Атастыру дәстүрін қайта жаңғырту арқылы сүр бойдақтар мен кәрі қыздардың санын азайта аламыз ба?жүктеу 3.55 Mb.
Pdf просмотр
бет6/25
Дата09.04.2017
өлшемі3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Шы

Ш

нарб

р

ек Б

Б

АТ

А

ЫР

ЫР

ХАНОВ,

Ақ

Ақ

мо

мола

ла

о

о

бл

бл

ыс

ысты

ты

қ 

қ 

ту

ту

ри

ри

зм

з

 

басқармасының басшысы: 

Бұрын туризм басқармасы облыс-

тық туризм денешынықтыру және 

спорт басқармасының ішінде болды. 

Қазір облыста жеке басқарма бой 

көтер ді. Алайда әлі

лі

д

де 

е 

бо

болс

лса 

а

ай

ай

ма

ма

қт

қт

ағ

ағ

ы 

ы 

ту

тур

ризм кластерін дамытуда 

ай

ай

та

та

рл

рлық

ық

-

-

тай тірлік жасалды алмаймыз. Сон-

дықтан  бұл салада туристік сала ның 

басшыларымен қатар басқа да ор-

гандар атсалысуы қажет деп санай-

мын.

Ин

Инду

ду

стстри

ри

яя

жә

жәнене

ж

жаңаң

а

ате

те

хнхн

ол

олог

о

иялар министрлігінің басшылығы туризм сала-

сында қызмет көрсетудің сапасы төмен 

екенін баян етті. 

Альберт РАУ, Индустрия және жаң

ң

а 

те

техн

хн

ол

ол

огиялар бірінші вице-мин

ин

ис

ис

тр

тр

і:

і:

 

– Қазақ туризмін дамыт

ыту

у  қа

қа

же

же

т.

т

 

Мұндағы сервис пен қызмет көр сету 

әлі де төмен. Мәселен, тек Бурабай 

курорттық аймағын дамыту жоспары-

на ғана 82 миллион теңгеге тапсырыс 

жо

о

лд

лд

ан

н

ды. Алайда

а

 ондағы жолдар 

ме

мен 

н 

су

су

м

м

әс

әс

ел

ел

ес

ес

і

і ше

шеші

ші

лс

лс

е 

е 

де

де

,

,

де

д

малыс 

орындары бәсекеге төтеп бере алмай 

отыр. 

Демалыс орындары демекші, қазір 

барлық демалыс орындарының бағалары 

қа

қаза

за

қсқ

тандықтардың орташа та

бы

бы

с  деде

ң-

ңге

ге

йійіне

нен әлдеқайда жоғары е

ке

кені


ні

а

аны

нық-


қ-

талып отыр. Гүлмира БЕКМАҒАМБЕТОВА, 

«Ақмола-турист» компаниясының 

менеджері: 

Ас

Ас

та

та

на

на

ға

ға

ж

ж

ақ

ақ

ын

ын

б

б

ол

ол

ға

ға

нд

нд

ықтан, 

Бу

Бу

ра

раба

ба

йд

йдың

ың

қ

қ

ы

ызығ

ығын

ын т

т

ек

ек

ш

ш

ен

ен

д

ді-шек-

пен ділер ғана көріп отыр. Қазақ станда 

туристерді тартуға болатын орындар 

көп болғанымен, шетелдіктер тек 

Сары ағаш пен Бурабайды ғана біледі. 

Ал басқа шипажайлар мен демалыс 

орындарында, өкінішке қарай,

й,

и

и

нф

ф

ра-

құ

құ

рылым дамымай тұр. Сон

ды

дықт

қт

ан

ан

е

е

л-

л-

дегі туристік кластерді дамы

ту

ү

і

шін,

 е

ң 

бастысы, туристік инфрақұрылымы 

мен қызмет көрсетуді жүйелеу қажет. 

ШИПАЖАЙ БАҒАСЫ ШАРЫҚТАП ТҰР

Ре

Ресм

сми


и

мә

мәлі

ліме


ме

тт

ттер

ер

геге

қ

қарар

ағ

аған

ан

дада

,

,Қазақ-

стандағы ең арзан шипажай қатарына 

Мер ке мен Жаңақорған жатады. Онда 

дема лыс бір адамға тәулігіне 1500 теңге-

ден айналса, Мойылды мен Көктемде – 

2000, ал Бурабайдағы Оқжетпес, При-

оз

оз

ере

н

ный мен Алмаз шипажайла

ла

рыры

нд

дағ

ағ

ыы

2-4 адам дық люкс орындары тәулігіне 14-

17 мың теңгеден түспей тұр. 

Сонда орта есеппен 60-70 мың жала-

қысы бар мемлекеттік қызметкер қайтып 

демалмақ? Дәл қазірг

р

і жағдайда демалу үшін қыруар қа

а

ржрж

ы

ыжұ

жұ

мсмс

ау

ауың

ың

 қаж

аж

етет

,

,бо

бо

л-л-

маса  үйде отыр

ыр

.  Ал


Ал

ү

үйд

йде


е

от

отыр

ыр

аа

бе

берс

рсең


ең, 

денсаулығың сыр беруі мүмкін. Сонда 

қайтпек керек?!. 

«HeadHunter Қазақстан» зерттеу ком-

па ниясы  жуырда осы мәселеде сауалнама 

жүргізіпті. Нәтижесі алаңдатарлық. Сауал-

намаға

ға

 жауап берген 2790 қазақстандық-та

тард


рд

ың

ың4

4

66

па

пайыйы

зы алған демалысын ше-

телдерде өткізсе, ал демалысын енді ғана 

алғалы отырғандардың 42 пайызы ше-

телдерде демалуды жоспарлап отырған 

көрінеді. Жалпы, сауалнамаға жауап бер-

гендердің екі еседен астамы, яғни 39 па-

йызы шетелде д

д

ем

емал

ал

са, тет

к  16


6

п

пайыз

ы

ы ы

отандық демалыс орындарына баруды 

жөн санаған екен. 

Ал тапқаны  қапқанынан  қалмайтын-

дар, яғни респонденттердің 17 пайызы 

туған-туыстарын аралап, үй жөндеу 

жұмыс тары мен  айналыс

с

қақанд

ндар


ар

ын

ына

а

йтйт

-

қан. Көпшілігі, тіпті соңғы ре

рет 


т қа

қаша


ша

н

нде

де

мама-

лыс қа  шыққан да рын да ұмытып қалыпты. 

Ал демалыс алып шетелге шыққандар 

орта есеппен 1-2 мың АҚШ долларын 

жұм сайды. Ал отандық шипажайда дема-

лу шылардың басым бөлігі, яғни 87 пайы-

зы

з

11

 мың дол лар

р

 көлемінде шығын шы ға-ру

ру

 ғ ғ

а

а мәмә

жб

жбүр

үр.


Са

С

ндық көрсеткі

іштердің өзі-ақ қа-

зақстандықтардың шетелде демалуға құ-

мар екенін айғақтап тұр. Ал «қазақ туризмі 

туристер келмесе, қайтып дамымақ» д ген 

заңды сауал туындайды? Көкш

ш

етау

Б

Бұл туралы ведомствоның кеңейтй і

ілген 


алқа мәжілісінде бас прокурор Асхат

Дауыл баев мәлімдеді. Оның айтуынша, 

Бас прокуратура Мемлекет басшысының 

«Қазақстан

ан

-2

205

0

0»  Стратегиясы» Жолда-уында 

бе

берірі

лг

лген

ен т


т

ап

апсы

сырм


рм

ал

алар

ар

ынын

б

белел

гі

гілен-

ген мерзімінде орындады. АЛҒАШҚЫ АЛТЫ АЙДА 

НЕ АТҚАРЫЛДЫ?

Пр

Прококур

ур

орлар қабылдаған шаралар

ар

дыды

ң 

ң нәтижесінде, жер телімдерін мемлекет 

меншігіне қайтаруға, кен орындарынан 

мұнайды жаппай ұрлау схемаларын ашуға 

қол жеткізілген. Кәсіпкерлердің құқықта-

рын қорғау аясында бизнес пен мемлекет-

тің өзара 

іс

іс-

им

имыл

ыл

ынын

о

ода

да

нн

әр

әрі же

же

тіті

лд

лдір

р

уге, әкімші

лі

лік 

к

кеке

де

дергрг

іл

лер

ер

діді

ж

жоюою

ға

ғаба

бақықы

ла

лаушы органдардың заңсыз тексерулерімен күре-

суге бағытталған жүйелі жұмыстар жүргі-

зіл ді.  Жетім  балалар мен ата-анасының 

қамқорынсыз қалған балаларды қорғау 

бо

бо

 й й

ын

ынша

ш

шш

аралар қабылданды.

Өт

Өт

кекен

н

жартыжылдық  ішіндеә

ә

леле

у

у-меттік-экономикалық салада прокурорлар 

243 мыңға жуық заңбұзушылықты жой-

ған. 500 мыңнан астам азаматтың құ-

қықтары қорғалды. 25 мың заңсыз 

құқықт

т

ықық

а

акткт

і

іле

ле

рр

ді

дң

ң

күкү

ші

шіж

ж

ойой

ыл

ылып, 

мемлек


ет

  к


іріс

і

іне 24

24

  мил

ли

ардт

ан

  аст

ам 


теңге өндірілді. Сондай-ақ 15 млрд теңгеге 

мемлекеттің материалдық мүддесі қор-

ғалды. Про ку рорлық ықпал ету актілері 

бойынша 4 млрд теңгеге жуық жалақы

қ

 

бобо

йы

йыншнш

а

амер зімі өтіп кеткен қар

р

ызыз

да

дар

р

төленді, осы лайша 65 мың жұмысшының еңбек құқық тары қорғалды. Елбасының 

тапсырмасын  орындау мақсатында  ана 

мен баланы қорғауға ерекше назар ауда-

рылды. О


О

сы

сж

ж

ұмыстардыңың

 нәтижесінде 

120  мы

ы

ңғңға

а 

жужуық

ық

кк

әм

әмел

ел

етет

ке

кеж

жас


ас

ы 

ы тол-

мағандардың  бұзылған құқықтары 

қорғалған. 

Жыл басынан бері өз құқықтарын қор-

ғау мақсатында прокурорларға 104 мың-

на

нн астам азамат жүгінген. Өтініш иелері

рі

нін

ң 

ң 2/

2/

3-3-

сі

сі ББас

ас

 прокуратурада шешілген ек

ек

енен

Еліміздегі «түрмедегі халық» санын төмендету туралы Мемлекет басшысының 

тапсырмасын жүзеге асыру шеңберінде 

Бас прокуратураның бастамасымен «Түр-

ме орнын


н

а

апрр

об

обац

ац

ияия

м

мен

ен

ээ

ле

лект

кт

роо

нды 


білезік»

»

аа

тт

ттыы жо

жо

бабаны

ны

еенг

нгіз


із

у

у жө

жөні


ні

нд

ндег

ег

і ал-ғаш қы  форум болып өтті. Жаңа құқықтық 

институттың артықшылықтары айқын 

көрінуде. Статистика көрсетіп отырғандай, 

пробация қайталанатын қылмыстарды 

аз

азай


ай

ту

туға

ға

мм

үмкіндік берді, өйткені пр

пр

о

оба

ба

--

ци

циялял

ық

ық бб

ақ

аылау  тағайын дал маған

н

дада

рғ

рға

а

қарағанда, пробациялық  бақылаудағы шартты түрде сотталғандар қылмысты 

алты есе аз жасаған. 

Ведомствоның халықаралық іс-шара-

лары өз


з

же

жемі

м

сісі

н 

нбе

бере


ре

б

бас

с

тата

ға

ған.

н.

««

ТМ

ТМД 

Д 

мем

м-

ле кеттеі

рі арасындағы тығыз қарым-қаты-

настардың арқасында биыл Қырғызстан 

Іле Алатауы ұлттық паркінде жасалған 

қылмыс үшін іздеуде жүрген С.Хайровты 

ұс

ұтап, Қазақстанға қайтару  туралы  қо

қ

л-да

даух


ух

ат

атын

ын

ққанағаттандырып отыр», де

де

діді

 

 бас прокурор.

ҚАДАҒАЛАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ 

КЕМШІЛІГІ КӨП

Соныме


ме

н қа


қ

тар бас прок

ок

урор прокура-тура орг

рган


ан

да

дары

ры

ққ

ыз

ызмеме

ті

ндндег

ег

і ай

ай

тата

рл

рлық

ы

тай кемшіліктер мен олқылықтарды атап көр-

се тіп,  оларды жою үшін нақты тапсырмалар 

берді. Атап айтқанда, экологияның өзекті 

проблемалары прокурорлардың жіті назар 

ау

ау

дад

ру

руын қажет етеді. Өндірістік к

әс

әсіп

і

-ор

орын


ын

да

дар

р ж


жыл сайын ауаға 3 млн то

нн

ннад

адан


ан

 

астам ластаушы заттарды шығарады, тас-та латын  зиянды  заттардың көлемі шама-

мен 2,8 млн тоннаны құрайды. Осы ретте, 

бұл эмиссия көлеміне уәкілетті мемлекеттік 

органның


ың р

р

ұққса

саты


ты

б

бол

ол

ғаа

нд

ндық

ық

тата

н,

н,з

з

ияя

нды 


заттарды шығаруды тазарту технологиясын 

жетілдіруге кәсіпорын басшылары мүд-

делілік танытпайды. Прокурорлар да ен-

жарлық танытып отыр. Салық кодексі бо-

йынша ластаушы зат

ат

тардр

ың 16 түрі  бо-

йынша ғана төлем

м

мм

өл

өлше

ше

рлрлем

ем

есе

і

і бебе

лг

лгі-

і-

ленген, ал олардың жалпы саны 700- ден асады. «Қалыптасқан жағдай ауаның 

сапасын және өндіріс қалдықтарын бас-

қаруды жетілдіруді қарастыратын Қазақ-

станның «ж

ж

асыл экономикаға» өтуі туралытұ

тұжы


жы

ры

рымд

мдам


ам

ас

асын

ын

аа

қа

қйшы келеді», – деп 

атап көрсетті А.Дауылбаев. Ол осы салада 

қадағалауды күшейтуді, атмосфералық

ауа туралы заңнамалардың қолданылу 

мәселелері  бойынша жаппай тексерістер

ұйымдастыруды, сондай-ақ қоршаған ор-

таны қорғау мәселе

ле

лері б

б

ойой

ын

ынша

ша

нн

ор

орма

ма

-тивтік құқықтық ак

к

тітіле

ле

ргрг

е

е өзөз

ге

герірі

ст

стерр е

е

нгнг

із

ізу

у 

туралы бастама көтеруді тапсырды.Жер қатынастары саласындағы мемле-

кеттің мүддесін қорғау мәселелеріндегі 

прокурорлардың жұмысы көңіл көншіт-

пе

пейд

йд

і..

М

Мыс

ыс

алал

ға

ға,, Ма

Ма

ңғңғ

ыстау облысындағы

ту

тури


ри

ст

стікк к

кла


ла

ст

стер

ерэн

энер


ер

гетикалық хаб және 

«Ақтау-Сити» кешенін дамыту  бойынша

жобаларды жүзеге асыруға көзделген жер 

телімдері жеке тұлғалардың қолына өтіп 

кеткен. Бірақ мемлекеттік органдар, соның 

ішінде прокурату

у

рара у

у

аққыт

ыт

ылылы

ы

шашара

ра

ққ

а-

а-былдамаған және бұ

б

зушы

лықт


ың ж

ол

ын 

кеспеген. 

Жиында сыбайлас жемқорлықпен 

күрестің тиімділігін арттырудың маңызды

міндеттері де талқыланды. Бұл мәселеде 

ең

еңн

н

егегіз

згі


гі

м

мемем

ле

леке

ке

тттт

ік сатып алу саласы

екені атап көрсетілді. Бас прокуратура 

облыстардың барлығында мемлекеттік 

сатып алу саласына тексеру жүргізудегі 

айтарлықтай кемшіліктердің  бетін ашты. 

Осыған орай, прокура

ра

турар

ның қадаға

а

ла

лу-

шылық әлеуетін

с

с

оғоғұр

ұр

лылы

м

м тото

лы

лық

қ

папа

й-

й-далану, сыбайлас жемқорлық схемаларын 

анықтау, жедел-іздестіру  іс-шараларына 

бастамашы  болу және олардың нәти-

желілігін арттыру  мәселелерінде  бірізді

және при

ри

нцнц

ипшіл  ұс

ұ

танымда  болу, сы-ба

ба

йлйл

а

асж

ж

емемқо

қо

рлрлық

ық т


т

уралы қылмыстарды

тиісінше тергеу қажеттілігі көрсетілді.

Монополистердің коммуналдық

қызметтердің  бағалары мен тарифтерін 

көтеруге ден қою мәселелерінде де кейбір 

прокуратура орга

нд

ндар

а

ыы

өз

өзде

де

рірі

н  жа


жа

қс

қсы 

ы 

қырынан танытаа

а

лмлмад

ады.


ы

Б

Бас

ас

пп

ро

року

куро


ро

р

р осы бағыттағы жұмыстарды дұрыс жолға 

қоюды тапсырды, өйткені әлеуметтік 

шиеленістің алғышарттарын тудыратын 

болғандықтан, бұл салада әрекетсіздікке

не

не

меме

се

сес

с

апапас

ас

ызыз

қ

қад

ад

ағғ

алауға жол берілмеуі 

ти

ти

ісіс

.

Прокурорлардың есепке алу-тіркеу тәртібі саласында жүргізіп отырған жұмыс-

тарына қарамастан, қылмыстарды жасы-

рып қалу фактілері әлі де орын алуда. 

Осыған орай, А.Дау

ау

ыл

ылба

аев


ев

қ

қыл

ыл

мымы

ст

сты 

ы 

жажа

-

-сыруға жағдай жасайт

й

ын қызметкерлергеең қатал әсер ету шараларын қабылдау 

қажеттілігін, сондай-ақ өңірлік прокурор-

лар мен ішкі істер  органдары басшыла-

рының  жауапкершілігі туралы мәселе 

кө

кө

тетерд

рд

і..


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет