Асылұлан Досжановтың төрағалығымен өткен жиынға БҚО Қазақстан халқыжүктеу 411.63 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата06.05.2017
өлшемі411.63 Kb.
1   2   3   4

Бетті дайындаған Айшабибі МƏМЕТ

Егемендік  идеясын  нақты  іс  жүзінде 

асыруды  қолға  алған  алаш  қайраткерлері 

еді. Тарих  беттеріне үңілсек, 1917 жылы 

шілденің 21-26-сы  аралығында  Орынбор 

қаласында  өткен  бірінші  бүкіл  қазақтық 

съезде  Алаш  партиясы  құрылды. 1917 

жылы 5-13 желтоқсан  айында  Орынбор 

қаласында  ІІ  жалпы  қазақ  съезі  болды.

Съезде  Алаш  автономиясын  құру  тура-

лы  қаулы  қабылданды. «Алаш»  партия-

сы бағдарламасының жобасы 1917 жылы 

«Қазақ» газетінің 251 санында жариялан-

ды. 10 бөлімнен  тұратын  саяси  құжатта 

қазақ елінің ұлттық мақсатының негізгілері 

баяндалды.  Қазақ  зиялыларының  негізгі 

мақсаты  қазақ  халқын  отарлық  езгіден 

азат  ету,  автономиялық  ұлттық  мемлекет 

құру  еді.  Алаштықтар  ақиқат  жағында 

болды.  Олай  дейтін  себебім, «Алаш» 

партиясы 

бағдарламасы 

жобасының 

«жергілікті бостандық» бөлімінде: «Алаш 

партиясы  ғаділдікке  жақ,  нашарларға 

жолдас, жəбірлерге жау болады» делінген. 

Қазақ зиялылары саяси қызметтің қатерлі 

жолына  жалтақтамай,  жанқиярлықпен 

күресті.  Жаһанша  Досмұхамедов  өз 

сөзінде: «Біздің  мақсатымыз-  ел  билеуді 

халықтың  өз  қолына  беру,  қазақ  халқы 

автономияға  ие  болып,  алдағы  уақытта 

тағдырын  өз  қолына  алады.  Қалың 

қазақты  аяусыз  қанаған  патша  орны-

нан  түсті.  Ендігі  жерде  қазақты  елдің 

тұрмысын,  тілін  білетін,  мінез-құлқын, 

əдет-ғұрпын  білетіндер  ғана  басқарады. 

Осыған байланысты қалай болғанда да біз 

Ресейден автономия алуға тиіспіз» деп өз 

ойын  білдірген  еді.  Ж.Досмұхамедовтің 

жалынды  сөзінде  мемлекеттің  саяси 

құрылысы  мен  оның  мемлекеттік  тілі, 

оның қолдану аясы ашық түрде айтылған. 

Бағдарлама жобасының ІХ «Ғылым-білім 

үйрету»  бөлімінде  оқудың  ақысыз  бо-

луы, бастауыш мектептердің  ана тілінде 

оқытылуы, орта мектеп, универсиет ашу, 

ел ішінде кітапханаларды ашу туралы, га-

зет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік 

– деп көрсетілген.

Міне,  өзіміз  көріп  отырғандай  «Ала-

шорда»  үкіметі  алғашқы  сағаттан  бастап 

ұрпақ  тəрбиесіне,  ұрпақ  болашағына 

зор  көңіл  бөлген.  Бала  тəрбиесіне, 

оқуына  осындай  қиын  заманда  жаңаша 

бетбұрыс  алаштықтардың  болашаққа  де-

ген  сенімдері  еді.  Білімді  жастар,  еліне 

салауатты да, сауатты қызмет етеді деген 

үміттері еді. Бүгінде сол «Алаш зиялыла-

ры аңсаған егемендігімізді алдық, тіліміз 

өз  мəртебесін  алды,  туымыз  төрімізге 

ілінді.  Мемлекетіміздің  тұғыры  биіктеп, 

жастарымыз  білім  жолына  түсті.  Бұл 

жол  Ə.  Бөкейханов,  А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов,  Ж.Ақбаев,  Х.Досмұхамедов, 

Ж.Досмұхамедов 

жəне 

т.б. 


қазақ 

зиялыларының бастап салып кеткен жолы 

еді.  А.Байтұрсынұлы: «Газет-  халықтың 

көзі,  құлағы  һəм  тілі.  Адамға  көз,  құлақ, 

тіл қандай керек болса, халыққа газет сон-

дай керек» деп айтқандай, Алаш зиялыла-

ры  туралы  мақалалар  көптеп  жазылып, 

əлі  де  болса  толық  зерттеулерді  қажет 

етеді.  Біз  өз  кезеңінде  солақай  саясатқа  

қарсы  тұрып,  күресе  білген  ағартушы, 

қайраткерлемізді дəріптеп, кейінгі ұрпаққа 

үлгі ете білуіміз керек. Жасұлан ЕГІЗБАЕВ, 

тарих жəне АƏД пəні мұғалімі,

Белес мектебі  

КЛА

ПАН

  “Auyltynysy”        

ст

р

 

 C

M

Y

K

 

4

7 сəуір 2017 жыл

5

7 апреля 2017 года

қалған шыбықты артынан түзеймін десең, сын-

с  б

аң

бала – жас  шыбық,  жас  күнде  қай  түрде  иіп 

ң,  есейгенде  сол  иілген  күйінде  қатып  қалмақ. 

б

й і

Ба

лабақша хақында

 мəліметті

 білмекк

е а


удандық

 білім


 бе

ру

 бөліміне бас

 сұқтық


. А

та

лмыш бөлім

 басшысы


 

қыз


меті

 міндетін

 уақытша

 ат


қар

ушы


 Гүлнар

 Исм


ағұлов

аның


 айт

уынша


, а

удан


 бойынша

 8 


ба

лабақша


13 


мек

теп


-ба

лабақша


  жəне

 26 


мек

теп


  жанындағы

  шағын


  ор

та

лық  бар

. 2-5 


жас

  ара


лығындағы

 

бүлдіршіндерге 137 

пе

дагог

  тəрбие


  бе

ру

де.  Олар

дың


  ішінде

  ж


оғары

  білімдісі

 – 44, 

ор

та 

білімдісі

 – 93. 

Сондай


-ақ

 же


ке

 меншік


 ба

лабақша


 саны

  біре


у. 

Ең

 ірі ау

данымыз


 үшін

 

мектепк

е дейінгі

 тəрбие

 бе


ру

 мек


еме

сінің


 бұл

 көрс


еткіштері

 аз


дық

 ете


ді

. Өйтк


ені

 

аудан

 бойынша


  968 

ба

ла өз

 ке


зегін

 күт


уд

е.  968 


ба

ла

? Демек

 ба


лабақша

 қаж


ет

 

деген

 сөз


Айтпақшы


ба

лабақшаға  бара

тын


  ба

ла

  үшін  төленетін

  баға


  да

 

əрқилы. Мəс

елен


, ат

а-ана


 же

ке

 меншік ба

лабақшаға

 қарағанда

мемлекеттік

 - 


ко

ммуна


лдық

   


ба

лабақшаға

  аз

  жұмс


айды

 

қаржысынСонда


  қайсысы

  тиімдірек

Ат

а-ананың 

қа

лтасы

  қай


  ба

лабақшаны

  көтере

ді

,  соған  б

ере


ді 

ба

ласын.  

Таңда


у 

өз

 еркі«Б

АСТЫСЫ Б

АЛАБ


АҚША

 С

АНЫ 

ҚА

ТАРД

Ы

 КӨБЕЙТСЕ ЕКЕН

» 

деген

 тілек


 бар

 х

алықта. 

Дұрыс


, б

ал

абақша бізг

е 

қашанда көптік

 

етпейді.   

Балабақша

 бізге

 қашанда

 көптік

 етпейді

Айтайын


 дегенім

 ...


Бала

 – 


біздің

 

болашағымыз 

«Жаңаша бетбұрыс алаштықтардың 

болашаққа деген сенімдері еді»

Биыл Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің құрылғанына 

100 жыл толып отыр.

Архив – ұлттық 

құндылықтар қазынасы

Почтенный возраст

«Батыс Қазақстан облысының мəдениет, 

архивтер жəне құжаттама басқармасының 

Зеленов 


ауданының 

мемлекеттік 

архиві»коммуналдық 

мемлекеттік 

мекемесі  ҚР  Ұлттық  архивтер  қорын 

мемлекеттік  қорғауды,  тұрақты  сақтауды, 

толықтыруды,  есепке  алуды  жəне  пай-

далануды  ұйымдастыру  функцияларын 

жүзеге асыру үшін құрылған заңды тұлға 

мəртебесі бар коммерциялық емес ұйым.

Мекеме 

қызметінің мəні 

мен 


мақсатының  бір  түрі - заңды  жəне 

жеке 


тұлғалардың 

конституциялық 

құқықтарын  жəне  ақпараттық  талапта-

рын  қанағаттандыру,  демек  заңды  жəне 

жеке  тұлғалардың  сұ р а н ы с т а р ы н 

орындау, 

оларға 

ə л е у м е т т і к -қ ұ қ ы қ т ы қ   сипаттағы  анықтамалар, 

арх и вт і к  

құжаттардың 

архивтік 

көшірмелерін, 

архивтік 

үзінділерін 

беру.  Бұл 2013-2017 жылдарға  арналған 

«Ақпараттық Қазақстан-2020» мемлекеттік 

бағдарламасын  іске  асыру  бойынша  іс-

шаралардың бір бөлігі болып табылады.

 Архив қызметкерлері архив қорындағы 

басқармалық  құжаттар  жəне  жеке  құрам 

бойынша құжаттар негізінде  анықтамалар, 

архивтік  көшірмелер,архивтік  үзінділер 

дайындайды.

2016  жылдың  мамыр  айынан    бастап 

мемлекеттік  архив  өз  қызметінің  бұл 

түрін  мемлекеттік  корпорация  арқылы , 

 

электрондық түрде «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы орындайды.

 Мемлекеттік архивте Қазақстан Респу-

бликасынан  тыс  жерде  тұратын  қызмет 

алушылар, жеке куəлігі жоқ азаматтар жəне 

заңды  тұлғалар  тікелей    қабылданады. 

Мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтердің 

сапасын арттыру мақсатында арнайы  жо-

спар құрылып,  жоспарға сай іс-шаралар   

орындалуда.                                                                      

Зеленов ауданының мемлекеттік  архивін 

толықтыру  көздері  болып  табылатын - 

ұйымдар, мекемелер, кəсіпорындардағы іс 

жүргізуге  жауапты  тұлғалармен  семинар-

кеңес өткізіледі. Семинар кеңесте архивтік 

анықтамаларды  дұрыс 

рəсімдеу 

жөнінде 

ҚР  мəдениет  жəне 

спорт 

министрінің 2014 

жылғы 22 

желтоқсандағы  №144, 

№146  бұйрықтарымен 

бекітілген 

Ұлттық 


архив 

қорының 


құжаттарын жəне басқа 

да  архив  құжаттарын 

ведомстволық 

жəне 


жеке 

архивтердің 

қабылдауы,  сақтауы, 

есепке  алуы  мен  пай-

далануы  қағидаларын    қолдана  отырып 

архивтік  анықтамаларды  беру  туралы  на-

сихат  жұмыстары    жүргізіледі.  Халыққа 

қызмет көрсету орталығы маманы,аудандық 

ішкі  істер  бөлімінің  көші-қон  полиция 

тобының  маманы,аудан  нотариустары, 

БАҚ  өкілдернің  қатысуымен  дөңгелек 

үстел ұйымдастырылып ортақ мəселелер 

талқыланды.

Халыққа  қызмет  көрсету  орталығы 

мамандарымен    бірлесіп  қызмет  алушы-

лардан  сапалы,  жүйелі  арыз  қабылдау 

мəселелері бойынша  отырыс өткізілді.

2016  жылы  аудандық  архив    арқылы 

1861 мұрағаттық анықтама берілді соның 

ішінде    мемлекеттік  корпорация  арқылы 

270  анықтама, 82-«электрондық  үкімет» 

веб-порталы арқылы қабылданды.

2017  жылы  қаңтар-ақпан  айларын-

да 284 өтініш  түсті,  оның 59-ы  халыққа 

қызмет  көрсету  орталығы  арқылы, 25-і 

«электрондық 

үкімет» 

веб-порталы 

арқылы.

Аудандық архивтің 

мемлекеттік 

қызмет  көрсету  жұмысында  шешуін  тап-

пай  тұрған  мəселелері  де  бар.  Қызмет 

алушылар  өз  өтініштерін    рəсімдегенде 

өтініш  мазмұнын  нақты  жазбауынан, 

мемлекеттік  корпорацияның  арыз-өтініш 

сұлбасының    нысанында  мағлұматтарды 

толық 

қамтылмауынан,«электрондық үкімет»веб-порталы 

арқылы 


түскен 

өтініштердің көпшілігінде деректер толық 

көрсетілмеуінен  архив  қызметкерлерінің 

анықтама  дайындауында  кідіріс  бола-

ды.   Аталған  жағдайларда  Т.Ағисова, 

Ф.Уркимбаева, Р. Оразаева, Г.Жалмуханова 

сынды 

архив 


қызметкерлеріне 

хабарлассаңыз,  олар  өтініштерді    дер 

кезінде    орындап    қызметті  тыңғылықты 

атқарады.А. ЖАРМҰХАМБЕТОВА,

аудандық мемлекеттік

 архив директоры 

100 


жыл

Мемлекетік

  

қызмет


В  нашей  семье  большой  праздник - 

нашей  маме,  бабушке,  прабабушке  Му-

хамбетовой Насухе Ислямовне   испол-

няется 90 лет. 

Моя бабушка – мать-героиня. Она по-

лучила столь почетное звание не только 

за количество рождённых детей, а за то, 

что сумела воспитать достойных и ува-

жаемых граждан. Она родила и воспита-

ла 10 детей. Она бабушка двадцати трех 

внуков и тридцати правнуков.

Бабушка родилась 5 апреля 1927 года 

в Уральской области Тайпакском районе 

в поселке Базартобе. Отец Ермеков Ис-

лям был конюхом, мама Сагида - домо-

хозяйкой.  С  самого  рождения  бабушка 

была озорной, шустрой девчонкой. В то 

же  время  с  раннего  детства  она  много 

работала, впрочем, как и все дети в про-

стых семьях. Жизнь в деревне не терпит 

ленивых.  Когда  бабушка  пошла  в 4-й 

класс, их семья переехала в Зеленовский 

район в с. Плошкино. 

Когда  началась  война,  бабушке  было 

14 лет. В это время она училась в школе, 

а  в  свободное  время  работала  вместе  с 

остальными  детьми  под  лозунгом  «Все 

для фронта, все для победы».

«Мы  старались  помочь,  чем  только 

могли, - вспоминает бабушка, - я шла на 

работу с гордостью, как взрослая, с чув-

ством своей значимости».

Научилась  и  вязать  снопы,  хотя  да-

валось  ей  это  с  трудом:  ручонки-то  ма-

ленькие,  худенькие,  не  слушаются,  но, 

закусив губы, делала.

Работа была не только тяжелая, но и 

грязная.  Вместе  с  другими  детьми  она 

чистила коровники и вывозила навоз на 

колхозные поля, вязала варежки и носки. 

Казалось бы, труд этот не особо примет-

ный, будничный, но вклад его в победу 

над врагами был велик.

Годы  войны  закалили  бабушку – она 

повзрослела,  научилась  преодолевать 

трудности и быть терпимой ко всему.

Закончилась война, жизнь шла своим 

чередом.


В 1948 году бабуш-

ка встретила свою судь-

бу,  моего  деда  Мухамбе-

това  Кисыма.  Поклонников 

у  нее  всегда  было  много.  Как 

вспоминает  она  сама,  на  танцах 

стенку не подпирала. Яркая, бойкая, 

веселая — она  никого  не  оставляла 

равнодушным. Но ее выбор все-таки пал 

на него. Так появилась новая семья. По-

сле  росписи  молодая  пара  переехала  в 

город Уральск. В то время появились на 

свет старшие дети Аскар и Булат. По се-

мейным обстоятельствам молодая семья 

переезжает  в  Саратовскую  область  в  с 

Тараховка. Здесь же рождаются осталь-

ные дети Куат, Анта, Гизат, Каир, Таир, 

Тугат, Алуа, Асан.

Несмотря  на  огромную  занятость, 

бабушка  все  успевала.  Вставала  очень 

рано,  чтобы  приготовить  обед  на  всю 

семью. В доме были чистота и порядок. 

Детям вязала шапочки, шила распашон-

ки.  Ухаживала  за  больной  свекровью. 

Зимой  на  дому    шила  на  заказ    платья, 

костюмы,  а  летом  мазала  базы,  работа-

ла дояркой, продавцем в сельском мага-

зинчике.  В 1966 году  бабушка  удостаи-

вается высшего звания, присваиваемого 

многодетным  матерям,  и  награждается 

орденом  «Мать-героиня».  В 1968 году 

семья  Мухамбетовых  возвращается    в 

Казахстан в село Железново, где и живет 

по сей день. Дети росли, получали обра-

зование, создавали свои семьи. Бабушка 

с  дедушкой  прожили  вместе  в  любви  и 

делили все тяготы жизни пополам боль-

ше 44 лет.

К  сожалению,  в 1992 году  дедушка 

умер.  Но  бабушка  никогда  не  бывает 

одна.  Ее  окружают  дети,  внуки  и  прав-

нуки,  которые  задают  бабушке  много 

вопросов о ее жизни и всегда получают 

интересные и обстоятельные ответы.

Слушая  рассказы  своей  бабушки  о 

днях давно минувших, я невольно лови-

ла себя на мысли, что, несмотря на мно-

гие трудности, бабушка говорит о своей 

жизни  радостно.  Ее  поколение  много  и 

тяжело  трудилось,  выстояло  в  войну, 

преодолело 

тяжелые 


послевоенные 

годы. Но люди не жаловались. Они уме-

ли  радоваться  тому  редкому  и  малому 

счастью,  тому  хорошему,  что  выпадало 

на их долю. Сумеем ли так мы, живущие 

в совсем другую эпоху, в более сытое и 

обустроенное время? Думаю, те, у кого 

есть в семье такие примеры, как моя ба-

бушка, сумеют.

Хочу поздравить бабушку с большим 

праздником - Юбилеем,  пожелать  ей 

самого  главного - здоровья,  домашнего 

тепла,  не  потерять  ту  жизненную  энер-

гию, которая у неё есть.Д. КУЖУМОВА,

с. Переметное

Юбилей

Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 411.63 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет