Атастыру дәстүрін қайта жаңғырту арқылы сүр бойдақтар мен кәрі қыздардың санын азайта аламыз ба?жүктеу 3.55 Mb.
Pdf просмотр
бет8/25
Дата09.04.2017
өлшемі3.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Нұршат ТӨКЕН

түсуге айналған кірпіштері де сол баяғы қаз 

қал 

пын 


да. Ең қорқыныштысы, қала 

тұрғыны айтқандай, кесене бір күндері 

опырылып, құлап қала ма екен деген қауіп 

бар. Олай дейтініміз, кесененің қабырғасы 

әбден зәктеніп, мүжіле бастаған көрінеді. 

Түркіс тан қаласының 6 балдық жер сілкінісі 

болуы ықтимал аймақта орналасқанын 

ескер сек, бұл қауіптің тектен-текке шықпа-

ға нын байқауға болады. 

«Сапасыз атқарылған жұмыс салда ры-

нан кесене іргетасының гидроизоляциясы, 

бөлмелерінің желдетпе жүйелері сыр 

берген. Осының салдарынан қазір кесе не-

нің қабырғалары тұздана бастапты. Ал бұл 

кірпіштің үгітілуіне, оның сапалы құрамын 

жойып, езілуіне әкеліп соққан. Бұдан 

кесене үстіндегі үлкен күмбездің құлау 

қаупі туып отыр» дейді кейбір мамандар.

«Мәдени мұра» бағдарламасы қа был-

данғалы бері қазірге дейін оңды істер 

істелініп келеді. 78 тарих және мәдениет 

ескерткіштерінде  рестав ра ция лық  жұ мыс-

тар аяқталды. Біздің түп-тұқияндарымыз 

туралы көптеген мәлімет беретін ғылымды 

мыңдаған артефактылармен байытқан 26 

ғылыми-қолданбалы, 40 археологиялық 

зерттеу жүргізіліпті. Соңғы бірнеше жыл 

ішінде Алматы облысындағы Есік және 

Шығыс Қазақстан облысындағы Берел 

 

мұражай-қорығы жасалған. Тәуелсіз Қазақ стан тарихында алғаш рет еліміздегі 

ескерткіштердің масштабты инвен тари за-

ция сы өткізілді және республикалық 218 

нысан және жергілікті 11 277 нысан, 

маңызы бар тарих және мәдениет ескерт-

кіш терінің тізімі қабылданды. Дегенмен 

осылардың басында тұрған ұлы сәулет 

құрылысы кесенесінің кейпін көріп, істе-

лінген істің қаншалықты деңгейде екен ді-

гі не көз жеткізуге болатындай. Оңтүстік Қазақстан облысы

қоя білетін. Ал қазір, керісінше, жастар әке-

шешеге өз айтқанын істетпесе, олар дың 

айтқанымен жүретіндерін табу қиын. Бұл 

– бір, екіншіден, қазіргі кезде отба  сы лар-

дың көптеп ажырасып кетуіне әсер етіп 

жатқан себептердің бірден-бірі – заман 

талабына сай туындаған проб ле ма ларға 

жауап бере алмаушылық. Адам 

дардың 


бойына қазір жауапкершіліктен қашу деген 

жаман мінез дарып барады. Бұл да атас-

тыру салтына сәйкес келмейтін бір фактор. 

Және тағы бір айтарлығы, атастыру деген 

– негізі, жас кезде жүретін нәрсе. Яғни не-

ғұр лым адам жас болған сайын атас ты ру ға 

көнуі соғұрлым мүм кінірек. Мектепті енді 

бітірген жас немесе оқып жүрген студент-

терде, әскерден енді оралған кез деген 

секілді адамның әлі оң-солын таны майтын 

шағында мүмкін нәрсе. Сол шақта адам 

бойсұнады. Ал ақыл тоқтатқан қыз бен 

жігіттің өмірге деген өз көзқарасы, өз тал-

ғамы қалыптасып үлгер ген діктен, атас тыру 

арқылы олардың мәсе ле сін шешуіміз мүм-

кін деген абсурд секілді. 

Жарайды, атастыру арқылы екеуді 

үйлен дірдік делік, бірақ отбасы болған 

уақытта ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды 

ғой, сондайда олардың біріне деген сезімі 

артып тұрмаған соң өзара түсінісуге тырыс-

пайды, олар, керісінше, әу баста бір-бірі-

мен табыстырған туыстық қатынастарды 

алға тартып шыға келеді. Былайша айт қан-

да, ерлі-зайыпты өзара шешетін мәселелер 

көптің, туыстың ортасына талқыға түсіп 

кете ді де, тіпті соңы әулеттер арасындағы 

дауға апарып тіреуі де ғажап емес. Ал бұл 

олар 

дың ажырасуына апаруы әбден мүмкін. 

Бірақ жастары 30-дың ар жақ бер 

жағында болса да, әлі отбасын құрмаған.    

Соларға жақсы жерден шыққан жар 

табуға көмектесу керек. Ал атастыру, яғни 

ағайын арасынан, дос-жаран, туыс 

арасынан оның өзіне сәйкес адам 

қарастырғанда тұрған ештеңе жоқ. Қайта 

қазіргі кезде нақ осы нәрсе біртіндеп 

азайып бара жат қандай көрінеді маған. 

Қазір екі жасқа дәне кер болар жеңгетайлар 

аз-дағы, кері сінше, екі жасты айырушылар 

көп, қит етсе «ажыраса сал, басқасы 

табылады, толып жатыр» дегенді тіпті екі 

жақтың ата-анасы да айтады. Ал енді атас-

тыру дегенге келсек, мұның тәрбиелік мәні 

өте зор. Біріншіден, екі жақ құда лар дың 

бірін-бірі тануы, текті жердің қызын алып, 

текті жерге қыз беруі деген өте кере мет 

нәрсе. Себебі екі жақтың пайым-пара-

сатының арқасында қосылған екі жастың 

сыйластығына осы факторлар өте жақсы 

әсер етеді. Бірақ осы ретте баяғының 

атастыру салтының заңын 100 пайыз ұста-

нудың да қажеті жоқ. Неге? Біріншіден, 

біздің салт-дәстүріміздің сақ талу реті де 

қазіргі кезде әр облыста әртүрлі сипатта. 

Қарапайым мысал, бір аймақта қалың 

мал бар, екінші аймақта жоқ деген секілді. 

Сондықтан бұл жерде әр аймақтың өз 

ерекшелігін ең бірінші кезекте ескеру 

керек. Неғұрлым дәстүрді заманауи үлгіге 

бейімдеу керек. Заманауи деп отырғаным, 

екі жақ құданың бір-біріне шектен тыс 

мате риал дық салық артпау, яғни «менің 

қызым осын дай, сондықтан оған осынша 

қалың мал бер немесе бізге мынадай киіт 

кигіз» деу ді доғарған жөн. Себебі көп рет-

те жастардың арасына сына қағатын 

осын дай мәселелер. Тіпті үйленуге сөз 

бай 

ла 


сып, бірін-бірі сүйіп тұрған екі 

жастың дәл осы шешуші тұсқа келгенде 

ата-ананың аузын кереқарыс ашуынан 

келісе алмай, екі жаққа кеткендерін де 

білемін. Ал өзі әрең шаңы рақ құрайын деп 

тұрған екі жастың ара 

сына неғұрлым 

кедергі болмау керек. Себебі олар онсыз 

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№119 (1030) 

              13.07.2013 жыл, 

сенбі


Ұл

л

ттыққ

 спо


о

р

рт түрлерінің ком

м

пп

ью

ютер

р

лл

ік о


о

йын нұсқаларын

 

ж

жа

а

саа

у

у ар

р

ққ

ыл

лы жастарды дене

е

шш

ынық


қ

ты

ыр

р

уу

мен айналысуға ы

ы

н

нтал

л

андд

ы

ыр

р

аа

 аламыз ба?Алмас 

СЫ

СЫ

РҒ

РҒ

АБ

А

АЕВ, 

су

су

ре

ре

тш

тш

і

і-

дизайнер:

Несіп

ЖҮ

ЖҮ

НІ

Н

СБ

СБ

АЙ

АЙ

ҰЛ

ҰЛ

Ы,

Ы,

«С

«Спо

по

рт

рт»

»

га

газе

зе

ті

ті

ні

ні

ң

ң 

директор – бас 

редакторы:

– Кез ке


лг

лген


ен и

и

дедеян

яны


ы

іс

іскек а

а

сысы

ру

руү

үші


шін

н он


он

ы ең алдымен жан-

жақты салмақтап, жақсы дайындық жасау қажет. Осы тұрғыдан 

алғанда, біз қазіргі жағдайда ұлттық спорт түрлерінің 

компьютерлік үлгілерін өз бетімізше жасай алмаймыз. Жасаған 

күннің өзінде бұл бастамамыз жас ұрпаққа қаншалықты оң 

әс

с

ере

ін тигізеді? Қазір онсыз да шете

е

лд

лдік

к

 мамандардд

ың

ы 

шы

шыға

ға

рғрғ

ан

ан сс

ан

ан қилы компьютерлік ойынд

нд

арары

ы бі


бі

рі

рінене

н-

н-бібі

рі

і аасы

сып,


п,

 

сапа мен мазмұн жағынан да жылдам дамып келе жатыр. Жастар сол ойындардан бас алмайды. Осы орайда біз 

жастарымызды 

ұлттық спортқа компьютерлік 

бағдарламалармен тарта аламыз дей аламыз ба? Одан да әр

қала мен әр ауылда спорттық алаңдар м ен дұрыс жарақталған 

денешынықт

ыр

ыр

у у

за

залд

д

арр

ын көпте


те

п ашуы


у

мыз керек. Осылайша, 

біз монито

орғ


рғ

а

ате

те

лмлм

ір

ірге

ге

нн 

ұр

рпа

пақт


қты

ы сп


сп

ор

орт

т

алаңдарына алып шығуымыз керек.

– Қазіргі технологияны

ың

ң

дадамы

мы

ғаға

н

н тұтұ

сы

сынд

нда


а кө

кө

птпт

ег

егенен с

с

поп

рт түрлерінің 

компьютерлік ойын бағдарламасы сипатындағы нұсқалары баршылық. 

Бұл бағытта әсіресе шетелдіктер анағұрлым алға озып кетті. Бізде бұл 

жағы әлі де болса кенжелеп тұр. Бүгінде елімізде ұлттық спорт түрлерін 

жандандыру бағытында көптеген игі жоспарлар мен ауқымды жобалар 

жү

ж

зезе

ге асырыла б

б

астады. Десек те, ұлттық спорттың баа

рл

рлық

ық

 түрлеріне өз

өз

імім

із

ізді

дің


ң 

жа

жаст

стар


ар

ым

ымыз

ыз

дыды

ң

ң қызығушылығын арттыр

р

у у 

үш

үшін

інәл

әлбе


бе

тт

тте,

е,

 ко

мп

ьютерл

ік б


б

ағда


рл

ам

аларға жүгінуімізге тура к

елед


і

і.

ҚҚ

аз

ііргі

і

 заманның балалары көп дүниеге компьютер  арқылы қарайды. Осы 

орайда спорт саласының мамандары мен IT технологтар бас қоса 

отырып,  ұлттық спорт түрлерінің сапалы компьютерлік нұсқаларын 

жасауды кезек күттірмей қолға алуы керек. Бүгінгі күні бізде тоғызқұмалақ 

ойынының компьютерлік 

нұ

нұсқ

қ

асы бар.р

Бір


ір

ақ

қоның 

ң

тілі орысша. С

Сондықтан мұндай жоб

ал

алар


ар

ды

дыж

ж

үзүзег

ег

ее

ас

асыр

ырға


ға

нд

нда 

а 

тата

ңд

ап алынған ойынның ұлттық ерекшеліктері мен тілдік сипатына баса мән берілуі 

тиіс. Ал осы мақсатта жұмылып жұмыс істеу үшін бізге үлкен бір технологиялық ұстахана құру қажет.

Аршат ОРАЗОВ,

IT маман

ан

ы:

ы:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет