 

құрамындағы 

нитраттарды төмендету сұрақтары қарастырылудаКөкөніс шикізатын өңдеудің технологиялық 

процестерін  жетілдіру,  тамақ  өнімдері  өндірісінде  пайдаланылатын  көкөністердің  құрамындағы 

нитраттардың мөлшерін елеулі төмендетуге ықпал етеді.  

 

Summary  

Questions  of  the  reduction  nitrate  vegetable  cheese  are  considered  in  article  at  production  of  the 

canned  products.  The  Improvement  of  the  technological  processes  of  the  processing  vegetable  cheese 

promotes  the  significant  reduction  of  the  contents  nitrate  in  vegetable,  used  for  production  of  the  food-

stuffs.  

 

Вопросы  снижения  нитратов  в  сырье,  используемых  для  приготовления  продуктов 

питания,  активно  обсуждаются  общественностью всего  мира.  С  интенсивностью  развития 

химической  промышленности  по  производству  различных  удобрений  данная  проблема 

является очень актуальной. 

Овощеводческая  продукция  используется  в  пищу  человеком  как  в  свежем,  так  и  в 

переработанном  виде.  При  производстве  пищевых  продуктов,  в  частности  при  их 

консервировании,  важным  является  не  изучение  того,  в  каких  растениях  и  в  каких  их 

частях,  употребляемых  в  пищу  содержатся  нитраты,  но  и  уменьшение  содержания 

ядовитых веществ, вредных для здоровья человека [1-4]. 

Нитраты – соли азотной кислоты, например NaNO

3

, KNO3

, NH


4

 NO


3

, Mg(NO


3

)

2. Они 

являются нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого живого организма – 

растительного и животного, поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Даже 

в организме человека в сутки образуется и используется в обменных процессах более 100 

мг  нитратов.  Из  общего  количества  нитратов,  ежесуточно  поступающих  в  организм 


397 

 

человека,  70%  поступает  с  овощами,  20%  с  водой  и  6%  –  с  мясом  и  консервированными продуктами. 

При  употреблении  продуктов  питания,  содержащиеся  в  них  в  повышенных 

количествах нитраты в пищеварительном тракте частично восстанавливаются до нитритов, 

являющихся  более  токсичными  соединениями,  которые  при  поступлении  в  кровь  могут 

вызвать метгемоглобинемию [2-2]. Вместе с тем, в присутствии аминов из нитритов могут 

образоваться  N-нитрозамины,  обладающими  канцерогенной  активностью,  например 

способствуют образованию раковых опухолей. Результатом приема высоких доз нитратов с 

продуктами  через  некоторое  время  являются  появление  тошноты,  одышки,  посинение 

кожных  покровов  и  слизистых,  понос,  и  все  это  сопровождается  общей  слабостью, 

головокружением, болями в затылочной области, сердцебиением.  

Допустимой  суточной  дозой  нитратов  для  взрослого  человека  составляет  примерно 

300-350 мг в сутки, при этом количество поступающих нитратов с пищевыми продуктами 

составлять  около  250  мг.  Данные  исследований  показали,  что  токсическое  действие 

нитратов  пищевых  продуктов  проявляется  слабее  примерно  в  1,5  раза  по  сравнению  с 

нитратами, содержащимися в питьевой воде [3-1].  

В  связи  с  этим,  способам  обработки,  в  частности,  консервированию  сырья, 

используемых в производстве пищевых продуктов необходимо уделять особое внимание. В 

процессе хранения и переработки продукции количество нитратов несколько снижается, но 

при  нарушении  режимов  хранения  их  содержание  может  увеличиться  довольно 

существенно.  Образованию  нитратов  и  нитритов  в  процессе  хранения  продукции 

способствуют также различные виды микроорганизмов. Чем выше содержание нитратов в 

исходном овощном сырье, тем больше нитритов образуется в ходе хранения. Вместе с тем 

на  образование  нитритов  в  продукции  влияют  повышенная  температура  хранения, 

недостаточная  аэрации  складированного  овощного  сырья,  сильная  загрязненность 

листовых  овощей  и  корнеплодов,  наличие  механических  повреждений,  оттаивание 

свежезамороженных  овощей  в  течение  длительного  времени  при  комнатной  температуре 

[4-3].  Оптимальные  условия  хранения  обеспечивают  снижение  содержания  нитратов  в 

овощеводческой  продукции  до  50%.  Таким  образом,  степень  снижения  количества 

нитратов  при  хранении  овощного  сырья,  используемых  для  производства  пищевых 

продуктов,  зависит  от  вида  продукции,  исходного  содержания  их,  режимов  хранения  и 

прочих условий.  

В  зависимости  от  режимов  и  видов  технологической  переработки  меняется  уровень 

содержания  нитратного  азота  в  конечном  продукте.  Как  правило,  количество  нитратов  в 

продукте  в  процессе  переработки  снижается,  но  при  этом  следует  соблюдать  режимы 

переработки.  Предварительная  подготовка  продукции  (очистка,  мойка,  сушка)  снижает 

количество  нитратов  в  продуктах  питания  на  3-25%.  В  процессе  переработки  продукции 

происходит быстрое разрушение ферментов и гибель микроорганизмов, что останавливает 

дальнейшее  прекращение  нитрата  в  нитрит.  В  зависимости  от  способа  дальнейшего 

приготовления пищи количество нитратов снижается неодинаково. Основными правилами 

снижения  содержания  нитратов  в  овощном  сырье,  используемых  при  приготовлении 

пищевых продуктов являются: 

 тщательная  мойка  овощей  на  начальных  операциях  производственного  процесса 

производства  консервированных  продуктов,  при  котором  количество  нитратов  снижается 

до 20%; 

 длительное замачивание: замачивание длительностью около 2 часов способствует 

переходу до 60% нитратов в воду; 

 

удаление  тех  частей  овощного  сырья,  которые  имеют  большое  содержание нитратов; 

 использование  тепловой  обработки  овощной  продукции  при  консервировании,  в 

частности  при  бланшировании,  тушении,  жарке  и  варке,  содержимое  нитратов  в  готовых 

пищевых продуктах снижается до 40%. А при совместном использовании различных видов 

тепловой  обработки,  например,  жарки  и  варки  концентрация  нитратов  снижается  на  35-

40%; 


398 

  

соотношение  жидкости  и  овощей,  а  также  неоднократная  варка  сырья  играет 

немаловажную роль для уменьшения количества нитратов в овощах. Так при соотношении 

вода:овощи  соответственно  3:1  количество  нитратов  в  овощах  уменьшается  до  35%,  а 

использование вторичной варки снижает содержание нитратов до 40%. 

 использование 

антиоксидантов 

при 

консервиронии овощей, 

например 

аскорбиновой кислоты, снижает содержание нитратов в несколько раз. 

Таким образом, с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов на основе 

овощного сырья, необходимым является усовершенствование способов консервирования 

на всех технологических стадиях производства.  

 

Литература  

 Соколов О.А. Нитраты под строгий контроль // Наука и жизнь. – 1998. - № 3. – С. 27-32. 

 Волкова  Н.В.  Гигиенические  значения  нитратов  и  нитритов  в  плане  отдаленных 

последствий их действия на организм. – М.: Наука, 1980. – 148 с. 

 

Покровская  С.Ф.  Пути  снижения  содержания  нитратов  в  овощах.  -  М.:  Пищевая промышленность, 1988. – 216 с. 

 Зарубин  Г.П.,  Дмитриев  М.Т.,  Приходько  Е.И.,  Мищихина  В.А.  Гигиеническая  оценка 

нитратов в пищевых продуктах // Гигиена и санитария. - 1990. – С. 18-23  

УДК


 001.891.57:53 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СРЕДЕ LAB VIEW. 

 

Сатаев Л.О., Адилбаев А.А 

ТарГУ, Тараз, Казахстан  

Түйін


 

Электрлік  жəне  магниттік  сəулеленушілердің  жақын  жəне  қашық  аймақтарында 

қасиеттері қарастырылдыДекарт жəне полярлы координаталарында бағытталу диаграммалары 

тұрғызылды. Lab VIEW ортада электромагниттік өрістің моделі құрастырылды 

Summary 

Properties  of  electric  and  magnetic  radiators  in  the  field  of  a  near  and  far  zone  are  considered. 

Directional  patterns  in  the  Cartesian  and  polar  coordinates  are  constructed.  The  model  of  an 

electromagnetic field in the environment of Lab VIEW is developed. 

 

В  данной  работе  рассмотрены  свойства  элементарных  электрических  и  магнитных излучателей, изучены свойства электрических и магнитных составляющих в поле ближней 

зоны  и  в  поле  дальней  зоны.  Для  построения  модели  поля  элементарных  излучателей 

подготовлены  расчетные  формулы.  Разработана  модель  поля  в  среде  Lab  VIEW. 

Исследовано  поле  элементарного  излучателя  и  построены  диаграммы  направленности  в 

декартовых и полярных координатах. 

Элементарный электрический излучатель

Для  элементарного  излучателя  l<<

λ

,  имеем  векторный  электрический  потенциал 

будет: 

0

z4

)

(r

r

&R

e

l

I

R

A

jkR

cm

a=

π

µ 

(1) 


где 

µ

µµ

0

=а

  -  абсолютная  магнитная  проницаемость, 

ст

I

  -  величина  сторонних  токов, 

λ

π

/2

=

k

 - волновое число. 

В  сферической  координате  (рисунок  1)  составляющие  напряженности  магнитного 

поля 


399 

 

0=

r

H&

0=

θ

H&

θ

πϕ

sin


)

(

14

2

2+

=

kR

j

kR

e

l

I

k

H

jkR

cm

&

 (2) 

Составляющие напряженности электрического поля 

θ

πωε


cos

)

()

(

12

3

23=kRj

kR

e

l

I

k

E

jkR

a

cm

r

&

& 

(3) 


θ

πωε


θ

sin


)

(

)(

1

43

2

3+=kRj

kR

kR

j

e

l

I

k

E

jkR

a

CT

&

& 

(4) 


0

=

ϕE&

,  


(5) 

т.е. электромагнитное поле не зависит от азимутального угла 

ϕ

, что является следствием осевой  симметрии  излучателя.  Зависимость  поля  от  координаты  R  точки  наблюдения 

позволяет  разбить  окружающее  излучатель  пространство  на  три  зоны  -  ближнюю, 

промежуточную  и  дальнюю.  В  ближней  и  дальней  зоне  справедливы  более  простые,  но 

приближенные  формулы  для  составляющих  векторов  поля.  В  промежуточной  зоне, 

переходной  между  ближней  и  дальней  зоной  и  характеризуемой  условием 

1kR

должны учитываться все слагаемые в (2)-(5), так как они имеют один порядок.  

Рисунок 1. Сферическая система координат. 

 

Поле в ближней зоне Ближняя  зона,  или  зона  индукции,  характеризуется  такими  расстояниями  R  точки 

наблюдения от излучателя, для которых 

1

<<

kR

 и 


R

l

<<

В ближней зоне векторы поля в точке наблюдения в момент времени определяются значениями  тока  в  этот  же  момент  времени.  Таким  образом,  ближняя  зона  представляет 

собой область квазистационарного поля.  

Поле в дальней зоне 

Дальняя  зона  характеризуется  такими  расстояниями  R  точки  наблюдения  от 

излучателя, для которых 

1

>>kR

.  


В  дальней  зоне  распространяется  электромагнитная  волна  в  радиальных 

направлениях.  Фаза  постоянна  при  R  =  const,  значит,  поверхность  равных  фаз  (фазовый 

фронт)  -  сфера.  Скорость 

υ

  движения  точек  с  постоянной  фазой  называют  фазовой скоростью. 

a

a

k

µ

εω

υ

/1

/

==

 м/с. 


(6) 

Уравнение постоянных значений фазы имеет вид: const

R

t

=υ

/

 (7) 

400 

 

Рассмотрим  зависимость  амплитуд  векторов  поля  излучения  от  сферических координат 

ϕ

θ,

,

r

 точки наблюдения.  

Функция  угловых  сферических  координат 

)

,

(ϕ

θ

f

  для  амплитуд  векторов  поля 

излучения  антенны,  определяющая  их  зависимость  от  направления  на  точку  наблюдения, 

носит  название  амплитудной  характеристики  направленности.  Графическое  изображение 

характеристики направленности называют диаграммой направленности. 

В 

плоскости, которая 

проходит 

через 

ось 


излучателя, 

характеристика 

направленности,  построенная  в  полярной  системе  координат,  изображена  на  рисунке  2а. 

(Уравнение 

θ

ρ

sin=

  в  полярных координатах  представляет  собой  две соприкасающиеся 

окружности.)  Пространственная  характеристика  направленности  есть  тор,  образованный 

вращением фигуры (рисунок 2а) вокруг вертикальной оси (рисунок 2б). 

 

 

Рисунок 2. Характеристика направленности элементарного электрического излучателя 

 

Разработка модели поля СубВИ  должен  определять  амплитуду  продольной  Е

г

  и  поперечной  Е

в

  компонент 

напряженности  поля  элементарного  электрического  излучателя.  Исходными  данными  для 

расчета являются угол 

π

θ<

<

0

 относительно оси излучателя и расстояние R

kR

λ

π2

=

 от центра излучателя в этом направлении. 

Для создания модели берем следующие расчетные формулы 

2

2

0)

(

11

)

(1

cos


2

kR

kR

E

E

r

+=θ

 

  

 

(8) 4

2

0)

(

1)

(

11

)

(1

sin


kR

kR

kR

E

E

+

=

θ

θ 

 

  

(9) 


В  среде  LabVIEW  с  помощью  палитры  инструментов  создаем  лицевую  панель 

СубВИ (рисунок 3а). Дадим название Лицевая панель СубВИ «Компоненты поля».  

 


401 

 

  

Перейдем  в  окно  структурной  схемы  (рисунок  3б).  Монтажным  инструментом, 

реализуя вычисления по выражениям (8) и (9), соединим терминалы на структурной схеме. 

Откорректируем иконку СубВИ, символы в иконке отражают выполняемые операции 

.  В  окне  лицевой  панели  перейдем  от  иконки  к  соединителю  (Shov  Connector

(рисунок  3а).  Монтажным  инструментом  сопоставим  контакты  соединителя  с 

регуляторами  и  индикаторами  на  лицевой  панели.  Сохраним  СубВИ,  дав  ему  имя 

«Компоненты поля». 

Следующий этап - ВИ «Элементарные излучатели» 

Создаем  лицевую  панель  ВИ,  которая  состоит  из  двух  страниц.  Первая  страница 

«Компоненты  поля  элементарного  электрического  излучателя»  (рисунок  4),  а  вторая 

страница «Диаграммы направленности элементарных излучателей» (рисунок 5). На второй 

странице  строим  диаграммы  направленности  в  декартовых  координатах  и  в  полярных 

координатах. 

На  схеме  «Элементарные  излучатели»  создаем  логические  связи  элементов  узлов. 

Пошаговое  выполнение  операция  приведена  в  самой  работе.  После  завершения  всех 

действий модель готова к использованию. 

Для проведения эксперимента выполняем следующие действия. 

Запускаем установку «Элементарные излучатели». Задаем исходные данные. 

 

1θ

 

0-90 2

θ

 0-90 

1

a

 

0,1-09 


2

a

 

0,1-09 θ

- угол относительно оси излучателя: 

Рисунок 3. а) Лицевая панель СубВИ «Компоненты поля», б) Структурная  

схема СубВИ «Компоненты поля» 

б) 

а) 


402 

 

  

 

  

С помощью курсора на экране замеряем зависимость компонент поля от расстояния, 

данные заносим в таблицу и по этим данным строим графики. 

Перейдем  на  страницу  «Диаграммы  направленности  элементарных  излучателей». 

Переключая  типы  излучателя,  выбираем  электрический  элементарный  излучатель  и  с 

Рисунок 4. Лицевая панель ВИ «Элементарные излучатели».  

Страница «Компоненты поля элементарного электрического излучателя» 

Рисунок 5. Лицевая панель ВИ «Элементарные излучатели».  

Страница «Диаграммы направленности элементарных излучателей» 


403 

 

помощью  курсора  определяем  ширину  диаграммы  направленности  по  уровням  а1

  и  а


2

(данные  заносим  в  таблицу).  Эти  же  действия  производим  и  для  двух  других  типов излучателей.  

Данная модель позволяет изучать свойства электромагнитных полей в поле ближней 

и дальней зонах элементарных излучателей радиоволн в виртуальном режиме и не требует 

затрат на дорогостоящие оборудования. 

 

Литература  

1. Учебный курс. Программирование с среде LabVIEW. 2012. 

2.  Новгородцев  А.Б.  ТОЭ2    Теория  электромагнитного  поля.  Санкт  -  Петербург,  изд. 

СПБГТУ, 2001. 

3. Электрофизика информационных систем. М.: Высшая школа, 2001. 

4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.: изд. Связь, 1992. 

5. Вонгай А.Д. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Теория распространения электромагнитных волн». Акмола, ААУ, 1997. 

6.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  по  дисциплине  «ТПЭВ». 

Кафедра «Автоматика и телекоммуникация», ТарГУ, 2012. 

 

ƏОЖ
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   64
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет