«Ашаршылық жылдарына қатысты құпия деректердің бәрі толық жария болды» деген пікірмен келісесіз бе?


жүзеге асуымен таныстырды. «Женева – 2006» халықаралық келісіміжүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

жүзеге асуымен таныстырды. «Женева – 2006» халықаралық келісімі 

аясында іске қосылып жатқан бұл игі бастама 2015 жылы толықтай 

аяқталмақ. Бұл туралы Алматы қаласының аумағындағы Көктөбе 

телемұнарасында өткен баспасөз мәслихатында мәлім етілді.

ИГІ ІС


ОТАНДЫҚ ӨНДІРІС

Қазақстанда құрастырылған көліктер БелАЗ 

отанының нарығын жаулай бастады 

 Ұлы Жібек жолы қайта жаңғырады

«Астана Моторс» Қазақ мотор ком па-

ния сы 2011 жылдан бастап Hyundai ком-

мер циялық техникасын ірі бөлшекті құрас-

тырудың SKD4 жүйесі бойынша шағын 

тонналы жүк автокөліктерін шығаруды қол-

ға алып келеді. Бұл жоба Қазақстан Рес-

публикасы Президенті Нұрсұлтан Назар-

баевтың 2010 жылғы сәуірдегі Оң 

түс 


тік 

Кореяға ресми сапары кезінде қол жеткі зіл-

ген сенімхаттардың арқасында жүзеге асты. 

Сол сапар барысында «Астана Моторс» ҚМК 

мен Hyundai Motor Co-ның арасында өзара 

келі сім  және  ынты мақ тастық  туралы, 

Hyundai маркалы жүк автокөліктері мен 

автобустарын Қазақ 

стан 

да ірі бөлшекті құрастыруды көздейтін меморандумға қол 

қойған болатын. Бүгінде Үдемелі индус трия-

лық-инно ва ция лық  даму  бағдарламасы 

аясында  жүзеге  асырылып  жатқан  құны           

1 млрд теңгені құрайтын бұл жоба Қазақ-

станның машина жасау өнеркәсібінің келелі 

бағыт тарының бірінің дамуына елеулі үлесін 

қосуда. 2012 жылдың тамызында Hyundai 

AutoTrans зауыты SKD4 жүйесі бойынша 

анағұрлым жоғары технологиялық дең гей-

дегі 19 және 28 орындығы бар Hyundai 

County жолаушылар автобусын өнді 

руге 

кіріседі, ол жерде кузовты бояу, әйнектерін ор нату, салонын құрастыру, орын дықтары 

мен тағы басқаларын орнату қарас ты ры ла-

ды. Сонымен қатар Қазақ стан ның өн дірістегі 

үлесі 30%-ға өседі.

«Астана Моторс» ҚМК президенті 

Нұрлан Смағұлов Мемлекет басшысына 

Мемлекет басшысы Орталық 

Азия ежел ден шығыс пен батысты

Еуропа мен Азияны жалғайтын 

көпір саналып келгенін айтып өтті.

– Бұл – құрлықтар мен құн ды-

лықтардың то 

ғысқан жері. Біз 

өзімізді бүкіл дүние жү зіне танытқан 

Ұлы Жібек жолын қайта жаң-

ғыртуымыз керек. Ол үшін әлемнің 

басқа аймақтарымен жақындата түсетін 

жа ңа магистральдар салу қажет. Еуропаны 

Тынық мұхитпен біздің аймақ арқылы 

жал ғай тын жаңа теңіз, теміржол, авто мо-

биль жолдарының құрылысы ерекше 

маңызды. Қазақстанда «Қорғас» халық-

ара лық  ше ка ра лық  ынтымақтастығы 

орталығы құрыл ды. «Ақтау» теңіз портын 

ке 

ңейту жобасы мен Ақтөбеде логис-тикалық орталықтың құрылысы іске асуда. 

Бұлар Қазақстанның Каспий өңіріне, 

Ресейге, одан әрі Еуропаға жол ашатын 

батыстағы қақпасы болады. 2015 жылы 

Қазақстан арқылы өтетін «Ба тыс Еуропа – 

Батыс Қытай» автокөлік дәлізі ашылады. 

Біздің басты міндетіміз – батыс тан шығыс-

қа ғана емес, сондай-ақ сол түс тік тен оң-

түс тікке қарай жүретін көлік жо лын да қам-

тамасыз ету, – деді Мемлекет бас шысы.

Қазақстан Президенті сондай-ақ тілі, 

та рихы, шығу тегі ортақ бауырлас елдер 

ара сындағы мәдени-гуманитарлық бай-

ла нысты дамыту маңызды екенін айтты. 

Ынтымақтастық кеңесіне мүше елдер үшін 

түркі мұрасын зерделеу және сақтау, олар-

ды келер ұрпаққа жеткізу және насихаттау 

– маңызды міндет.

компанияның жоспарына сәйкес, 2012 

жылы 1000-нан астам автомобиль шыға-

ры латынын, оның 400-ден астамы Бела-

русь Республикасына, Ресей Феде ра ция-

сына және Орталық Азия елдеріне 

экспортталатынын баяндады.

Бұл жоба бойынша 60-тан астам жұ-

мыс орны ашылып отырса, 2015 жылға 

қарай автокөлік өндіру және басқаруға 

маманданатын қосымша 200 жұмыс орны 

ашылмақ. Компания қалқа жаб дық та ры-

ның модельдік желісін кеңейту үшін ха-

лықаралық тәжірибе мен қазақстандық 

тұ тынушылардың қажеттілігін зерттеуде. 

Оңтүстік Корея өндірушілерімен бірге 

өнім дер сапа тексерілуінен өтеді. Осы лай-

ша, автокөлік құрастырушы Hyundai 

AutoTrans кәсіпорны шығарған өнімдер 

халықаралық «HQS-2000» сапа бақылауы 

жүйесі бойынша және қазақстандық 

сертификаттау және қозғалыс қауіпсіздігі 

талаптарына сәйкестігін бақылау бойынша 

Нyundai Мotor Сompany компаниясы тара-

пынан мақұлданды. Өндірілген техника 

сәйкестік сертификаты мен СТ-KZ сер ти-

фи катын алу үшін зертханалық сынақтар 

мен жол тестілерінен өтеді. Қазақстанда 

құрастырылған техника барлық әлемдік 

стандарттарға жауап берді және Қазақ-

стан ның шағын және орта бизнес өкіл-

дерінің сеніміне ие болды.

Компания басшылығының айтуынша, 

автокөліктің қосалқы бөлшектерін отандық 

зауыттардан сатып алуға мүдделі. Бұрын-

– Қазір алдымызда ТҮРКСОЙ және 

Түр кі академиясының жұмысына белсенді 

атсалысу міндеті тұр. Академия жұмысы 

тамырлас тарихымызды зерделеуге, ортақ 

мәдениетімізді дамытуға негізделген. 

Біздің қазіргі міндетіміз – Түркі академиясы 

туралы келісімді тезірек қабылдау. Бішкек 

саммитінде «Білім, ғылым және мәдени 

ынтымақтастық» тақырыбы кездейсоқ таң-

дап алынған жоқ. Мемлекет басшылары 

ха лықтарды жақындастыру үшін көп күш 

жұмсауда. Білім және мәдени-гума ни тар-

лық салаларда елдер арасындағы қарым-

қатынастар тереңдей түсетін болады, – 

деді Мемлекет басшысы. Сонымен қатар 

Мемлекет басшысы Түркі академиясын, 

Түркі мәдениеті мен түркі мұрасына қолдау 

көрсету қорын құрудың да өзектілігіне 

тоқталып, осы арқылы жастарымызды бір-

бірімен жақындастыру үшін тілдерімізді, 

мәдениетімізді, жалпы, түркі әлемін оқып-

білуге бірлесіп үйренуге шақы ра тын дық-

та рын  жеткізді.

Қазақстан Президенті ұйымға мүше ел-

дер саммитте экономикалық ын ты мақ тас-

тық қа ерекше назар аударғанын атап өтті.

– Көлік, коммуникация мен байланыс 

салаларының маңызы зор. Біз Түркиядан 

Грузия мен Әзірбайжан аумағы арқылы 

Қазақ станға және одан әрі Қытайға жал ға-

сатын теміржол торабын іске қосуға дайын-

 дық жүргізу жөнінде біздің ел де рі міздің 

көлік және коммуникация ми 

нистр 


лері 

кездесуін өткізу туралы уағда лас  тық. Ол – 

маңызды теміржол ма   гистралы. Біз онымен 

белсенді айна лыс  қан жөн деп шештік, – 

деді Нұрсұлтан Назарбаев.

да ры Шымкентте автокөлік дөңгелектерін 

жасайтын зауыт болған, қазір ол жоқ. Егер 

осындай қажетті өнімдер қайтадан шыға-

рылса, оларды сатып алуға дайын екенін 

жеткізді. Қазіргі кезде бұл зауыт акку му ля-

тор, орындықтар, өзге де қосалқы бөл шек-

тер шығаратын отандық зауыттармен 

ынтымақтасып жұмыс істеп жатыр. 

Жұмысшылар шеберлік пен тәжірибе 

шыңдайтын осындай зауытта істейтінін 

мақтаныш тұтады. Зауыт қызметкерлерінен 

көлікті қанша уақытта құрастыратынын 

сұрағанымызда, «екі сағатта» деп жауап 

қатты. Бұл керемет емес пе!? Бүгін көлік құ-

рас 


тырған қазақтың ертең төл нақыш, 

ұлттық брендпен мотор шығаратынына 

сеніміміз мол. Қазірдің өзінде елде құрас-

ты рылған көліктер БелАЗ, МАЗ, «Беларус» 

тракторларының отанының нарығын 

жаулай бастады десек артық айтпаспыз. Нұрлан СМАҒҰЛОВ,  «АSTANA GROUP» 

холдингінің президенті:

– Нарықта өз орнын ала бастаған 

біздің зауытымыздың болашағы зор. 

Елбасы кәсіпорынның жұмысына көңілі 

толғанын, «20 жыл бұрын сендер 

маған отандық техникаларды, отандық 

авто бус тарды шығарып, жаңа Астананы 

са 

ламыз дегенде сенбеген едіңдер. 

Қазір оның бәрі жүзеге асып жатыр» 

дегенді айтты. Осыларды іске асырып 

отырған Елбасымыз ұлы адам. Мем-

лекеттің отан дық өндіріс орын да рын 

да мытуға көңіл бөлуі бізге үлкен қол-

Қазақстан Президентінің айтуынша, 

«түркі әлемі» түсінігін қалыптастыру жө нін-

де маңызды жұмыстар жүргізіліп отыр. 

– Түркі академиясының, Мәдени мұра 

қорының құрылуы біздің жастарымызды 

жақындастыру, ортақ мұраны зерделеу 

үшін тарих пен тілді бірлесіп үйренуге 

деген ықыласымызды білдіреді, – деді 

Мем лекет басшысы. Нұрсұлтан Назарбаев 

сондай-ақ қырғыз тарабына, Президент 

Алмазбек Атамбаевқа кездесуді тамаша 

ұйымдастырғаны және саммитке қаты су-

шыларға бауырластық қарым-қатынас 

жасағаны үшін алғысын айтты. Саммит 

аяқ тал ғаннан  кейін  Түркітілдес  мем ле кет-

тердің ынтымақтастық кеңесінің қаржылық 

қағидасы туралы келісімге, Түркітілдес 

мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі 

Түркі академиясының құрылуы туралы ке-

лі сімге, Түркітілдес мемлекеттердің ынты-

мақ 


тастық кеңесі түркі мәдениеті мен 

мұрасын қолдау қоры жарғысына, сондай-

ақ Түркітілдес мемлекеттердің ынты мақ-

тастық кеңесі екінші саммитінің Бішкек декларациясына қол қойылды. 

дау болып отыр. Өндірісті дамытуға 

кедергі болып отырған  еш 

қан 

дай 

мәселе жоқ. Тек ерінбей жұмыс і істей 

беру керек. Қа зір Қазақстанда шыға-

рыл ған жүк кө лік тері БелАЗ, МАЗ бен 

трактор шы ғару зауыты сияқты ірі өнді-

ріс орындары бар Беларусь нарығында 

да сұраныс табуда. Ал Ресейдің бұл 

бағытта өз сая 

саты бар. Дегенмен 

олармен де қазір келіссөздер жүргізіліп 

жатыр. Қазақ стандық менед жмент пен 

қазақстандық кәсіпкерлер қазір 

бәсекелестікке  қа бі летті  бола  бастады. 

Оған осы өндіріс орны айқын дәлел 

бола алады. Бұл біз үшін зор мақтаныш. 

Қазір біз бұрынғы кеңестік респуб ли ка-

лар арасында ма шина жасау саласында 

ең дамыған ел саналатын Беларусь 

мем лекетіне  өз өнімдерімізді сатып 

жатыр мыз.  Елба сы ның  бүгінгі  сапары 

біздің көліктерге деген қызы ғушылықты 

бұрынғыдан да арттыра түседі деп 

ойлаймын. Енді мемлекеттік субсидия 

өндірушіге емес, қазақстандық жүк 

көліктері мен авто 

бус 

тарын  сатып 

алушыларға жасалатын болады.

Шалқар НҰРТІЛЕУОВ,  Hyundai Auto 

Track&Bus кәсіпорнының директоры: 

– Зауыт іске қосылған 1,5 жыл 

ішінде 600-ге жуық «Хьюндай» мар-

калы жүк көліктерін шығарып үлгердік. 

Оның 50 пайызға жуығы экспортқа 

шығарылды. Біз ең алғашқы көлік те-

рімізді Беларусь еліне шығардық. Бұл 

елді таңдауымыз бекер емес. Себебі бұл 

Кедендік одақ аясындағы кедендік 

салықтардың болмауы, көптеген кеден-

дік жеңілдіктердің нәтижесі болып 

табылады. Бүгінгі күні Беларусь еліне 

айына 5 тоннаға дейін жүк көтеретін 50 

жүк көлігін экспорттап отырмыз. Осы 

тамыз айында ауыр жүк көліктерін де 

экспорттадық. Бұл да біздің жетістігіміз 

деп айтсақ артық болмас. Осы тамыз 

айынан бастап бизнес жоспар бойынша 

өндіріс орнының екінші даму кезеңі 

басталды. Қала ішінде қатынайтын, 

қала 

аралық 19 және 28 орындық 

Hyundai County модельді жолаушылар 

автобустарын шығарып жатырмыз. Бұл 

жерде баса айта кететін жайт, бұл 

үлгідегі автобустар Қазақстанда толық-

қанды өндіріліп отырған көліктер бо лып 

табылады. Нарықта өз орнын тап қан 

осындай автобустардың құны 9 млн 

теңгеге жуық. Біз 1 тоннадан 10 тоннаға 

дейін жүк көтеретін 12-14 түрлі жүк 

көліктерінің модельдерін, сондай-ақ екі 

түрлі автобустарды шы ға рып жатырмыз. 

Біздің зауыт 2015 жыл ға қарай 10 мың 

көлік шығаруды жоспарлап отыр.

Саммитті қабылдаған Қырғыз елінің 

Пре зиденті Алмазбек Атамбаевтың ай-

туын ша, келесі саммит 2013 жылы Әзір-

байжанда өтеді. 

Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылдың 

3 қазанында Әзірбайжанның Нахчыван 

қаласында өткен Түркітілдес мемлекеттер 

басшыларының 9-саммитінде ҚР Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаевтың бас 

та-

масымен мемлекет басшылары Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесін құру 

туралы келісімге қол қойған болатын. 

Аталған құжаттың қабылдануы түркі ха-

лық тарының бірлігін нығайтатын аймақтық 

жалпытүркі бірлестігін құруға негіз қалады. 

Кеңес оған мүше мемлекеттер мен ха лық-

тар арасындағы татулық, бірлік пен ын ты-

мақ тастықтың әлеуетін арттырып, түркі 

халықтарының бай мәдени-тарихи мұра-

сын насихаттау жөніндегі ортақ күш-жіге-

рін жандандырады, болашақта олардың 

өзара ықпалдасуы үшін жағдай жасап, 

түркітілдес мемлекеттердің халықаралық 

сахнада біріккен ұстаныммен шығуына 

мүмкіндік береді.

ТҮБІ БІР Т

УЫС

ТЫҚ


Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Әлемдегі ең әдемі ұлт – қазақтарБасы 1-бетте

Әлемдегі ең көркем, келбетті ұлт ретінде қай халықтар аталып 

жүр? Қазақтар «ғаламшардағы ең әдемі ұлт» деген сөз рас па?

 Аружан, Қостанай

Ғаламшардағы ең әдемі, ең сұлу 

ұлт қазақтар екені рас. АҚШ-тың Ұлт-

тық географиялық қоғамы өзінің 

ауқымды зерттеулерінің нәтижесінде 

анықтаған. Географиялық қоғамның 

бұл зерттеулері 200-ге тарта мем ле-

кетті нысанаға алып, әр елдің тұр ғын-

да рының суреттерін сарапқа салып, 

қазақстандықтарды ғаламшардың ең 

әдемi халқы деп таныған. Сарапшылар 

Астана мен Алматыдан түсірілген 100-

ге жуық фотосуретті назарға алған 

екен. Сонымен қатар ғаламтор 

арқылы бұл сауалнамаға қатысқан 

әлемнің 3000-ға жуық тұрғынының 

басым бөлігі қазақтарды ең сұлу ұлт 

деп тапты. Зерттеу тобының төрағасы 

Даллес Скули: «Бұл – сирек кездесетін 

тәжірибе. Өйткені фотосуреттерді 

таны 

мал желі Facebook-тегі қара-пайым халық бағалады. Сондықтан да 

біз халықтың борандай ұйытқыған 

бағасының астында қалдық. Олардың 

бағалары да әртүрлі болып отырды. 

Бір суретті біреулері «тартымды», 

«жа ғымды» десе, енді біреулері тіпті 

«қатардағы», «жағымсыз» деп бағалап 

жатады», – деп жауап беріпті. Зерттеу 

бойынша 4,67 коэффициентті дауыс 

жинаған қазақтар көш бастап, 4,63 

коэффициентпен бразилиялықтар екін-

ші орынға жайғасыпты. Одан кейінгі 

орындарды 4,11 коэффициентпен ку-

ба лықтар, 4,02 коэффициентпен ита-

лия 

лықтар, 4,02 коэффициентпен испандықтар бөліскен. Отандас та ры-

мыздың көркі Жаңа Гвинея тұрғындары 

мен Еуроодақ елдерін қатты там сан-

дырса керек. Азияның оңтүстік шы ғы-

сындағы  елдер  де  жер лес те рі міз дің 

әдемілігін мойындап, интернетке өз 

үндерін қосқан.

Технология саласы дамыған бүгінгі қоғамда балаларымыздың 

қалта телефонымен кіммен сөйлесіп, кіммен хат жазысатынын, 

кімдер мен араласатынын астыртын тыңдауға, бақылауға 

мүмкіндік бар ма?

Гүлзейнеп, Атырау

Әрине, әр ата-ана баласының 

қайда тұрып, қайда жүргеніне, не-

мен айналысып жатқанына алаң-

дай ды. Олардың жайын сағат сайын 

те лефон ша лып сұрап, қадағалап 

оты рады. Десе де, жасөспірім кейде 

әке-шеше бақылауынан шығып, әр-

түрлі жай 

лар 


ға душар болып 

жатады. Мұн дай сәтте сіз айтқан 

астыртын тыңдау мен баланың не 

істеп  жүр генін  техно ло гия ның  көме-

гі мен біліп отыру әр кімнің-ақ ар-

маны.  Ба ла ңыз дың  кім мен  сөйл ес-

ке 

нін, кіммен кездескенін білуге құқыңыз бар болғанымен, оған қол 

жеткізу мүмкін емес. Елімізде 

"OpenGsm"  ком па ниясы  телефон 

ар қы лы бақылау мен астыртын тың-

дау дың  жоғарғы  тех но ло гиялық 

бағ дарламасын жасаған болатын. 

Бұл – технологияның бұған мүм кін-

дігі жетеді деген сөз. Бірақ телефон 

бай ла нысын  реттейтін  әр  ком па ния-

ның корпоративті қызығу шылығы 

мен ішкі құпиялары болады. Оны 

мамандар сыртқа шығаруға, ондай 

тыңдайтын мүмкіндікті бар ша ның 

құзырына беруге қорқады. Себебі 

елдегі түрлі коммерциялық құпиялар 

ашылып, бәсекелестер бір-бірінің 

жолын кесуі, әркім қалаған адамның 

телефонына тыңдау қойып, қыл-

мыс ты істердің орын алуы да мүмкін. 

Бұл мүмкіндікті тек қылмысты ашу 

мақсатында еліміздің құзыретті 

орган дардың қызметкерлері арнайы 

прокуратураның санкциясы арқылы 

ғана пайдалана алады.Басы 1-бетте

Абай ҚЫДЫРӘЛИЕВ, «Қазтелерадио» АҚ басқарма төрағасы:

– Бүгінгі таңда 170 мың адам цифрлы желіге қосылған болса, соның 70 пайызы 

– ауылдық жердің тұрғындары. Өйткені ауылдарда аналогті желі бойынша төрт 

телеарна ғана көрсетілетін елді мекендер баршылық. Цифрлы желі арқылы ауылдық 

жерлерде екі-төрт арна ғана көретін жұрт 30-100 телеарнаға дейін көріп отыр. 

Осылайша жыл санап ауыл мен қала жұрты ақпарат алу деңгейі бойынша теңеседі 

деп ойлаймын. Келер жылдан бастап әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған отбасыларға 

жеңілдіктер қарастырылады. 

Базарбек ҚАРТЖАНОВ, «Қазтелерадио» АҚ техникалық бас директоры: 

– 2015 жылға дейін Қазақстан елі қалаған телеарнасын еркін көретін болады. 

Алдағы үш жылдың ішінде елдің 95 пайызын цифрлы телеарна желісімен қамтуды 

жоспарлаудамыз. Цифрлы желідегі арналардың сапасы да жоғары екені түсінікті. Бұл, 

бір жағынан, ақпараттық қолжетімділікті арттырады. Қазіргі кезде интернет теле ар-

на лар дың санын арттыру көзделуде. Жақын аралықта 37 телеарнаның интернет 

нұсқасы көр сетілетін болады. Бұл – шетелдегі ағайындарымыз да қазақтың тыныс-

тіршілігімен та нысуға мүмкіндік алады деген сөз.

Арман СЕРІКҰЛЫ

Кеше Қазақстан 

Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев Алматы 

облысы бойынша жұмыс 

сапары барысында Талғар 

ауданы Колхозшы ауылында 

орналасқан Hyundai Auto-

Trans автокөлік құрастыру 

кәсіпорнын аралады. 

Мемлекет басшысы өндірістік 

цехтардың жұмысымен 

танысып, жұмысшылармен 

және компания өкілдерімен 

әңгімелесті. Елбасы «Астана 

Моторс» Қазақ мотор 

компаниясының Hyundai Au-

toTrans автокөлік құрастыру 

кәсіпорнында жасалған ең 

алғашқы автобусқа естелік 

ретінде өз қолтаңбасын 

қалдырды.

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)№150 (832) 

24.08.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ІЗ.ДЕН.ІСРесейлік әншілерді тым асыра бағалап, 

өзімізді өзіміз кемсітіп жатамыз

ӨРКЕНИЕТ


Дәл жаңа оқу жылы қарсаңында мектептердің күрделі жөндеуге жабылуын қалай түсіндіресіз?

Ғалия 

ҚАЙДАУЫЛҚЫЗЫ, 

ҚР білім беру ісінің 

үздігі:

Сәния 

ӨСКЕНБАЙҚЫЗЫ, 

М.Мақатаев атындағы 

№140 мектеп-гимна зия-

сының дирек торы:

Ұлжалғас 

ЕСНАЗАРОВА, 

педагогика 

ғылымының докторы, 

профессор:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Әрине, күрделі жөндеу жұмыстарының дер кезінде аяқталып, 1 қыркүйек 

күні мектептерде қоңырау сыңғыры естілгені дұрыс қой. Оның үстіне, балалардың 

Білім күні үйреніскен өз мектебінің табалдырығын аттауы да психологиялық 

тұрғыдан оларға үлкен қуаныш болар еді. Өкінішке қарай, жаңа оқу жылы 

қарсаңында мектептердің күрделі жөндеуге жабылуына мектеп басшылығы, 

мектеп ұжымы кінәлі емес. Күрделі жөндеу жұмысының кеш басталып, кеш 

аяқталуы бөлінетін қаржыға байланысты. Көбінесе осы мақсатта бөлінетін қаржы 

мерзімінен кеш бөлінеді. Оның үстіне, тендер жарияланып, құрылыс жұмыстарымен 

айналысатын жұмысшылар бекітілгенше уақыт өтіп кетеді. Нәтижесінде, мектеп 

күрделі жөндеуге кеш алынып, ол жұмыстар жаңа оқу жылының қарсаңында 

үлгеріп аяқталмай қалады. Яғни мұның бәрі еліміздегі қалыптасқан жүйеге 

байланысты болып отыр. Мектеп ұжымы мен ата-аналар, оқушылар үшін 

мектептегі күрделі жөндеу жұмыстарының үш ай демалыс кезінде жүргізіліп, жаңа 

оқу жылы қарсаңында ғимараттың пайдалануға берілгені ыңғайлы-ақ. Сондықтан 

тиісті орындар мәселенің шығу төркінін анықтап, күрделі жөндеу жұмыстарының 

созылмауына ықпал етсе дұрыс болар еді.

– Дәл жаңа оқу жылы қарсаңында 

мек тептерде күрделі жөндеу жұ мыс-

тарының жүргізілуі дұрыс емес. 

Мәселен, мектепте күрделі жөндеу жұ-

мыстары аяқталмаған соң, оқу-

шыларды басқа мектептерге бөліп тас-

тайды. Жаңа мектепке үйренісу 

ба лаларға да оңай тимейді, ата-ана 

үшін де аз шаруа емес. Шын мәнінде, 

күрделі жөндеу жұмыс тарын жүргізу 

үшін үш айлық демалыс кезеңі де аз 

уақыт емес. Сондықтан бұл мәселеге 

жауапты тұлғалардың жауап кершілігін 

арттыру керек.

– Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Мәселен, биыл оқу жы-

лының қарсаңында мектебімде күрделі жөндеу жұмыстары 

жүріп жатыр. Мектеп ғимараты толығымен маусым айының 

орта 

сында ғана босайды. Сосын жөндеу жұмыстарын маусым айының ортасында бастап кеткеннің өзінде үлгере 

алмай, оқу жылы қарсаңында оқушыларды уақытша басқа 

мектептерге тарата тұруға тура келеді. Енді мектептегі 

күрделі жөндеу жұмысы толығымен 1 қазанда аяқталады 

деп күтілуде. Оған дейін шыдай тұруға тура келеді. Осы 

уақытқа дейін жөндеу жұмыс тары тек атүсті жасалып келді. 

Ал биыл мектептің еденінен бастап, шатырына дейін жөндеу 

жүріп жатыр. Мек тебіміз алғаш осыдан 21 жыл бұрын 

пайдалануға берілгенін және одан бері ешқандай күрделі 

жөндеу  жұмыстары  жүр гізілмегенін  ескерсек,  биылғы               

1 қыркүйектен кешірек аяқ талатын күрделі жөндеу жұмы-

сына ренжудің қажеті жоқ секілді.

ОЙ-КӨКПАР


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет