Асаубай майлыбаев : ИӘ


– Еліміздің болашағынан үміт зор!жүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата06.05.2017
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

Еліміздің болашағынан үміт зор! 

Ке лешегімізге сенеміз! Сенім жоқ жер-

де баянсыздық басымдыққа ие болады 

емес пе, Асаубай аға! Қойылған кейбір 

сұрақтар: «болсақ екен, жетіле түс сек, 

ұмтылсақ, толсақ, биікке бар 

сақ, 

жақсымызды асырсақ деген ниеттен 

туып отыр. Көкейдегі көп сауалдарға 

қанағаттанарлық жауап болғандай. 

Енді әңгімемізді түйінде сек. 

– Жоғарыда айттым ғой: «Әр адам 

өткеніне, кеткеніне, жүріс-тұрысына есеп 

беріп отыруы керек» деп. Өмірді қысқа 

дейміз. Ойлы адам үшін – өмір ұзақ. «Өмір 

қамшының сабындай» деп жатады. Бәлкім, 

адам өмірге тоймаған соң айтқан шығар... 

Қалай болғанда да әр адам өз өмірін мәнді 

өткізуі керек қой. Біз үшін қажеті – Тәуел-

сіздігімізді бағалай білу. Әрқайсымыз осы 

теңдессіз Тәуелсіздікке, халқымыздың бо-

ла шағына, елге титтей де болса үлес қос-

сақ, ол да – мәнді өмір сүруіміздің көрінісі. 

Қан ша байысақ та, қанша табыс тапсақ та, 

жү регіміз жұмсақ болса екен. О дүниеге 

өзімізбен бірге еш нәрсе алып кете алмай-

ты нымызды ұқсақ екен. Ертең бай мен 

кедейді, ақылды мен ақымақты теңейтін 

қа ра жер ғой. Сонда бәрімізге екі метр жер 

мен бөз ғана бұйырады екен. Осыны естен 

шығармасақ екен. Қатыгездікке бармай, 

мейірімді болсақ екен. Өткендегі Таразда 

болған оқиғаны айту тұрмақ, еске түсірудің 

өзі қорқынышты. Терроризм деген бәле 

шық ты. Сондайлар қатыгездіктен туады. 

Ата-бабамыз білектің күші, найзаның ұшы, 

аттың жалы, түйенің қомында жүріп, сақтап 

қалған байтақ жерімізден айырылып қал-

масақ екен. Жеріміздің асты-үстіндегі бай-

лыққа анталап тұрған елдерден қор ғану 

үшін сабырлылық, ақылдылық керек-ақ. 

Біздің халқымыздың бойында адамға 

қажет қасиеттер көп болса екен. Менің 

тілегім – осы.  Әңгімеңізге рақмет!

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Шырша қауіпсіз 

емес екен

Шырша тоқтаусыз түшкіру, жө-

тел, ұйқысыздық, қалжырау сияқ-

ты бірнеше ауру түріне себеп бо-

луы мүмкін. Дәрігерлер мұндайды 

«жаңажылдық шыршаның син-

дро мы» деп атайды. Мәңгі жасыл 

ағаш та саңырауқұлақшалар бо ла-

ды, олардың споралары адам ағ-

за сына еркін еніп, денсаулыққа 

ке рі әсер етуі ықтимал. Әдетте үй-

ге шырша орнатылған кезде не ме-

се жаңажылдық кеш тойланғаннан 

ке йін адамдар мұрынның бітелуі, 

түш кіріп-пысқыру сияқты жай сыз-

дық 


тарға тап болып жатады. 

Шыр 


шаның әсерінен адамның 

қал жырағыштыққа немесе ұйқ ы-

сыз дыққа ұшырауы да мүмкін.

e-mail: info@alashainasy.kz

Тәуелсіздікке титтей үлес 

қоссақ, ол – мәнді өмір 

сүруіміздің көрінісі

Әйелдер ерлерден 

ұзақ жасайды

Елімізде ерлер мен әйелдердің өмір сүру ұзақтығы және туу-өлу 

көрсеткіштері қандай? Кімдер ұзақ жасайды?

Сәкен ИГІСІНОВ, Алматы облысы

ҚР Статистика агенттігінің мәліметін-

ше, 2006-2010 жылдары халқы мыз-

дың саны 6,8%-ға көбейген. Оның 

ішінде, әйелдердің саны 6,6%-ға, 

ерлердің саны 7%-ға артқан. 2006 

және 2010 жылдары 100 қыз балаға 

106 ұл баладан келгеніне қарамастан, 

әйелдердің үлес салмағы әлі де көп. 

2006 жылы мың еркекке 1078 әйел 

адамнан, былтыр 1074 әйел адамнан 

келген. Мұның себебі – ерлер ара-

сындағы өлім-жітімнің көптігі. Өт кен 

жылы отандастарымыздың орташа 

өмір сүру ұзақтығы 68,4 жас болған. 

Мұның ішінде, ерлер үшін орташа 

жас – 63,5, әйелдер үшін – 73,3. Де-

мек, әйелдер ерлерінен шамамен 10 

жылға ұзақ жасайды.

ШАРА


Тәуелсіздік 

және тәуелсіздік 

құрдастары

Тәуелсіздік алған 20 

жылдығы жылда ұлан-ғайыр 

істер атқарылды. Соның ішінде 

ғылым мен білім саласына кейінгі 

кезеңде батыл бет бұрылды 

деуге болады. «Ғылым туралы» 

жаңа заң қабылданды. Елбасы 

Н.Назарбаев:  «Таяу үш жылда 

ғылымға бөлінген шығыс 118 

миллиард теңгені құрайтын 

болады. Қазақстан ғылымға 

ешқашан мұнша қаражат 

жұмсаған емес. Ел ертеңінің 

жарқын болуы ғалымдардың 

жетістігіне байланысты» 

екенін қадап айтты. Сондай-

ақ университеттік білім беру 

жүйесінің рөліне баса тоқталды.

Осыған орай Шет тілдер және іскерлік 

карьера университеті (ШТ және ІКУ) Ұлт-

тық ғылым академиясында «Тәуелсіздік тің 

20 шыңы: Білім» атты форумда өткен 

жиын да: «Қазақстандағы ғалымдардың 

ор та жасы – 55-терде. Демек, ғылымдағы 

жа  ңалықты сақтап қалу үшін оны жастар-

мен толықтыру қажет. Бұл – біздің қасиетті 

па рызымыз»  деді. 

Үстіміздегі жылдың басында 2020 

жыл   дың соңына дейін «100 қазақстандық 

ин новация» жалпы ұлттық жобаны жасау 

мен жүзеге асыру идеясы ұсынылған 

болатын. Осыған орай ШТ және ІКУ-де ма-

ман даярлаудың үш деңгейлі білім жү йесі 

не гізге алынып отыр. Тарих және халық-

ара лық қатынастар мен дінтану кафедра-

сын да  қызмет кер лер дің  біліктілігін  арттыру 

жолында ғылыми жұ мыстар қолға алынды. 

«Түркі тек тес  мемлекеттердің  арасындағы 

саяси-эко номикалық және мәдени қарым-

қаты настар», «Түркілік рухани құндылық-

тар ды са раптау және жаһандану жағда-

йын да қайта жаңғырту мәселелері» атты 

зерт теу тақырыптарының  мақсаты – бүгінгі 

күні адамзаттың мәдени-рухани даму бағ-

да  рын да  экономикалық  өрлеумен  қатар 

ру хани құндылықтарды өрістету мен қайта 

жаң ғырту  да  маңызды  заманауи  та лап тар-

дың бірі болғандықтан, түркілік бірлік 

идея  сынан туындайтын оның құндылықтар 

жүйесін жүйелі түрде құра отырып, оның 

тарихи-танымдық маңызы мен практика-

лық жағын айқындау.  

Университетте білім сапасы артып ке-

леді. Түлектеріміздің 91%-ының жұмысқа 

ор  наласуы соның көрсеткіші болса керек.  

Оқы тушылар құрамының 58%-ы ғылыми 

дәрежесі бар ұстаздар. Білім деңгейін және 

біліктілікті арттыру мақсатында биылғы 

оқу жылында Түркия, Қытай, АҚШ, Египет, 

Ресейден 15 оқытушы ғалым келді. 20 сту-

дент Қытайға, Түркияға оқуға жіберілді. 

Ке  лісімшарт негізінде жыл сайын студент-

те  ріміз туризм, аударма ісі және экономика 

ма мандықтары бойынша Түркия мем ле-

ке тінің есебінен оқу тәжірибесінен өтіп 

оты 

рады. 2010 жылы «TS - EN - ISO 9001:2001» Түркияның стандарттар инс-

ти   туты ның  халықаралық  сана  менед ж мен-

тінің сертификатына ие болды. ҚР Білім 

жә не ғылым министрлігінің «Ең табысты 

әлеу меттік-экономикалық ЖОО» тізімінде 

8-орынға ие. Жастарымыздың әлем дең-

гейінде ба рын ша бәсекеге қабілетті болуы 

үшін,  елі міздің  болашағын  өркен де ту дегі  

шаралар дың бірі – профессор М.М.Молда-

баева ұйым дастырған «Алаш» жас ғалым-

дар  ғы лыми үйірмесі. Үйірменің мақ саты 

– түр 


кітектес ғалымдардың ең 

бек 


терін 

әлемдік деңгейде насихаттау.  

25 қараша мен 15 желтоқсан аралы-

ғын да  «Тәуелсіздіктің 20 шыңы» тақыры-

бы ның  жоспары негізінде үйірменің ұйым-

дас тыруымен Желтоқсан көтерілісінің  25 

жыл дығына арналған «Тәуелсіздік күні» 

атты ақпараттық-танымдық кеш өткізілді. 

Желтоқсан оқиғасы осы кештің арқауы бо-

лып, соңы сахналанған қойылымға ұласты.  

Студенттер де өз шығармашы лық та рымен 

залдың көзайымына айнала білді. Сондай-

ақ А. М. Қалдыбаева жетек ші лік еткен 

«Ми рас» ғылыми жастар үйірмесі «Жа-

лын 

даған Тәуелсіздік жастары» атты  

кездесу ұйымдастырды. Бұл шаралар шы-

ғыс тілдер кафедрасының ұйымдас ты руы-

мен өткен  «Тәуелсіздік – елдің аппақ ті-

легі» атты ақпараттық-танымдық  кешпен 

жал ғасын  тапты.

ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 

ұйымдастырылған іс-шараларға универ-

си теттің барлық мамандықтары қатысып, 

олар дың   арасынан үздік шыққан 10 сту-

дент арнайы сый-сияпаттармен ма ра пат-

тал ды.     

Сондай-ақ Шет тілдер және іскерлік ка-

рьера университеті дәстүрлі ақындар ай-

ты сын  жыл сайын өткізіп отыруды қолға 

алып отыр.М. М. МОЛДАБАЕВА,

Шет тілдер және іскерлік карьера 

университетінің профессоры

Жаңа жыл қарсаңында үйлерге шырша орнатып жатамыз. 

Осы шыршаның иісі адам ағзасына зиян дейді, рас па?

Салтанат ӘЛІМҚҰЛОВА, Ақтөбе қаласы

«Айтөбел» хабарының жазбаша нұсқасы 

Авторы: Едiл АНЫҚБАЙ

Хабардың тiкелей толқындағы уақыты: 101 ҒМ, сәрсенбі күні сағат 14:05-15:00

Алаш айнасы

АЙТӨБЕЛ – ДАТ!Асаубай МАЙЛЫБАЕВ, Жамбыл облысының құрметті азаматы:

«Алаш айнасы» газетi мен Қазақ радиосының бiрлескен жобасы 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№225 (677) 21.12.2011 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ДОДА

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Жанкүйерге автоголдың не екенін егжей-тегжейлі 

түсіндірудің қажеті жоқ. Бірақ кейбір автоголдар команда 

немесе құрама үшін маңызды даталармен тарихқа енеді. 

Мәселен, Владимир Перетурин Ленинградтың «Динамо-

сының» сапында ойнап жүріп, өз қақпасына гол соғып 

алған. Бұл ленинградтықтардың сол ойындағы қарсыласы 

Тбилисидің «Динамосының» КСРО чемпионатындағы 

1000-ыншы голы болып шығып, тарихта осылай тіркеліп 

қалды. 


1974 жылғы әлем чемпионатында Голландия құра-

масының ойыншысы Теодорус де Йонг Болгариямен бол-

ған матчта өз қақпасына гол соғып алады. Мундиал 

басталарда «қызғалдақ түсті құрама» қатарындағы гол 

соққан әрбір ойыншыға сыйақы тағайындаған нидер-

ландылық ірі банк де Йонгты да сыйлықсыз қалдырған 

жоқ.

Грузия құрамасының капитаны Каха Каладзе 2009 жылы Италия құрамасымен өткен ресми кездесуде өз 

қақпашысын бір емес, екі мәрте қапы қалдырған. Бір 

қызығы, футболшылық ғұмырында Каха гүржі елі үшін 

бар болғаны 1-ақ доп соққан. 

«Ноттингем Форест» командасының намысын қор-

КӘСІПҚОЙ БОКС

Ф

У

ТБОЛ

ЖЫЛ ҮЗДІКТЕРІ

Қазақстан футбол федерациясы ішін-

дегі Ұлттық футбол лигасы дирекциясы 

барлық клубтардың бас бапкерлері ара-

сында сауалнама жүргізіп, соның қоры-

тындысын шығаруда. Жыл үздіктерін Қа-

зақстан футбол федерациясының баспа сөз 

қызметі жариялаған ретпен жазсақ:Жылдың үздік бас бапкері – Виктор 

Кумыков, «Шахтер» (Қарағанды) клубы-

ның бас бапкері.

Анықтамалық дерек ретінде қосары-

мыз, Қарағанды клубы биыл тұңғыш рет 

ел чемпионы атанды. 1963 жылы 25 мау-

сымда туған.

Жылдың үздік жас ойыншысы – Сергей 

Хижниченко, «Шахтер» (Қарағанды) клу-

бының шабуылшысы.

Қазақстан футболындағы жас толқын 

өкілі. «Былғары доп – Кока-Кола» додасы-

нан түлеп шыққан талант. Жас та болса, 

Қазақстан ұлттық құрамасының сапында 

14 ойын өткізіп, үш гол соқты. Допты аяқ 

талғамай, қос аяғымен де тебеді. Әуелеп 

ұшқан допқа таласуға шебер. Сондай-ақ 

қай шепке қойса да, сыр бермейтін 

әмбебап ойыншы. Биыл ел чемпионатында 

16 гол соғып, сұрмергендер тізімінде екін-

ші болды. 1991 жылы 17 шілдеде туған. 

Бойы – 187 см, салмағы – 81 келі.

Жылдың жаңа есімі – Сергей Гридин, 

«Тобыл» (Қостанай) клубының шабуыл-

шысы.

3 маусым күнгі Астанада Әзірбайжан 

құрамасымен болған ойыннан кейін 

«жұлдыз» болып оянған шабуылшы. Біраз 

жыл Қазақстандағы жалқы аяқдоп өнері 

мектебі болған «Цесна» балалар клубының 

бетке ұстар түлегі. Ұлттық құрамаға тигізіп 

жүрген пайдасы көп. Алғы шепте допқа 

жабысып, доп өзінде біраз ұстауға немесе 

командаластарының біріне бере қойып, Жылдың үздік ұландары

шабуылды өрістетуге машық. Ұзын бойы 

мен алпамсадай денесінің арқасында 

қарсыластарымыздың қорғаушыларына 

тыным бермей, «таптап кетуге», жаншып 

өтуге бейім. 1987 жылы 20 мамырда 

туған. Бойы – 194 см, салмағы – 91 келі. 

Жылдың ең үздік ойыншысы – Ұлан 

Қонысбаев, «Шахтер» (Қарағанды) клу-

бының қапталдағы жартылай қорғау-

шысы.

Талай тарланның томағасын сыпырған 

Тараз футболының түлегі. Негізі, оң қап-

алады. Ұстараның жүзіндей лыпылдаған 

шапшаң ойыншы. Жылдамдығы да жо-

ғары. Допты аяғына іліп алып, құстай ұша 

жөнеледі де, көз қырымен алаңды да 

бағамдай алады. Командаластарымен тізе 

қоса ойнауға шебер. Жүзі жылы, өңі 

жұмсақ болса да, соққысы қуатты-ақ. Түр-

кия құрамасының қақпасына соққан голы 

талайларды тамсандырып, футбол жұл-

дыздарының өздерін сүйсіндірген. Ұлттық 

құрама сапында алты ойын өткізіп, бір гол 

соқты. 1989 жылы 28 мамырда туған. 

Бойы – 176 см, салмағы – 62 келі.ЖАҒЫМДЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР

Желтоқсан айының ортасында Қа-

зақстан футбол федерациясы УЕФА-ның 

Төрешілер конвенциясына қабыл данды. 

УЕФА-ның Төрешілер комитеті конвен-

циясы жөніндегі кеңесі Қазақстан футбол 

федерациясының қазылық ету бағытын-

дағы жұмыстарына ырза болып һәм 

жоғары бағалап, осындай құрмет көрсетіп 

отырған көрінеді. Мұны Қазақстан футбол 

федерациясы өте жоғары жетістік ретінде 

бағалап отыр.

Ендігі бір жағымды жаңалығымыз

алдағы 2012 жылдың 29 ақпанында Қа-

зақстан ұлттық құрамасы Түркияда Латвия 

құрамасымен кездесіп, жолдастық кездесу 

өткізетін болды. Ақпан айында Қазақстан 

ұлттық құрамасы былтырғыдай түрік 

жерінде алғашқы оқу-жаттығу жиынын 

өткізбек. Осы жиын барысында Анталияда 

Латвия құрамасымен кездесіп, шама-

шарқын бір пайымдап көретін болады. 

Жолдастық кездесу өткізу жөнінде екі елдің 

ұлттық федерацияларының Бас хатшы-

лары, атап айтқанда, Саян Хамитжанов 

пен Янис Межекис сөз байласыпты. 

Латвия құрамасы осал қарсылас емес. 

2012 жылғы Еуропа чемпионатының елек-

тік додасында «F» тобында өнер көрсетті. 

10 ойын өткізіп, 11 ұпай еншіледі. Грузия 

және Мальта құрамаларынан жоғары, ал 

Грекия, Хорватия және Израиль футбол-

шыларынан төмен орналасты. Дәл қазір 

ФИФА рейтингінде 68-орында тұр. Ал 

Қазақстан құрамасы – 138-орында... Біз-

ден «екі есе» жоғары тұр деуге болады.

талда ойқастап, қарсыластарының зәре-

құтын алып жүрген ойыншы. Бірақ сол 

қапталдан да алға ентелеп, кез келген 

команданың екі аяғын бір етікке тыға 2011 жылдың тарих 

қойнауына енетін күні де 

жақындап келеді. Осыған 

орай, Қазақстан футбол 

федерациясы биылғы 

маусымды 

қорытындылауға кірісті. 

Әртүрлі номинация 

бойынша жылдың үздік 

футболшылары анықталып, 

жариялануда.

«Арландардың» Тәуелсіздік мерекесіне тартуы

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Нұрғазы САСАЕВ

БОКС


Екінші раунд та-ақ қарсыласының қа-

бағын жарып, ашуланғаны соншалық, 

үшінші раундта нокдаунға жіберді. Осыдан 

кейін Исмаилдің мықты екеніне үш 

төрешінің де күмәні болмады.

Ержан Мусафировтің жекпе-жегін 

бұрыннан тамашалап жүрген жанкүйерлер 

бұл жігіттің алғашқы раундтарда қарсы-

ласын әбден шаршатып, тек екінші раунд-

тан кейін ғана шындап жұдырықтасуға 

кірі 

сетінін біледі. Осы жолы да солай болды. Екінші раундтан кейін таблодағы 

көрсеткіш 18:20 есебін көрсетіп тұрды. 

Ержанның жұдырықтасу мәнерін бұрыннан 

білсек те, ұпай айырмасы тым алшақтап 

кеткен жоқ па деп алаңдағанымыз да рас. 

Дегенмен үшінші раундта жерлесіміз 

күмәнімізді біржола сейілтті. Шаршы 

алаңның төрт бұрышын да өз пайдасына 

тиімді пайдаланған Ержан Дивакар 

Прасадты қуып жүріп төпеледі. Нәтиже-

сінде, таблодағы көрсеткіш бірден теңесті. 

Ал төртінші раундта Прасадтың жұдырық 

сермеуге де шамасы келмей, басын бұққан 

тасбақаша бүркеніп алды. Оған қарайтын 

Ержан ба, қажет десең, Қытай қорғанын 

бұзып жаруға да даяр жігітіміз қарсыласын 

ақыры нокаутқа жіберді.

Исмаил мен Ержанның жеңісті жолын 

Мирас Байырханов та жалғастырды. 

Шыны керек, Мирасты ешқашан «арлан-

дардың» үздіктері қатарына жатқызған 

емеспіз. Бірақ осы жолы жерлесіміз осы 

салмақ дәрежесінде Қанат Исламды жал-

ғыз сыратпайтынын дәлелдеп бақты. Оның 

ДЗЮДО

Футболдағы автоголдар «шеруі»Футболда автогол соғып, командасын жерге қарататын ойыншылар кездесіп тұрады. Мұндай голдың 

қарсылас командаға кездейсоқ сыйланған қуаныш екені де рас. Футбол тарихындағы ең әдемі голдар 

секілді, автоголдардың да ең тартымдысы немесе тарихта қалатыны бар шығар? Сондай, ең қызықты 

соғылған автоголдар туралы білсем деп едім.

Аян НҰРЛАНБЕК, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы

Дүрбімен ойнайтын футбол да бар...

Дүрбімен ойналатын футболдың кә-

дімгі футболдан еш айырмашылығы жоқ. 

Тек фут 

болшылардың көздеріне дүр 

бі 

байлап қояды. Спорттың бұл түрін жа-пондар ойлап тапқан. Көздеріне дүрбі та-

ңып алған аяқ допшылар әдеттегідей фут-

бол алаңында домалақ доптың ар тынан 

жүгіреді. Алайда дүрбі барлық құбылысты 

дәл жақыннан көрсететінін білесіз. Сол 

себепті, стадионға келген жан  күйерлер 

күлкіге қарық болады. Көз алдындағы 

доптың не үш метр қа шық тық та не бол-

маса 30 сантиметрлік жер де екенін біле 

алмай, дал болған ойын шының допқа 

жанасуы немесе гол соғуы ілуде бір 

кездеседі. Сондықтан да, дүр 

бімен 

ойналатын футбол арқылы рахаттанып күліп алуыңызға мүмкіндік бар.

Футболды екі команда ойнап, 22 ойыншының доп қуатыны белгілі. 

Өткенде сіздер «үшжақты футбол шығып, ол да қанатын жайып келеді» деп 

жаздыңыздар. Соны айтсам, бір досым, «ол түк емес қой, қазір дүрбімен 

ойналатын футбол да бар» дейді. Онысы несі тағы? Шын сондай бар ма?!

Аязбек АБАТҰЛЫ, Ақтөбе облысы

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

ғаған кезінде, көпшілікке кеңінен танымал Рой Кин өз 

қақпашысына пас беремін деп, қақпасына гол кіріп кет-

кенін байқамай қалады. Осыдан соң ол ешқашан өз ко-

мандасының қақпасын күзеткен голкиперге пас бер мей-

мін деп серт беріп, уәдесінде тұрады.

Бразилиялық клубтардың бірінде ойнаған қорғаушы 

Пинейроны автогол енгізуден рекордшылардың қатарына 

ұялмай қосуға болады. Ол бір маусымда 10 мәрте өз қақ-

пасында доп тулатқан екен. Команда басшылығы жүре-

бара түзелер деген оймен Пинейроны қорғаныстан алып, 

шабуыл шебіне ығыстырады. Бірақ «баяғы жартас бір 

жартас», Пинейро өз қақпасына гол соғып алуын «қой-

майды». Ақыры, футболшының 25 жасқа толған мерей-

тойында командаластары оған тұсбағдар сатып алады да, 

«Есіңде болсын, қарсыластың қақпасы бізге қарама-қарсы 

тұрады!» деген жазуды қырнап жазып, сыйлаған екен. Осыдан екі жыл бұрын 

Қазақстанның барлық 

аймағында ел боксының деңгейі 

қаншалықты өскенін немесе 

«өшкенін» анықтау мақсатында 

ҚР бокс федерациясы кубогын 

өткізу қолға алынған. Биыл 

соның екінші маусымы 

аяқталды.

Әлемдік бокс сериясына негізделіп 

жасалған ҚР бокс федерациясының ку-

богында 14 облыс және Астана мен Ал-

маты қалаларының командалары (бар-

лығы – 16) төрт аймаққа төрт топтан бөлі-

ніп, өнер көрсеткен болатын. Бір көңіл 

аударарлығы, биылғы маусым былтыр-

ғысына қарағанда жылдам әрі тез өтті. 

Қазанда басталып, желтоқсанда Астана 

қаласында ел Тәуелсіздігінің мерекесі күні 

аяқталды. Әрі биылғы ҚР бокс федера-

циясының кубогы жолындағы жекпе-жек-

тердің тағы бір ерекшелігі, былтыр ғыдай 

легионерлер болған жоқ. Былтыр әр облыс 

өзінің атағы үшін шетелден қыруар қар-

жыға боксшылар алдырып, әуреге түскен. 

Тіпті ол боксшылар сенімді ақтаса ғой. 

Шаршы алаңда жеңіліп, қаржы текке желге 

ұшқан. Легионерлермен аймақ боксының 

қазіргі деңгейі қалай екенін анықтай ал-

мақсың? Сол себепті биыл ҚР бокс фе де-

рациясы сырттан боксшы тартуға тыйым 

салған. Алайда бір облыс екінші облыстан 

боксшы шақырып, әуреге түсті. Тағы бір 

қызығы, өткен жылы жеңімпаз атанып, 

кубокты иеленген Астана құрамасы мен 

ақтық сында солармен айқасқан Оңтүстік 

Қазақстан облысы ко мандасы алғашқы 

айналымда сүрінді. «Сонда, былтыр олар 

қалай жеңіске жетті екен?» деген заңды 

сұрақ туындайды... Астана қаласының 

боксшылары биыл Бакуде өткен әлем 

чемпионатында да айтар лықтай табысқа 

қол жеткізе ал мады.

Жалпы, ҚР бокс федерациясының ку-

богы жолындағы жекпе-жектер коман-

далық сында өтетіндіктен, мамандар та-

рапы жергілікті боксшылардың шебер-

ліктерін шыңдауына мол мүмкіндік бере-

тіндігіне сенімді. Тіпті кейбір боксшылардың 

осы кубок жолындағы бәсекелер арқылы 

өз нәпақаларын тауып отырғандары жасы-

рын емес. Сонымен, биыл финалға «Ба-

тыс» аймағында топ жарған Ақтау құра-

масы мен «Солтүстік» аймақтың серкесі 

Қарағанды боксшылары шықты. Ақтау-

лықтар Орал және Атырау командаларын 

тізе бүктіріп, жартылай финалда Өскемен 

өрендерін ұтса, қарағандылықтар өз 

тобында Қостанай және Ақмола облыс-

тарының былғары қолғап шеберлерінен 

басым түсті. Ал жартылай финалда құрамы 

өте күшті Тараз тарландарымен кездесіп, 

ақтық сын жолдамасын жеңіп алған. 

Жалпы, осы екі команданың финалға шы-

ғуы – заңдылық. Себебі қазіргі таңда 

боксы өрге домалап тұрған – осы аймақ. 

Ақтаудан Ердос Жаңабергенов секілді 

әлем чемпионы және Әділбек Ниязымбетов 

сынды әлем чемпионатының күміс жүл-

дегері шықты. Ал Қарағандының бокс 

мек тебі баяғыдан әйгілі. Бір Серік Сәпиевтің 

өзі төрт әлем чемпионатында ел намысын 

қорғап, жүлденің бар түріне қол жеткізген, 

екі дүркін әлем чемпионы атанған. 

Астанадағы «Дәулет» спорт кешенінде 

өткен ақтық кездесуге украиналық кәсіпқой 

бокс жұлдызы Владимир Кличко арнайы 

шақырылған болатын. Ақтық сын қараған-

дылықтардың жеңісімен басталды. 49 

және 52 келі салмақ дәрежелерінде Әділ-

хан Амангелді мен Қанат Тұрғанбаев 

Қара 


ғандыны алға шығарды. Алайда 

бұдан кейінгі төрт салмақ дәрежесінде 

ақтау 

лықтар намысқа тырысып, Әли Байбозов (56 келі), Жандарбек Исанов 

(60 келі), Жәнібек Әжібай (64 келі) және 

Сулейман Бердукаев (69 келі) өз жекпе-

жектерін жеңіспен аяқтап, таразының басы 

маңғыстаулықтарға қарай ауды. Бірақ 

ауыр салмақ дәрежелерінде «ауыр артил-

лериясын» іске қосқан кеншілер қаласы 

басымдық танытты. 75, 81, 91 келі және 

91 келіден жоғары салмақ дәрежелерінде 

Бобыржан Момынов, Алмат Серімов, 

Алексей Севастьянов, Артем Василенок өз 

қарсыластарын тізе бүктіріп, жалпы есепте 

қарағандылықтар жеңіске жетті. 

Қорытынды есеп – 6:4. 

Кеш соңында биылғы жылдың үздіктері 

анықталды. Әділбек Ниязымбетов «жыл-

дың үздік боксшысы» атанса, Бақыт Бек-

пенбетов «үздік төреші» болып танылды. 

Александр Стрельников «жыл дың үздік 

жаттықтырушысы» атанып, Талғат Исенов 

бокс тақырыбына қалам тартқан «үздік 

журналист» жүлдесіне ие болды. Бекжан ҚАЛМҰХАМЕД

Ел кубогын 

Қарағанды 

қырандары 

иеленді

Үндістанның Пуне қаласында 

қазақ күресінен тұңғыш рет әлем 

кубогы бәсекесі өтті. 

Дүниежүзілік қазақ күресі федерациясы 

FILA-ның (Халықаралық күрес түрлері фе-

дерациясы) Олимпиада ойындарының 

бағдарламасына енбеген ұлттық күрес 

түрлері комитетінің аясына енгелі бері 

осындай бүкіләлемдік белдесулер жиі 

ұйымдастырыла бастады. Өткен айда 

Иранда тұңғыш рет жастар арасында Азия 

және әлем чемпионаты өткен. Енді әлем 

кубогы жолындағы белдесулер ұйым-

дастырылды. 

Бұл турнирге 21 мемлекеттің   келіп 

белдесті. Бір айта кететіні, жоғарыда атал-

ған комитет шетелдерден спортшы ларды 

шақыртуды, оларға қазақ күресінің әдіс-

тәсілдерін үйретуді өз мойындарына алған. 

Сонымен қатар қазақ күресінің салмақ 

дәрежелері әлемдік талаптарға сай етіліп, 

жеті салмақтан бес салмақ дәрежесіне 

дейін қысқартылған болатын. Сол себепті 

әлем кубогы белдесулері өте тартысты 

болды. Еуропадағы өркениетті елдердің 

балуандары да келіп белдесті. Мәселен, 

италиялық Марио Сильвер 60 келі салмақ 

дәрежесінде қола жүлдеге ие болса, 

словакиялық Пол Ливер күміспен күптелді. 

Енді, бәріне ретімен тоқталсақ. Бірақ, бір-

ден айтайық, бес салмақтың бесеуінде де 

қазақ жігіттері әлем кубогының жеңім-

паздары атанды.

Ең жеңіл салмақта, яғни 60 келіде 

Руслан Үсенбеков бірінші орын алды. Ол 

финалда қырғызстандық Санжар Осмон-

алиевті жеңді. 70 келіге дейінгі салмақ 

дәрежесінде «әлем чемпионы» деген атағы 

бар жерлесіміз Ерлан Естек соңғы секунд-

тарда ғана өзінің финалдағы қарсыласы 

армян Тоходжан-Аморан Амокянды алып 

ұрды. Әйтпесе жеңіліп қалатын еді. Өйткені 

ұпай санымен армян алда тұрған. Жалпы, 

біздің жігіттердің ешқайсысына да жеңіс 

оңайшылықпен келген жоқ. Қарсылас-

тарының барлығы да шеберлігі шыңдалған 

балуандар екен. Оның үстіне қомақты 

жүлде тігілгендіктен барлығы да барын 

салып күресті. Ал 80 келіге дейінгі салмақта 

Мұхит Тұрсынов жеңімпаз атанды. Ол 

жоғарыда айтып кеткен словакты әупірім-

деп жүріп жеңді. 90 келі салмақтың ақтық 

белдесуінде Ғани Сейділдаев белорус 

Алексей Сивриконы әзер ұтты. Ең ауыр 

салмақта ел намысын қорғаған Айбек 

Нұғы маровтың жеребесі тым ауыр болды. 

Әуелі биыл ғана Шымкентте өткен Қажы-

мұхан атамыздың халықаралық турнирінде 

темір тұлпар жеңіп алған моңғол балуаны-

мен белдесіп, басым болды. Одан соң 

өзбектің мықтысын, іле-шала Үндістан 

балуанын жеңді. Ал финалда Иран алы-

бымен, дзюдодан бірнеше халық аралық 

турнирлерде жүлде алған Муха мади Хад-

храунмен күресіп, оны таза жеңді. Сөйтіп, 

бас жүлдеге ие болды. Алғашқы 

әлем кубогы

Қытайда дзюдодан әлем 

кубогы бәсекесінің кезекті кезеңі 

өтіп, онда қазақ балуаны Елдос 

Сметов қола жүлдеге ие болды. 

60 келі салмақ дәрежесінде белдескен 

жерлесіміз әуелі татами иесі Хе Юланды 

ұтып, одан соң украин Денис Бличенкодан 

басым түсті. Бұдан кейін француз Софиане 

Милоусты ұтқан болатын. Бірақ жартылай 

финалда жапон Наошима Такатадан ұты-

лып, қола жүлдені місе тұтты. 

Қытайда Елдостан басқа жігіттеріміз 

белдескен жоқ. Өйткені ұлттық құрама 

қаңтардың ортасында Алматыда өтетін 

әлемдік «Гран-при» белдесулеріне дайын-

далып жатыр. Әр салмақта дүниежүзінің 

ең үздік 16 мықты дзюдошысы ғана белде-

сетін болады. Яғни бұл сында Халықаралық 

дзюдо федерациясы рей 

тингінде 1-16 

орындарды иемденіп тұрған дзюдошылар 

ғана белдесуге құқылы. Ал Қазақ елі осы-

нау ірі бәсекенің қожайыны болғандық тан, 

жеке команда қоюға мүм кіндік алып отыр.  

Қытайда әлем кубогы бәсекесінің кезекті 

кезеңіне оралар болсақ, Қазақстан әйелдер 

құрамасының сапынан үш қызымыз 

белдесіп, тек аса ауыр салмақтағы Гүлжан 

Исанова ғана бесінші орын алды. Гүлжан 

ең әуелі Алжир қызын ұтқан. Бірақ 

ұлыбританиялық Карина Врайнтқа есе 

жіберіп алды. Өкініштісі, Гүлжан бұл қыз-

дан осымен екініші рет ұтылып отыр. 

Осыдан бір ай бұрын Абу Дабидегі әлем 

кубогының кезекті кезеңінде де есе 

жіберген. Гүлжаннан басқа Линара Мин-

ғазова, Келбет Нұрғазина және Ғалия 

Ұлментаева сынды аруларымыз белдесіп, 

бәрі де бірінші айналымнан аса алмады. Телжан КҮДЕРОВ

Қытайда бұйырғаны 

– бір-ақ қола

Басы 1-бетте

А тобы:

Орын

Команда

Жеңіс

Жеңіліс

Ұпай

1

«Милан найзағайы»5

0

152

«Астана 


арландары»

3

210

3

«Лос-Анджелес жауынгерлері»

3

29

4

«Динамо Мәскеу»2

3

75

«Мумбай 


жойғыштары»

2

37

6

«Бангкок пілдері»0

5

0В тобы:

Орын

Команда

Жеңіс

Жеңіліс

Ұпай

1

«Баку оттары»5

0

152

«Лейпциг 

қабыландары»

3

210

3

«Париж Юнайтед»2

2

74

«Мехико 


жауынгерлері»

2

37

5

«Стамбул өгіздері»1

4

56

«Бейжің 


айдаһарлары»

1

33

үстіне, мұның да соққысы жойқын. Шаршы 

алаңда өзін еркін ұстап, ширақ қимыл-

дайтыны да ұнады. Шабуылды орта жол-

дан тоқтата салмай, жетесіне жеткізе 

білетін жігіт екен. Жекпе-жектің мерзімінен 

бұрын аяқталғаны да сондықтан. Төртінші 

раундтың соңында қалжырап қалған 

қарсыласына сериялық соққы жасап, 

нокдаун аштырса, соңғы раундта одан әрі 

төпелеп, нокаутқа жіберді.

Алжирден арнайы алдыртқан ауыр 

салмақтағы қос боксшымыз да осы жолы 

бар өнерін көрсетіп, есепті 5:0-ге жеткізді. 

Енді «Астана арландары» келесі айқастарын 

қаңтардың 14-інде «Лос-Анджелес жауын-

герлеріне» қарсы өткізеді. 

Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында «Ақтөбе» футбол 

клубының капитаны, еліміздің маңдайалды футболшыларының бірі 

Самат Сымақов «Қажырлы еңбегі үшін» медалімен марапатталды. 

Мұндай құрметке Сымақов Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

бұйрығымен облыс спортының дамуына өлшеусіз үлес қосқаны үшін 

ие болды. 


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№225 (677) 21.12.2011 жыл, сәрсенбі      www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№225 (677) 21.12.2011 жыл, сәрсенбі         www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  ред

ак

тор – Құбаш МЕҢДІҒА

ЛИЕВ


Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


а

уапты х


а

тшы


Талға

т КIРШIБ


А

ЕВ  – 


ж

а

уапты ха

тшының орынб

ас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

тор


Күләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

оррек


тор, т

е

л.: 388-80-76

Газе


т 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т 

 минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


тур

алы №9650-Г  к

уәлiгi берiлг

ен.


Р

ед

акция авторлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уап


 

бермейдi.

Авт

орлар қо


лж

азб


асы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 кег

ль) ас


а

тын ма


териалд

ар

 қабылд

анб


айды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi 

көшiрiп немесе өңдеп б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


аша рұқс

а

ты 

алынып, г

азе

тк

е сiлтеме ж

ас

алуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №1084

А

стана  қаласы «А

ст

ана-Полигр

афия»,


Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №2741

Бағасы  к

е

лiсiмдi


Таралымы – 10 000 дана

Газе


т сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

насы

» г


аз

ете ж

аз

ылу

 и

ндекс

i: 6


42

59

Ред

ак

цияның м

ек

енж

айы


А

лмат

ы

 қал

ас

ы,05

0

051,

 Б

егал

и

н көш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау – Бақытгүл Б

АБ

АШ, тел.: 87015533653

Қар


ағанды – Серiк САҒЫНТ

АЙ, т


ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т, т


ел.: 8777 7054466

Өск


емен – А

зама


т ҚА

СЫМ, т


ел.: 8777 3554114

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

е

л.: 388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т, т

е

л.: 388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

е

л.: 388-80-62

БҮГІН:

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖЕЛТОҚСАН

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 08:21 

 

            08.59 

 

           17:20 

ЖҰЛДЫЗ

-

ЖОРАМАЛ

 

Тар


ат

у қызме


тi 

(бөлшек


теп с

ат

у және жазылу)

 

тел.: 

8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00 8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzТАРАЗЫ

Сіз үшін бұл күннің 

маңы зы зор. Өзіңіз қалайтын 

істі таңдау еркі тек өзіңізге 

бұйы 

рады және одан қате-леспейсіз. Отбасында жағым-

сыз жағдай орын алса, көп 

уайым 

даудың қажеті жоқ. Уақыт өте бәрі түк болмағандай 

ұмытылады. САРЫШАЯН

Қордаланып қалған мә-

се ле лерді шешуде басқа бі-

реуге сенбегеніңіз жөн. Тек 

белсен ділік танытсаңыз ғана 

баста 


ған ісіңіз табыс әкелуі 

мүмкін. Сондай-ақ жұмысы-

ңызда өзгеріс болады. Бол-

маса, басқа жұмысқа ауы суы-

ңыз ықтимал.

МЕРГЕН 

Көптен берi қолға алған 

iсiңiздi бүгін аяғына дейiн 

жеткiзiп, тынышталасыз. 

Мазалап жүрген қаржы 

мәселесін де ретке келтіресіз. 

Жұмыста жетістіктерге жету 

үшін көп еңбектенгеніңіз жөн. 

Өзіңіз де одан ләззат алып, 

рақат танасыз. ТАУЕШКІ

Осы күні сіздің жұмысқа 

деген ынтаңыз әлсіреуі мүм-

кін. Алайда қызықты оқиға-

лармен ерекшеленетін бо-

лады. Олар көбіне достық 

қарым-қатынаста өрбиді. 

Есепсіз көп ақша жұмсамаңыз 

әрі ешкімге қарыз бермеңіз. 

СУҚҰЙҒЫШ

Сіз үшін бұл күн сынға 

толы болмақ. Сол себепті, 

жағдай лардың  ыңғайына 

қарамастан, тәуекелге барудан 

аулақ болғаныңыз абзал. Сон-

дай-ақ рухани-дүние таным-

дық 


құндылық тары ңызды 

өзіңізше құнттап алуға ың-

ғайлы күн. 

БАЛЫҚТАР

Осы күні сіз қоғамдық 

жұ мыс тарда  белсен ділігі-

ңізбен ерек шеленесіз. Жақ-

сы таныс 

тарыңыздың арқа-

сында қызмет бабында жолы-

ңыз болады. Отбасымен бірге 

демалуға шетелге жол түсіп 

тұр. Бұл сапар денсау лығы-

ңызға пайдалы.

ТОҚТЫ

Осы күн тосын сыйларға 

толы болмақ. Жағымды-

сымен қатар жағымсызы да 

бар. Мәселен, жақыным деп 

жарылқап жүрген жандарыңыз 

күтпеген жерден сан соқтырып 

кетуі мүмкін. Керісінше, бей-

таныс адам жақсылығын ая-

майды. 


ТОРПАҚ

Бұл күні сізді қызмет 

бабында біраз оң өзгерістер 

күтіп тұр. Күніңіз көптеген 

қызығымен есте қалмақ. Ерін-

бей еңбек еткеннің арқасында 

көптен күткен іс өз шешімін 

табады. Әрі жақсы достар 

тауып, олардың көмегіне сене 

аласыз. 


ЕГІЗДЕР

Сізге осы күні өзге адам-

дармен достық қарым-қа-

ты нас орнату қиындық алып 

келуі мүмкін. Тым ашықтық 

пен ақкөңілділік танытудан 

аулақ болған дұрыс. Себебі 

дос-жарандармен арада 

түсініспеушілік пайда болып, 

кесірін тигізеді.ШАЯН

Бүгінгі күн қоныс аудар-

ғысы келетіндер үшін қо-

лайлы болмақ. Алға қойған 

мақсаттарыңыз жүзеге ассын 

десеңіз,  айналаңыз дағы лар-

дың ақыл-кеңесіне құлақ түр-

ген жөн. Отбасының да қам-

қарекетін қамдап қоюды 

ұмытпаңыз.АРЫСТАН

Демалуға мүмкіндік бер-

мейтін қым-қуыт күн күтеді. 

Жаңа 


жоба лары ңыз дан 

жақсы нәтиже күтуге әлі 

ертелеу. Әрі қаражатқа қатыс-

ты түсініс пеушіліктер болып, 

қолай сыздыққа тап боласыз. 

Бірақ көңіліңізді түсірмеуге 

тырысыңыз. 

БИКЕШ

Бұл күні белсенділік 

танытудың арқасында батыл 

бастамалардың ортасынан 

табыласыз. Бірақ мойныңызға 

артық жауапкершілік артудың 

қажеті шамалы. Тек өзіңізді 

жақсы жағынан танытып, әсер 

қалдырудан аянып қалмаған 

жөн.


Қабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

Аста


н

а б


ю

р

осының жет

екшiсi 


Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Қана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

А

рман А


СҚАРОВ – тілші

Алматтың әзілдері

 

 

  СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Дүниежүзінің ең кішкентай 

әйелі анықталды

Үндістанның 18 жастағы 

тұрғыны Джиоти Амге 

әлемнің ең кішкентай әйелі 

атанды. Рекорд иесінің бойы – 

63 см.

Бұған дейін мұндай атаққа 

бойы 70 см болатын америкалық 

Бриджет Джордан ие еді. Үнді 

бойжеткені одан асып түсті. 

Гиннестің рекордтар кітабының 

өкілдері оған мәртебенің құжатын 

ресми түрде табыс етті. Джиоти 

екі жыл бұрын әлемнің ең кіш-

кентай жасөспірімі атанған. Ол 

жоғары білім алғаннан кейін 

өмірін кинематографияға арнауды 

мақсат етіп отыр. «Тапал бой үшін 

мен тағдырыма ризамын. Егер 

осылай болып туылмағанда, 

әлемнің көптеген елін аралай 

алмас едім», – дейді ол. Жас 

үндіс тандықтың  ахондроплазия 

деген диагнозы бар. Оның бойы 

кішіреймесе, өспейді.

Баланы семіз адамдардың 

бақпағаны жөнБаланы бағып-қаққан 

адамдар оның сыртқы келбетінің 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Ньюкасл университетінің 

зерттеушілері семіздік ауруының 

сырын да осыдан іздейді.

The Times of India-ның хабар-

лауынша, ғалымдар бір үйде тұратын 

ағалы-інілі және апалы-сіңлілі 236 

жұп пен бірге тұрмайтын 838 ересек 

ағайындыны зерттеген. Екі топ өкіл-

дерінде де дене массасы индексі уақыт 

өте келе, бірдей қалыпқа келетіні 

анықталды. Тұқымқуалаушылық пен 

отбасы тәрбиесі факторлары жағынан 

да ағайындылар арасында ұқсастық 

сақталған. Сонымен бірге, зерттеуші 

Хизер Браунның айтуынша, баланы 

бағып-қаққандардың мінез-құлқы 

мен сырт пішіні оның қалыптасуына 

айтарлықтай әсер еткен. Мысалы, 

семіз адамдар ортасында өскен 

баланың денесі артық салмаққа бейім 

келеді.

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

– Сіз ағылшын тілінде сөйлей аласыз ба?

– Әзірге сөздікпен. Адамдармен сөйлесуге ұялып 

жүрмін. 


***

Қазақтың артықшылығы:

Жер сілкінсе, тек біз ғана үйден шықпай, төсекте 

«піссіміллә» деп жата береміз. Бізде аурудың екі түрі көп 

таралған: суық тиген немесе көз тиген. «Үйде кім бар?» деген 

сұраққа біз: «Үйде ешкім жоқ, өзіміз ғой», – дейміз. Біздің 

ата-аналарымыздың идеалы: «Осы жұрттың балалары». 

Қонақтар кеткен соң, біз ғана «ал енді өзіміз отырып, 

дұрыстап шай ішейікші», – дейміз.

***


– Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан 

шығады?


– Қызды құдай жаратады, жаман қатынды күйеуі 

жасайды. 

***

Африкадағы бір мемлекеттің басшысы өзінің табыс декларациясын жариялағаны сол екен, банктер оған кредит 

беруден бас тартыпты. 

***

– Әке, сізге бір жаңалық айтсам...– Айта ғой, балам. Ол қандай жаңалық?

– Сіз он жыл бойы машинаңызды бекер сақтандырмаған 

екенсіз...

Абай атындағы Мемлекеттік академиялық опера 

және балет театры (Алматы) www.gatob.kz

21 желтоқсан

18.30

«Бал маскарад»(опера)

ҚР еңбек сіңірген артисі, 

дирижер Валерия 

Руттерді еске алу

Дж.Верди

23 желтоқсан

18.30

«Бахшасарай субұрқағы»(балет)

Б.Асафьев

24 желтоқсан

18.30


«Лючия ди Ламмермур»

(опера)

Г.ДоницеттиЖамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы

 (Алматы) www.philharmonic.kz

22 желтоқсан 18.30

Б. Байқадамов 

атындағы 

Мемлекеттік хор 

капелласының хор 

музыкасынан 

концерті


Көркемдік жетекшісі және 

бас дирижері – ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері 

Б. Демеуов.

23 желтоқсан 18.30

Камералық 

музыка кеші

Орындаушылар:

Ә.Бисенғалиев (скрипка), 

Е.Мансұров (фортепиано), 

Ф.Артамонов(виолончель). 

24 желтоқсан 18.30

Әйгілі композитор 

Ф. Листтің 200 

жылдығына орай, 

орган музыкасының 

концерті

Орындаушы 

Ғ.Несіпбаев

27 желтоқсан 18.30

Мемлекеттік үрмелі 

аспаптар оркестрінің 

жаңажылдық 

концерті


Көркемдік жетекшісі және 

бас дирижері – 

Қ. Ахметов.

28 желтоқсан 18.30

ҚР Академиялық 

мемлекеттік 

симфониялық 

оркестрімен концерт

Дирижері – Е. Ахмедьяров

Жеке орындаушылар:

М.Буенбаева (скрипка),

С.Кунанбаева (виолончель),

Д.Аджиев (контрабас). Қ. Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры 

(Астана) www.kazteatr.kz

21 желтоқсан

18.30

«Ғасырдан да ұзақ күн»

(драма)

авт. Ш.Айтматов

реж. Ә.Мәмбетов

22 желтоқсан

18.30

«Махаббат мелодрамасы»

(мелодрама)

авт. Қ.Жүнісов

реж. Б.Ұзақов

23 желтоқсан

18.30

«Ізгілік формуласы»

(лирикалық 

комедия)

авт. М.Ж.Шевре

реж. Ә.Оразбеков

24 желтоқсан

18.30

«Қызыл алма»(комедия)

авт. Э.Хушвахтов

реж. В.Умаров

25 желтоқсан

18.30

«Сен үшін»(комедия)

авт. Е.Жуасбек

реж. Н.Жұманиязов

М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма театры(Алматы) www.teatr-auezov.kz

21 желтоқсан

18.30

«

Күзгі романс» 

(драма)

авт. С.Асылбекұлы

реж.Ә.Рахимов

23 желтоқсан

18.30

«Тендерге түскен келіншек»

(драма)

авт.М.Сәрсеке

реж.О.Кенебаев

24 желтоқсан

18.30

Премьера!

«Қыз мұңы»(драма)

авт. И.Сапарбай

реж. Е.Обаев

Т.Аралбай

25 желтоқсан

18.30


Кіші зал

«Көшкін»


(әфсана)

авт. Т.Жүженоғлы

ауд. О.Қыйқымов

реж. А.Кәкішева

27 желтоқсан

18.30


Кіші зал

«Қылмыскерге куәлік»(драма)

авт. Ә.Рахимов

реж. Ә.Рахимов

27 желтоқсан күні Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік опера 

және балет театрында ҚР халық әртісі Болат Аюхановтың жаңажылдық 

«Үлкен балет кеші» өтеді.

ҚР Мәдениет министрлігінің қолдауымен өтетін кеште балет 

өнерінің майталманы, Мемлекеттік және тәуелсіз «Тарлан» 

сыйлықтарының лауреаты, Халықаралық Сократ сыйлығының иегері, 

халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі Болат 

Аюханов басқаратын Мемлекеттік академиялық би театры өнер 

көрсетеді.

Бекзат өнерді бағалайтын талғампаз көрермен назарына Теофиля 

Готьенің аңызы бойынша дайындалған «Gizelle aux Willis» (Жизель, 

немесе Виллисы) балеті мен Морис Равельдің музыкасына қойылған 

«Болеро - Solo» хореографиялық қойылымы ұсынылатын болады. 

Қойылымдарға халықаралық байқаулардың лауреаттары, Англия, 

Түркия, Шотландия, Швейцария, Ресей елдерінде үлкен жетістікпен 

өнер көрсетіп жүрген Айтолқын Тұрғынбаева, Юлия Моисеева, 

Гульфида Ғафурова, Светлана Кокшинова сынды шеберлер және тағы 

да басқа әртістер қатысады деп күтілуде.

АЮХАНОВ БАЛЕТ КЕШІНЕ ШАҚЫРАДЫ!

ҚҰЛАҚҚАҒЫС!

Ауа райы

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Газетіміздің  №223 (675) санында жарияланған сканвордтың жауабы 

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: 

Лебіз. Опа. Биыл. «Ғалия». Ика. Нигер. «Адай». Арам. Аристофан. Лас. Егде. Тұма. Бану. Шар. Кинг. Тақа.     

 

 

ТІГІНЕН: Гепард. Регби. Ати. Дан. Шіби. Сленг. Зиян. Юта. Иа. Ост. Полиграф. Ұша. Кеа. Аймақ. Қаһарман. Ара.

Тігінші


Ағылшын.

сауық биі

Жасанды

тіл


Жоғарғы 

сұрыпты 


фаянс

...


Пиаф

(әнші)


Оқымысты, 

дана


Құдалар 

киімі


Нота

Асан қай-

ғының 

баласы


Көліктің 

ішкі бөлігі

100 метр

(теміржол)

Он төрт 

жолдық


өлең

Таяқшалы 

көзәйнек

Астрофото-

сурет 

пионері,


астроном

Ұлттық би

Жазмыш, 

маңдай


Жылқы

 түсі


Жұмақ

суы


Мал. қалдық 

шөбі


Жүн

Қызметкерлер 

жиынтығы

Тиесілі 


үлес

Меңтайдың 

ғашығы

Су көлігіҚайғы, мұң

Сүт өнімі

Улы 

жылан


Франция.

қала


«Корсар»

балет 


авторы

Тісті құрал

Иоко

...


Астау

Желтоқсанның 21-і

Алаштың атаулы күні

• 20 жыл бұрын (1991) Алматыда Кеңестік Социалистік Республикалар 

Одағы өз өмірін тоқтатқаны ресми құжатталды. Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығы дүниеге келді.

• 6 жыл бұрын (2005) Ақмола облысы Ерейментау қаласында 

Қанжығалы Бөгембай батыр атындағы мұражай ашылды.Туған күн иелері

Сухан Қамалов (1935) – ғалым, геология-минералогия 

ғылымдарының докторы;Бақытжан Хасанов (1937) – филология ғылымының докторы, 

академик;Сағынай Абдуллин (1953) – әнші; 

Қалдыбек Байымбетов (1956) – ҚР Президент әкімшілігінің 

мемлекеттік инспекторы;Мақсұт Қалажанов (1956) – ҚР Денсаулық сақтау министрлігі 

Медициналық қызметтерге ақы төлеу комитетінің Алматы қаласы 

бойынша департамент директоры, медицина ғылымының докторы;

Нұрмұхамбет Әбдібеков

 (1961) – Ақтөбе қаласының әкімі;Бақтыбай Дүзелбаев (1964) – Атырау қалалық сәулет және құрылыс 

бөлімінің бастығы;Сәуле Сағдиева (1965) – «ҚазРосГаз» ЖШС бас директорының 

орынбасары;Роза Қараева (1969) – «Алаш айнасы» газетінің тілшісі, ақын.

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 

мәртебелеріңіз арта берсін! 

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры

СУХАН – бұл ныспы негізінен «Субхан» деген араб сөзінен алынған. «Субханның» 

қазақы мағынасы «таза, пәк, барлық күнәдан ада» деген мағынаны білдіреді. 

Жаңа туған сәбиге «барлық күнәдан пәк, мейірімді, жүрегі ақ болсын» деген 

ниетпен қояды. Бүгіндері ел ішінде сирек кездесетін есімдер санатына жатады.-18-20

о

 

 -28 -30

о

-5-7

о

-9-11

о

-10-12

о

 

 -18-20

о

 6 -8

о

 

10 -12

о

 +2 +4

о

 

-5-7

о

 

-12-14о

 

-19 -21

о

 

-12-14о

 

-17-19

о

-16-18

о

 

 -27-29

о

-10-12

о

 

-19-21

о

-5-7

о

 

 -17-19

о

-15-17

о

 

 -23-25

о

-16-18

о

 

-26 -28

о

 

+13+15

о

 

 -24-26

о

-13 -15

О

 

25-27

О

 

 

-12 -14

о

 

-20-

27

о

 

-12-14

о

 

-18-20

о

 

-14 -16

О

 

-26-28

О

 

-14 -16

О

 

-26-28

О

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.7 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет