Қатысушылар Елбасы еңбегінің əр бө лігіне қатысты пай ымды пікірлері мен ке лелі ойларын ортаға салды. Алды менжүктеу 313.59 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата15.06.2017
өлшемі313.59 Kb.
#11501
  1   2   3   4

Қатысушылар Елбасы еңбегінің əр бө  лігіне қатысты пай-

ымды пікірлері мен ке лелі ойларын ортаға салды. Алды мен 

сөз алған аудан əкімі Қайратбек Сəрсенбаев: 

–  Қырық  бір  Еңбек  Ері,  бес  ғасыр  адамы  шыққан  ау-

данымызда  осыған  дейін  тек  жеке  адамдарға  арналған 

му зейлер  ғана  жұмыс  жасады.  Тари хи  өлкетану  музейі 

болған жоқ. Сондықтан, аудандық тарихи өлкетану музейін 

жəдігерлермен толықтырып, іске қосу жұмыстарын жүргізу 

қажет, – деп,  аудандық  мəдениет  жəне  тілдерді  дамыту 

бөліміне  тапсырма  берді.  Одан  бөлек,  тіл  мен  діл,  салт-

дəстүр, ұлт тық рухты жаңғырту мақсатында кешенді іс ша-

ралар  жоспарын  əзірлеу  керектігін  айтты.  Қазақстанның 

киелі  жерлері  географиясына  өз  ұсыныстарын  енгі зу  қа-

жеттігін,  білім  бөлімімен  бірле сіп,  келесі  жылдан  бастап 

жаңа əліп биді үйрететін мамандар даярлауды жүктеді. Ау-

дан басшысы мақалада көрсетілген əр реформаға жан-жақты 

тоқталып,  аудан  халқының  алдында  тұрған  міндеттерді 

жеке-жеке атап өтті.

«Қазіргі қоғамдағы шынайы мəде ниет тің белгісі – орын-

сыз сəн-салтанат емес, керісінше, ұстамдылық пен қана ғат -

шылдық, қарапайымдылық, үнем    шілдік пен орынды пайда-

лану көрегенділікті көрсе теді», – деген мəс ли хат хатшысы 

Əшім  Оразбек ұлы  баяндамасын  Елбасы  сөзімен  бастады. 

Сондай-ақ, «Төл тарихы мызға, бабаларымыздың өмір сал-

тына үңіліп көрсек, шынайы прагматизмнің жарқын үлгісін 

тануға болады. Халқы мыз туған жерінің табиғатын ғасырлар 

бойы көзінің қарашығындай сақтап, оның байлығын үнемді 

əрі  орынды  жұмсай  білді.  Тек  өткен  ғасырдың  ортасын-

да  небəрі  бірнеше  жылдың  ішінде  миллиондаған  гектар 

жеріміз аяусыз жыртылды. Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 

жатқан ұлттық прагматизм санаулы жылда адам танымас тай 

өзгеріп, аста-төк ысырапшылдыққа ұласты», – деп, халықты 

үнемшілдікке, қанағатшылыққа шақырған Мемлекет басшы-

сын құптайтынын жеткізді. 

Одан əрі сөз алған «Қазақ тілі» қо ғам дық бірлестігінің 

Шиелі аудандық төр ағасы Өркен Исмаил мақалада көр се тіл-

ген дей қазақ əліппесін біртіндеп латын əліп биі не көшіру жай-

лы өз пікірін білдірді. Айтуынша, латын графикасы тіліміздің 

табиғатына сай, əрі қонымды. «Өзге тілдің сөзі, дыбысы, 

ережесі  өз  тілімізді  өгейсітіп,  айтқанымыз  жазғанымызға 

сəйкес келмей жатады. Міне, мұны дер шағында аңғарған Ел-

басы өз шешімін жасады. Оның үстіне латын əліпбиі бізге жат 

емес. Еліміз 1929 жылдан 1940 жылға 

дейін  латын  алфавитін  пайдала-

нып келді», – деді ардагер.

Басқосуда  аудандық 

мəслихат депутаты Айда-

на Маманова мен №148 

мектептің директоры Орынкүл Шорабае ва ның да баянда-

малары тыңдалды.

Жалпы  алқалы  жиында  Елбасы  мақа ла сындағы  за-

ман  ағымына  икемделу  арқылы  жаңа  дəуірдің  жағымды 

жақтар ын  бойға  сіңіру,  замана  сынынан  сүрінбей  өткен 

озық  дəстүрлерді табысты жаңғырту, латын қарпіне көшу, 

прагматизм, дамудың эволюциялық қағидасы, «Туған жер» 

бағдарламасын  жүзеге  асыру  сынды  көптеген  мəселелер 

сарапқа алынды.

Аудан  əкімі  отырысты  қорытынды лай  келе,  мақалада 

айтылған  міндетте мелердің  жүзеге  асуына  күш-жігер  жұ-

мылдыру керектігін, сала басшылары нақты бағдарламаға 

сай жекелей ұсыныстар даярлауы қажет екендігін айтты. 

ТҮЙІН: 

Иə, ендігі мақсат – осы даму тетігін жоғалтпай, 

басты нысанаға ілгері леуді, кемелдікке жетуді 

ғана алып, сол жолда аянбай еңбек ету, бірлесе 

қимылға көшу, еліміздің гүлденуі үшін атсалысу, 

өз үлесін қосу əрбір қазақстандықтың парызы бо-

луы керек. 

№31 (8484) 22 сәуір, 

сенбі, 2017 жыл

БІЗДІ ҰЛЫ ІСТЕР 

КҮТІП ТҰР

Шиелі аудандық 

қоғамдық-саяси газет

Газет 1939 жылдың 

19 наурызынан бастап шығады

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласы жарияланысымен оны оқыған 

жұртшылық түрлі пікірлер айтып, өз ұсыныстарын 

жеткізуде. Басым көпшілігі оң көзқарастарын білдіріп, 

«көкейдегіні дөп баса білді» деп баға берді. Жалпы, сан 

саланы қамтып, таяу келешекке маңызды міндеттерді 

жүктеп берген туындыны қоғам жылы қабылдады. 

Мемлекет басшысының бағдарлы мақаласын сейсенбі 

күні аудан белсенділері де талқылады. Жиналғандар 

Ұлт көшбасшысының сөзін басты назарға ала отырып, 

алдағы міндеттер мен жоспарларды айқындап алды. 

Жиынға аудан əкімінің орынбасарлары, дербес бөлімдер 

мен сала басшылары, сондай-ақ, кент жəне ауыл əкімдері 

қатысты.

Гүлхан ЯХИЯЕВА

ËÀÒÛÍ Ә˲ÏÁȲ

ËÀÒÛÍ Ә˲ÏÁȲ

Медициналық 

Медициналық 

сақтандыру:

сақтандыру:

Нұрсұлтан  Əбішұлы  Назарбаевтың  «Болашаққа  бағдар:  ру-

хани  жаңғыру»  атты  бағдарламалық  мақаласы  республикалық, 

облыстық,  аудандық  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  жарық 

көрді. Бұл бəсекеге қабілетті 30 елдің қатарында болуды мақсат 

еткен еліміз үшін аса маңызды болып табылады.

Ел  Президентінің  бұл  мақаласы – Мəңгілік  еліміздің  мақсат-мұратын 

жүзеге асырудың түп негіздерін, рухани жаңғыруымыздың негізгі бағытта-

рын айқындап берген ұлт жадының тұжырымдамасы деуге болады. Мақа-

лада көтерілген əрбір мəселе əр қазақстандықтың жүрегіне жол тапқан ке-

мел ойдан туған кемеңгер шешім екені даусыз.

Елбасы  «Мақсатқа  жету  үшін  біздің  санамыз  ісімізден  озып  жүруі, 

яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс» дейді. Расында, алға ұмтылған 

қадамымыздың  нық  болуы  үшін  де  рухани  жаңғыру  əрдайым  жүріп 

отырғанын айту керек. Ол Тəуелсіздік жылдары ішінде бірнеше рет іске асы-

рылды. 2004 жылы «Мəдени мұра» бағдарламасы аясында ел аумағында 

қаншама тарихи-мəдени ескерткіштер мен нысандар жаңғыртылды. 2013 

жылы  «Халық – тарих  толқынында»  бағдарламасы  арқылы  əлемнің  ең 

белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты құжаттар жүйелі түрде жи-

налып, зерттелді. Осындай атқарылған ауқымды істердің арқасында еліміз 

экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани-мəдени жағынан да қатар да-

мыды. Ендігі ретте, Мемлекет басшысы мықты да жауапкершілігі жоғары 

Біртұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басып, бұқаралық сананы 

қалай өзгертетініміз жөнінде өз көзқарасын халқымен бөлісіп отыр.

Мақала  кіріспе  мен  қорытындыдан  бөлек  «ХХІ  ғасырдағы  ұлттық 

сана  туралы»  жəне  «Таяу  жылдардағы  міндеттер»  атты  негізгі  екі 

бөлімнен тұрады. ХХІ ғасырдағы ұлттық сананы жаңғыртуда Елбасы бізге 

алты  бағытты  белгілеп  берді: – Бəсекелік  қабілет,  Прагматизм,  Ұлттық 

бірегейлікті сақтау, Білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық 

емес, эволюциялық дамуы,  Сананың ашықтығы.

Əрине, Елбасы айтқандай, біз ұлттық кодымызды сақтап, замана сы-

нына  төтеп  бере  алған  озық  дəстүрлерімізді  табысты  жаңғырта  отырып, 

өркениет көшіне ілесуіміз керек. Бұл ретте, Сыр өңірі тарихын тереңнен 

тартқан, қаймағы бұзылмаған ұлттық мəдениетіміз бен дəстүрімізді бүгінге 

жеткізіп,  жаңғыртып,  жас  ұрпаққа  насихаттап  отырған  бірден-бір  өлке 

деу ге негіз бар.

Елбасы  өз  мақаласында  «Ұлттық  салт-дəстүрлеріміз,  тіліміз  бен  му-

зыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық ру-

хымыз бойымызда мəңгі қалуға тиіс», – деді. Осы ретте, даңғайыр диқан 

Ыбырай  Жақаевтың 125 жылдық  мерейтойы  аясында  күріш  өсіру  та-

рихы  мұражайы  жаңадан  салынса, 2016 жылдың  басында  əнші,  сазгер 

Нартай Бекежанов атындағы мемориалдық өнер музейіне реэкспозициялық 

жұмыстары жүргізіліп, қайта жаңғыртылды. Ұлттық құндылықтарымыздың 

ішінде жыр-термелердің орны ерекше. Осы рухани мұрамызды жас ұрпаққа 

насихаттау,  ұлттық  фольклорлық-музыкалық  өнерін  дəріптеу  бағытында 

Нартай өнер мектебі ашылып, жұмыс жасауда.

Əлемдік кеңістікте ұлтымыздың табысты болуы оның табиғи байлығы-

мен  емес,  адамдарының  бəсекеге  қабілеттілігімен  өлшенеді.  Сондықтан, 

əрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге 

ие болуы керек. Ол, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мəдени 

ашықтық жəне т.б. Ал, Елбасы атап көрсеткендей, XX ғасырдың халқымыз 

үшін  қасіретті  кезең  болғаны  белгілі.  Ашаршылық,  репрессия,  соғыстың 

салдарынан қаншама халқымыздан айрылдық. Өз жерімізде азшылық бо-

лып  қалыптастық.  Десек  те,  өткен  ғасырда  бірқатар  жетістіктеріміз  де 

болғаны  рас.  Қалалар  тұрғызылып,  əлеуметтік  инфрақұрылымның  негізі 

қалыптасты, сауатсыздық жойылды. Алайда, қазақ халқының ұлт ретіндегі 

жаңғыруы  болған  жоқ.  Өз  ұлтымызға  тиесілі  құндылықтарымыз  бен 

дəстүрлеріміз ескіліктің қалдығы ретінде бағаланып келді. Тек Тəуелсіздік 

алғаннан  кейін  ғана  нағыз  ұлттық  жаңғыруға  қол  жеткіздік.  Тарихтың 

сабақ тарынан  үлгі  ала  отырып,  тəжірибе  жинақтадық.  Əлем  елдерімен 

қарым-қатынасымыз артты.

Адамзат тарихында əлемдегі озық өркениеттер ұлттық сипаттан бас-

тау алғандығын білеміз. Үшінші жаңғыру кезеңінде біз əлемге Қазақ елінің 

жаңаша  бет-бейнесін  танытатын  боламыз.  Сондықтан,  бізге  алдымен 

сапа  керек.  Өткен  дəуір  қатпарларынан  қалған  таптаурын  қағидаларды 

өзгертіп, орындалмайтын «елес идеологиялардан» бойымызды арылтып, 

жаңа прагматикалық сипаттағы деңгейге қол жеткізуіміз қажет.

Рухани жаңғыруда қойылып отырған маңызды мəселенің бірі − «сана -

ның ашықтығы». Осы ретте, жаһандану үрдісінің басты талабы – əлемдік 

тілдерді меңгеру екенін айту керек. Бұл бізге əлемге толыққанды арала-

суға,  халықаралық  озық  тəжірибелерге  қол  жеткізуге  мүмкіндік  береді. 

«Цифрлы  Қазақстан», «Үш  тілде  білім  беру», «Мəдени  жəне  конфес сия-

ара лық келісім» сияқты бағдарламалар ұлтымызды, яғни барша қазақстан-

дықтарды  ХХІ  ғасырдың  талаптарына  даярлау  қамы»  дей  келе  Елба-

сы  ұлттық  ой-сананы  қалыптастырудың  көкейкесті  мəселелерін  көтеріп, 

алдағы атқарылар міндеттерді саралап берді.

Ең  алдымен  айтылатыны – латын  əліпбиіне  көшу. 2017 жылдың 

соңына  дейін  қазақ  əліпбиінің  жаңа  графикадағы  бірыңғай  стандартты 

нұсқасы қабылданатын болады. Қоғамдық, гуманитарлық ғылымдар бой-

ынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жоба-

сы қолға алынады. Əлемдегі ең жақсы əр түрлі тілдердегі 100 оқулық қазақ 

тіліне аударылады. Бұл халқымыздың білімін əлемдік кеңістікке, ғаламдық 

деңгейге алып шығуға тың серпін берері сөзсіз. 

«Қазақстандағы 100 жаңа  есім»  жобасы  тəуелсіздік  жылдарындағы 

жетістіктерге  қол  жеткізуге  мол  үлес  қосқан  тұлғаларымызды  елге  та-

нытуды  көздейтін  жоба  болмақ.  Жаһандық  дамуда  өз  үлесіміз ді  ала  от-

ырып, өткен тарихымыз бен дəстүрлеріміздің асыл құндылықтарын қайта 

жаңғыртып, ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалу – Елбасының көреген 

шешімі.  Осы  орайда,  Ұлт  Көшбасшысы  ауқымы  кеңейіп, «Туған 

елге» ұласатын «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынып 

отыр.


Елбасының  мақаласында  қойылған  міндеттерге  сəйкес 

ұлттық  салт-дəстүрлерімізді,  тіліміз  бен  музыкамызды, 

əдебиетіміз  бен  мəдениетімізді,  яғни  ұлттық  рухымызды 

жаңғырту мақсатында кешенді іс-шаралар жоспары əзірленуде.

Аталған салаға қатысты барлық бөлімдерге тиісті тапсырма-

лар берілді. Алдымызда ұлтымыздың тағдырын ойлаған ұлы істер 

күтіп тұр. Сол жолда бір болайық, бірге болайық!

Елдігіміз еңселі, Тəуелсіздігіміз тұғырлы болсын!Қайратбек СƏРСЕНБАЕВ, 

аудан əкімі

ƲòÒÒÅÍ ҚÀÑÈÅÒ ÊÅÒÑÅ, 

ÅË ҚÎÐҒÀÍÑÛÇ ҚÀËÀÄÛҚÀÉÄÀÍ ÊÅËIJ, 

ҚÀÉÄÀÍ ÊÅËIJ, 

ҚÀÉÄÀ ÀÏÀÐÀÄÛ?

ҚÀÉÄÀ ÀÏÀÐÀÄÛ?

Á²ÇÃÅ ÒÀҢÑÛҚ

Á²ÇÃÅ ÒÀҢÑÛҚ

 

 ÅÌÅÑ

ÅÌÅÑ

Біздің елдің жігіттері жігіттердің сырттаны,

Біздің елдің жігіттері жігіттердің сырттаны,

Кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы.

Кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы.

Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған,

Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған,

Өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны.

Өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны.

Есенқұл ЖАҚЫПБЕК

Есенқұл ЖАҚЫПБЕК

(Жалғасы 4-бетте)

(Жалғасы 4-бетте)

Азиз БАТЫРБЕКОВ

Азиз БАТЫРБЕКОВ

Есенқұл ағамыз осы бір өлеңі арқылы алаш баласының өр рухты, ары-

стан  жүректі,  жолбарыс  білекті  болатынын,  туған  халқының  жарқын 

болашағы үшін жанын сала еңбектенетінін көрсете білді. Біздің  елдің 

жігіттері қай заманда да мықты болған. Қандай қиын кезең туса да, 

ел басынан небір нəубетті жағдайлар өтсе де жау алдында намы-

сын таптатып, жігерін жер етпеген, тектілігін жоғалтпаған. Қайта 

керісінше, туған даласының табиғатынан қуат алып, «ұлын құл, 

қызын күң» етпес үшін аянып қалмады, болашақ деп қадамдап 

қармады,  қырандай  самғады.  Бұл  сөзімізге  кешегі  өткен 

тарихтың өзі дəлел бола алады. Қазақ-жоңғар соғысында 

батырлығымен дараланған Бөгенбай мен Қабанбайды, 

сұлтан  біткен  аяқ  тартқан  Исатай  мен  Махамбетті, 

немістің қоршауын сан мəрте бұзып шыққан Бауыр-

жанды, қайсарлығымен ерекшеленген Қасымды, 

Рейгстагқа  ту  тіккен  Рақымжанды,  жауды 

əуеден  тойтарған  Талғатты, «Еркек  тоқты 

құрбандық»  деп  тəуелсіздік  жолында  жа-

нын  қиған  Қайратты  бар  қазақ  қадір 

тұтады. Өйткені, олар қазақтың қайсар 

рухты  ұлдары  деген  атқа  əбден 

лайық. 


Қазақтың келіні десе бірден ойымызға инабатты, ибалы, үлкеннің жолын кесіп 

өтпейтін, өзін жамандық атаулыдан шектейтін, атасы мен енесі түгілі, қайнысымен, 

қайынсіңлісінің атын атамайтын, айналаға ізгілік нұрын себетін, бар игі қасиеттерді бой-

ына жиған жан елестейді. Шынында да қазақ келіні осындай ма, əлде бұл тек көркем 

шығармалардағы кейіпкерлердің бейнесі ме?  Көзді ашып-жұмғанша əлемнің түкпір-

түкпіріндегі ақпарат жетіп келетін бүгінгідей заманда қазақ келінінің образы қалай? 

Құндақтағы сəбиін дəретсіз емізбейтін, ұл-қызына беретін тəрбиені өнегемен өретін, 

«ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деп жүретін, үлкеннің жолын кеспейтін, күйеуіне 

қарсы келмейтін бұрынғы əжелеріміз бен аналарымыздың бойындағы қасиет бүгінгі 

келіндерден байқала ма? 

(Жалғасы 4-бетте)

(Жалғасы 4-бетте)

2018 жылдан бастап іске аса бастайтын міндетті медициналық əлеуметтік 

2018 жылдан бастап іске аса бастайтын міндетті медициналық əлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне қатысты өз ойын айтып, пікірін білдірмеген жан жоқ шығар. 

сақтандыру жүйесіне қатысты өз ойын айтып, пікірін білдірмеген жан жоқ шығар. 

Əсіресе, үйде жатып үкіметті сынағыш ағайынға сақтандырудың бұл түрі тіліне тиек бо-

Əсіресе, үйде жатып үкіметті сынағыш ағайынға сақтандырудың бұл түрі тіліне тиек бо-

лып, тілегенін терезеден бергендей болғаны анық. Ал, қарапайым халық бірінші ке-

лып, тілегенін терезеден бергендей болғаны анық. Ал, қарапайым халық бірінші ке-

зекте ескі əдетке салып жаңа жүйенің тиімсіз тұстарын тізбектеп шықтық. Бұрынғыша 

зекте ескі əдетке салып жаңа жүйенің тиімсіз тұстарын тізбектеп шықтық. Бұрынғыша 

«біздің қоғам əлі оған дайын емес» деген жаттанды сөзімізді айтып, мəжілістегі 

«біздің қоғам əлі оған дайын емес» деген жаттанды сөзімізді айтып, мəжілістегі 

қаралған кей мəселенің бірі деп қарадық. Сөйтсек, жаңа жүйенің жағымды тұстары 

қаралған кей мəселенің бірі деп қарадық. Сөйтсек, жаңа жүйенің жағымды тұстары 

жетерлік екен. Енді соны тарқатып айтып көрелік...

жетерлік екен. Енді соны тарқатып айтып көрелік...

2-БЕТТЕ

2-БЕТТЕ

Қàçàқòûң

Қàçàқòûң  

ÊÅ˲ÍÄÅв-ÀÉ!

ÊÅ˲ÍÄÅв-ÀÉ!

Құрметті аудан тұрғындары, ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы №922 

қаулысымен «Нұрлы жер» тұрғын үй  құрылысы бағдарламасы негізінде, Қызылорда 

қаласындағы Жаппасбай батыр жəне Қашаубаев көшесінен 14 көпқабатты тұрғын 

үйдің құрылысы аяқталуына байланысты, аталған тұрғын үйлер Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі арқылы кредитке берілетіндігін хабарлайды.

Бағдарламаға қатысушыларға кредит беру тəртібі мен шарттары ҚТҚЖБ-ның 

ішкі құжаттарымен айқындалады.

Төмендетілген  пайыздық  мөлшерлеме  бойынша  кредиттік  тұрғын  үйдің 

кемінде 50 %-ы ҚТҚЖБ салымшылары болып табылатын, пəтер кезегінде  тұрған  

адамдардың арасында бөлінеді. 

Сонымен  бірге,  тұрғын  үй  алу  кезегінде  тұрмаған,  Қызылорда  қаласында 

тұрғылықты  тіркелмеген,  облысқа  қарасты  аумақта  тұратын  (аудан,  ауыл 

тұрғындары) кез-келген азаматтар да Банк салымшысы  болу арқылы,  жаңадан 

пайдалануға берілетін үйлерден пəтер алуға мүмкіндіктері бар.

Яғни,  ҚТҚЖБ-ның    ішкі  құжаттарында  көзделген  тəртіппен  төлем  қабілетін 

растап,  пəтердің    жалпы  құнынан 30 пайыз  мөлшерінде  алғашқы  төлем  салуға 

мүмкіндігі  бар кез-келген  ауданның тұрғындары  ҚР «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ Қызылорда облыстық филиалына өтініш беру арқылы, Бағдарлама ая-

сында салынған тұрғынжайға қол жеткізе алады.

Қосымша ақпарат алу мекен жайы: Қызылорда қаласы, М.Шоқай  көшесі,147 

үйі,  №1, 2 терезелер,  сағ. 9-00-18-00- ге  дейін,  Қызылорда  қалалық  тұрғын  үй 

коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімінің байл. тел. 24-

80-97, 24-80-61.

Кенеттен  келген  апатқа  кө-

мек  берейік.  Қадірлі  ағайын, 

өздеріңізге белгілі барлық теле-

арналарда  көрсетіліп  отырған 

төтенше  жағдайдың  əсеріне 

бірнеше күннен бері күннің күрт 

жылуынан сірес кен қарлар еріп, 

еліміздің бірнеше аймақтарында 

су басып, халық қиналу үстінде. 

Қаншама  халық  баспанасыз 

қалып,  қазіргі  уақытта  қауіпсіз 

жерлерге көшірілді. Алайда, ағып 

жатқан топан су ағысы басылар 

емес.  Айтып  келмейтін  апат-

ты  жағдайға  Шиелі  ауданының 

тұрғындары жəне жастары бей-

жай қарамай, отандастарымыздың 

хал-ахуалына  демеу  болып, 

күнделікті  қажетті  заттар  жəне 

азық-түлік  өнімдерімен    көмек 

көрсетуге шақырамыз! 

Мекен-жайымыз: (Ескі райсо-

бес ғима раты) Қазіргі аудандық 

ішкі  саясат  бөлімі  «Жастар 

ресурс тық орталығы» КММ-сі.  

Шиелі  кенті,  Т.Рысқұлов 

көшесі №40, тел: 8/72432/4-16-

14, 8/72432/4-16-17. 8702 623 23 

70, 87026662233, 87770046464, 

87757231729.

РЕКВИЗИТТЕР:

«Менің елім – менің тірегім» 

қоғамдық 

қорының 


Шиелі 

аудандық филиалы

Код 99337

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ 849260702188272000

«Казкоммерцбанк» АҚ 

Қызылорда филиалы

Шиелі бөлімі

СТН 330800212323

Кбе 18


КНП 119

БИН 061141012203

«Шиелі аудандық сəулет жəне  қала құрылысы  бөлімі» КММ экологиялық са-

раптама жасау үшін «Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне табиғат пай-

далануды реттеу басқармасы» ММ-не «Шиелі ауданы Шиелі кентінің бас жоспарын 

түзету»  жобасын ұсынады. 

Жоғарыда  аталған  жобаны  жұртшылықпен  талқылау  мақсатында  қоғамдық 

талқылау жиналысы 2017 жылдың мамыр айының 12-сі күні сағат  15:30-да Шиелі 

кенті, Көкшоқы шағын ауданы, И.Əбдікəрімов көшесі, №11 əкімшілік ғимаратының 

мəжіліс залында өткізіледі.

«Шиелі аудандық сəулет жəне  қала құрылысы  бөлімі» КММ-де жоба матери-

алдарымен танысуыңызға болады.***

КГУ «Шиелийский районный отдел архитектуры и градостроительства» пред-

ставляет проект «Корректировка генерального плана поселка Шиели Шиелийско-

го района»  на экологическую экспертизу в ГУ «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования Кызылординской области».

С целью обсуждения вышеуказанного проекта представителями общественно-

сти «12» мая 2017 г. в 15:30 часов по адресу: кент Шиели, микрорайон Кокшокы, 

ул.И.Абдикаримова, №11 здание акимата, в зале мажилиса состоится обществен-

ное слушания.

Ознакомиться с материалами проектов можно в КГУ «Шиелийский районный 

отдел архитектуры и градостроительства».

ҚÎҒÀÌ


ҚÎҒÀÌ

22

Osken_onir@mail.ru№31 (8484) 22 сәуір, сенбі, 2017 жыл

Жаңа жүйе кеңінен таныстырылды

Қазіргі таңда электр қуатынсыз, электр жарығынсыз күнделікті тіршілікті, тіптен өмірді елесте-

ту мүмкін емес. Тіршіліктегі көп түйткілдерімізді біз электр қуатынсыз шеше де алмас едік. Мұнан 

4-5 жыл бұрын бұл саланың жұмысы сын көтермейтіндей жағдайда болатын. Соның айғағындай, 

құрал-жабдықтар, қажетті керек-жарақтар тапшылығы байқалатын. Бағаналар, сымдар, желілер, 

аппараттар, трансформаторлар ескі, жарамсыз, ұжымда мамандардың жетімсіздігі сезілетін. 

Содан бері не өзгерді, сала жұмысы жолға қойылды ма? Бүгінгі əңгімеміз осы тұрғыда өрбиді. 

Тұрғындар əлеуметтiк медициналық сақтандыру 

жүйесiндегi өз мəртебесiн анықтауы қажет. Бұл жайында 

республикалық ақпараттық насихат тобы келген жиналыс-

та мəлімдеді.

Елбасы  Н.Назарбаев  ҚР  «Мiндеттi  əлеуметтiк-медициналық 

сақтандыру мəселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр 

заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 

Заңға 2016 жылғы 22 желтоқсанда қол қойды. Осыған орай міндетті 

əлеуметтік  медициналық  сақтандыру  (МƏМС)  жүйесі  дегеніміз  не, 

оның  мақсаты  қандай  деген  сауалдарға    А.Н.Сызғанов  атындағы 

Ұлттық ғылыми хирургия орталығының басқарма төрағасы, медици-

на ғылымдарының докторы, профессор Б.Баймаханов ауданымызға 

келген сапар барысында жауап берді. 

Аудан  əкімі  Қ.Сəрсенбаев  жүргізген  жиында    медицина  сала-

сын дағы  бұл  жаңа  жүйе  туралы  көп  айтылды. 2018 жылдан  бас-

тап  мiндеттi  əлеуметтiк  медициналық  сақтандыру  (МƏМС)  жүйесi 

толыққанды  жұмыс  iстейтiн  болады.  Қазiргi  уақытта  осы  маңызды 

мəселе бойынша тұрғындар арасында түсiндiру шаралары, арнайы 

кездесулер мен семинарлар  өткізіліп жатыр. 

–  Республикамыздың  əлемдегi  озық  отыз  елдiң  қатарына  ену-

ге  ұмтылуына  байланысты  бiзде  осындай  сақтандыру  жүйесi  бо-

луы  керек.  Дамыған  мемлекеттерде  мұндай  жүйе  бұрыннан  бар. 

Үкiмет  тарапынан  бөлiнiп  жатқан  қаржы  əрбiр  адамның  өз  ден-

сау  лығына  деген  жауапкершiлiгiн  арттыруы  тиiс.  Бұл  жаңа  жүйе-

де  мемлекет,  жұмыс  берушi  жəне  əрбiр  азамат  (яғни,  нысаналы 

топ)  арасында  үш  бағытта  жұмыс  жүргiзiледi, – деген  ҚР  Денсау-

лық  сақтау  министрлігінің  медициналық  қызметке  ақы  төлеу 

комитетінің  Қызылорда  облысы  бойынша  департаментінің  басшы-

сы Б.Исмаханбетов  жаңа жүйенің тиімділігі мен денсаулықты сақтау 

саласындағы ұтымдылығына  кеңінен тоқталды. 

Міндетті  əлеуметтік  медициналық  сақтандыру  жүйе  бойынша 

дəрiгерлердiң жалақысын арттыру мүмкiндiгi артады. Ауруханалар 

заманауи құрал-жабдықтар мен қымбат дəрi-дəрмектерге еркiн қол 

жеткiзе  алады.  МƏМС  адамның  тексеруден  өтуiне,  қажет  болған 

жағдайда  өз  қаржысын  жұмсамай  ем  алуына  мүмкiндiк  бередi. 

Мысалы,  МƏМС  жүйесi  енгiзiлгенде  адамдардың  амбулаторлық 

ем  қабылдауға,  алғашқы  медициналық-санитарлық  көмек  алуға 

қолжетiмдiлiгi артады жəне дəрiгерлер жүктемесi кемидi.  Кадр да-

ярлау iсi барынша жетiлдiрiледi. Айта берсек, бұл жүйенің тиімділігі 

толып жатыр. Кездесу барысында республикалық ақпараттық-наси-

хат   тобы  мүшелеріне  тұрғындар  тарапынан  түрлі  сауалдар  қойы-

лып, халық көкейінде жүрген сұрақтарға нақты жауап ала алды. 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 313.59 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет