Астана Қ азақстан Республикасы Əділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата24.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Астана
Қ
азақстан Республикасы Əділет министрлігі
Зияткерлік меншік құқығы комитеті
"Ұлттық зияткерлік меншік институты"  РМК
Өнеркəсіп меншігі
Ресми  бюллетень
Ай сайынғы  бюллетень
1993 жылдан шығарылады
Осы бюллетеньге орналастырылған мəліметтер 2014 жылдың
17 қарашасында жарияланған болып есептеледі
2014
№ 11 (I)
(19)  KZ

© ҚР ƏМ ЗМҚК "ҰЗМИ" РМК, 2014

Өнертабыстар
FG2A  Инновациялық патенттер
(13)  A4 (11)  29083
(51)
A01B 79/00 (2006.01)
(21) 2013/0453.1
(22) 09.04.2013
(72)  Хожанов  Ниетбай  Нуржанович; Джолдасов
Сапарбек  Куракбаевич; Дуйсенбаева  Сауле
Токтасыновна; Сарбасова 
Гульмира
Азимбаевна; Мұсабаева 
Шарбат
Қолдасынқызы
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Х. Дулати  атындағы  Тараз
мемлекеттік 
университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
ТОПЫРАҚТЫҢ  ЕСЕПТІК  ҚАБАТЫН
АЙҚЫНДАУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29084
(51)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 2013/0945.1
(22) 17.07.2013
(72)  Турдиев Тимур Туйгунович; Мамонов Леонид
Кириллович; Ковальчук  Ирина  Юрьевна;
Усенбеков  Бакдаулет  Наубаевич; Казкеев
Даурен  Табылтаевич; Байбосынова  Сауле
Малкайдаровна; Рысбекова Айман Бокеновна;
Подольских Александр Николаевич
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігі
Ғылым 
комитетінің
"Өсімдіктердің
биологиясы 
жəне
биотехнологиясы  институты" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(74)  Алчимбаева Раушан Темирхановна
(54)
ҰЗАҚ  УАҚЫТ  САҚТАҒАННАН  КЕЙІН
КҮРІШ 
ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ
ӨМІРШЕҢДІГІН  ҚАЛПЫНА  КЕЛТІРУ
ЖƏНЕ  ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫН  АРТТЫРУ
ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29085
(51)
A01M 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1844.1
(22) 06.12.2013
(72)  Дрозда  Валентин  Федорович (UA); Кочерга
Марина  Александровна (UA); Мельничук
Сергей  Дмитриевич (UA); Сагитов  Абай
Оразулы (KZ); Копжасаров 
Бакыт
Кенжекожаевич (KZ); Толеубаев  Казбек
Мухтарханович (KZ); Кампитова Гульфаридат
Амановна (KZ); Дутбаев  Ерлан  Бозанбайулы
(KZ)
(73)  "Қазақ өсімдік қорғау жəне карантин ғылыми-
зерттеу  институты" жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі (KZ)
(54)
АЛМАНЫҢ  ТАЗ  ҚОТЫР (VENTURIA
INAEQUALIS WINT.) АУРУЫНЫҢ
САПРОТРОФТЫ  ДАМУ  СТАДИЯСЫНА
ТОСҚАУЫЛ ҚОЮ ƏДІСІ
(13)  A4 (11)  29086
(51)
A01M 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1845.1
(22) 06.12.2013
(72)  Дрозда  Валентин  Федорович (UA); Кочерга
Марина  Александровна (UA); Мельничук
Сергей  Дмитриевич (UA); Сагитов  Абай
Оразулы (KZ); Копжасаров 
Бакыт
Кенжекожаевич (KZ); Толеубаев  Казбек
Мухтарханович (KZ); Кампитова Гульфаридат
Амановна (KZ); Дутбаев  Ерлан  Бозанбайулы
(KZ); Копбосынова  Диана  Али-Аскаровна
(KZ)
(73)  "Қазақ өсімдік қорғау жəне карантин ғылыми-
зерттеу  институты" жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі (KZ)
(54)
ЖЕМІС 
БАҚТАРЫН 
ЗИЯНДЫ
ОРГАНИЗМДЕРДЕН 
КОРҒАУДЫҢ
БИОЛОГИЯЛЫҚ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29087
(51)
A01M 1/08 (2006.01)
(21) 2013/1217.1
(22) 17.09.2013
(72) Толеубаев  Казбек  Мухтарханович (KZ);
Шляхтич Владимир Александрович (MD)
(73)  "Қазақ өсімдік қорғау жəне карантин ғылыми-
зерттеу  институты" жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі (KZ)
(54)
ӨСІМДІК 
ЗИЯНКЕСТЕРІМЕН
КҮРЕСУДЕ  КАПСУЛАҒА  САЛЫНҒАН
ПАЙДАЛЫ 
БУНАҚДЕНЕЛІЛЕРДІ
МЕКЕНДЕНДІРУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29088
(51)
A01M 1/08 (2006.01)
(21) 2013/1218.1

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2014, №11
4
(22) 17.09.2013
(72) Толеубаев  Казбек  Мухтарханович (KZ);
Шляхтич Владимир Александрович (MD)
(73)  "Қазақ өсімдік қорғау жəне карантин ғылыми-
зерттеу  институты" жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі (KZ)
(54)
ӨСІМДІКТЕРДІ 
ЗИЯНКЕСТЕРДЕН
КҮРЕСУДЕ 
ҚОРҒАУДА 
ПАЙДАЛЫ
БУНАҚДЕНЕЛІЛЕР 
САЛЫНҒАН
КАПСУЛАЛАРДЫ 
ОРНАЛАСТЫРУ
ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29089
(51)
A01N 65/00  (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1134.1
(22) 28.08.2013
(72)  Хожанов  Ниетбай  Нуржанович; Сарбасова
Гульмира  Азимбаевна; Уйсимбаева  Жанар
Тлеукуловна; Сарбас Мадина Нуржанкызы
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Х. Дулати  атындағы  Тараз
мемлекеттік 
университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
СОРТАҢДЫ 
ТОПЫРАҚТА
ТҰҚЫМДАРДЫҢ  ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫН
АРТТЫРУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29090
(51)
A21D 13/08 (2006.01)
(21) 2013/2109.1
(22) 31.12.2013
(72)  Третьякова  Татьяна  Николаевна; Данилов
Михаил  Сергеевич; Воробьев  Александр
Львович; Попок Елена Николаевна; Колосова
Светлана Федоровна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "Д.Серікбаев 
атындағы
Шығыс  Қазақстан  мемлекеттік  техникалық
университеті" шарушылық
жүргізу
құқығындағы  республикалық  мемлекеттік
кəсіпорны (KZ)
(54)
ТАҒАМДЫҚ  ӨНІМ  -  ҚҰРАМЫНДА
БАЛЫ БАР "ЛЕСНОЙ" ПРƏНДІГІ
(13)  A4 (11)  29091
(51)
A23B 4/048 (2006.01)
(21) 2013/1491.1
(22) 04.11.2013
(72)  Шингисов  Азрет  Утебаевич; Мусаева  Сауле
Ажихановна; Уразбаева 
Клара
Абдыразаховна; Тасполтаева 
Айбала
Рысбековна; Кобжасарова  Зиба  Исаховна;
Желеуова Жазира Сулеевна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
ЫСТАҒЫШ 
СҰЙЫҚТЫҚТЫ
ДАЙЫНДАУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29092
(51)
A23L 1/325 (2006.01)
A23L 1/30 (2006.01)
(21) 2014/0029.1
(22) 14.01.2014
(72)  Кажибаева  Галия  Тулеуевна; Исаева  Куралай
Сметкановна; Агибаева Алия Жолатовна
(73)  Кажибаева Галия Тулеуевна (KZ)
(74)  Кундызбаев Джумакан Какимович
(54)
ҚҰРАМАЛЫ  БАЛЫҚ  КОТЛЕТАСЫН
ӨНДІРУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29093
(51)
A23K 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1951.1
(22) 25.12.2013
(72)  Раманкулов  Ерлан  Мирхайдарович; Балпанов
Дархан  Серикович; Тен  Олег  Андреевич;
Сураганова  Динара  Аскаровна; Жусупов
Серик Искакович
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігі  Ғылым  комитетінің "Ұлттық
биотехнология 
орталығы" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
ЖАНУАРЛАРДАҒЫ 
АСҚАЗАН-ІШЕК
АУРУЛАРЫНЫҢ  ПРОФИЛАКТИКАСЫ
ҮШІН  ПРОБИОТИКАЛЫҚ  ЖЕМШӨП
ҚОСПАСЫН АЛУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29094
(51)
A23K 1/16 (2006.01)
(21) 2013/0066.1
(22) 24.01.2013
(72) Матеев  Есмурат  Зиятбекович; Усманов
Абильжан 
Абдукаримович; Шалгинбаев
Даулет  Бахдаулетович; Изимбетова  Нурсулу;
Джумабекова Зульфия Азимхановна
(73)  Матеев Есмурат Зиятбекович (KZ)
(54)
МАЙЛЫ 
ДАҚЫЛДАН 
ЖЕМШӨП
ЖАЙЫНДАУ ТƏСІЛІ

Өнертабыстар. Инновациялық патенттер
5
(13)  A4 (11)  29095
(51)
A61B 5/0205 (2006.01)
A61H 33/04 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A61H 23/00 (2006.01)
(21) 2013/1409.1
(22) 22.10.2013
(76)  Сауранбаева  Сауле  Ермековна (KZ); Таирова
Кулянда 
Избасаровна (KZ); Рахметова
Толеубала  Толегеновна (KZ); Шибанова
Динара  Шамшановна (KZ); Молдашева
Гулира  Дуйсеновна (KZ); Кажиева  Раушан
Толеукажиевна (KZ)
(54)
СОЗЫЛМАЛЫ
ШАРШАҒАНДЫҚ
СИНДРОМЫН ЕМДЕУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29096
(51)
A61B 17/00  (2006.01)
A61B 1/313  (2006.01)
A61N 1/18 (2006.01)
(21) 2014/0134.1
(22) 05.02.2014
(72)  Тургунов Ермек Мейрамович; Калиева Динар
Кенескановна; Абатов 
Нуркаси
Тулепбергенович; Тусупбекова 
Майда
Масхаповна; Жукен Талғат Тұрмағамбетұлы
(73)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау
министрлігінің
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы "Қарағанды 
мемлекеттік
медицина 
университеті" республикалық
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ)
(54)
ЭХИНОККОЗДЫҢ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯЛЫҚ 
ЕМДЕУ
ƏДІСІ
(13)  A4 (11)  29097
(51)
A61F 5/00 (2006.01)
A61F 5/058 (2006.01)
(21) 2013/1078.1
(22) 09.08.2013
(72) 
Мейрбеков 
Абдилда 
Турсунханович;
Еликбаев 
Галимжан 
Мамырбекович;
Мейрбекова 
Лаура 
Абдилдакызы;
Мамырбеков Дархан Галимжанович
(73)  "Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Қазақ-Түрік
халықаралық университеті" мекемесі (KZ)
(54)
ТАСМАЛДАУҒА  АРНАЛҒАН  БЕКІТУШІ
ШИНА
(13)  A4 (11)  29098
(51)
A61K 31/282 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
(21) 2013/1831.1
(22) 05.12.2013
(72)  Смагулова Калдыгуль Кабаковна; Чичуа Нино
Аполлоновна; Есентаева Сурия Ертугыровна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау
министрлігінің 
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы "Қазақ 
онкология 
жəне
радиология 
ғылыми-зерттеу 
институты"
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
КӨШІКТЕНГЕН 
КОЛОРЕКТАЛЬДЫ
ҚАТЕРЛІ ІСІГІН ЕМДЕУ ƏДІСТЕРІ
(13)  A4 (11)  29099
(51)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 8/98 (2006.01)
(21) 2013/1729.1
(22) 13.11.2013
(72)  Кенжебаева  Нурия  Нурмухамедовна (KZ);
Сагиндыкова  Баян  Ахметовна (KZ); Шюляйн
Сигрид (DE)
(73) "RE-BIOMED
ғылыми-практикалық
орталығы" жауапкершілігі 
шектеулі
серіктестігі (KZ)
(74)  Тусупова  Меруерт  Кырыкбаевна; Дюсенов
Еркебулан Рамазанович
(54)
ЛИПОЛИТИКАЛЫҚ 
ƏСЕРІ 
БАР
КОСМЕТОЛОГИЯЛЫҚ КРЕМ
(13)  A4 (11)  29100
(51)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 8/98 (2006.01)
(21) 2013/1730.1
(22) 13.11.2013
(72)  Кенжебаева  Нурия  Нурмухамедовна (KZ);
Сагиндыкова  Баян  Ахметовна (KZ); Шюляйн
Сигрид (DE)
(73) "RE-BIOMED
ғылыми-практикалық
орталығы" жауапкершілігі 
шектеулі
серіктестігі (KZ)
(74)  Тусупова  Меруерт  Кырыкбаевна; Дюсенов
Еркебулан Рамазанович
(54)
ЛИПОЛИТИКАЛЫҚ 
ƏСЕРІ 
БАР
КОСМЕТОЛОГИЯЛЫҚ КРЕМ
(13)  A4 (11)  29101
(51)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
A62D 1/00 (2006.01)

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2014, №11
6
(21) 2013/1021.1
(22) 31.07.2013
(72) Унасбеков 
Берикбай 
Акибаевич (KZ);
Сиваченко  Леонид  Александрович (KZ);
Сиваченко Татьяна Леонидовна (BY)
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "Л.Н. Гумилев  атындағы
Еуразия  ұлттық  университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ)
(54)
ӨРТ СӨНДІРУ ТƏСІЛДЕРІ
(13)  A4 (11)  29102
(51)
A62D 3/32 (2007.01)
A62D 3/38 (2007.01)
A62D 3/00 (2007.01)
A62D 101/02 (2007.01)
A62D 101/20 (2007.01)
A62D 101/40 (2007.01)
(21) 2013/1876.1
(22) 12.12.2013
(72) Фасхутдинов  Марат  Флурович; Бекетов
Кайрат Мирзасалимович
(73) "ҚБТУ 
Мұнайгаз 
Инжинирия 
жəне
Ақпараттық 
технологиялар 
институты"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
(54)
ҰЛЫ  ХИМИКАТТАРДІ  ЖƏНЕ  ƏСКЕРИ
ҰЛАНДЫРҒЫШ 
ЗАТТАРДІ
ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29103
(51)
B01D 63/00 (2006.01)
(21) 2014/0022.1
(22) 13.01.2014
(72)   Азимов  Абдугани  Муталович;  Абиев  Руфат
Шовкет 
оглы; Жантасов 
Курманбек
Тажмаханбетович; Шакиров 
Биржан
Сардарович; Сатаев 
Марат 
Исакович;
Зерхатбек 
Максат 
Маратович; Саипов
Абдилла Абибуллаевич
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
МЕМБРАНАЛЫҚ АППАРАТ
(13)  A4 (11)  29104
(51)
B01J 2/14 (2006.01)
(21) 2013/1911.1
(22) 18.12.2013
(72)  Корганбаев  Бауржан  Ногайбаевич; Балабеков
Оразалы 
Сатымбекович; Серманизов
Суттибай  Серманизович; Голубев  Владимир
Григорьевич; Ержанов Нурлан Амирович
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны  (KZ)
(54)
ТАБАҚШАЛЫ ГРАНУЛЯТОР
(13)  A4 (11)  29105
(51)
B02B 3/00 (2006.01)
(21) 2013/1268.1
(22) 25.09.2013
(72)  Алимкулов Жексенкул Сарманкулович
(73)  "Қазақ өнеркəсіпті қайта өңдеу жəне азықтық
ғылыми  зерттеу  институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі (KZ)
(54)
КҮРІШ ЖАРМАСЫН АЛУДЫҢ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29106
(51)
B02C 13/00 (2006.01)
B02C 2/00 (2006.01)
B02C 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1024.1
(22) 31.07.2013
(72) Унасбеков 
Берикбай 
Акибаевич (KZ);
Сиваченко  Леонид  Александрович (KZ);
Сиваченко Татьяна Леонидовна (BY)
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "Л.Н. Гумилев  атындағы
Еуразия  ұлттық  университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ)
(54)
ЕКПІНДІ ƏСЕРЛІ ҰСАҚТАҒЫШ
(13)  A4 (11)  29107
(51)
B02C 13/00 (2006.01)
(21) 2013/1215.1
(22) 17.09.2013
(72) Унасбеков 
Берикбай 
Акибаевич (KZ);
Сиваченко  Леонид  Александрович (KZ);
Сиваченко Татьяна Леонидовна (BY)
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "Л.Н. Гумилев  атындағы
Еуразия  ұлттық  университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ)
(54)
МАТЕРИАЛДЫ ҰСАҚТАУ ТƏСІЛІ

Өнертабыстар. Инновациялық патенттер
7
(13)  A4 (11)  29108
(51)
B02C 21/00 (2006.01)
(21) 2013/1214.1
(22) 17.09.2013
(72) Унасбеков 
Берикбай 
Акибаевич (KZ);
Сиваченко  Леонид  Александрович (KZ);
Сиваченко  Константин  Леонидович (BY);
Голбан Евгений Геннадьевич (IL)
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "Л.Н. Гумилев  атындағы
Еуразия  ұлттық  университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ)
(54)
ЫЛҒАЛДЫ 
МАТЕРИАЛДАРДЫ
КЕПТІРУГЕ 
ДАЙЫНДАУ 
ЖƏНЕ
КЕПТІРУДІ ӨТКІЗУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29109
(51)
B05D 5/10 (2006.01)
C09D 1/02 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
(21) 2013/0170.1
(22) 12.02.2013
(72)  Пономарев  Сергей  Викторович; Капралова
Виктория  Игорьевна; Шипулина  Алена
Николаевна
(73)  "Аnticorr Strong" жауапкершілігі  шектеулі
серіктестігі (KZ)
(54)
КОРРОЗИЯҒА  ҚАРСЫ  ЖАБЫНДЫНЫ
ӨНДІРУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29110
(51)
B23D 45/20 (2006.01)
(21) 2013/1863.1
(22) 11.12.2013
(72)  Шеров Карибек Тагаевич; Маздубай Асылхан
Владимирович; Шеров  Айбек  Карибекович;
Ракишев  Асет  Каригулович; Ахметов  Асхат
Маратович; Тулиева Нурсулу Болатбеккызы
(73)  Шеров Карибек Тагаевич (KZ)
(54)
ЦИЛИНДР  ПІШІНДІ  ДЕТАЛЬДАРДЫ
КЕСУГЕ АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ
(13)  A4 (11)  29111
(51)
B23P 6/04 (2006.01)
(21) 2014/0095.1
(22) 27.01.2014
(76)  Киселев Леонид Александрович (KZ)
(54)
ТУРБИНА  ҚАЛАҚШАЛАРЫН  ЖӨНДЕУ
ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29112
(51)
B26B 21/00
(21) 2013/1764.1
(22) 21.11.2013
(76)  Бычков Дмитрий Анатольевич (KZ)
(74)  Булгакова Раиса Хамитовна
(54)
ҰСТАРА КАРТРИДЖІ
(13)  A4 (11)  29113
(51)
C01B 3/02 (2006.01)
C01B 21/082 (2006.01)
C01B 21/087 (2006.01)
(21) 2013/0646.1
(22) 15.05.2013
(72)  Мейрбеков Абдилда Турсунханович; Касимов
Алим; Беркимбаев Камалбек Мейрбекович
(73)  "Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Қазақ-Түрік
халықаралық университеті" мекемесі (KZ)
(54)
ЗЕРТХАНАЛЫҚ
ЖАҒДАЙЛАРДА
АММИАК ГАЗЫН АЛУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29114
(51)
C01B 17/10 (2006.01)
(21) 2013/0658.1
(22) 20.05.2013
(72)  Асанов Аманкайт Асанович
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Х. Дулати  атындағы  Тараз
мемлекеттік 
университеті" шаруашылық
жүргізу
құқығындағы 
республикалық
мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
КҮКІРТТІҢ  СУЛЫ  ДИСПЕРСИЯСЫН
ТҰРАҚТАНДЫРУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29115
(51)
C01B 17/20 (2006.01)
C25B 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1462.1
(22) 30.10.2013
(76) Баешов  Абдуали (KZ); Баешова  Ажар
Коспановна (KZ); Конурбаев  Абибулла
Ережепович (KZ); Баешова 
Салтанат
Абдуалиевна (KZ)
(54)
СІЛТІЛІ 
МЕТАЛДАРДЫҢ
ПОЛИСУЛЬФИДТЕРІН 
АЛУДЫҢ
ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29116
(51)
C01C 1/24 (2006.01)
(21) 2013/1800.1

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2014, №11
8
(22) 29.11.2013
(72) Батькаев  Рашид 
Ибрагимович; Саипов
Абдилла  Абибуллаевич; Батькаева  Лия
Рашидовна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
АММОНИЙ СУЛЬФАТЫН АЛУ ƏДІСІ
(13)  A4 (11)  29117
(51)
C01G 43/00 (2013.01)
C01G 43/01 (2013.01)
(21) 2013/1477.1
(22) 31.10.2013
(72)  Аринов  Бейбит  Жолдыбаевич; Кожахметов
Серик 
Касымович; Копбаева 
Мария
Петровна; Столбова  Елена  Федоровна;
Мараховец Наталья Алексеевна
(73) "Қазатомөнеркəсіп"
Ұлттық
атом
компаниясы" акционерлік  қоғамы (KZ);
"Жоғарғы 
технологиялар 
институты"
жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі (KZ);
"Ульбинский 
металлургический 
завод"
акционерлік қоғамы (KZ)
(74) Никитина  Ирина  Ильинична; Имансаева
Айжан Мейрхановна
(54)
УРАННЫҢ  ШАЛА  ТОТЫҒЫН  АЛУ
ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29118
(51)
C01G 43/00 (2006.01)
C01G 43/01 (2006.01)
(21) 2013/1495.1
(22) 04.11.2013
(72)  Батькаев  Рашид  Ибрагимович; Мырхалыков
Жумахан Ушкемпирович
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
ҚҰРАМЫНДА  УРАН  БАР  ШИКІЗАТТАН
УРАН ОКСИДІН БӨЛІП АЛУ ƏДІСІ
(13)  A4 (11)  29119
(51)
C01G 43/01 (2006.01)
(21) 2013/1492.1
(22) 04.11.2013
(72)  Батькаев  Рашид Ибрагимович; Батькаева Лия
Рашидовна; Батькаева Нелли Рашидовна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
КӨМІР
ӨНЕРКƏСІБІНІҢ
ҚАЛДЫҚТАРЫНАН 
УРАНДЫ
ШЫҒАРЫП АЛУ ƏДІСІ
(13)  A4 (11)  29120
(51)
C02F 3/34 (2006.01)
(21) 2013/1153.1
(22) 02.09.2013
(72) Мырхалыков 
Жумахан 
Ушкемпирович;
Исаева  Акмарал  Умирбековна; Успабаева
Айгуль Аманкуловна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)
ТОПЫРАҚТЫ  МҰНАЙ  МЕН  МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІНЕН ТАЗАРТУ ТƏСІЛІ
(13)  A4 (11)  29121
(51)
C04B 7/52 (2006.01)
C04B 22/08 (2006.01)
(21) 2013/1487.1
(22) 04.11.2013
(72) Жантасов 
Курманбек 
Тажмаханбетович;
Бажиров 
Нурлыбек 
Сайфутдинович;
Бишимбаев  Валихан  Козыкеевич; Бажиров
Тынлыбек  Сайфутдинович; Жантасов  Манап
Курманбекович; Бажирова
Камшат
Нурлыбековна
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым
министрлігінің "М.Əуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ)
(54)

Каталог: images -> bulleten -> 2014 -> GAZETTE -> PDF
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
PDF -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bulleten -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bulleten -> Министерство юстиции Республики Казахстан
bulleten -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет