Атастыру дәстүрін қайта жаңғырту арқылы сүр бойдақтар мен кәрі қыздардың санын азайта аламыз ба?жүктеу 3.55 Mb.
Pdf просмотр
бет5/25
Дата09.04.2017
өлшемі3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ, 

Астана

Қадағалау органдары биылғы жарты жылда 

негізгі күшті азаматтардың бұзылған құқықтарын қорғау, 

заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, еліміздегі 

әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тұрақтылығын қолдауға 

бағытталған Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауға 

жұмсаған.

Заңдылықты қадағалауда 

енжарлыққа жол берілмеуі тиіс

АЛҚА МӘЖІЛІСІБасы 1-бетте

ТҮЙІН

Алқа жұмысының қоры-

тындысы бойынша, бас про-

курор құқық қорғаушы лық 

және қадағалау қызметтері-

нің тиімділігін одан әрі арт-

тыру бойынша кезек 

күттірмес ұйымдастыру-

шылық-практикалық ша-

ралар қабылдауды тап-

сырды. Прокурорлық 

қадағалаудың басым 

бағыттары бойынша 

бірқатар міндеттер 

қойылды. 

Басы 1-бетте

Яғни әрбір демалушы сервисі төмен, бірақ бағасы қымбат, 

отандық демалыс орындарында емес, қызмет көрсетуі де 

бағасы да қалыпты шетелде демалуды жөн санайды. Сондық-

тан туризм саласына жүйелілікті жеткізетін уақыт жеткен сияқты. 

ТҮЙІН

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

№119 (1030) 

13

3

.0

0

7.

7.

20

20

13

13

ж

ж

ыл

ылсе

сенб

нб

іі

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Сарапшы маманның айтуына қарағанда, Қазақстан Респуб-

ликасы Еңбек кодексіні

ні

ң 

ңұдан әрі – КК

од

оекс) 105-бабына сәй-

кес, қызметкерге ж

жұм

ұмыс


ыс

i

iстстег

ег

енен

б

бiншiшi ж

жән


әне

е

кеке

ле

лсi жылдары 

үшiн жыл сайынғы ақылы е

ңб

ек демалысы тараптардың келiсiмi бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында берiледi. 

Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына құқық беретiн 

жұмыс өтіліне:

1) нақты жұмыс iстелген уақыт;

2)

2

ққ

ыз

ызме

ме

тктк

ер

ерн

н

ақа

ты

т  жұмыс iстемеген, бiрақ 

он

оның

ң

жж

ұм

ұмыс

ыс

 ор

орны


ны

(

(ла

ла

уауа

зы

зымы

мы

))

ме

мен 

н

жалақысы толық немесс

е

е

нар

ар

аа

са

сақ-қ-

талған уақыт;

3) қызметкер еңбекке уақытша жарамсыздығына, оның 

iшiн де жүктiлiгiне және босануына орай демалыста болған 

уақытына байланысты нақты жұмыс iстемеген уақыт;

4) қызме


е

тк

тер

ер

 жұмысына қақа

йта алыну алдында нақты жұмыс 

iстемеген 

н 

уауа

қы

қыт 

т қо


қосы

сыла


ла

ды

ды.

.

Сонымен бірге Ко

декс


ті

ң  107-ба

бы

на сәйкес, қызмет-керлерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын берудiң кезек-

тiлiгi жұмыс берушi қызметкерлердiң пiкiрiн ескере отырып, 

бекiтетiн демалыс кестесiнде белгiленедi не тараптардың келi-

сiмiмен белгiленедi. Демалыс кестелерi өндiрiстiк қажеттiлiкке 

ба

ба

йлйл

ан

аныс

ыс

тыты

 өзгертiлген жағдайда, жұм

ұм

ыс

ысб

б

ерр

уш

ушi

i

бұбұ

л 

л ту

ту

рара

лы

лы 

қы

қызм

зм

етет

ке

керг

рг

е е

еңбек демалысы баста

ла

лард


рд

ан

анк

к

емемiн

деде

е

екi

кi

аа

пт

пта

а

бұрын хабарлауға мiндеттi.Осыған орай, егер  қызметкерге еңбек демалысы кесте 

бойынша берілсе, ол толық мөлшерде берілуі тиіс.Мен өткен жылдың 1 қыркүйектен бастап мектепке жұмысқа орналасқан едім. 1 шілдеден еңбек демалысына 

шықтым. Осы орайда менің білгім келгені, еңбек демалысының ұзақтығы 56 күн болуы тиіс пе, әлде одан аз бола ма?

Назым БЕКНҰРОВА, Қарағанды облысы

Ж

Жұмыстан бос

с

аа

ғ

ға

а

нн

д

да

а

  

м

ма

а

тт

е

ер

р

иалдық көмее

к

к б

б

ее

р

рі

і

лл

е

е 

м

ме

е

??

Ең

ңбе

бе

кткт

і

інорм

рм

алал

ау

ауж

ж

әнән

е еңбекке ақы төлеу басқар

ма

ма

сысы

ны

ның 

ң

сасара

ра

пшпш

ы

ыма

мама


ма

ны

ыны

ны

ңң

мә

мәлілі

ме

мет

ті

нше, ҚР Еңбек кодексінің5

5

3-3-

ба

бабы

бына


на

 

сәйкес,  белгiлi 

бiр мерзiмге жасалған еңбек шарты, мерзi

мiнi

ң 

аяқталуына байланысты тоқтатылады. Еңбек шартында келiсiлген мерзiмге сәйкес, қызметкердiң соңғы жұмыс күнi белгiлi бiр мерзiмге 

жасалған еңбек шарты мерзiмiнiң аяқталар  күнi болып табылады. 

Жұмыстың аяқталған күнi белгiлi бiр жұмыстың орындалу уақытына 

жасалған еңбек шарты мерзiмiнiң  ая

а

қталар  күнi болып табылады. Ко

Ко

декстің 110-бабына сәйке

с,

с, ее

ңб

ңбек

ек

шш

ар

арты

ты

тоқоқ

та

таты

ты

лғлғ

ан

анк

к

езез

де жыл 


са

са

ййынғы ақылы еңбек демалы

сы

сын

н (ж


(жыл

ыл

сс

ай

айынынғы

ғы

ее

ңб

ңбекек

д

дем

емал


алыс

ы

тарын) пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған қызметкерге жыл 

сайынғы ақылы еңбек демалысының (жыл сайынғы еңбек демалыс-

тарының) пайдаланылмаған күндерi үшiн өтемақы төлемi жүргiзiледi. 

Жы

Жыл

л

саса

йы

йынғы ақылы еңбек демалысына

қ

құқ

ұ

ықық

бер


ер

етiн ж


ж

ұм

ұмыс 

өт

өтіл

лін


іне:

е:

1) нақты жұмыс iстелген уақыт; 2) қызметкер нақты жұмысiстемеген, бiрақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық 

немесе iшiнара сақталған уақыт; 3) қызметкер еңбекке уақытша 

жарамсыздығына, оның iшiнде жүктiлiгiне және босануына орай

демалыста болған уақытына байланысты нақты жұмыс iстемеген 

уақыт; 4) қызметкер 

р

жұжұ

мысына қайта алыну алдында нақты жұмыс 

iстемеген уақыт 

қо

қосысы

ла

ады

ды

.Пайдаланба

ға

ғанн  ең

еңбе


бе

к

к де

де

мама

лы

лысы

сыны


ны

ң

ң ұзұз

ақ

ақтыты

лығы жыл сайынғы 

ақылы еңбек демалысына құқық беретін жұмыс өтіліне үйлесімді 

есептеледі. Материалдық көмек беру тәртібі ұйымның ішкі актілерімен

реттелуі тиіс.

Мен бір жылдан бері жекеменш

ік

 кәс

іп

орында жұмыс істеймін. 10 күннен соң еңб

б

ек келіс

ім

шартының мерзімі аяқталады. 

Еңбек демалысына шығайын десем, басшылық өтінішіме қол қоймай, жұмыстан шық деп отыр. Осы орайда менің білгім келгені, 

мекеме басшылығы алдын ала ескертпей, еңбек шарты біткен соң мені жұмыстан шығаруға құқылы ма? Жұмыстан шығарса, 

материалдық көмек беруге тиісті ме? 

Берік, Ақмола облысы

МӘСЕЛЕ


К

Ө

КЕ

Й

КЕ

С

СТ

Т

ІІ

К

Мәселенің мәнісін аудандық мәслихат хатшысы Салауат Меңдіғазиевтен де 

сұ

срадық, ол ке

к

зінде құмды бақылайтын об

об

лылы

ст

стық

ық к


к

ом

омисис

си

сия

я

ққұрылып, қаржы 

бөлініп тұрғанын, алайда соңғы бір-екі 

жылдан бері қаржы бөлу тоқтап қалғанын, 

қолда ақша жоқ болғасын қарекет етуге 

қауқарсыз екендерін айтып жауап берді. 

Қызығы (қызық деуг

у

е болса), тұрғын-дар  құмға да үйрен

н

ісіс

іп

іпк

кет


ет

ке

кен.

н.

««

Ад

Адырыр

а

а қалғыр құм Нарын», – деп

М

Махамб

бет 


жырға қосқан бұл мекеннен ешқайсысы 

да көшкісі жоқ. Олар үшін құм – кие, құм 

– қасиет, туған жердің топырағы ыстық.

ҚҰ

ҚҰ

М

М

ЖА

ЖА

ҒА

ҒА

ДАН, 

ҚА

ҚАСҚ

СҚ

ЫР

ЫР –

Е

Е

ТЕ

Т

КТЕН...

40 жыл бұрын қабырғасы қаланған, 

қазір есік-терезесі ескіріп, ағаш едені 

сықырлап тұрған клуб – бұл ауылдағы 

жалғыз мәдениет ошағы. Үлкенді-кішілі 

жиналыстар да, мәден

ни

и

шаша

ра

рала

ла

рр

да

до

о

сысы

 

жерде өтеді. «Аудан ор

ор

тата

лы

лығы

ғыны


ны

ң

ң өзөз

ін

інде

де

 мәдениет үйі жоқ, сондықтан ауылдағы 

біз армандай да алмаймыз», – дейді 

Исатай ауылдық клубының меңгерушісі 

С. Меңдіғазиев.

Халықтың

ың

  басым бөлігі теміржолда қы

қызм


змет

ет

іі

ст

стей

ейді


ді

РеРесм

сми


и

ті

тір

ркеуде 70 жұмыс-

сыз тұр. Ауыл әкімі қалаға барып жұмыс 

жасауды ойлаған жастардың ауылға 

қайтып келетінін айтады, өйткені облыс 

орталығында пәтер жалдау ақысы қымбат, 

тапқаның таянғаныңа же

ж

тптп

егесін, амал

л

-

сыздан ауылға қайтт

уғ

уғаа

мә

мәжб

жб

үрүр

.

.Жұ

Жұ

мымы

с-

с-сыз дық мәселесін шешу мақсатында Үкі-

мет тарапынан бірнеше бағдарламалар 

жүзеге асып жатқанымен, алыстағы ауыл-

дың  бұл жөнінде ақпараттануы төмен 

секілд

д

іі

кө

көрі

рі

ндд

і. Жеке кәсі

сі

пкер


р

лік саласы да 

кенж

ж

е е 

қа

қалы

лы

п п ба

бара


ра

ды

ы.

.

АуАуыл

ыл

хх

ал

алқы

қ

 үшін бизнесмен деген термин шағын дүкені 

барларға қарата айтылатын сөз ғана. 

Жастарда «Бизнестің жол картасы-2020» 

мемлекеттік бағдарламасының мүмкіндік-

терін пайдаланып, өз кәсібін ашу

у

ғағ

ы

ынта 

жо

жоқ.қ.

«

«Сұраныс та жоқ», – дейді

а

ауыуы

л

ләк

әк

імімі,

і,

 кім білген...

Ауылдық ақсақалдар кеңесінің төра-

ғасы наубайхананың жоқтығынан ауыл 

дүкендеріне нан облыс орталығынан не-

месе көршілес  Құ

Құ

рмм

анғазы ауд

уд

ан

аынан 

әкелініп отырғ

ғ

ан

анын

ын а


а

йт

йтты

тыСо

Со

лл

се

себе

бепт


пті 

і 

болса керек,  бір  бөлке нан 60-70 теңге тұрса, 50 келілік ұн бағасы – 4600 теңгені 

құрайды. 

–  Ауыл болғандықтан, «әттеген-ай»

дейтін


н

 тұстары да кездесері анық. Әсіресе 

жұ

жұ

мымы

сс

ссыз

ыз

дыдық 

қ 

мәмә

селесі толғантады. Әркім

м

 

өз мүмкіндігінше күнелтіп жатыр. Мем-лекеттік  бағдарламалар, жастарға несие 

алу мүмкіндігі туралы ақпараттар беріліп 

тұрса дейміз. Кәсіпкер

б

бол

олғы


ғы

сы

сык

кел


ел

ге

ген 

азаматтар қағазбастылықтан қашып, ой-

ларынан айнып қалады. Осы үрдісті 

жеңілдетуге болмай ма, – дейді ауыл 

тұрғындары атынан сөз алған Көпберген 

Қа

Қды

ды

р,р,

 Міне,


,

Р

Рам

а

азан айы келді, бізде ме

ме

шіші

т 

тте

те

жж

оқ

оқ. Ке

Кезізі

нд

ндее бі

бі

рр

жеке кәсіпкер 

мешіт салуға ниет білдірген болатын. 

Алайда «ауылға мешіттің қажеті жоқ» 

деген желеумен бұл ұсынысы қолдау 

таппай қалды. 

Құм көшкінінен кейінгі

гі

  исас

тайлық-


тардың қорқынышы – қас

сқы


қы

р

р.«

«

АуАу

ыл

ыліші

ш

-не кірмегенімен, өрісте жүрген малға ша-

уып,  берекені кетіріп тұр, – дейді ауыл 

әкімі Ж.Ғұбашұлы, – Жеріміз ойлы-шұң-

қырлы, түз тағысының соңынан қуа да ал-

майсың. Топырағымызға егін де өспей ді

с

сонднд

ық

ықтата

н

н ааз

ын

ынулулақ

ақ

ммал

ал

 ұстап отырған ел

і

дің ені

ді

ігі мұңы қасқыр б

б

олып отыр. Тізе берсек, алақандай ауылдың мұңы 

мен мұқтажы жетіп артылады. Қазір соның 

ең бастысы – ауыл  іргесінде Алатаудай 

болып үйіліп тұрған құм. Облыстық табиғи 

ресурстар және табиғат пай

айда


да

ла

ануну

ды

дыр

р

етет

-

теу басқармасының бөліі

м

м ба

ба

стст

ығ

ығы

ы

ТіТі

ле

лек 

Байдашов құм көшкіні тек Исатайға ғана 

емес,  Құрманғазы,  Қызылқоға аудан-

дарына да қауіп төндіріп тұрғанын жа-

сырмады. «Бұл – ауқымды шара. Бір күнде 

мәселені шешіп тастау мүмкін емес. Бірақ 

қ

қара


ра

п

пот

от

ырыр

ға

ан

н

жожо

қп

қпыз

ыз

,  жұж

мыстар жа-

са

са

лулуда

даБи

Биыл


ыл И

И

саса

та

тай

й 

ауауда

да

ннындағы Забу-

рын селосына үш жылдық жобаны 

бастадық. Облыстық  бюджеттен 28 млн

392 мың теңге қаралып отыр. Келесі жылы 

Қызылқоға ауданының Жасқайрат, Мия-

лы ауылдарын қамтимы

ы

з»

з»д

д

ейдід

 ол. 


Аталған үш жылдық жоба

а

ИИ

са

сатата

й 

й ау

ау

ылылын

ын

а 2008-2010 жылдары жүргізіліпті. Енді бұл 

ауылға тағы да қаржы бөлуге мүмкіндік 

жоқ. Ал сусып, желмен бірге көшіп жүрген 

құмға тұра тұр, бізде ақша жоқ деп қалай 

тү

т

сісі

ндірерсің? Б

Б

ір

інеше өндірістік кәсіп-

ор

орынын

да

дар

р

орор

на

алала

сқ

сқан

ан

мм

ұн

ұнай

а

лы аймақтың бір шетіндегі ауылдың күйі – осы.

Атырау

Бұдан басқа, әзірге жарнамасы 

мен жағдайы жүдеу болса да, Зе-

рен ді, Шалқар мен Имантау дема-

лыс орындарының да бағасы ша-

рықтап тұр. Мұндағы әр орынның 

ор

орта


та

ша

шақ

қ

ұнұн

ы 

ы кү

кү

ніні

не

не6

6

мм

ыңнан 10 мыңға 

де

де

йійін

н

баба

ра

рады

ды. 


Ал

Ал д


дем

ем

алал

ыс аймақ тарында 

тұратын халық онсыз да оңбай тұр ған 

саланы одан сайын тұқыртып жіберген. Мұрат АЛМАСБЕКОВ,

Бурабай селосының тұрғ

р

ыны: 

– Көзбен көрге

ге

нд

нді 

і 

ай

айтс

тс

ақ

ақ

Же

Же

рг

рг

іл

іл

ік

ікті

ті

 

пысықай бураба

йл

йлық

ық

та

т

р 

р

ту

тури

ри

ст

стер

ер

ді

ді

ң 

ң

қалтасын қағып алуды жақсы меңгеріп 

алғандай. Көпшілігі ешқандай лицен-

зиясыз-ақ демалыс орындарын ашып 

қойған. Бірқатары, тіпті үйдің іргесінде-

гі қор

р

а-қо

о

пс

п

ылар

р

ын сырлап-әктеп келу-

ші

ші

 л

л

ер

ер

ге

ге ұ

ұ

сы

сы

на

на

ты

ты

н 

н кө

кө

рінеді. Ең ақыры, 

көл жағасына үйіндегі тоңазытқышын 

шығарып, табыс табатындар да жетер-

лік. Ал оның бағасы жай күндердегіден 

екі емес, төрт-бес есеге дейін қымбат 

болады.

Құп дейік. Есект

т

ің

іңа

а

ртртын

ын

жж

уы

уыпп

ма

мал

л 

тапқан заманда халықтың амалдап ақша жасауы заңдылық та шығар. Алайда бұл 

өңірдегі туризм сервисінің дамуының 

төмендігін көрсетпей ме? Отанымыздың 

және шетелдерден келген туристер мен 

де

дема


ма

лу

лушы

шы

лалар

р

мұмұ

нд

ндай

ай

соро

ақылықта қалай 

де

де

мамала

ла

дыды

?

?  БұБұ

л

л туту

ри

ризм

зм

 кластерін дамыту туралы Елбасының тапсырмасына қанша-

лықты әсер етеді. Ресми ақпарат көздері 

елімізге келетін 10 туристің 9-ы қайтадан 

Қазақ еліне келмейтіндігін паш етті. Ал 

сонда Қазақстанда туристердің саны қай-

тып көбеймек?

Жеке министрлігі

гі

жж

оқ

оқс

сал


ал

ад

ада

а

жүжү

йе

йелі

лі-


-

лік тің де жоқтығы, бә

лк

і

ім, осыдан

 шығар. 


Бәлкім, туризм саласының дамуы үшін 

оны бір жүйеге келтіріп, жеке министрлік 

ашу қажет шығар. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет