«Ашаршылық жылдарына қатысты құпия деректердің бәрі толық жария болды» деген пікірмен келісесіз бе?жүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.75 Mb.
#7503
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАР«Ашаршылық жылдарына қатысты құпия деректердің бәрі толық жария болды» деген пікірмен келісесіз бе?

Орталық Қазақстан – өндірісі 

өркен жайған аймақ. Ақысына – 

ана тілімізде сөйлемейтін өңір. Өз 

қа 

ғынан өзі жеріген құлан дей көр меңіз. «Платон – менің досым, 

бірақ ақиқат одан жа қы нырақ», 

– депті Аристотель. Тап сол кепті 

кигендіктен. Ауызға кел ген түкірікті 

жұтып қойып, мәкүрік қылудан 

сақтанғандықтан  өнді ріс ті  өлкенің 

«тілі» туралы айтпақпыз. Тіл 

болғанда, кәдімгі қазақ тілі ту-

ралы. Ел егемендігін алып, ең се сін 

тіктегелі 20 жыл өтсе де, Қара-

ғандының тілі қазақша кәли ма ға 

келмей-ақ тұр. Іс жүр гізуі, өтірік-

шыны, екі тілде. Оған дау жоқ. Ал 

қазақшаға тілі сынған жоқ. Басы  

жергілікті  әкім қа ра  лар дан  бастап, 

ең аяғы қарақұрым халық та 

ресми тілдің айдарынан жел 

естіріп тұр. Олай бол 

ма 

ған 


да 

қайтсін?  Барша жиын-кеңес – 

рес ми тілде. Әуелі екі ауыз қазақ-

ша. Со сын бітті. Тіліміздің 20 жыл-

да жеткен жері, ана тілімізге 

бұйыр  ғаны сол – екі ауыз сөз Қа-

ра   ғандыда.  Осыдан  кейін  ті лі міз ді 

дамы ту  туралы  сөз  қоз ғау дың  өзі 

күлкілі. Он қазақ оты рып, бір өз ге 

ұлт өкілі ара сын да болса, соның 

ығына  жығылатын  жал  тақ ты ғы-

мыз түбімізге жететін түрі бар. 

Құл дық психология әб ден сана-

мыз ға сіңіп кет кен. Одан әлі арыл-

ған жоқпыз. Жеткен же ріміз сол – 

әрбір мекемеде саны көп, сапасы 

жоқ қазақ тілінің аудар машысы 

бар. Бір-бірімен ана тілінде ау дар-

ма шы арқылы сөйлесетін біздің ел 

ғана шығар.

Жаңылмасақ, осыдан он жыл 

бұрын мем лекеттік деңгейде тілге 

қатысты  бағ дар лама  қа был данды. 

Сонда Қарағанды ай мағы 2010 

жылы іс жүргізуін, жұмысын 

түгелдей мемлекеттік тілге көші ре-

тін бол ған-ды. Өңірдің толықтай 

ана тілімізде мал-жан сұрасқанын 

көре алмадық. Әлде сол тұс қас 

пен көздің арасында өте шықты 

ма? 

ТҮЙТКІЛ


Жалғасы 2-бетте 

Жалғасы 2-бетте 

Мемлекет басшысы қабыл-

дау шы  та рап қа  жылышырайлы 

қабылдауы үшін ри зашылығын 

білдірді.

– Біздің мемлекеттер үшін 

кең-байтақ Еу разия кеңістігіндегі 

біздің бөлігімізде бей 

бітшілік 

пен тұрақтылықты сақтау өте ма-

ңызды. Түркі әлемі бүгінде бірлік 

және тиімді ынтымақтастық жо-

лын таңдады. Түркі кеңесін құр-

ған мемлекеттер күллі әлемге 

ке 

ңінен танылды. Түркітілдес елдер өзінің бірлігін нығайтып, 

ын ты мақ тастық  пен  тұрақты  да-

муға ұмтылып отыр, – деді Нұр-

сұл тан  Назарбаев.

 Мемлекет басшысы ұйымға 

мүше ел дер дің алдағы уақытта 

бір қатар маңызды міндеттерді 

жүзеге асыруы қажеттігін жет-

кізді. Атап айтқанда, Түркі ке ңе-

сінің институционалдық жұ-

мысын табысты аяқтау қажет, 

сондай-ақ ұйымға мүше ел дер-

дің мәдени-гуманитарлық ық-

пал  дас ты ғын  кеңейту  керек. 

Қазақ стан  Пре зи денті  сонымен 

қатар ұйымға мүше елдер эко-

но микалық байланыс саласын 

да естен шығармауы керектігіне 

тоқталды.

– Біздің елдеріміз ұлттық 

экономиканың өсуін қолдауға 

тиіс.  Түркітілдес  мем ле кет тер 

едәуір экономикалық әлеуетке 

ие. Біз өзара тиімді сауда көлемін 

арттыру,  тран зит тік  тасымал, 

шекарадан өту, кедендік бақы-

лау салаларына қатысты заң на-

ма ны үйлестіру жөніндегі жұ-

мыс тарды  жүр гі зуі міз  керек, 

– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Алматы

+29..  +31о

+20..  +22

о

+23..  +25о

+13..  +15

о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Қазақстандағы ашар шы-

лық тарихымен шынайы айна-

лы су Тәуелсіздік тұсында ғана 

мүм кін болды. Содан бері біздің 

ғалымдар осы жолда толассыз 

еңбек етті. Әлі де үлкен ізденістер 

үстінде. Сондықтан да толықтай 

бол маса да, көптеген деректер 

жария бола бастады деуге бо ла-

ды. Бұл тақырыпқа алғаш түрен 

сал ғандар академик Қозыбаев, 

де 

мограф Тәтімов, тарихшы Әбіл  ғожин болды. Кейінгі жыл-

да ры бұл топқа Омарбеков, Ал-

да жұманов  деген  тарих шы ла ры-

мыз қосылды. Қазір бұл тарих 

сол тарихшылардың еңбекте рін-

де, құжаттық жинақтарында, 

зерт теу кітаптарында талданып, 

тәп-тәуір шешімін тапты. 

– Жоқ, құпия деректер то-

лық тай жария болған жоқ. Осы 

тақырып бойынша сол кезде 

жүргізілген  құпия  бұй рық тар-

дың, менің ойымша, 10-20 

пайы зы ғана шықты. Біріншіден, 

сол кездегі НКВД, сол кездегі 

КСРО саяси өкіметінің саяси бұй-

рық тары,  хаттары,  хабарлары 

толық тай шыққан жоқ. Бұл – бір. 

Екіншіден, өте құпия деген 

бұйрықпен жіберілген нұсқаулар 

белгісіз. Одан бөлек, Қазақ стан-

ның республика деңгейінде қа-

был 

данған құпия құжаттары бар. Олар да көпке мәлім емес. 

Со 


дан кейін ең бір маңызды 

делінетін құжаттар Қызыл 

әскерді бейбіт халыққа қарсы 

қою ісі болды.  АҢДАТПА

дедім-ай, ау!

Қазақстан менің 

бағымды ашты

Светлана Подобедова:-бетте

4

ДАТ!

Байлық та керек, 

бірақ сауатсыз 

байлық орға жығады

148,99

186,94

23,45

13172,76

989,03

1693,47

4,70

1,25

1452,95

116,25

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Зарина ОМАРОВА, эстрада әншісі: 

– Екінші перзентімді дүниеге әкел-

ген соң «фигурамның» айтар лық тай 

«сыр» бергенін мойындаймын...

(«Нұр Астана»

газетіне берген пікірінен)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Ұлы Жібек жолы 

қайта жаңғырады

Хангелді ӘБЖАНОВ,

тарих ғылымының докторы

профессор:

 Бүркіт АЯҒАН,

тарих ғылымының докторы, 

профессор:

-бетте

3

Жазушы Смағұл Елубай: «1897 жылғы Ресей империясындағы алғашқы халық санағы бойынша, қазақтардың саны 4 миллион 84 мың адам болған, бұл бүкіл 

Орта Азия халықтарын қосқандағыдан екі есе көп еді. Олардың бәрі арада 

100 жыл өткеннен кейін 10-12 есе өсім береді, енді сіз 4 миллионды 10-12-ге 

көбейтіп көріңіз, 40-45 миллиондай қазақ болуға тиіс еді. Егер қолдан 

ашаршылық жасалмағанда, коммунистік зорлық-зомбылық болмағанда, 

халқымыз қазір 45 миллиондай болатын еді. Онда тілімізге де, дінімізге 

де еш қауіп төнбей, халқы лықсып сыймай отырған елдің жеріне де 

ешкім көз аларта алмаған болар еді», – дейді. Жылдар тарихына 

үңілсең, мұндай қасіреттің, жүректі сыздатар көптеген келеңсіздіктің 

беті ашыла береді. Ата-бабамыздың өкінішке толы өткеніне 

құрметпен қарап, ұлт тарихы ақиқатының толықтай ашыла 

түскенін армандайсың. Өйткені ол – аталар алдындағы 

ақталмай келе жатқан парыз, ұрпаққа ұғындыра алмай 

жүрген міндет. Ендеше, осындай жауапкершіліктер кез 

келгенімізді, ең алдымен, «ашаршылық жылдарына 

қатысты құпия деректердің бәрі толық жария болды ма?» 

деген сауалға бастайды. Бұған сіз не дейсіз?

бетте

6

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

Күні кеше қанды қырғын болған Іле Алатауы ұлттық 

саябағы енді өртке оранды. Алматы қалалық төтенше 

жағдайлар департаментінің хабарлауынша, тілсіз жау 

тамыздың 22-сі күні сағат 22:30 шамасында басталған. 

Мамандардың айтуынша, алдымен Мохнатка тауының 

шіліктері тұтанған. Қазіргі уақытта өрттің жалпы аума-

ғы 18 гектарды құрап отыр. Өрт салдарынан өңір тұр-

ғын дарына қауіп төнуі мүмкін екендігін ескерген Ал-

маты қалалық әкімдігі шұғыл штаб құру жөнінде 

нұс қау берді. Саябаққа жақын орналасқан «Горное 

солнце» лагерінен 295 адам қауіпсіз аймаққа көші-

рілді. Оның дені – балалар. ҚР Төтенше жағдайлар 

министрлігі ма ман дарының айтуынша, қазіргі таңда 

тек 200 баланың ата-анасы перзенттерін үйлеріне 

алып кетсе, қал ған да ры Алматы қаласындағы мектеп-

интернаттардың біріне орналастырылды. Өрт сөндіру 

жұмыстарына үш тікұшақ жұмылдырылған. Өрттің 

қандай себептен шыққандығы әзірше белгісіз.  Маман-

дар дың айтуынша, шығынның көлемін есептеу үшін 

бір неше күн уақыт керек. Ал жергілікті тұрғындар тау 

ба сына өрмелеп, от жағатын демалушылардан күдік-

те ніп отыр. Әзірше зардап шеккендер жайлы ақпарат 

жоқ. Ал Медеу шатқалына шығу жолдары уақытша 

жа бық  тұр.

Естеріңізге сала кетейік, 2011 жылы мамырдың 

17-сі мен маусымның 27-сінде болған екі дауылдың 

салдарынан Медеу шатқалының 100 мың ағашы құ-

лап қалған болатын. ҚР Ауыл шаруашылығы ми нистр-

лігі ол ағаштарды жинап, орнына көшет отырғызу жұ-

мыс тары 2014 жылға дейін жалғасатынын мәлімдеді. 

Сергей КУЯНОВ, Алматы қаласы әкімінің баспасөз 

қызметінің жетекшісі:

– Қураған ағаштардың 18 гектар аумаққа дейін 

тұтануының бірден-бір себебі – жел екпінінің ар-

туы. Оның үстіне, дауылдан кейін сынып қалған 

ағаш тар кеуіп тұр. Өкінішке қарай, былтыр құлаған 

ағаш тардың басым бөлігі жанып кетті. Өрттің кез 

кел ген уақытта болуы мүмкін екендігі талай ескер-

тілген еді. Бірақ көріп отырғанымыздай, баяу атқа-

рыл ған жұмыстардың нәтижесі мына бүгінгі төтен-

ше жағдайға әкеліп соқтырып отыр.

Жанат АҚЖОЛОВ, Алматы қалалық ТЖД өрт қауіп-

сіз дігін бақылау бөлімінің басшысы:

– Хабар жетісімен жеке құрамдар дабылмен 

көтеріліп, бірден саябақ аумағына бағыт алды. 

Бірінші бөлім өрт болған жерге жетіп, оның жалпы 

аумағы 2 гектар екенін хабарлады. Ал қазіргі кезде 

ол аумақ 18 гектарға дейін ұлғайған. Себебі тау 

шат қалдарында қатты жел соғып тұр. Ал мате риал-

дық шығынның көлемі мен биыл отырғызылған 

ағаш тар қаншалықты зардап шеккені жайында 

әзір ше мәлімет жоқ.  

Марина, жергілікті тұрғын:

– Өрт басталған бойда далаға шығып, өртке 

қарсы қызметке хабарладық. Полиция мен жедел 

жәрдем және бірнеше өрт сөндіру техникасы сағат 

22:30 шамасында келе бастады. Дауылдан құлаған 

ағаштардың қурап тұрғаны рас, жауын да көптен 

бері жауған жоқ. Десек те, бұл аймақта дем алу шы-

лар тау басына және сай-салаларға жиі өрмелеп

биік жерлерде от жағады. Тіпті бірнеше мың ағаш-

ты өртеп жіберу үшін бір тұтам шылымның өзі 

жеткілікті деп ойлаймын.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Медеу орманы өрт 

құшағында қалды

Медеу шатқалында 18 гектар жер өртеніп, 

был тыр дауылда қираған ағаштардың басым бөлігі 

жанып кетті. Іле Алатауы ұлттық саябағынан 300 

адам қауіпсіз жерге көшіріліп, 500-ден астам адам 

мен 50 шақты техника өртті сөндіруге жұмыл ды-

рыл ды. Мамандар өрттің шығуына күннің ыстығы 

себеп болды десе, тұрғындар туристерден күдік-

теніп отыр. 

№150 (832) 

24 тамыз, жұма

2012 жыл


Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА:

Алда-жалда Құдай айдап 

Қарағандыға келсеңіз, дүңгір-

шектерден ана тіліміздегі газет-

журналдарды іздеп әуре болмай-

ақ қойыңыз. Текке табаныңыздан 

таусыласыз. Өйткені Қарағандыда 

қазақ тіліндегі газет-журналдарды 

сататындар саусақпен санарлық 

қана. Себебі жұрт қазақша 

оқымайды. Бар болса да, ат 

төбеліндей ғана. Қарағандыда тек 

бір ғана қазақша басылым бар. Ол 

– облыстық басылым. Болды. Ана 

тілімізде ең құрығанда қалалық 

бір газеті де жоқ. Қазақ тілінде 

газеті жоқ бір шаһар болса, ол осы 

Қарағанды шығар. 

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Қарағандының тілі қазақша кәлимаға келмей тұр

-бетте

-бетте

5

7С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)

Кеше Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

Түркітілдес мемлекеттердің 

ынтымақтастық кеңесі екінші сам-

митінің жұмысына қатысты. Іс-шараға 

сондай-ақ Қырғыз Республикасының 

Президенті Алмазбек Атамбаев, Түркия 

Республикасының Президенті Абдуллах 

Гүл, Әзірбайжан Республикасының 

премьер-министрі Артур Расизаде 

және сонымен бірге Түрікменстан 

Ғылым академиясының президенті 

Гурбанмырат Мезилов құрметті қонақ 

ретінде қатысты.

« ОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА – 2020»

« ОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА – 2020»

баѓдарламасы жайлы аќиќат

баѓдарламасы жайлы аќиќат

аза а керек пе?

ПАПАРАЦЦИ

ПАПАРАЦЦИ№150 (832) 

24.08.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

Телефонды астыртын тыңдауға рұқсат етіле ме?АЛАШ-АНЫҚТАМА 

Қазіргі таңда Түркі кеңесіне Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан және 

Түр кия мемлекеттері мүше болып табылады. Түркі кеңесінің хатшылығы 

құрылып, оған саммит барысында қабылданған шешімдердің орындалу 

ба рысын зер делеу, жоғары деңгейдегі кездесулер мен сарапшылар оты-

рыс тарын дайындау, жалпытүркі басымдықтарына қатысты ортақ 

ұсыныстар енгізу сияқты міндеттер жүктелген. Хатшылықтың Бас хатшысы 

лауазымына Түркия СІМ Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Халил 

Акынжы сайланған. Хатшылықтың штаб-пәтері Түркияның Ыстамбұл 

қаласында орналасқан.

ТҮЙТКІЛ


 Қарағандының тілі қазақша 

кәлимаға келмей тұр

Шыңғыс мамандығы бойынша қар жы-

гер-экономист, оған қоса, шет тілдер фа-

куль тетінің түлегі, бірнеше Еуропа тілдерін 

меңгерген, атақты Сорбонна университеті 

жанындағы «Париж XII» университетінің 

магистратурасын менеджмент мамандығы 

бойынша тәмамдаған.

Қазақ басылымынан еңбек тәжірибесін 

бастаған ол осыған дейін Энергетика және 

ми нералдық ресурстар министрлігінің бас-

па сөз хатшысы, Батыс Қазақстан облы сын-

дағы «Орал өңірі» және «Приуралье» 

газеттерінің басын қосқан «Жайық-Пресс» 

ЖШС-нің бас директоры, осы қос ба сы-

лым ның редакциялық кеңесінің төрағасы, 

Батыс Қазақстан облысы әкімі аппараты 

жетек шісінің орынбасары секілді лауазым-

ды қызметтерді атқарған. 

2012 жылдың мамыр айынан бері ҚР 

Пре зиденті Әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің 

мә дениет, тіл және спорт секторына жетек-

ші лік  еткен.

Таяуда Атырау облысы әкімінің орынбасары лауазымына 

тағайындалған әріптесіміз Шыңғыс Мұқанды жаңа қызметімен 

құттықтап, оған еңбек жолында сәттілік тілейміз. 

Не болмаса ұйықтап жүріп, өткізіп 

алдық па деп аң-таңбыз.

Кейінде қазақ тілінің қолданыс аясын 

барынша кеңейту әрі қазақ тілінің мем ле-

кеттік тіл ретінде дамуы мен өріс алуын 

қам  тамасыз ету мақсатында Тілдерді қол-

дану мен дамытудың 2011-2020 жыл дар-

ға арналған мемлекеттік бағдарламасының 

жобасы әзірленгені белгілі. Бұл бағдарлама 

Қазақстанда тұратын барлық этностардың 

тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығай ту-

дың маңызды факторы саналатын мем ле-

кеттік тілді балабақша, мектеп, мемлекеттік 

қызмет пен қоғамдық-саяси, әлеуметтік 

кәсіп керлік саланың барлығында бірдей 

батыл қолданысқа енгізіп, қазақ стан дық-

тардың өмірлік қажетіне айналдыруды 

мақ сат тұтты. Сол мақсат мансұқ етіліп 

отыр ған жоқ па?..

Қарағанды облысында, жаңылмасақ, 

133 бұқаралық ақпарат құралы тір кел се, 

соның небары 10 пайызы ғана ана тілі міз-

де ақпарат таратады. Жалғыздың үні 

шықпайтындығы секілді, бұдан соң қазақ 

тілінің бұл аймақтағы тірлігін өзіңіз без-

бендей беріңіз. Сондықтан да орыстілді 

басылымдар бір ауыз сөз айтса, жоғары 

жақтағылар шыбындаған аттай күй кешеді. 

Ал сол мәселені қазақтілді журналистер 

жілік теп, мүшелеп берсе де, беттері бүлк 

етпейді. Өйткені қазақ басылымдарын 

оқы майды, онда не айтып, не жазыл ға-

нынан да бейхабар. Сондықтан қазақтілді 

басылымдардың сөзі – тыңдаушысы жоқ 

жетім. Топырағы құнарсыз жерге түскен 

дән қандай болса, орталықтағы ана тілі міз-

дің тағдыры да тап сондай. Өнбейді, өс-

пейді, гүлдемейді. Тіліміздің орталықта 

дің келеп тұрғанын әркім әртүрлі себеппен 

байланыстырады. Соның ішінде жетпіс 

жыл 


ғы басып-жаншудан көз ашпаған 

халқымызға жасалған қысастықты жұрт 

көп айтады.

Тілеуберді СМАҒҰЛОВ, 90-жылдары 

қазақ тілі қоғамының төрағасы болған:

– Ел Тәуелсіздігін алғанша оқу да, 

тоқу да орысша болды. Қазақ мек теп-

тері аз, тіпті жоқтың қасы еді. Бар бол са 

да, кеңестік негізде тәрбие берді. Жет-

піс жыл бойына жүргізілген сол сая сат-

тың салдары бұл... Сол салдарларды   

20 жылда жою оңайға соқпай тұр ған 

секілді.

Руза АЛДАШЕВА, Теміртау қалалық «Құ-

рыш қала» газетінің бас редакторы: 

– Бүтін бір ұлтты мәңгүрттендіру 

үшін 70 жыл аз уақыт емес, әрине. 

Бірақ зерттеулер ден қойса, адам бар-

жоғы алты айдың ішінде кез келген тілді 

меңгеріп алатындығын көрсеткені бар-

ша ға аян. Сонда бізге не жетіспей тұр? 

Құ лық па? Ниет пе? Екеуі де. Олай бол-

маған жағдайда, еліміз егемендігін жа-

риялаған тұста дүниеге келген ұл-қыз-

дар ана тілімізде ауызданып, осы күні 

қазақ тілінің қадір-қасиетін ұғынар еді. 

Мәселен, Теміртау қаласында сең бұ-

зыл ған жоқ. Бәрі сол қалпында, орыс-

тілді. Айталық, мемлекеттік қыз мет кер-

лер мемлекеттік қызметке орналасарда 

тест тапсырады. Соның бәрі тек қағаз 

жү 

зінде. Өйткені біздің Теміртауда 

қазақ ша сөйлейтін мемлекеттік қызмет-

керді емге таппайсыз. Осыдан біраз 

бұрын Мәжіліске Теміртаудан сайланған 

депутат Андрей Бегенеев «Қазақша үй-

ре ніп жүрмін. Келесі келгенде Темір тау-

дың қазақ ақсақалдарымен қазақша 

сөйлесемін» деп уәде берді. Міне, 

қарап отырсаңыз, өзімізден гөрі өзге 

ұлт өкілдері қазақ тіліне ара-тұра ден 

қояды. Біз болсақ, жалтақтықтан жапа 

шегіп келеміз.

Оған қоса, «Қазақ тілін үйретуді бала-

бақ шадан, я асарын асап, жасарын жаса-

ған дарға үй ретуден бастаймыз ба?» деген 

делқұлы сұрақты малташа езгеннен аса 

алмай жүрміз. Тіл туралы тақырыптың 

жауыр болғаны соншалықты – бүгінде тіл 

ха қында сөз қозғалса, мұрын тыржитатын 

дә режеге  жеттік... 

Қарағанды

ҚҰТ


ТЫҚТ

АУ

Отандық телеарналар түгел цифрлы технологияға көшпек 

Әріптесіміз – облыс әкімінің орынбасары

«Қазтелерадио» АҚ басқарма төрағасы 

Абай Қыдырәлиевтің айтуынша, бүгінге 

дейін еліміздегі халықтың 50 пайызға 

жуығы кемінде аналогті төрт телеарна кө-

ретін болып келсе, енді цифрлы техно ло-

гия 

ның көмегімен әрбір отбасы 30-ға жуық телеарнаны көруге мүмкіндік алады. 

Есте ріңізде болса, осы жылдың 3 шіл де сін-

де Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қа ты-

суы мен  Астана қалалық медиа орталықта 

телеарналарды цифрлы DVB-T2, MPEG-4 

үлгісінде хабар таратуды қамтамасыз ететін 

ұлттық эфирлік цифрлы телехабар тарату 

желісі салтанатты түрде ашылған еді. ЭЦТТ 

желісінің басқару және мониторингілеу бас 

орталығы Алматыдағы «Көктөбе» теле мұ-

на расында орын тепкен. Эфирлік цифрлы 

телехабар тарату желісі осы күні Астана, 

Алматы, Қарағанды, Жезқазған, Жаңаөзен 

қалалары мен олардың маңындағы елді 

мекендерді қамтып үлгерген. ЭЦТТ желісі 

бойынша Астана мен Алматы қалаларында 

– 30, ал өзге аймақтарда 15 телеарнаның 

көр 


сетілуі тегін жүргізілмек. Осындай 

мақсатта 827 радиотелехабар тарату 

бекетінің іргетасы қалануда. Бұл бекеттер 

цифрлы желіде радиохабар таратуға негіз 

болады. 

Еліміздегі эфирлік хабар таратудың ұлттық операторы – 

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы аналогті телехабар таратудан жаңа 

цифрлы технологияларға өту бойынша мемлекеттік бағдарламаның 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет