Атастыру дәстүрін қайта жаңғырту арқылы сүр бойдақтар мен кәрі қыздардың санын азайта аламыз ба?жүктеу 3.55 Mb.
Pdf просмотр
бет3/25
Дата09.04.2017
өлшемі3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

а

а

лы

лы

лы

лы

лы

лы

қ 

қ 

қ 

қ

ке

ке

ке

ке

ке

зд

зд

зд

зд

зд

зд

ен

ен

ен

н

 бәрімізге жақсы 

танысс

А

А

«А

А

А

А

латау» ә

і

і

і

ні

і і

і

ні

і

ң өлең жолдары дәл 

осылай өріледі...

Марат ОМАРОВ:

М

ӘӘ

Ә

ӘӘӘ

С

ССС

С

СЕЛЕ

Исатай батыр атындағы бұл ауыл-

ға табиғи газ басқалар

р

дада

да

дада

дан


н

н

нн бұ

бұ

бұұбұ

ры

рыры

р

н,н,

н,

н,н,

 

2004 жылы жүргізілді. Ауу

ыз

ызыз

ыз

ызыз

с

ссс

сс

уу

у

у у

у

ҚиҚи

Қи

ҚҚ

Қ

ғаға

ға

ғаға

ғ

ш-ш-

ш-

ш-ш-

ш-

Маңғышлақ магистральды су құбыры арқылы келіп тұр. Құм көш кіні осы 

газ, су құбырларын көміп үлгерген. 

Халық «ауылды түгелімен құм басып 

қа

қ лса қайтеміз» деп алаң даулы. 

Исатай ауылдық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Көпберген Қадыр  құм 

мәселесі  бұл мекеннің қашаннан 

бергі  бас ауруы екенін айтады. «Бір 

жылдары тіпті поездарды жүргізбей 

та

т

тс 

с

сс 

та

таа

а

таа

ды

дыд

ды

дд

,

,,

,

,те

т

тетемі

мі

мім

рж

жж

ол қозғалысына ке-

де

де

дее

е

ер 

р 

р р

р 

ргг

г

ггг

і 

і і 

і 

іке

ке

кеелт

лт

лтлт

лт

тір

ір

ірір

р

діді

д

дді

д..

Ва

ВаВ

В

гондар рельс бойы-нан шығып кеткен жағдайлар да кез-

десті. Құмның 250 тоннадан астам 

сал мақты  көтеріп алып кеткені секілді 

оқи ғалардың  да  куәсі  болдық. Ауыл 

тұр ғын дарының жанайқайымен бір-

неше ғылыми институттардан ға  лым-

дар келіп, құм көшкінін тоқтату үшін 

қажетті  шаралар  жүргізді.  Це мен т   тен 

қоршаулар тұрғыздық, алай  да  оң 

нәтиже  бермеді. Тек Өзбек станның 

ғалымдары ұсынған жергілікті жер

р

рр

р

рді

ді

діді

д

дң 

шө

шөшө

шө

шөш

бі

бібі

б

бб

н

нн өсіру әдісі ғана құм көш

ш

шш

ш

шкі

кі

кікі

к

ніні

ні

ніні

ні

нене

не

нене

е

 тоқтау салып еді. Бәріміз жиналып 

теміржол бойына сексеуіл, жыңғыл, 

сора өсірдік, соның арқасында ғана 

құм көшкіні бәсеңдеді. Қамыстан тор 

да жасадық, ол шығыс жақтан келетін

құмды тоқ татты. Енді батыстан соққан

желд

лд

лдлд

лд

лде

е

ене

е

ққ

қ

орор

ор

рор

қа

қақа

қа

қақ

ты

тыты

ы

н бобо

бо

боо

лд

лдлд

д

ықық

ық

ықық

ы, бі


б

б

бр 

р

рай 

бо

оо

о

оо

йы

йыйы

йы

йыйы

ж

жж

ж

жж

ел

елел

ел

елел

б

бб

б

бб

ат

атат

ат

атат

ы

ыыс

ы

ыта

та

тата

та

тан

н

нн

н

нсо

со

осо

оғы


ғы

ғы

ғығы

ғы

п,п,

п,

пп

п

аа

а

ауыл 

шетіндегі үйлер құм астында қалған 

жайы  бар», – дейді ауыл ақсақалы. 

Осы  ауыл   дың  тұрғыны  Қуантай 

Хамзиннің үйін былтыр құм басып 

қалып,  ауыл дастары  асар  жасап

аршып алып еді. То

Т

ТТ

Т

пырақ  астындақалған үйлерін тастап, басқа жазықтау 

жерден там соқ қандар да бар.

– 2008-2010 жылдары 8 гектар 

жерге сексеуіл егілді, – деп толық-

тыр

р

рр

р

дыд

д

Исаса

а

аа

а

тата

тт

тт

й

й ауу

у

уылының әкімі Жа-

ры

рыры

ы

ыл

л

лл

л

ғаға

ға

ғағ

с

сс  Ғұ

Ғұ

ҒұҒұ

Ғұ

Ғұба

ба

баб

б

бшұ

шұ

шұшұ

шұ

ұлы

лы

лылы

лы

лы,

,

,

Былтыр Забу-

рын ауылының бойындағы су алатын 

каналды құм басып қалған соң, сек-

сеуіл егілді. Ал ауыл маңына егуге 

қар жы  бөлінбей тұр. Ауылдың 

шығыс және батыс беткейлеріне сек-

сеуілдерді әлі де көбірек егу қажет. 

Әйтпесе құм көшкінін

ін

інін

ін

нтт

т

ттоқ

оқ

қоқ

оқ

ота

та

тату

ту

уу

ту

ққ

қ

ққ

иы

иыи

иы

н.н.

н.

н.н

  

Сексеуіл отырғызуу

у

уу

да

дада

да

дада

о

оо

о

оңа

ңа

ңаңа

ңа

ай

й

йжұ

жұ

жұжұ

жұ

жұм

м

мымы

м

сс

с

с с

емес, алдымен құмды күреп, орнын 

тазалау керек. Жел болған күндері 

құм ұшып, ауыл тұман басқандай күй де  болады.

Атырауда болат жолдың бо

б

б

б

й

й

йы

й

нда орналасқан

 б

ір ауыл бар. 

Астраханмен екі араны жалғайтын теміржол – осы ауылдың 

күретамыры. Негізгі табыс көзі де – сол. «Жастары жұмыссыз, 

үлкендері ары-бері ағылған поездарға қарап, телміріп отырған 

ауылды енді құм басып жатыр екен» деген алыпқашпа әңгіменің 

а

ан

ан

ан

а

ығ

ығ

ы

ы

ығ

ы

ын

ын

ын

ын

ын

б

б

б

б

іл

іл

і

іл

л

ме

ме

е

ме

ме

кк

кк

кк

кк

к

е 

е

е

жо

жо

жо

жо

ж

жо

лғ

лғ

л

лғ

лғ

а 

а

а

а

шы

ш

ш

қтық. Рас екен. Тау бо

о

о

о

о

лы

лы

лы

лы

лы

лы

п

п

п

үй

үй

үй

ү

ү

ү

іл

іл

іл

л

іп

іп

п

іп

іп

т

т

т

т

ұр

ұр

ұ

ұ

ға

ға

ға

ға

ға

н

н

н

н

н

құ

құ

құ

құ

құ

мн

мн

мн

мн

мн

н

ың

ың

ың

ың

ң

ың

б

б

б

б

б

иі

иі

иікт

кт

кт

кт

кт

кт

іг

іг

іг

іг

і

іі,

і

т

т

тіп

іп

іп

іп

п

п

ті

ті

ті

ті

т

ү

ү

ү

ү

ү

йд

йд

йд

йд

йд

і

ің шатырына дейін жеті

іі

і

пт

пт

пт

пт

пт

пт

і

і

іі

і...

СЕРВИС СЫН КӨТЕРМЕЙДІ 

Со

СоСо

Со

ССо

нд

ндн

нд

аа

а

аа

мұ

мұмұ

мұ

мұмұ

ны

ныны

ң

ңң

ң

ңң

се

сесе

се

сесе

бе

бб

бебі


б

б

 не? Бір ай демалыс ал

ал

алал

алып


ып

ып

ыпы

ып

, тіті

і

тіптпт

пт

тт

і

іі

і 

алал

ал

мама

май


й

й

йй жа

жа

жажа

ж

тқтқ

т

тққ

қ

аа

ан

аа

 азаматтарымыз қай-

тіп денсаулығын түзей алады? Бұл сауал 

әркімнің көкейінде жүргенімен, түйіннің 

шешімі табылмай-ақ келеді. Күнделікті күйбең 

тірлік пен отбасындағы қаражаттың жетім сіз-

дігі демалуды әзірге бұй

ұй

ұйұй

ұй

ұйыр

ыр

ырыр

ыр

ыртптп

тп

тт

ай

айай

ай

ттт

ұр

ұрұ

ұр

кк

к

өпөп

өп

өпөп

қ

ққ

қ

қаз

аз

ааз

а

ақақ

ақ

аққ

қ

-қа. Яғни демалыс

о

оо

о

оо

ры

рыры

ры

рыры

нд

ндн

нд

ннд

ар

арар

а

аа

ы

ыы

ы 

ыы те

те

тете

те

тк

к

к  қақа

қа

қақа

қ

лтл

лт

лтас

ас

асас

с

ы ы

ы

ыы

қалыңдарға ғана арналғандай. Өйткені отан-

дық демалыс орындары мен шипа жай лар дың 

бағасы у-дай болып тұр бұл күні. Соған қара-

май, қызмет көрсету мен сервис деңгейі сын 

кө

көкө

к

көк

термейді. Мәселен, Ақмол

ол

ол

олол

ол

аа

а

аа

а

обоб

об

обб

об

ллы

лы

лыл

ы

сысы

сы

ыы

ы

нднд

нд

днд

д

ағағ

а

ыы

ы

ыы

ы

Бурабайды әлем біледі. Бірақ әзірге мұндағы баға саясаты тізгінделер емес. 

Берік ЖАНАЛИЕВ, Көкшетау қаласының тұр-

ғыны:

Өз

Өз

Өз

Өз

Өз

Өз

ім

ім

ім

і

і

і

із

із

із

ді

ді

ді

ді

і

і

кі

кі

кі

кі

кі

кі

ғғ

ғғ

ой

ой

ой

ой

ой

д

д

д

д

д

д

еп

еп

еп

е

еп

е

Б

Б

Б

Б

ур

у

у

у

у

а байға келіп 

ед

і

і

ім

і

. Бі

Бі

Бі

і

Біі

рақ қатты өкі

і

ін

і

і і

і

іп

і

қал дым.  Тәулігіне 

10 мың теңге алған демалыс орнында 

қызмет көрсету сапасы өте нашар болып 

шықты. Әрі бағасы да адамның табы сына 

шақ келмейді.

Ресми ақпарат көзіндегі мә

мә

мә

мәмә

мә

лл

л

ліл

ме

мем

ме

меме

тт

тт

т

ерер

ер

рер

Б

ББ

Б

Бур

ур

уур

а-

а--

ба

баба

б

бб

й дағы  баға тәулігіне 10-1

1

1

11

7

77

7

77

мы

мымы

м

мың

ң

ң кө

кө

көкө

кө

кле

ле

леле

ле

емі

мі

мім

м

ннд

нд

ее

е

ее 

е

екенін растайды. Инфрақұрылым мен жол сапасы да туристердің отандық демалыс 

орын дарынан кері бұрылуына әкеп соқтыруда.Жалғасы 2-бетте

-бетте

7

АҢДАТПА-бетте

-бетте

4

5Жаз шығып, арқа ке

е

е

е

ңі

ңі

ңі

ңі

ңі

ңі

ге

ге

ге

ге

ге

ге

нд

нд

нд

нд

нд

нд

ей

ей

ей

й

ей

ей б

б

б

б

б

б

ол

ол

ол

о

ды

ды

ды

ды

ды

ды.  

Жы

Жы

Жы

Жы

Жы

ы

л 

л 

л 

л 

л

он екі ай жұмыс істеп қажыған кез келген 

адам еңбек демалысын жақсы өткізгісі келеді.

Алайда біздің қазақ сол демалыс күндерін 

тиімді өткізе алып жүр ме? Себебі қазіргі күні 

Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

а

за

за

за

за

з

за

қс

қс

қс

қс

қс

қс

та

та

та

а

а

нд

нд

нд

нд

нд

ағ

ағ

а

ағ

ғ

ы

ы

ы

ы

ы

ы

әр

әр

әр

әр

әр

р

бі

бі

бі

б

р 

р 

р 

р 

р

р 

ек

ек

ек

ек

ек

к

ін

ін

ін

ші

ш

ш

 адам жыл сайынғы

ы

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет