«Ашаршылық жылдарына қатысты құпия деректердің бәрі толық жария болды» деген пікірмен келісесіз бе?


«Алтын жүрек» ұлттық қоғамдық сыйлығына үміткерлерді іріктеужүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

«Алтын жүрек» ұлттық қоғамдық сыйлығына үміткерлерді іріктеу 

басталды. Ұйымдастырушылар қайырымдылық мақсатқа қаржы 

аударатын қалталылардың көбейгенін қалайды.

Қазақ опера өнерінің бір жұлдызы ағып түсті. Кеше өнерсүйер 

жұртшылық 75 жасқа қараған Қазақстанның халық әртісі Бақыт 

Әшімованы ақтық сапарға аттандырды.

Белгілі әдебиеттанушы ғалым, филология ғылымының докторы, 

профессор, халықаралық Айтматов академиясының академигі Өмірхан 

Әбдиманұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

журналистика факультетіне декан болып тағайындалды.

Өмірхан Әбдиманұлы 1953 жылы 

Жам был облысының Құлан өңірінде дү-

ние ге келген. 1982 жылы М.В. Ломоносов 

атын дағы Москва мемлекеттік универ си-

те тінің журналистика факультетін әдеби 

қызметкер мамандығы бойынша бітірген. 

1982-1983 жылдары Жезқазған облыстық 

«Жезқазған туы» газетінде қызмет істеген. 

1983-1988 жылдары Әл-Фараби атын да-

ғы Қазақ ұлттық университетінің жур на-

лис тика факультетінде теле-радио журна-

лис тика кафедрасының оқытушысы, ал 

1988-1991жылдары ҚазҰУ-дің фи ло ло-

гия  факультетінің  аспи ран ту ра сын да  оқы-

ған. 1992 жылы Ахмет Байтұр сын ұлының 

шығармашылығы бойынша «А.Бай тұр сы-

нов тың әдеби-публицистикалық мұрасы» 

атты кандидаттық диссертация қор ғаған. 

1991 жылдан ҚазҰУ-дің филология фа-

куль тетінде аға оқытушы, доцент, про фес-

сор, кафедра меңгерушісі болып еңбек етіп 

келеді. 1993-1995 жылдары сырттан оқы-

татын филология факультетінің, 2002-

2005 оқу жылдарында филология фа куль-

теті деканының орынбасары қызметтерін 

атқарған. 2007 жылы «Ұлт-азаттық идея-

ның ХХ ғасыр басындағы қазақ әде бие тін-

дегі көркемдік мәні мен жаңашылдық 

сипаты» атты тақырыпта докторлық дис-

сер тация қорғаған. 2009 жылдан қазақ 

әдебиеті және әдебиет теориясы кафед ра-

сының меңгерушісі.

Өмірхан Әбдиманұлы – қазақ әдебиеті 

тарихының «ақтаңдақтарын» ашуға елеулі 

үлес қосып, Алаш тарихын, Алаш арыстары 

шығармашылығын терең зерттеп, бірнеше 

іргелі еңбектер жазған әдебиет зерттеушісі. 

Ғалымның қаламынан шыққан «Қазақ 

газе ті» ( Алматы: Қазақстан, 1993. – 198 

б.), «Ахмет Байтұрсынұлы» (Алматы: Арда, 

2007. – 296 б.), «Қазақ әдебиетіндегі ұлт-

азат тық идея» (Алматы: Қазақ универ си-

теті, 2007. – 325 б.) «Ахмет Байтұрсынұлы» 

(Ал маты: «Арда», 2007. – 296 бет), «Қазақ 

әде биетіндегі ұлттық рух (Алматы: Қазақ 

университеті. – 192 б.) монографиялары 

– уақыт үдерісіндегі әдебиеттану ғылы мы-

ның алдына қойыл ған талап та рына сай 

жа 


зылған, замана сұранысына то 

лық 


жауап  бе ре тін  жаңашыл  си патымен  әде   би-

ғы лы ми ор тада лайықты бағасын алған 

ғы лыми  ең бек тер.  Ұлағатты  ұс таз дың  жо-

ға  ры  оқу  орын да ры ның  филология,  жур-

налистика  фа куль тет теріне  арналған 

«Қазақ әдебиеті» (Алматы: Изд-во «Мек-

теп», 2007. – 288 б.) оқу лығы, «ХХ ғасыр 

бас кезіндегі қазақ әдебиеті» (Алматы: 

Қазақ университеті, 2002. – 430 б. ), «ХХ 

ғасырдағы қазақ әдебиетінің алғашқы 

кезеңі (1900-1940)» (Алматы: Қазақ уни-

вер ситеті, 2010. – 156 б.) оқу құралдары 

қазақ әдебиеті тарихын жаңаша оқытуды 

шарт тұтқан, Алаш әдебиетін негізге ала 

отырып жазылған алғашқы ұлттық жаңа 

буын оқулықтары болып табылады. Ғалым 

Алаш тарихына, Алаш әдебиетіне, Алаш 

қай раткерлерінің өмірі мен шығар ма шы-

лы ғына арнап 100-ден астам ғылыми ма-

қалалар жазды. 

Өмірхан Әбдиманұлы республиканың 

білім жүйесіндегі шығармашылығы және 

білім беру саласындағы ерекше еңбегі 

үшін Қазақстан Республикасы Білім ми-

нистр лігінің Құрмет грамотасымен (1996) 

және «Қазақстан Республикасы Білім беру 

ісінің үздігі» белгісімен (1997) мара пат тал-

ған. Қазақстан Журналистер одағының 

Мұхамеджан Сералин атындағы сый лы ғы-

ның иегері. 

Қазақ журналистикасының қара шаңы-

ра ғы болып саналатын факультеттің тізгінін 

қолға алған Өмірхан Әбдиманұлының жа-

ңа жұмысына табыс тілейміз.«Алаш айнасы»

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ

ден қойып жүргендер саны артып келеді. 

Опе 

раға кездейсоқ емес, күтіп, іздеп арнайы баратындар қазір жетерлік. 

Эстрада да – тарихы тереңде жатқан 

жанр. Оның қайда, қай кезде пайда бол-

ға нын әркім әрқалай айтады. Бірақ зерт-

теу шілердің пайымдауларына қарағанда, 

ол ХVIII ғасырда пайда болғанға ұқсайды. 

Ал XIX ғасырда ағылшындардың мюзик-

холдарында кең тараған. Қазақстанда бұл 

жанр «Дос-Мұқсан» мен «Яшлык» тобынан 

бастау алады. – Демек, танылу үшін эстрада ең 

тиімді жол демексіз бе?

– Қарап тұрсаңыз, қазір Қазақстанды 

эс трада емес, опера әншілері төрткүл дү-

ние ге танытып жатыр. Мәселен, Нұр жа мал 

Үсенбаева – әлемдік сахнада орны бар та-

лантты әнші. Ал дәл осындай деңгейге 

жет кен эстрада әншісі жоқтың қасы. Иә, 

тың дармандар санын көбейтуге болады 

дедім, бірақ көксегенім тек ол емес, 

эстрада жаныма жақын. 

Негізінен, эстрада өз алдына, опера өз 

алдына даму үстінде. Жастар арасында да 

опе раны сүйіп тыңдайтындар жоқ емес. 

Қанша дегенмен де классиканың берер 

әсері мүлде басқа. Оның адамның ой-

өрісіне пайдалы жағы орасан. Бір айта 

кетерлігі, эстраданы тыңдайтындар – опе-

ра ға, операны тыңдайтындар эстрадамен 

шек теліп қалып жатқан жоқ. Қазір көпшілік 

екеуін бір-бірінен бөліп-жармайды. Соған 

көзім жетті. Оған әрине қуанамыз. 

– Жылт етіп, кейін ғайып бола тын-

дар эстрадада жоқ емес. Осы тура сын-

да не айтар едіңіз? Сіздіңше оның не-

гіз гі себебі неде?

– Менің ойымша, әрбір әнші артында 

әй 

теуір бір естелік қал ды 

рады. Қазір 

Қазақ станда  эс тра даның  талантты  әншілері 

өте көп, әрқайсысының өз тың дар маны 

бар. Өкінішке қарай, со 

лар 


дың басым 

бөлігін  қаржының  жетіс пеу ші лігі  қинайды. 

Әсерлі клип, әде мі ән, тіпті жарасымды 

киімі – барлығы қомақты қар жы ны та лап 

етеді. Неге шетелдік ән ші лердің өнімдері 

сапалы бо лып тұрады, өйткені оларда ақ-

ша жетерлік. Мәселен, кон церт берсе, тіпті 

сахналарынан-ақ кө ру ге болады оны. Дәл 

солай дайын 

дықтарының деңгейі де 

байқалып қалады. Ал бізде тіпті вокалдан 

сабақ алудың өзі ақша жағынан қиындық 

туғызып жатады. Ал кез келген әншінің, 

тіпті сахнада жүргеніне 20-30 жыл болса 

да вокалдан сабақ алуды тоқтатпағаны 

дұрыс. Туабітті дарын болу керек әрине, 

бірақ соны шыңдауға ақша керек. Ал шы-

ғар машылықпен жүрген адам ның бас қа-

лай жұмыс істеп, ақша табу ға мүмкіндігі 

бола бермейді. 

Сіз айтып отырғандай, бүгін бар, ертең 

жоқ әншілер қатарынан көрінбеуге барым-

ды саламын. Орындауымдағы әндердің ел 

есінде қалуына аянып қалмаспын. Әрине, 

ол үшін көп еңбектену керек, жалықпау 

керек және әнді асығыс таңдамай, оның 

ма 

ғынасына, тыңдармандар жүрегіне жете ті ніне айрықша мән беру керек. 

– Қазақ – той-думанға кел ген де 

аянып қалмайтын халық. Қазір қан дай 

той болмасын, әншілерді ша қыр туды 

үрдіске айналдырған. «Кей бір әнші-

лерді жұлдыз етіп отырған той бизнесі» 

деген де пікір қалыптасқан. «Біз 

«жұлдыз» деп атап жүрген кейбір өнер 

адамдарының деңгейі сол той биз-

несінің шеңберінде қалып қойды» 

дейді біреулер...

– Өз басым олай деп ойламаймын. 

Тіпті бүкіл ел танып, өнерін мойындаған 

шынайы талант иесі атанып жүргендер де 

қазір корпоративтік кештерге қуана-қуана 

барады. Өнер адамы үшін сахнаның үлкен-

кішісі, жақсы-жаманы болмауы тиіс. Мені 

де шақырып жатады, бас тартпаймын 

одан. Бірақ айтарым, әншілердің сол кор-

па ративтерге баруын бейберекетке айнал-

ды руға болмайды. Оған да дайындықпен 

бару керек. Өкінішке қарай, өздеріңіз де 

біле сіздер, сөз болып отырғандай, той, 

кеш терге, мәселен, ресейлік әншілерді ша-

қырады да, олардың өнерлерін 30-50 мың 

АҚШ долларына бағалап жатады, ал өзі-

міздің әншілерге 2-3 мыңын ойланып 

береді. Былайша айтқанда, ресейлік ән ші-

лер ді тым асыра бағалап, өзімізді өзіміз 

кем сітіп жатамыз. Ал шын мәнінде, олар-

дың бізден айырмашылығы анау айт қан-

дай емес. Бәлкім, дайындықтарында ар-

тық 

шылықтар бар шығар. Мұндай ар тық  шылық  –  қаржы-қаражатпен  келетін 

дүние. Әрине, бір күнде 30-50 мың дол-

лар тауып жатсақ, біз де сондай деңгейге 

кө терілер  едік. – Талантты продюсер – сапалы 

тауар. Бәлкім, Қазақстанда про дю сер-

лік қызметті мейлінше дамыту керек 

шығар?

– Дұрыс айтасыз, біздің елде про дю-

сер 

лік қызмет енді-енді қанат жайып келеді. Алыстағыны айтпай-ақ қояйын, 

көршіміз Ресейде бұл сала біршама алдыға 

озып кеткен. Жылтырап жатқан бұлақтың 

көзін ашып, одан сарқылмас дария, яғни 

жұл дыз жасайтын мектеп қалыптасқан. 

Біз ге де сондай мектеп керек-ақ. Бұл тұр-

ғыда меценаттар аянып қалмаса екен 

деймін. Әйтпесе Қазақстанның қаласында 

да, даласында да талантты жастар көп қой. 

Десек те, мойындау керек, қазір бәсекеге 

лайық продюсерлік орталықтар бой көр-

сете бастады. – Шығармашылық өміріңізде қазір 

немен айналысып жатырсыз? Алдағы 

жоспарыңыз?

– Репертуарым әзірге шектеулі. Менің 

сүйікті комозиторларымның бірі – Шәмші 

Қалдаяқов. Осыдан біраз уақыт бұрын 

біртуар композитор Шәмшінің құрметіне 

ұйымдастырылған концертте бір әнін 

симфониялық оркестрмен орындап 

шықтым. Бұл – менің қазақша ән салудағы 

тұсаукесерім. Жуырда Қытайға барып, бұл 

күнде арамызда жоқ белгілі әнші әрі сазгер 

Ермұрат Зейіпханның «Жайлауым» әніне 

клип түсіріп қайттым. Алла жазса, жуырда 

тыңдармандарыма ұсынбақпын. 

– Әңгімеңізге рақмет! 

Әңгімелескен Ләззат БИЛАН

Әзірлеген Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

ТҮЙІН

Кейде біз туысқан елдің сөзінде сөйлеуді, солармен достығымызды, 

тіпті олармен құдандалы болғанымызды өзімізге соншалықты үлкен бір 

мәртебе санаймыз. Бірақ тарих мұндай жаһанданудан да ата-бабаның, 

ұлтымыздың басынан өткерген зобалаңының, көрген қорлық-қасіретінің 

жас ұрпақ санасында биік тұруы керек екендігін еске салады. Ұлтты 

намысқой, ұрпақты патриот ететін де, меніңше, осындай тарих қана. 

Игорь БЛАГОДАРНЫЙ, жас әнші: 


№150 (832) 

24.08.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Ескі  й де ескерусіз  алмады

Ескі  й де ескерусіз  алмады

«Қолжетімді баспана-2020» 

бағдарламасында еліміздегі ескі 

үйлердің мәселесін шешу жағы да 

қарастырылған ба? 

Мәрия ЗӘКІРОВА

Иә, бұл бағдарламада тозығы жеткен тұр-

ғын үйлерді құлату жөнінде алғашқы жобалар-

ды жүзеге асыру жағы қарастырыл ған. Айта 

кету керек, осы жобаны әзірлегенде Анкара 

қа ла сы ның тәжірибесі негізге алынды. Бұл 

біздің еліміз үшін жаңа бағыт. Мұндай жобалар-

ды ең әуелі Астана қаласы мен Маңғыстау 

облысында жүзеге асыру жоспарланған. 

Құлатылған үйлердің орнына тұрғызылған 

баспананың 30 пайызы бұрынғы тұрғындарға 

берілсе, қалған бөлігі нарықта сатылады деп-

белгіленген. Осылайша құрылысқа салынған 

қаржының қайтарымы қамтамасыз етілмек. 

Бұдан басқа, мемлекет жеке тұрғын үй 

құрылысына да айрықша маңыз беріп отыр. 

Статистикалық мәлімет бойынша, бүгінгі күні 

елдегі жалпы құрылыстың 55 пайызы осы же-

кемен шіктің үлесінде. Сондықтан бұл са ла-

дағы қарқынды төмен дет пеу үшін жергілікті 

атқарушы органдар тұрғындарға барлық 

инфрақұрылымы жүргізілген 10 сотықтан жер 

бөледі. 

«Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасында 

құрылыс материалдарын пайдалану жағы қалай 

болмақ? Осы орайда жергілікті құрылыс 

материалдарының тапшылығы мәселесі қалай 

шешіледі?

Айдос ЖОРАБАЙ

2010-2014 жылдарға арналған құрылыс индустрия-

сы және құрылыс материалдарының өндірісін дамыту 

бағдарламасына түзету енгізу жұмысы Индустрия 

және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген. Бұл 

бағдарламаның басты мақсаты – ішкі нарықтың құры-

лыс материалдарына деген сұранысын 80 пайызға 

өтеу. 

Осы орайда министрлік «Қолжетімді баспана-2020» 

бағ дарламасының жобасы бойынша жүргізі летін не-

гізгі құрылыс жұмыстарының көлемін (7 млн шар шы метр 

тұрғын үй), сондай-ақ «Ақбұлақ» және тұр  ғын үй-ком-

муналдық шаруашылығы, жол-құрылыс сала сына ке-

рек материалдарды нақтылады. Сонымен бірге құры-

лыс саласын қажетті материалдармен жаб дық тау үшін 

қосымша шараларды да қарастырып қойды.

ӨРКЕНИЕТ


№150 (832) 24.08.2012 жыл, жұма

44

« ОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА – 2020»– «Қолжетімді баспана – 2020» 

бағдарламасы бойынша толық және шынайы 

ақпарат қаншалықты қолжетімді? 

МЫНАДАЙ КОММЕНТАРИЙЛЕР БАР:

Тала 2012-05-29 19:22, tengrinews.kz: 

«Әдеттегідей, халық ол жайлы тек алатын ештеңе 

қалмағанда ғана біледі! Алдымен мемлекеттік 

қызметшілердің туыстары мен жақын-жуықтары, 

оны біліп отырғандар алады, ал біз 

жаңалықтардан естіп-білгенше кеш болады!!!» 

« аза станны  Т р ын  й  рылыс 

жина  банкі» А -ны  баспас з хатшысы 

Г.К.Баяндина:

– Мемлекеттік органдар «Қолжетімді баспа-

на–2020» бағдарламасына әзірлікті 2012 жылғы 

ақпан айында бастаған болатын. Бағ дар лама бекі-

тілгенге дейін ағымдағы жылғы маусым айының 

соңында БАҚ қатысуымен бағдарлама жобасы бір-

неше рет ҚР Үкіметінің отырыстарында қаралды. 

Баса айтқымыз келетіні, бағдарлама бекітілгенге 

дейін талай уақыт бойы әзірленіп жатқан талаптар 

жайлы қызу талқылау жүрді. 

Бағдарлама бекітілген соң да бірнеше рет осы 

тақырыпқа арналған баспасөз конференциялары 

жүргізілді. Бағдарламаның толық мәтінімен банктің 

www.hcsbk.kz сайтында да танысуға болады, 

сондай-ақ банкте ҚТҚЖБ арқылы таратылатын, 

бағдарлама талаптарына қысқа әрі көрнекі түрде 

түсінік беретін тұсаукесер парақшалар әзірленген. 

Банк филиалдарының барлық кеңселерінде, 

сондай-ақ 8-800-080-1880 телефоны бойынша 

(қоңырау шалу тегін) ақпарат алуға болады.

Бағдарлама туралы барлық ақпаратқа емін-еркін 

қол жеткізуге болады. – «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасы 

бойынша салынатын тұрғын үйлерге қазірдің 

өзінде кезек бар деген әңгімелер естіп жатыр-

мыз. Шынында солай ма? 

САКЕ ЖӘНЕ ЕВГЕНИЙДІҢ ПІКІРЛЕРІ:

Саке 2012-07-19 11:23; tengrinews.kz: «Ол 

үйлерге кезек қазірдің өзінде 20 жылға алынып 

қойылған!»

« аза станны  Т р ын  й  рылыс 

жина  банкі» А  департамент директоры 

А.С.Сизов:

– Мен Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің 

қатысушылары үшін салынатын тұрғын үйлердің 

қалай бөлінетіндігіне түсінік берейін, сонда мұндай 

сұрақтар өз-өзінен шешіледі. Тұрғын үй құрылыс 

жинақ жүйесі арқылы «Қолжетімді баспана – 2020» 

бағдарламасының екі бағыты жүзеге асырылады: 

1) ЖАО тұрғын үй салуы және оны халықтың бар-

лық санаттары үшін Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 

арқылы жүзеге асыру, соның ішінде кейіннен сатып 

алумен тұрғын үйді ұзақ мерзімді жалға алу мүмкін-

дігі көзделген (аталған бағыт бойынша кейіннен са-

тып алумен тұрғын үйді жалға алу мүмкіндігі бағдар-

ламада атап көрсетілгендей, 2013 жылғы 1 қаңтар-

дан бастап жүзеге асырылатын болады); 

2) ЖАО тұрғын үй салуы және оны кейіннен сатып 

алумен жас отбасыларға жалға беру.

Бірінші бағыт бойынша, тұрғын үй сатып алуға 

тілек білдірушілер тізімін құрастыру қашанда нақты 

бір үйдің құрылысын салу кезеңінде басталады. 

Тұтас алғанда, процедура мынадай: тұрғын үй құры-

лыс жинақ жүйесінің қатысушылары үшін нақты үй 

құрылысын салу туралы әкімдікпен келісімге қол 

қойғаннан кейін банк баспасөзде және банктің сай-

тында нақты бір үй бойынша тұрғын үй сатып алушы-

лар пулына қатысуға өтініштер қабылдау басталған-

дығы туралы хабарландыру жариялайды. Өтініштер 

қабылдау екі айға созылады. Берілген өтініштердің 

ішінен тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысудың 

ұзақтығы мен сапасы есепке алына отырып, балл 

жүйесіне сәйкес, ең көп балл жинаған, салынып 

жатқан пәтер санына тең қатысушылар саны ірік-

теліп алынады. Мысалы, егер 200 пәтерлік үй салын-

са, ал түскен өтініш саны 250 болса, онда тізімге ең 

көп балл жинаған өтініш берушілер енгізіледі, қалған 

50 адам «резервтік» тізімде қалады. Ең көп балл 

жинаған 200 өтініш беруші пәтерді сатып алу үшін 

төлем қабілетін растайтын тиісті құжаттарды береді. 

Егер кімде-кім өзінің төлем қабілетін растай алмаған 

жағдайда өтініш берушілер санын толықтыру «ре-

зервтік» тізімнен жүзеге асырылады. Әрі қарай тұр-

ғын үйді бөлу процедурасы жүргізіледі – төлем 

қабілетін растағандар 

дың тізімі құрастырылады, 

пәтер таңдауда басым дық тағы да ең көп балл алған 

адамдарға беріледі. Белгіленген күні өтініш бе-

рушілер тізім бойынша өздері тұрғын үйден сатып 

алғысы келетін пәтерді жобалануына, орналасуына, 

қабатына және т.б. қарай таңдайды. Бұл параметр-

лер дің барлығы клиент пен банк қол қоятын бағ дар-

ламаға қатысу туралы қосымша келісімге кіргізіледі 

және осы сәттен бастап өтініш берушіге бағдарлама 

қатысушысы – ЖАО тапсырысы бойынша құрылысы 

жүзеге асырылатын үйдегі нақты пәтердің сатып 

алушысы мәртебесі беріледі. Енді клиентке тек 

тұрғын үй құрылыс жинақтарын әрі қарай жинақтау 

және үй құрылысының аяқталуын күту ғана қалады. 

Тұрғын үйді сатып алу үйдің құрылысы аяқталған соң 

және ол пайдалануға берілгеннен кейін жүргізіледі. 

Жаңа үйге келесідей процедура жүргізіледі және 

ешқандай да «20 жылға дейін алынып қойылған ке-

зек» жоқ. 

Екінші бағыт бойынша бағдарламаға қатысу үшін 

жас отбасыларын іріктеуді және тұрғын үйлерді 

бөлу ді әкімдіктер жүргізеді. Жас отбасылары үшін 

бағ дарлама  критерийлері  мынадай: 

1) бағдарламаға қатысуға өтініш беру сәтіне 

ерлі-зайыптылардың екеуінің де жасының 29-

дан аспауы керек;

2) өтініш беру сәтіне некеде тұрған кезеңінің екі 

жылдан кем болмауы қажет;

3) отбасы құрамына ерлі-зайыптылар, кәмелетке 

толмаған және еңбек етуге қабілетсіз балалар, 

ерлі-зайыптылардың еңбек етуге қабілетсіз 

ата-аналары кіреді;

4) бағдарлама қатысушысының және оның отба-

сы мүшелерінің бағдарламаға қатысуға өтініш 

берілген елді мекенде тіркеуде тұруы;

5) бағдарлама қатысушысының және оның отба-

сы мүшелерінің кейіннен сатып алумен жалда-

малы тұрғын үйге қоныстану үшін бағдар-

ламаға қатысуға өтініш берген елді мекенде 

меншік құқығында баспанасының болмауы; 

6) ерлі-зайыптылардың және олардың отбасы 

мүшелерінің соңғы бес жыл ішінде тұрғын үй 

жағдайларын қасақана нашарлату 

жайттарының болмауы;

7) өтініш берер алдындағы соңғы алты ай үшін 

отбасы ның  таза  жиынтық 

отбасылық кірісі (зейнет ақы ау-

дарымдарын, жеке табыс 

салығын және басқа шегерім-

дерді алып тастағанда) мына-

лар шегінде болуы: 

а) ең төменгі шек: Алматы, 

Астана қалалары үшін – тиісті 

жыл үшін өмір сүруге қажетті 

ең төменгі қаражаттың төрт 

еселенген мөлшері, қалған 

қалалар (елді мекендер) үшін – 

өмір сүруге қажетті ең төменгі 

қаражаттың үш еселенген 

мөлшері;

б) ең жоғарғы шек: барлық 

қалалар (елді мекендер) үшін – 

өмір сүруге қажетті ең төменгі 

қаражаттың 12 еселенген 

мөлшері. 

Тек тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің салым-

шысы ғана бағдарлама қатысушысы бола алады. 

Бұл бағыттағы банктің рөлі әлеуетті жас отбасының 

– жалдаушылардың төлем қабілетін бағалау, жалдау 

кезеңінде қаражат жинақтауға мониторинг жүргізу, 

сондай-ақ кейіннен жалдамалы тұрғын үйді сатып алу 

үшін тұрғын үй заемдарын беру болып табылады. 

Тұтас алғанда, бағдарламаның бірінші бағыты 

шеңберінде 2012 жылдан бастап 2020 жылға дейін 

3 млн ш. м. жуық, екінші бағыт аясында – 1,5 млн ш.м. 

тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланып отыр.

– Сіздіңше, бағдарлама бойынша 

пәтерді қашан сатып алуға немесе жалға 

алу ға  болады? 

МЫНАДАЙ ТҰЖЫРЫМДАР БАР: 

ГАГАРИН 13:46,18 шілде 2012, nur.kz: «Жа-

ратушы Алла, мұның бәрі қашан жұмыс істей бас-

тайды?! ҚАНША РЕТ АЙТЫЛДЫ, орнынан қоз-

ғалған ештеңе жоқ...»

« аза станны  Т р ын  й  рылыс жина  

банкі» А  департамент директоры А.С.Сизов:

– Бағдарлама барысын қадағалап отырғандар 

біледі деп ойлаймын, «Қолжетімді баспана–2020» 

бағдарламасының бірінші бағыты шын мәнінде, 

2011-2014 жж. арналған тұрғын үй құрылысы бағ-

дар ла масының жалғасы болып табылады, ал бұл 

бағ дарлама 2011 жылы басталған болатын. 

– Ал бағдарлама бойынша салынып 

жатқан үйлердің сапасы туралы сіз не айта-

сыз?

ФОРУМ ҚАТЫСУШЫЛАРЫН БҰЛ СҰРАҚ ТА 

ҚЫЗЫҚТЫ РАДЫ: 

Бек 2012-05-29 16:48, tengrinews.kz: «Ең 

бастысы, қолжетімді баспана құлап қалмаса 

болғаны…» 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет