Ардагерлерге тағзым – тарихқа тағзым Жас ғалымдар тәжірибе алмастыжүктеу 350.79 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата01.05.2017
өлшемі350.79 Kb.
1   2   3   4

Қарлыға ТЕЛМАН

8

С О Ң Ғ Ы   Б Е Т

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

8

№3 (101)31 мамыр

2013 жыл


Бағасы келiсiм бойынша. 

Таралымы – 1000 дана. 

Тапсырыс №10545

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакция-

ның көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 

үш компьютерлiк беттен асатын  материалдар 

қабылданбайды.

 «Қыздар  университетiне» жарияланған мақала 

көшiрiлiп басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.ҚҰРЫЛТАЙШЫ

:

Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университеті

«Қыздар 

университеті» медиа 

орталығы

РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ:

К.САРТБАЕВ – 

Қоғаммен байланыс бөлімінің бастығы, 

К.ЖАЙШЫБЕКОВА – 

Ақпараттық саясат бөлімінің меңгерушісі

Қ.МЫРЗАЛИМОВА – Жауапты хатшы

Тілшілер: Ә.КЕМЕЛБЕКОВА

 Н.ЖҰМАҚҰЛОВА

 Г.БЕКТАСОВА

Беттеуші:  Н.МӘДЕЛІ

Фототiлшi:  Н.ҚИЗАТҰЛЫ

Жетекші-Бас редактор – Д.СМАЙЫЛ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 279-38-05 

Газет «Қыздар университеті» газеті 

редакцияның компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

«Бизнес Информ» баспаханасында 

(Төле би көшесі, 108) басылды. 

Тел.: 8 (727) 293-09-09

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 16.03.2012 ж. қайта 

тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. 

Шәкірт 


жүрегіне жол 

тапқан ұстаз

Күй төгілген кеш

Мұрат Мінайдарұлы қойнауы құт Қостанай 

ңірінде дүниеге келіп, сол жердегі музыка 

колледжін бітірді.  сем Алматыдағы еліміздің 

шоқтығы биік  нер ордасы – Құрманғазы 

атын дағы Қазақ ұлттық мемлекеттік консер-

ваториясының хорды дирижерлау факультетін 

аяқтап, содан бері қазақ руханиятында 

баян-ды қызмет етіп келеді. Осы бағытта аса 

қажырлылық пен т зімділікті талап ететін 

нер жолындағы тәжірибелі білімін Қыз-

дар университетінде ұстаздық етуге арнады. 

Бү гінде университетіміздегі еңбек еткен 30 

жылдың ішінде Мұрат Мінайдарұлынан тәлім-

тәрбие алған шәкірттер қазақ жерінің барлық 

бұрышында талмай еңбек ету үстінде.

Еңбек жолында жеткен жетістіктері баға-

ла нып, түрлі марапаттарға ие болды. Мұрат 

Мінайдарұлы «ҚР Білім беру ісінің үздігі» 

бел гісімен, «ҚР Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» белгісімен, ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің арнайы алғыс хатымен мара-

патталды. Сонымен қатар, Қазақ мемлекет-

тік қыздар педагогикалық университетінің 

академиялық профессоры. К птеген ғылыми 

еңбектер мен оқулықтардың, оның ішінде 

уни верситеттер үшін арнайы жа зылған «Хор-

ды  ңдеудің мақсаты мен есеп тері» атты ғы-

лыми еңбек пен «Музыкалық-ди дак ти калық 

терминдердің түсініктеме с здігі» атты жи-

нақ тың авторы. Бұл берілген атақ пен ғы лы-

ми еңбектердің барлығының да астарында 

ғалым-ұстаздың жасаған қажырлы ізденісінің 

ізі жатыр. 

Мұрат Мінайдарұлы 1990 жылдан бері 

Қыздар университетінде хорды дирижерлау 

және ән кафедрасының меңгерушісі болып 

қызмет атқарып келеді. Осы жылдар ішін де 

ұшан-теңіз еңбекпен қоса, қаншама бала-

лар хорын ұйымдастырып, республикалық 

байқауларда ең алдыңғы тұғырдан к рінді. Оған 

М.Мінайдарұлы тәрбиелеген шәкірттердің рес-

публикалық байқауларда жеңімпаз болып таны-

лып жүргені нақты мысал. Алдағы уақытта да 

осындай жетістіктерімен университет беделін 

арттыра беретіндігіне сеніміміз мол. 

Ұзақ жылдар мәдениет саласында жемісті 

еңбек етіп жүрген мерейтой иесі 60 жылды ғы-

ның қарсаңында мәдениет саласының дамуына 

ерекше үлес қосқандығы үшін, сондай-ақ, 

нерге сіңірген еңбегі үшін Мәдениет және 

ақпарат министрлігінің «Мәдениет саласының 

үздігі» атты т сбелгісімен марапатталды. 

Шәкірт жүрегіне жол таба білген білікті 

ұстаз, білім беру ісінің үздігі  Мұрат Мі най дар-

ұлын мерейлі жасқа толуымен шын жү рек тен 

құттықтаймыз. Отбасына амандық, ең бегіне 

шығармашылық мол табыс тілейміз! Жинаған 

тәжірибесі мен білімінің болашақ ұр  паққа 

тигізер пайдасы әлі де зор болады деп сенеміз. ҚазМемҚызПУ ұжымы 

3 мамыр күні Қыздар 

университетінде Отан 

қорғаушылар және Ұлы Жеңіс 

күні мерекесіне орай  нер және 

мәдениет факультеті музыка-

лық аспаптар кафедрасының ІІ 

курс студенті Айдана Ақаштың  

тұсаукесер шығармашылық кеші 

тті.

Қазақ деген елдің құшағы кең, 

мейірімі жүректі елжіретер, пейілі 

дархан,  нері ұшан-теңіз. Сол 

даланың әрбір перзенті  нерден 

кенде емес. « нер жас талғамайды» 

дегендей, кеш университетіміздің 

дарынды студенті, баянның құ-

лағында шебер ойнайтын Ақаш 

Айдананың шығармашылығына 

арналды. Кеште Айдананың баян 

аспабында орындауында Бахтың 

менуэті, Т леген Момбековтың 

« М ы ң   ж ы л қ ы » ,   « Б о з і н г е н н і ң 

бүлкілі» күйі, В.Темновтың «Ве-

селая Кадриль» орыс биі туынды-

сы, Қазақ халық әндеріне поппу-

ри және т.б. Отан қорғаушылар 

және Ұлы Жеңіс күніне арналған 

шығармалары орындалды. Сондай-

ақ, Айдананың шығармашылық 

к е ш і н д е   м у з ы к а л ы қ   а с п а п т а р 

кафедрасының студенттері  нер 

к рсетті.

Кештің ұйымдастырылуына 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің құрметті ұстазы, хорды 

дирижерлау кафедрасының меңгерушісі, 

өнертану доценті, бірнеше оқу 

құралдарының авторы, профессор Мұрат 

Мінайдарұлы Бурунчин асқаралы 60 жасқа 

толды.

мұрындық болған музыкалық ас-

паптар кафедрасының доценті, 

Айдананың жетекшісі Меделхан 

Б кейұлы Қонысбаевтың айтуын-

ша, аталмыш шараның басты 

мақсаты – талантымен к зге түскен 

шәкірт тің  нерін баршаға паш ету, 

жетістігін к рсету, сондай-ақ, жас 

таланттың  нерін ұштау.

Ақаш Айдана Алпамысқызы 

1993 жылы 27 тамызда Алматы 

облысы Қарасай ауданы Іргелі 

ауылында дүниеге келген. 2000 

жылы Л.Н.Толстой атындағы орта 

мектебінің табалдырығын алғаш 

аттаған ол 2011 жылы мектепті бі-

тіріп шығады. Дәл осы 2011 жылы 

Қыздар университетінің  нер және 

мәдениет факультетіне қарасты 

музыкалық білім мамандығына 

оқуға түседі. Музыкалық аспаптар 

ка федрасының доценті Меделхан 

Б кейұлы Қонысбаевтың класын да 

баян аспабы бойынша білім алып 

жатқан Айдана болашақта білікті 

маман, кәсіби музыкантшы бола-

ды деген үміт кеш куәгерлерінің 

жүрегінде ұялады.

Байжан ЕМБЕРДІ

Қыз-келіншектердің түрлі әшекей 

б ұ й ы м д а р ғ а   қ ы з ы ғ а т ы н ы   ж а с ы р ы н 

емес. Жаздың аптап ыстығында да сәнді 

әшекей бұйымдарын тастамайтын бой-

жеткендерге әсемдік пен пайдалылықты 

байланыстыруға кеңес берейік. 

Биылғы жаз маусымында түрлі тастар-

дан жасалған әшекей бұйымдары сәнді. 

Алайда аптап ыстықта қыз-келіншектердің 

қан қысымы жоғары әрі жиі к терілетін 

болса, шипалы табиғи тастардан жасалған 

әшекей бұйымдарын таңдап алғандары 

ж н. Табиғи тастардың емдік қасиеті бар, 

және олардың әрқайсысы түрлі ауруларға 

шипа болатындығы туралы ақпарат  те 

мол. Солардың ішінде ыстық уақытта қан 

қысымын т мендетуге әсері бар минерал-

ды тастар жайында хабардар болыңыздар.  

Табиғи шипалы тастардың ішінде қан 

қысымын т мендетуге әсер ететін тас – 

гематит. Ежелден-ақ бұл тасты мұрыннан 

қан тоқтату мақсатында қолға ұстап, емдік 

шараларын жасаған екен. Гематит тасын 

к п жағдайда қолға білезік, мойынға алқа 

ретінде таққан дұрыс. Гипертонияға шал-

дыққан жандар үнемі тағып жүреді. Қан 

қысымын бір қалыпта ұстауға к мегі зор.

Лазурит – к к түсті минералды тас, 

қан қысымын т мендетуге әсері мол, со-

нымен қатар сүйектің бітуіне, дене қызуын 

түсіруге де к мегі зор. Аметист, зүмірет, 

інжу, маржан тастары да қан айналымын 

реттеп, қан қысымын бір қалыпты ұстауға, 

жүйке жүйесін тыныштандыруға септігін 

тигізсе, ақық, кәріптас, оникс тастары қан 

тамырларының жұмысын және мидағы қан 

айналымын жақсартады әрі қан қысымын 

реттеуге к мектеседі. 

 Міне, жаздың шуақты күндерінде 

ажарыңызды ашатын әшекей бұйымдарын 

денсаулығыңызға тигізер пайдасын ойлай 

таңдағаныңыз артық етпейді. Аптап ыс-

тықта қан қысымын дәрі-дәрмектің к ме-

гінсіз әдемі реттеуіңіз үшін  зіңізге ұнай-

тын тасты таңдауға мол мүмкіндігіңіз бар.

КЕРЕК КЕҢЕС

Қан қысымын 

сәнмен реттейік

(Басы 1-бетте)

Биылғы маусымда ұзын етекті 

белдемше, койлектер сәнде. Бірақ 

сіз  з талғамыңызға сәйкес ұзын не 

қысқа етекті белдемше киіп, жей-

деңізді ішіне салып,сарғыш, күндей 

ашық сары түсті белдік та ғуыңызға 

болады және аксесуар ларыңыздың 

да түсін сәйкестендіріп алыңыз. 

Жаздың шаш сәнінде де  з-

герістер  те к п. Бүгінде шаш 

үл гілерінің әр түрі бар. Осы жыл 

шаш сәніне біраз  згерістер алып 

келді. Қысқа әрі тік кекілдер бұл 

маусымда сәннен қалды. Бірақ 

оның орнына ұзын кекілдер сәнге 

айналмақ.

Тырнақ күтіміне әрдайым к ңіл 

б лу керектігін қыздар қауымы 

жақсы біледі. Дегенмен, әр мау-

сымда тырнаққа жағатын бояудың 

түсіне мән берген ж н. Биылғы 

жаз маусымының сәнінде «ом-

бре» маникюрі к пшілік қыздарды 

қызықтырады.  йткені бір тыр-

наққа жағылатын түрлі-түсті бояу 

сырт к зге  те әдемі болып ерекше 

к зге түседі. Тырнаққа «омбре» ма-

никюрін жасау бір түстің екіншіге 

т у і   а р қ ы л ы   і с к е   а с ы р ы л а д ы . 

«Ombre» с зі «ашық түстің қанық 

түс пен араласуы» деген мағынаны 

білдіреді.

Ал қол с мкесі барлық киім-

ді толықтыра алады. Онсыз жүру 

мүмкін де емес. Олардың қара па-

йым, ыңғайлы, түсі мен түрі жағы-

нан киіміңізге сәйкес болғаны не-

месе оған контраст бергені ж н. 

Бұл орайда әлемдік сәнгерлер 

ашық түсті және биылғы сәндегі 

жасыл және сары түсті с мкелерді 

ұсынып отыр. Алайда  ақ киім мен 

с мкенің түсі бірдей болуы керек 

деген заңдылықты сақтау қазіргі сән 

әлемінде міндетті емес. Сондықтан 

да  з қалауыңызбен үйлестіре біл-

сеңіз болғаны.

Е р   а д а м д а р ғ а   г а л с т у к   т а ғ у 

қан  дай маңызды болса, қыздар 

мен әйелдер үшін сырға тағу да 

соншалықты маңызды. Шашы 

ақшыл-сары, талшын түсті қыздар 

алтыннан жасалған әшекейлер 

таққаны ж н. Қара шашты қыздарға 

күміс әшекейлер әлдеқайда жа-

расымды болады. Ал қалғандары 

алтынды да, күмісті де түрліше 

үйлестіріп таға алады. Дегенмен 

сырға таңдағанда шаштың түсін, 

беттің пішінін ескерген ж н. 

Ару қыздарымыз үшін биылғы 

сары, жасыл, к к түстердің ашық 

реңдері  здерін ғана қуантып 

қоймай, айналадағы жандарға да 

сергектік сыйлап, жастық  мірді жарқырататынына сеніміміз мол.

Мерей ЛЕСХАН

Әдемілік әлеміндегі сәнді түс 

Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2013
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
pdf -> Қазақ тарихының тамыры тереңде Мемлекеттік тілге жастар құрметі 2-бетте 6-бетте 7-бетте Асқақ
pdf -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
pdf -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

жүктеу 350.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет