Атастыру дәстүрін қайта жаңғырту арқылы сүр бойдақтар мен кәрі қыздардың санын азайта аламыз ба?жүктеу 3.55 Mb.
Pdf просмотр
бет9/25
Дата09.04.2017
өлшемі3.55 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Дайындаған Алмат ИСӘДІЛҰл

Ұл

тттт

ық

ықс

с

попо

рт түрлерінің компьютерл

лік

ік н


нұс

ұс

қақасы

сы

нн жа

жаса


а

у 

умәселесі  бұрын да айтылып жүргенімен, дәл бұған  бас 

қатырып, шындап кірісіп жүргендерді көрген емеспін. Бұған 

ең алдымен қомақты қаржы керек, сонымен қатар шетелден 

мықты IT мамандар тартылуы тиіс. Себебі өзімізде 

компьютерге  ың

ың

ғаа

йл

йанған сапа

а

лы  әрі қызықты ойындар жасай алатын

ын

аада

да

мдмд

ар

ар жжоқ

оқты


ты

ң 

ң қа

қа

сысы

. Он


Он

ы

ың  үстіне кейбір спорт түрлерін

і

 компь

ютер


і

лі

к ба

б

ғдарламаға

 е

нгізуде көптеген қиындықтар бар.

Тағы  бір айтарым,  белгілі  бір  ұлттық спорт түрінің 

компьютерлік нұсқасы  болған жағдайдың өзінде, ол 

жастардың жаппай денешынықтыруға қызығушылығын 

ар

р

ттырыр

ып

кетеді деуге болмайды.  ҚаҚа

зі

зр

р

әлемдед

гі 


ко

ко

мпмп

ью

ьюте

те

рлрл

ік

іко

о

йый

ндар нарығы мықты бәсе

еке

ке

леле

ст

стікік

ж

жағ

ағ

дада

йд

йда

а

қарқынды дамып келеді. Интернеттің өзінде миллиондаған қызықты ойындар мен бағдарламалар жетерлік. Біздің оған 

ілесе қоюымыз екіталай.Тарихи мұран

ың

ың қ

қ

ор

ор

ға

ға

лу

лу

ын

ын

са

с

қт

қт

ал

алуы

уы

н

н 

қа

қа

мт

мт

а

амасыз ету ел болып атқа

ра

раты

ты

н

н 

міндет әрі Қожа Ахмет Ясауи кесенесін ортақ игілігіміз ретінде тұтыну үшін оның

бүлінуіне, тозуына әкеліп соқтыратын қауіпті жағдайлардың алдын алуымыз 

қажет. Сондықтан, қорыта айтқанда, кесенені сақтау жұмыстарымен тікелей 

айналысатын ғылыми-зерттеу орталығын құру бүгінгі күннің өзекті мәселесіне 

айналып отыр. Бұл көптеген мемлекеттердің тәжірибесінде бар және оң 

нә

нә

ти

ти

же

же

сі

сін 

н бе

бе

рі

рі

п 

п 

от

о

ыр

ы

.

ТҮР


Т

КІ

ТОсылардың ішінде күллі Орта Азия 

үшін орны өзгеше Түркістандағы Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесінің жөні бөлек. 2004 

жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

баста ма сымен  негізгі  при

ри

орр

ит

иеті тарих пе

е

н н

мәде ниет  ескерткішт

т

ер

ерін

ін

ққ

ал

алпы

пына


на

к

кел

ел

тіті

ру

ру, ,

реставрациялау, конс

н

ер

рва

циял


ау ж

ән

е мұражайландыру болып табылатын «Мә-

де ни  мұра» мемлекеттік бағдарламасы 

жаса лып, қабылданған-тын. Соның нәти-

жесінде еліміздегі бірқатар кесенелер 

кү

к

рделі жөндд

еуден өткен болатын. Әрине,

ты

ты

ндндыр

ыр

ылылым

ым

дыды

і

іст

ст

ерер

 де көп. Алайда 

ар

ар

тыты

қ

ққы

қы

лаламы

мын


н

де

деп

п тыртық қылып,

жөндеймін деп бүлдіріп жатқан жағ дайы-

мыз бар. Соңғы кездері Түр кіс тандағы 

Ясауи баба атымен аталатын кесене 

құрылысының табаны ылғалданып, 

қабырғалары түсе бастағаны туралы жиі 

айтыла бастады. Елбасының оңтүстік сапа-

рымен Түркістанға  ке

ке

лглге

ен

деде

«

«Қа

Қа

з з 

ре

рес 

с

тата

в-

в-рация» кәсіпорныны

ы

ң ң ди

ди

рере

кт

ктороры

ы Қа


ана

нат 


т

Тұяқбаев Ясауи кесенесіне түріктер қайта 

жаңарту жұмыстарын жүргізгенін, бірақ

олар пайдаланған заманауи оқшаулау 

материалдарының ежелгі  құрылыспен 

астасып кете алмағанын айтқан еді. Бар-

лы

лы

қ қ 

жа

жауа

уа

пкк

ер

ерші

ш

лілі

кт

кті 

і 

түтү

рі

ріктің құрылыс фир-

ма

масы

сына


на

а

ауд

д

арар

ып

ыпо

о

тыты

ра

ра бб

еруге әсте болмас. 

Өйткені хақ исламға тән рухани құндылық

бәрімізге ортақ. Алайда «Кесененің кесегі 

бүлінді» деген ақпардан соң толассыз 

жүріп жатқан жөндеу жұмыстарының 

сапа сына  күмәндана бастадық. Тіпті төбе-

сінің құлап кету қаупі

б

б

арар

к

көр

өр

інін

ед

еді.

і

ОО

ны

ның 

ң 

дәлелі күмбездің төбесі жабындымен ора-лып, жан-жағына тіреу орнатылуы сон-

дық тан екен. КЕ

Е

СЕ

С

ГІ КЕТІЛГЕ

Е

Н

Н

КЕСЕНЕ

Тү

Түрк

ркіс


іста

та

ндндағ

ағ

ыы

Қо

Қожа

жа

ААхм

хм

етет

Я

Ясасауи

у

 кесе-не сін

н

іңің

қ

қаз

азір


іргі

гі ж


а

ағда


дай

йы а


ала

лаңд


а

атарлық


жағ дайда. Бұлай деуіміздің себебі  бар. 

Туған өлкенің әр тасынан бастап, бір уыс 

топырағына дейін – қадірлеуге, қорғауға

тұрар лық  құндылық. Ғасырлар  бойы

сақталып келген 1,5-3 метр қалыңдықтағы

дуалдар, кірпіштері мен оған жапсыры

р

лған 


ар

ар

аба

ж

жазуымен кестеленген өрне

е

кткті 

і 

плпл

и

ита

та-


-

ла

лар

р бү


бү

ліне бастады. Бастысы, жер

ер

ас

астыты суы

уы

--

ның ескерткішке келтірген кесірі көп болып 

тұр. Ол бойынша ескерткіштегі майо-

ликалық өрнектер мен басқа да мате-

риалдардың бүлінуі әбден мүмкін. Әрине,

қайта жаңғырту бойынша жаса 

лын 

ған 


жұмы

ы

стстар

арды


ды

ң 

ң са

са

папа

сы

сыс

с

ынын

к

көт

өт

ерер

м

мей

е

ді. Әу

Әу

елел

б

бас

с

тата қ

қ

олол

да

дн

н жа


жаса

са

лылы

нғ

нғанан

 қиянат 


(Черняевтың атқаруымен кесене күмбезін 

қиратуы) салдарынан, кейіннен түрлі таби-

ғат факторынан қираған кесенені жөндеу,

қайта қалпына келтіру

жұмыстары

90-жыл дардан бері жүйелі түрде жүргізіліп 

ке

ке

леле

ді

д. Алайда он шақты жыл

л

тото

ла

лсс

сс

ызыз 

жаса лынып жатқан аталмыш жұмыстардың 

нәтижесінен гөрі кері әсері көбірек болған-

дай. Оған дәлел, кесене қабырғалары 

дым қыл тартып, соры бетіне шыға бастап-

ты. «Орта Азия елд

лд

ер

рі ішінде Қазақ

а

 елі – руха ни  құнды 

жә

жәдіді

ге

герл

рл

ерер

ге

геб

б

айай ө

ө

лклк

е.

е.Д

Д

ейей

 

тұрғанмен біз осос

ы

ымү

мү

мкмкі

ін

дідікті

і өз


өз

д

деңе

гей


ей

ін

і-

де кәдеге жарата алмай жатырмыз», –

дейді жас жиһанкез Ерлан Сыздықов. 

Бүгін гі  таңда  баба басына зиярат етіп кел-

ген  туристер де кесененің ішінде емін-

еркін жүре алмаймыз деп наразылық 

таны туда. Себебі кесененің кіреберісіндегі 

үл

үлке

ке

нн

Ақ

Ақса

са

рара

й күрделі жөндеуді қажет 

ет

етед


еді

і, б


б

ір

ірне

неше


ше

ж

жы

ылдан бері іші өрмекшінің 

торындай болған сатыларға толып тұр. 

Марат ТҰЯҚБАЕВ, «Әзірет Сұлтан» мем-

ле кет тік  тарихи-мәдени қорық-мұра жайы-

ның тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау 

және археологи

ги

я 

я 

бө

бө

лі

лі

мі

мі

ні

ні

ң 

ң

же

же

те

е

кш

кш

іс

іс

і:

:

–Шындығы

ы

нд

нд

а,

а

ұ

ұлы

лы қ

қ

ұн

ұн

ды

дылы

лықт

қт

ы 

ы

қа

қайт

йт

а

а 

жаңғыртамыз деп ақауға ұшыратқанымыз 

рас. Мұның басында түрік компаниясы тұр. 

Кесенеге 1995-2000 жылдары қайта 

қалпына келтіру  жұмыстарын жүргізген 

«Вакиф Иншаат» ЖШС-і негізінен құрылыс 

ма

м

те

те

ри

ри

ал

ал

ы 

ы 

ре

ре

ті

т

нд

нд

е ангидрит ерітінділерін 

ОЙ-КӨКПАРБас

Ба

ы 1-

б

етт

е

Мақсат ЖАҚАУОВ, «Ақ жол

партиясының Алматы қалалық филиал

төрағасының орынба

а

са

са

р

әлеуметтан

ану

у

ИƏ

ЖОҚ

Айдос ҚАРТАҢБАЙҰЛЫ,

ясаттанушы

Қазір  әркімнің өз талап, талғамы бар, 

өмірге деген өз мақсаты бар, өз жары мен 

отбасын да әркім өз қалауымен таңдағысы 

келеді. Әсіресе осы отбасын құрмай жүрің-

кі

кре

ре

п қалған ққ

ыз-жігіттердің таңдауы 

ер

ер

екек

ше

шеАш

Ашығ

ығ

ынын

а

айт

йт

уыуы

мы

мыз 

з

керек, бүгінде б

баяғыдай


й

 адамын тапп

й

ай, 30-ға не 40-қа келгенше, «етегіне намаз оқып жүрген» 

ешкім жоқ. Егер қыз не жігіт белгілі бір жас-

қа келіп, отбасын құрмай жүрсе, оның 

өзіндік себептері бар. Ал атастыру уақы тын-

да адамдардың психол

л

огог

ия

иясы

сы

мм

ен

е 

менталитеті тіпті басқа  ед

д

і.

і. ПП

ер

ерзезе

нт

нт жж

ас

асы

ы

қан шада болса да, әке-шешесінің айтқа нын екі етпей, өзінен тіпті бір жас үлкен адам-

ның бетіне қарсы келмей, көңіліне қарай-

тын. Ол отбасын құруда да өзін сол тәртіп 

шеңберінен шығармайтын. Тіпті «мы наны 

а

ал

асас

ың

ың»

»

деде

се

с,

,

«ж«ж

оқ

оқ»

»

деде

п

пай

й

туды жігіт ата-ан

анас


асын

ын

ыңың

ж

жүр

үрег


ег

ін

інее  қа

қа

нжнж

ар  сұқ қан мен 

бірдей ауыр қылмыс санайтын. Сон дықтан 

тіпті өзі өмірінде бір рет те көр ме ген қызға 

үйленіп және оның алдындағы жауап кер-

ші лігін өле-өлгенше өз қалауынан артық 

да таңдап, талғап жүрген жаста емес пе?! 

Бұл жағын да ескеру  керек.  Қыс  қа сын 

айтқанда, егер біз осы мәселені ше бер-

лікпен қолға ала білсек, біздің елі міз дегі

бойд

д

ақа

 қыз-жігіттердің саны едәуір 

аз

азай


ай

ып

ыпде

демомогр

гр

афиямыз жақсарар еді 

ұлттық генофондымыз нығаяр еді. Бүгін де 

кез келген елдің өз ұлттық қауіп сіз дігін 

сақ 


тауы үшін төл ұлттың саны 15

миллионнан кем болмауы шарт. Біздің осы

ретте ойла 

на 


тын, тіпті шапшаң шешім

шығаратын жөні

і

м

міз

і

бб

ар

р.

.

ОтОт

ба

басы

сы

дд

ег

еген

ен

діді 

 

әркім өз басыы

на

нағ

ғ

анана

а қа


қаже

же

т т

дү

дүни

ни

е е 

де

деп 

п 

емес, мемлекетті нығайту жолындағыбасты құндылық деп танып, дер кезінде 

соған өз үлесін қосуға асығуы тиіс. Ал 

отбасын құрғандар болса, тек өз жағдай-

ларын ғана ойламай, қасын да әлі соған

же

ж

тете а

алм


лм

ай

айж

ж

үрүр

ген жал ғыз бас тылардың 

ж

жа

ғдғд

ай

айынын д

д

аа

ой

ойлай жүруі тиіс. Осы ретте атастыру бола ма, басқа ма, әйтеуір, отба-

сы құндылығын арттыру жо лында теле-

бағдарламалар жасап, идео логиялық тұр-

ғыда іс жүргізу шарт.ТҮ

Й

ІН

Жалп

п

ы,

ы, б

б

із

ізді

ді

ң 

ң 

ел

елім

ім

із

зде

де

б

б

үг

үг

ін

інде

де

о

о

тб

т

асы институтының 

толық қамтылмағандығы анық б

б й

айқалып қалады. Мұ-

ның  бірден-бір салдарын осы сүр бойдақтар мен

отыр ған  қыздардың жыл санап артып  бара жат-

қандығынан байқауға болады. Егер 30-дан асып, 40-

қа жетіп қалғанша отбасын құрмағандар ілуде  біреу 

ға

ға

на

на

б

бол

ол

ма

ма

са

са

,

,

бә

бә

лк

лк

ім

ім, он

оны

ы

ме

м

млеке

тыру әбе

б

ст

і

ік деуге б

б

олар ма еді, алайд

олар дың саны ушығып тұрған заманда он

болып қолға алуы ауадай қажет секілді. 

Әзірлеген Мәриям ӘБСАТТА

Ай

сая

Ахмет Тоқтабай

й

ө

өзізі

ні

нің 

ң

бібірн

рн

ешеш

е 

еон

онда


да

ға

ған

н

жылын «Қазақ жылқысының тарихын» зерттеуге арнап, қазақ халқының тарихына 

терең  революциялық өзгеріс әкелді деп 

білемін. Себебі Кеңес өкіметі кезінде қазақ

халқының


ң

  тар


р

ихын ХV ғасырдан бастап, 

ар

ар

ғығы

ж

жағ

ағын


ын

ж

жау

ау

ыпып

т

тас

а

таған біз бір «көктен түскен» халық сияқты едік. Құдайға шүкір, 

Тәуелсіздік алып, Елбасымыз қазақ халқы-

ның тарихын нақты деректермен дәлел-

деп, қайта қарап жазу  туралы тапсыр-

масына сай келетін осы Ахмет Тоқтабайдың 

«Қазақ жылқысының

ң

тари


р

хы» атты еңб

ң

егі


дер едім. Бұл кіта

а

птптың

ың

ққ

ұн

ұндыдылы

лығы


ғы

с

сол

ол 

ебек этнографиялық, архивтік құжат-тармен нақты дәлелденіп жазылған. Мен 

Ахмет Тоқтабайдың бір институт жазып 

шыға алмайтын еңбекті бір өзінің жазып 

шыққанына таңғаламын, халқының 

та

та

рири

хы

хын 

н 

сүсүйе

йеті


ті

н

нос

ос

ынын

дай азаматымыздың

ба

барл


рл

ы

ығынын

а 

ақу

қуан


ан

ам

амын

ын.


Бұл еңбекпен бүкіл қазақ халқы қуануы

керек. Себебі осы кітап арқылы біздің

дүниежүзінде алғашқы болып жылқы 

малын қолға үйреткенімізді, кең-байтақ 

қазақ жерін ата-ба

а

бабала

ла

рырымы

мы

здзд

ың

ыңқ

қ

алал

ай

ай 

иеленіп қорғап тұр

ұр

ға

ғандндығ

ығын


ын

б

біл

ілем


ем

із

ізБұ

Бұл

л

кітап – ағылшын, француз, неміс, португал, испан, қытай, үнді тілдеріне аударылып, 

қазақтың кім болғандығын таныстыратын 

бірегей еңбек. Мен осы кезге дейін Мем-

ле

е кеттік 

к 

сысы

йлық


ық

ты

тң

ң

талай ғалымдарға, та

та

ририхш

хш

ылыл

ар

арға

ға

бб

ер

еріл

іл

іп келгенін білемін. Бірақ  бірде-біреуі қазір есімде жоқ. Ал 

Ахмет Тоқтабайдың «Қазақ жылқысының

тарихы» атты кітабы шықты деп газетке 

жария ланғаннан-ақ  біреуін алдырып 

оқып, кейін 15 кітап

а

алд

л

ыры

дым. Себеб

б

і 

і бұл 

кітаптың 

біраз

зын


ын

А

Ара

ра

лғлға

а

кекелг

лг

енен

 

шетелдіктерге сыйға тарттым. Олардың көпшілігі оқи алмаса да, қолына ұстап 

таңғалды. Мұндай күйді 1995 жылы 

Данияға барғанда даниялықтардың балық

аулау, ау-құ

құ

рал, қайықтары туралы үлкен кі

кіта


та

пт

пты

қо

қолылыма

ма

ұұ

ст

стағ

ағ

анда өзім де сезін-генм

і

ін.Бұл кітаптың қазақ тарихындағы 

бірегей еңбек екендігін оны оқыған әрбір 

адам сезінеді. Бұл кітап – қазақ бренді.

Кітаптың ең бір ұтымды жері – желден 

жүйрік жануар 

жө

жөніні

нд

ндее қа

қа

заза

қ 

қ же

же

рірі

ні

нің 

ң 

бәрінен дерлік мм

ат

аер

ериа


иалд

лдар


ар

ж

жинин

ағ

аған

анАвтор қандай деректі кімнен алғанын 

мәтінде келтіре отырып, атбегі, жылқышы

т.б. адамдардың аты-жөнін, туған жылын, 

мекенін көрсеткен, олардың жалпы саны

30

30

0-0-

ге

геж

ж

уыуы

қ.

қ.Қ

Қ

азаз

ір

ірс

с

уру

етті, визуалды бас-

па

па

өө

ні

нмд

мдер


ер

ін

ніңің з

з

амам

ан

ы, осы тұрғыдан алғанда кітаптағы иллюстрацияларды үш 

түрге бөлуге болады. Мұрағат, көне кітап-

тардан алынған тарихи суреттер, фото-

этюдтер және автордың ел ішінен жинаған 

этнографиялық де

ре

рект

к

ерер

ді

д,

,

сюжеттт

ер

ерді

д

,,

суретшімен келісе 

е от

от

ырыр

ып

ыпқ

қ

айайта

та

жж

аң

аңғығы

р-

р-тып (реконструкция) шығуында. Жаңғырт-

па суреттердің үлкен маңызы бар, оқушы-

ны  бірден өзіне тартады. Көптеген 

зерт  темелер,  ой қорытулар, тұжырымдар 

схемалар

р

мем

н, кестелермен  берілген. 

Жы

Жылқ


лқ

ы 

мүмүше

ше

леле

рі

рі,,

ат

атт

тың сыны, жүріс түр-

лері, түс-рең атаулары, ер-тұрман жаб-

дықтары туралы сөздерді типке, жүйеге 

бөліп, қазіргі компьютерлік техниканың 

әдістерін пайдалана отырып жасалған 

кестелер көздің жауын алады. Бір сөзбен 

айтқанда, кітаптың

ң

безендірілуі ішкі мазмұнына сай.

Жақында 


«Қ

Қ

азақ жылқысыныңтарихы» энциклопедиялық еңбегінің Мем-

лекеттік сыйлыққа ұсынылғанын оқыдым. 

Бұл – осы атаққа лайық әрі қазақ тари-

хының, қазақ халқының абырой-беделін 

кө

кө

тете

ре

реті

ті

нн

ең

еңбе

бе

к.к.

Б

Бұл

ұл

кк

ітаптың Мемлекеттік 

сы

сыйл


йл

ық

ыққа

қа и


ие

е

боболу

луы


ы әр

ә

бір қазақтың үлкен абыройы және дүниежүзіне таралуына 

үлкен ықпал етер еді. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет