Ардагерлерге тағзым – тарихқа тағзым Жас ғалымдар тәжірибе алмастыжүктеу 350.79 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата01.05.2017
өлшемі350.79 Kb.
  1   2   3   4

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

№3 (101)


31 мамыр

2013 жыл


Ардагерлерге 

тағзым – тарихқа 

тағзым

Жас ғалымдар 

тәжірибе 

алмасты

4-бетте

6-бетте

8-бетте

Күй төгілген 

кеш

Бұл кездесу ОСК мүше ле-

рінің Алматы қаласы студент және 

жұмысшы жастарымен кездесуі 

жоспарының аясында жүзеге асып 

отыр. Демократиялық қо ғамда 

жас тардың  құқықтық  сауаттылығы 

мен электоралды белсенділігін 

арттыру мақ сатында  ткен бас 

қ о с у д а   у н и в е р с и т е т   р е к т о р ы 

Д.Ж.Н кетаева, ОСК мүшесі, 

ә л е у м е т т а н у   ғ ы  л ы м д а р ы н ы ң 

кандидаты Л.Ж.Сүлеймен және 

Алматы қаласы сайлау комис-

сиясы т рағасының орынбаса-

ры Ж.Б.Асанова жиналғандарға 

сайлау құқығы, сайлау процесі 

жайында ақ параттар берді. ОСК 

мүшесі Ләззат Жаңылысқызы 

жастарға қазақ елінің тари хын-

дағы  сайлау науқандары, заң-

д а р д ы ң   қ а б ы л д а н у ы   ж а й ы н -

д а   « Д е м о к р а т и я л ы қ   с а й л а у 

құқығының тарихы мен қазіргі 

таңдағы даму үрдісі» атты та қырыпта 

лекция оқыды. Кеңес үкіметінің 

орнаған тұсында «Алашорда» пар-

тиясынан де путаттардың Думаға 

сайлануы, автономиялық ел болу 

үшін к рсеткен белсенділігі тура-

лы к птеген айғақты ақпараттар 

жеткізді. Тәуелсіз Қазақстан Рес-

публикасында «Сайлау туралы» 

Заңның қабылдануы, «Сайлау ту-

ралы» халықаралық заңдар мен 

қ ұ ж а т т а р д ы ң   п а й д а л а н ы л у ы , 

халықаралық сайлау принциптеріне 

кеңінен тоқта лып  тті. Ләззат 

Жаңылыс қызы  з с зінде: «Елба-

сымыз Н. .Назарбаев халықтық 

сай лауға, демократиялық қоғамда 

тең сайлау құқығына, сайлау 

процестерінің жаңартылып дамып 

отыруына к п к ңіл б леді.(Жалғасы 2-бетте)

ОСК МҮШЕЛЕРІ 

БІЗДЕ ҚОНАҚТА

22 мамыр күні Орталық 

сайлау комиссиясының 

мүшелері Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университеті оқытушылары 

және  студент терімен  «Жас-

тарды құқықтық оқыту 

және олардың элек то рал-

дық белсенділігін арттыру» 

тақырыбында  кездесу өткізді.

Астана экономикалық фору-

мы биыл «G-Global форматында 

теңдестірілген экономикалық 

дамуды қамтамасыз ету» атты 

т а қ ы р ы п т а   р б і д і .   О с ы   ф о -

р у м н ы ң   ж а н ы н а н   Е л б а с ы 

Н. .Назарбаевтың бастамасымен 

Дағдарысқа қарсы дүниежүзілік 

конференция ұйымдастырылды. 

Айтулы шарада мемлекет басшы-

сы «Жиынға қатысушыларға шы-

найы сәлем жолдай отырып, оған 

қолдау білдіргені үшін Біріккен 

ұлттар ұйымының басшылығы 

мен оның құрылымдық б лім-

деріне ризашылығымды айтқым 

к е л е д і .   Е к і н ш і д е н ,   ф о р у м 

а ш ы л ғ а н н а н   б е р г і   б е с   ж ы л -

да оған қатысушылардың саны 

күрт артты. Бүгін форум мен 

конференция 10 мыңнан астам 

қ а т ы с у ш ы н ы ң ,   о н ы ң   і ш і н д е 

132 елден келген 3 мыңға жуық 

шетелдік қонақтың басын қосып 

отыр. Үшіншіден, мен Астанада 

з клубтарын құрғандар үшін 

және форумға барынша қолдау 

білдіріп, белсене қатысқандар 

үшін ғұлама ғалымдарымыз – 

Нобель сыйлығының лауреат-

тарына айрықша ықыласым-

д ы   б і л д і р е м і н . Т р т і н ш і д е н , 

«G-Global»-дың интернеттегі 

ком муникативті алаңының қыз-

меті Астана форумын үздіксіз 

онлайн талқылаудың орталығына 

айналдырды.(Жалғасы 3-бетте)

Мамыр айының 22-

24 күндері елордада 

дәстүрлі VI Астана 

экономикалық форумы 

өтті. Әлемнің 130-дан 

астам елінен 10 мыңнан 

аса қонақ келіп, осы 

форум аясында әр 

алуан салада 73 шара 

ұйымдастырылып 

өткізілді.

ҒЫЛЫМҒА ЖОЛ АШҚАН АСТАНА

Патриоттық әндер шырқалған кеш

Қыздар университетінде 21 мамыр күні «Туған ел» 

тақырыбында белгілі музыкатанушы, композитор, про-

фессор Өмірбек Байділдаевтың 80 жылдығына арналған ІІІ 

қалалық патриоттық әндер байқауы болып өтті.

Қалалық ән байқауына 

Қ ы з д а р   у н и в е р   с и   т е т і н і ң , 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың, 

Т.Жүргенов атын дағы  нер 

академиясының, Ж.Елебеков 

атындағы Алматы эс трада-

цирк  нері мен П.Чай ковский 

атындағы Алматы музыкалық 

колледжінің сту денттері, со-

нымен қатар, К.Байсейітова 

а т ы н д а ғ ы   д а р ы н д ы   б а л а -

ларға арналған республика-

лық мектеп-интернаты мен 

А.Жұбанов атындағы дарын-

ды балаларға арналған му-

зыка мектебінің оқушылары 

қатысты. Ал қатысушылардың 

шеберліктеріне елімізге таны-

мал опера әншісі Дина Хам-

зина, ҚР мәдениет қайраткері 

А л п ы с б а й   М ы р с ы д ы қ ұ л ы 

К пбаев бастаған  нер сала-

сының қайраткерлері қазылық 

жасап,  з бағаларын берді.

Композитор  .Байділ даев-

тың халық арасына кең тараған 

«Туған ел» әнімен ар найы ата-

лып отырған бай  қауда ақын 

мірі  мен  шығар  ма шылығы 

жайлы бейне фильм к рсетіліп, 

музыка мәдениетінде сіңірген 

еңбегі атап  тілді. «Бүгінгі шара 

әйгілі ком позитор  мірбек 

Байділдаев тың 80 жылдығына 

арналып отыр. Ол еліміздің 

му  зыка мәдениетінде  зіне тән 

қолтаңбасымен  да ра ланған 

кесек тұлғалы композитор

білімді ұстаз, соны мен қатар, 

зерделі музыка зерт теушісі. 

(Жалғасы 5-бетте)

Міне, жадыраған жаз да жетті. Жаздың 

жаймашуақ күндері табиғаттың әсем 

гүлдерімен қатар қыздарымыз да сән-

деніп шыға келері с зсіз. Бойжет кен-

деріміз үшін жаздың сәнді түсі қандай?

К ктем мен жаз қыздардың құлпырып, 

жайнайтын кезеңі.  лемдік сәнгерлер 

биылғы жаз мезгілінде жасыл, сары, қызғылт 

сары, к к түстерді ұсынып отыр. Жаздың 

аптап ыстық күнінде аталған түстердің 

ашық реңдерін таңдаған ұтымдырақ болады. 

Және нәзік жеңіл матадан тігілген киімдер 

осы маусымға ыңғайлы. Сондай-ақ, ашық 

түсті киімдер киініп,сұлулығыңызға әр 

беріңіз.

(Жалғасы 8-бетте)

Әдемілік әлеміндегі 

сәнді түс 


2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№3 (101)

31 мамыр


2013 жыл

А Қ П А Р А Т

ОСК МҮШЕЛЕРІ 

БІЗДЕ ҚОНАҚТА

«Үркер» журналына – 5 жыл

Т ә р б и е л і к   к е з д е с у д і   р е к т о р   Д и н а р 

Н кетаева ашып, «Үркер» журналының 

ұжымын мерейтойымен құттықтады. Оқу 

орнының басшысы алғы-құттықтау с зінде: 

«Біз к пшілік жастардың сүйіп оқитын 

«Үркер» қоғамдық-саяси, әдеби журналының 

5 жылдығын бірегей Қыздар университеті 

шаңырағында атап  тіп отырғандығымызға 

қуаныштымыз. 2008 жылы роман-газет 

болып тұсауы кесілген «Үркер» журналы 

бүгінде бағытын  згертіп, жастардың әдеби-

мәдени, қоғамдық-саяси басылымы болып 

жаңа мазмұнда оқырмандарға жол тартып 

келеді. Жылдан-жылға журналдың тақырып 

аясы барынша кеңейіп, басылым әдебиеттің 

босағасын имене аттаған жастардың еңсесін 

к теріп, шығармашылығын шыңдап, қол-

даудың үлгісін к рсетіп келе жатыр. Соның 

бірі ретінде проза, поэзия жанры бо йынша 

жас қаламгерлерге арналған «Үркер – үміт» 

бәйгесін айтуға болады. Байқау қолына 

қалам алған дарынды жастардың алғашқы 

шығармаларының тұсауын кесіп, к пте-

ген таланттардың жолын ашуда. Елбасы 

Н.Назарбаев  з Жолдауында: «Қазақстанның 

жаңа даму кезеңі – тікелей жастардың қолында. 

Сендер – болашаққа деген үкілі үмітіміздің 

тірегісіңдер»,-деген болатын. Сондықтан, 

қо суға құқықтық сауатты болу жайы с з 

болды. Сайлау туралы дәріс тыңдап, саяси 

сауаттылығын жетілдірген қыздар Сай -

лау комиссиясының мүше леріне  здерін 

т о л ғ а н д ы р ғ а н   м ә с е л е л е р   ж а  й ы н д а 

с ұ р а қ т ар қой ы п, а с а б е лс ен д і л і к т а-

н ы т т ы.  С а й л ау д а ғ ы  к а н д и д ат т ар д ы ң 

жас ерекшеліктері, Парламент мәжілісі 

мен қа ла лық мәслихаттарға сайланған 

депутаттардың жұмыстарын бақы лау, шет 

мемлекеттерде жүріп сайлауға қатысу мә-

селелері жайында жолданған сауалдарға 

толыққанды жауап алды. Ләззат Сүлеймен 

жастарды  з мақсаттары мен амбицияла-

рын айшықтап алуға шақырды. Кездесу 

барысында 18 жасқа толған студенттерге 

символикалық куәліктер табыс етілді.

Қыздар университетінің студенттеріне 

саяси және құқықтық сауаттылық бойын-

ша к птеген шаруалар атқарылып жатыр. 

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы 

жоғары оқу орындарының студенттері мен 

магистранттары арасындағы Қазақстан 

Республикасындағы сайлау құқығы мен 

сайлау процесі мәселелері ж ніндегі үздік 

жұмысқа жарияланған байқауда Қыздар 

университетінің студенттері бірнеше но-

минация бойынша үздік деп танылып І, ІІ 

орындарға ие болғаны есімізде.

Кездесу соңында қонақтар Қыздар 

университетінің «Ақтұмар» музейіне сая-

хат жасап, жыл басын да тұсауы кесілген 

«Қыз Жібек» клубының атқарып жатқан 

жұмысымен танысты. 

Қарлыға ТЕЛМАН

Ынтымақтастық 

меморандумына 

қол қойылды

(Басы 1-бетте)

О

сы уақытқа дейін біздің елімізде жалпыхалықтық бірнеше сайлау 

ткізілді. Атап айтсақ, Пре-

зидент сайлауы, Парламент мәжілісі мен 

жергілікті мәслихат депутаттарының сай-

лауы  ткізілді. Осы жылғы жоспарда ауыл 

әкімдерінің сайлауы тұр», – деп алдағы 

үлкен жауапкершілікті талап ететін келелі 

мәселе ж нінде жастарды құлақтандырды. 

Сайлау құқығы Ата Заңымыз – Консти-

туциямен негізделген, жасы он сегізге 

толған азаматтардың сайлауға қатысуға, 

з таңдауларын жасауға құқылы екендігін 

құқықтық дәлелдермен түсіндірді.

Қазақстан Республикасындағы сайлау 

процесі үнемі дамып, жаңартылып келе 

жатқан маңызды сала болғандықтан, 

қатысушылардың саны к п және олардың 

саяси сауатты болуын талап етеді. Ол бо-

йынша елдің сайлау жүйесін толық ұғына 

білген, оған қатысудың әркім және ортақ 

мемлекет үшін маңыздылығын түсіне 

білген азамат  з Отанына қажет барлық 

жағдайлардың туындауына үлес қоса 

алмақ.


Осы мақсатта Қазақстан Респуб ликасы 

Орталық сайлау комиссиясы барлық  ңір-

лерде жастарға арнап құқықтық тәрбие, 

сайлау мәдениетін және электорал дық 

белсенділікті арттыруға арналған іс-

шаралар кешендерін жоспарлы түрде 

ткізуде. Жиында талқыланған мәселе де 

мемлекетті демократияландыру, жастарды 

сайлау науқанында  з таңдауларын ерікті 

түрде жасап, дауыс берулері, мемлекеттік 

институттарды құру үшін  з үлестерін 

Қазақстанның білім беру саласын да-

мы туға ықпал ету мақсатында жасалған 

келісім екі жақты тиімді бағыттағы ынты-

мақтастықты, дос тық қарым-қа тынасты 

орнатуға ықпал ет пек. Меморандумның 

басты мақсаты – зияткерлік мектебі 

үшін пе дагогикалық кадр ларды даярлау 

және қайта даярлау, олар дың кәсіби 

бі ліктіліктерін арттыруда ын тымақтас-

тыққа қол жеткізу. Бұл келісім ая сында 

сонымен қатар, біріккен жобалар мен 

бағдарламалар іске асырылатын болады.

Меморандумға  Қыздар  универ ситеті нің 

ректоры Динар Н кетаева мен «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» дербес білім 

беру ұйымының басқару шы директоры 

Нұрәлі Манапов қол қойды. «Бүгінгі күн 

универси тетіміз үшін тарихи жағдай», деп 

атап  ткен университет басшысы Динар 

Жүсіпәліқызы қол қою рәсімінде оқу 

орнының соңғы жетістіктерімен де б лісті: 

«Жуырда университетіміз қосдиплом-

ды білім беру бағдарламасы бойынша 

Лондон менеджменті және ғылымдар 

Академиясымен келісім-шарт жасады. 

Алдағы уақытта академиялық ұтқырлық 

бағытындағы мұндай шараларды к бейтетін 

боламыз.  йткені, мұндай келісім-шарттар 

Қыздар университетінің танымалдығын 

арттыру үшін  те қажет».

з тілшімізден

Қыздар университетінде өткен 

республи калық деңгейдегі «Ы.Алтын-

сарин – 2013» пәндік олимпиадасының 

«Да рынды жастар – болашақ кепілі» 

атты салтанатты жабылу рәсімінде  

университет пен Назарбаев Зияткерлік 

мектебі өзара ынтымақтастық 

жөніндегі меморандумға қол қойды.

23 мамыр күні Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде «Үркер» 

журналының 5 жылдығына арналған әдеби-тәрбиелік кездесу болып өтті. Мерейтойлық 

шараға Қыздар университетінің ректоры Динар Нөкетаева, «Қазақ газеттері» ЖШС бас 

директоры – редакторлар кеңесінің төрағасы Жұмабек Кенжалин, «Үркер» журналының бас 

редакторы Қуандық Түменбай, «Ана тілі» газетінің бас редакторы Самат Ыбырайым, «Эконо-

мика» газетінің бас редакторы Ақас Тәжуітов, «Мысль» журналының бас редакторы Сейдах-

мет Құттықадам, «Үркер» журналы бас редакторының орынбасары Жарас Сәрсек, сонымен 

қатар, оқу орынның «Жас ақындар» клубы, «Інжу-маржан», «Назқоңыр» әдеби үйірмелерінің 

мүшелері, университет оқытушылары мен студенттері қатысты.

азат ойлы жастарды қалыптастыруда «Үркер» 

секілді басылымдардың орны ұшан-теңіз. 

Біздің Қыздар университеті де осы ұлы мис-

сиямен жұмыс істеп келеді. Қазақ филология-

сы және әлем тілдері факультеті жанынан 

«Алашшыл жас» студентердің әдеби-к ркем 

журналын шығарып отырмыз. Универси-

тетте к птеген жастарды әдебиетке,  нерге 

тәрбиелейтін үйірмелеріміз жұмыс істейді. 

рбір факультетте ұлттық әдебиетіміз бен 

тарихымызға, рухани мәдениетімізге құштар 

жастар тәрбиелеп келеміз. Ертең олардың 

педагог ретінде осы ұлағатты істі одан әрі 

ұстаз болып жалғастыратынына кәміл сенім-

діміз», – деп атап  тті.

«Қазақ газеттері» ЖШС бас директоры – 

редакторлар кеңесінің т рағасы Жұмабек Кен-

жалин серіктестікке қарасты басылымдармен 

таныстырып, «Үркер» журналының тәуелсіз 

еліміздің ақпараттық кеңістігінде алатын орны 

жайында баяндап берді. «Үркер» журналы за-

манауи нарықтық талаптарға сәйкес, оның 

ішінде оқырмандардың сұранысына байла-

нысты 2009 жылдан бастап жаңа мазмұнда 

к пшіліктің к з қуанышына айнала бастады. 

Тақырып аясы бес жылда барынша кеңейді, 

таралымы  сті, қолдаушылары к бейді. 

Жылдан-жылға қанаты кеңейген бұл басылым 

жастар шығармашылығын оқырманға кеңінен 

насихаттау мақсатында ауқымды жұмыс істеп 

келе жатқан бірден-бір жастар журналы», – 

деді.

Кездесуде «Үркер» журналының бас редак-торы, белгілі жазушы, «Алаш» халықаралық 

әдеби сыйлығының иегері Қуандық Түменбай 

жи налғандарға басылым тарихынан мазмұн-

ды да мәнді баяндама жасап, жетістіктері-

мен б лісті. Жастардың рухани ортасын 

қалыптастыру игілігіне тоқталды.

Жалпы, шара екі сессия бойынша  тті. 

«Қазақ баспас зі тарихындағы «Үркер» 

журналының р лі» деген тақырыпта  ткен 

бірінші сессияда зиялы қауым  кілдері 

мен к рнекті қаламгерлер басылымның 

тарихына үңіліп, журнал р лін жүйелей 

талдаса, екінші «Қазіргі заманғы жастар 

әдебиеті хақында» атты сессиясында қазіргі 

заманғы жастар әдебиетінің мәселелері 

мен жас қаламгерлердің бет-алысы тура-

лы  з ойларымен б лісті. Кездесу бары-

сында университеттің «Алашшыл жас» 

журналының жас қаламгерлері, «Інжу-

маржан», «Назқоңыр» әдеби үйірмелері мен 

«Жас ақындар» клубының мүшелері «Қазақ 

газеттері» ЖШС ұжымын мерейтойларымен 

құттықтап, арнау  леңдерін оқып берді.

Қазіргі заманғы жастар әдебиеті хақында 

з пікірін білдірген «Үркер» журналы бас 

редакторының орынбасары Жарас Сәрсек: 

«Соңғы 10 жылда поэзияға келіп жатқан 

жастардың санында шек жоқ. Сондықтан тәубе 

дейік. Бұл қазіргі кезде ауылды жерлердегі 

әдебиетке деген дүбірдің басталғанын 

білдіреді.  дебиеттің заманы қайта айна-

лып келе жатыр. Осы орайда жастарға ай-

тарым, жас қаламгерлер к штен кеш қалып 

қоймаңдар», – деді.

Кездесу соңында Қыздар университе-

т і н і ң   ұ ж ы м ы   к е л г е н   қ о н а қ т а р ғ а   с ы й -

қ ұ р м е т   к р с е т і п ,   м е р е й т о й   и е л е р і н і ң 

иық    тарына  қазақы  салт  бойынша  шапан 

жапты.  з кезегінде Жұмабек Кенжалин 

бас  таған  қаламгерлер  тағылымды  кездесуді 

ұйымдастырған университет ұжымына ал-

ғасын білдіріп, оқу орнының басшысына  з 

тартуларын жасады.

Мерей ЛЕСХАН


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№3 (101)

31 мамыр


2013 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І К

Стратегиясында осындай келелі міндеттер 

қойылды. Сонымен қатар, елімізде  тетін 

«ЭКСПО-2017» к рмесі энергияның 

баламалы к здері мен «жасыл» эконо-

мика мәселелеріне арналғаны да әлем 

елдерінің қызығушылығын танытты. 

О с ы   ш а р а ғ а   э н е р г и я н ы ң   б а л а м а л ы 

к здерін ұсынып,  з үлесін қосу үшін 

Қыздар университеті де  з жұмыстарын 

бастап кетті. Профессор  .Ж.Жамалов 

Білім және ғылым министрлігі Ғылым 

комитетінің 2013-2015 жылдарға арналған 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының гранттық 

қаржыландыру байқауы бойынша «Авто-

номды тұтынушылар үшін микрогидроэ-

лектрстанцияларын зерттеу және жасау» 

атты жобасымен арнайы грант ұтып алды. 

Жоба қазіргі уақытта әлемді толғандырып 

отырған «жасыл экономика» тақырыбына 

арналған тың идеядан туындаған және 

алдағы уақытта «ЕХPО-2017» к рмесіне 

қатысуды мақсат етеді.

лем д і к мә с е ле ле р т а л қ ы л а н ғ а н 

фору ммен  т ұспа-т ұс  Астана да  ғы  лым 

са ласына үлкен даму беретін тағы бір 

шара  т т і. Ол – б ола ша қ т ы ң т ұ  ғ ы р -

лы идея  ларына қолдау к рсету мақ са-

тындағы Шетелдік инвесторлар кеңе сінің 

26  ж а л п ы  о т ы рысы.  Кеңе с т е  Қ а з а қ-

стандағы инвестициялық ахуалды одан 

әрі ж а қсар т у, ше т е л д і к и н в е с т орлар 

қ ызмет і н дег і қ а за қста н д ы қ қ а м т уд ы 

кеңейту, жаңа технологиялар трансфертін 

және қосымша құны жоғары  ндірістерді 

игеру мәселелері күн тәртібінде қаралды. 

Қазақстан үкіметі тарапынан да, инвес-

торлар жағынан да к птеген ұсыныстар 

талқыланған бұл жиында инновациялық-

технологиялық қабілеттілікті дамыту жол-

дары ұсынылды. Инновациялық жобалар-

ды жүзеге асыру үшін білікті мамандардың 

жетіспейтіндігі маңызды мәселелердің 

бірі. Қазақстанда қазір халықаралық 

деңгейде мойындалған инженерлік және 

техникалық кадрлар тапшы. Кадр дайындау 

мәселесін бизнеспен бірге атқару нәтижелі 

болмақ. Осы т ңіректе Елбасы шетелдік 

инвесторлардың демеуімен дүниеге келген 

һәм табысты қызмет етіп жатқан бірқатар 

білім беру жобаларын алға тартты. Айталық, 

«Тоталь» компаниясы құрылтайшылық 

етіп Қазақ стандық дәнекерлеу институтын 

құрған, онда осы саладағы оқыту орта-

лықтары халықаралық сертификаттау  дан 

теді. Ал «Теңізшевройл» Қазақстан-Бри-

тан техникалық университетінің қам-

қорлығында құрылған тұңғыш Қазақ-

стандық теңіз академиясына демеуші 

болған. «Мұндай тәжірибені білім берудің 

дуальды жүйесі аясында кеңінен таратсақ 

игі. Бұл үшін мемлекеттік білім беру 

мекемелерінің б лігін шетелдік инвестор-

лар мен отандық компаниялардың сенімді 

басқару консорциумына беру мәселесін 

қарастыруды ұсынамын», – деді Нұрсұлтан 

бішұлы.


Инновациялық жобаларды қолдап, 

мемлекет әлеуеті үшін жүзеге асыру білікті 

мамандардың ғана қолынан ке летіндігі 

анық. Бұл ретте Қазақстанның жоғары 

білім беретін оқу ордаларының мойынына 

үлкен жауапкершілік пен міндет жүктеліп 

отыр. Осы ретте Елбасы қазақстандық 

ғылыми әлеуетті жүзеге асыру мәселесіне де 

тоқталды. «Ғылым саласында жоғары оқу 

орындары басты р л атқарады. Егер 2010 

жылы ғылыми-техникалық бағдарламалар 

бойынша жобалар 33 пайызға ғана орын-

далса, қазіргі таңда ЖОО-ның 67 пайыз 

жоба лары мақұлданды. Сондықтан да біз 

осы оқу орын дарынан қолданбалы және 

ғылы ми-зерттеу б лімшелерін ашуды 

ұсына мыз», – деді Н. Назарбаев. 

Елбасы ұсынып отырған ғылыми-

зерттеу б лімшелері үшінші мың жыл-

дықтағы «Қазақстан – 2050» старатегиялық 

жоспарында  айқын дал ған  Қазақстанның 

дүниежү зіндегі дамыған 30 елдің қатарына 

кіруі идеясына үлкен септігін тигізбек. 

Бұл орталықтар білікті мамандар даяр-

лап, олардың соны ұсыныстарын жүзеге 

асыруға бастама болады. 

Осы жиында Елбасы жас ғалымдарға 

ерекше к ңіл б лінуі тиістігін, шетелден 

ғалым-таланттарды тартудың кешенді 

шараларын қамтуды, сондай-ақ бір кездері 

шетел асқан қазақстандық ғылым иелерін 

елге оралтудың жолдарын қарастыруды 

тапсырды. Бұл дегеніміз, дамыған Батыс 

мемлекеттері мен Шығыстағы Жапо ния, 

Сингапур, Малайзия сынды елдер дей 

Қазақстан да «ақыл-ой фабрикасына» 

ай налуы керек деген үлкен міндетке жол 

ашады. 


здерінің тың идеяларын шет мелекет-

терде жүзеге асырып жүрген ғалымдарды 

дардың мүшелері, түрлі корпорация мен 

кәсіпорындардың жетекшілері, сондай-ақ 

Эрвин Неермен, Джеймс Миррлис, Джон 

Нэш сынды Нобель сыйлығының лауреат-

тары келді. «Нобель отбасының мұрасы» 

атты панельдік сессия ұйымдастырылды. 

Қазақстан Республикасында жаңа техно-

логиялар мен инновацияны енгізу және 

оларды инвестициялау, қаржыландыру 

туралы, сонымен қатар, мұнай мұражайын, 

«Нобель отбасының мұрасы» атты қор мен 

«Нобель» Клубын құру жайлы мәселелер 

талқыланған жиын отандық ғылымның 

дамуына серпін бермек. Осы форумға ар-

найы шақырылған Нобель сыйлығының 

лауреаттары, ғылыми жаңалықтары адам-

зат игілігіне пайда келтірген ғалымдар 

еліміздің бірнеше аймағындағы жоғары 

оқу орындарының студенттеріне онлайн-

жүйеде ғылымның бүгінгі жетістіктері 

жайында дәріс оқыды.  рине, осындай 

үлкен жиындар ізденімпаз жастарға бағыт 

сілтеп, ой салары анық.

ІІІ индустриялық т ңкеріс «жасыл 

экономикадан» басталмақ. «Жасыл эко-

номиканы» дамытуды қолға алу – жаңа 

технологияны дамыту. Форум аясында 

«Жасыл»  ркениетке  ту негіздері» атты 

тақырыпқа арналған панельдік сессиясы 

ткізілді. Осыған дейін Рио-де-Жанейро 

саммитінде Елбасы ұсынған Жаһандық 

энерго-экологиялық стратегия туралы 

бастама және «Жасыл к пір» жоспары 

әлемдік қауымдастықтың қолдауына 

ие болғаны белгілі. Қазір де Қазақстан 

табиғаттың қазба байлықтарына, оның 

ішінде к мірсутегі кен орындарының 

к птігіне қарамастан, болашақта балама 

қуат к здерін дамытуды белсенді жүргізуге 

мүдделі болып отыр. «Қазақстан-2050» 

Қазақстанға тарту және елімізде білікті 

ма мандар даярлап, озық ойлы ғалымдар 

шы ғару үшін ынталандыру керектігін 

жеткізген Елбасы осы жолы елең еткізетін 

соны бастаманы жария етті. Алдағы уақыт-

та Президенттің шешімімен ғалымдарға 

«әл-Фараби» атындағы мемлекеттік сый-

лық тағайындалады. Бұл сыйлық жаңа 

идеяға, мазмұнды ғылыми зерттеулерге, 

инновацияға жол ашқан жеті аталым 

бойынша тапсырылмақ. Инновациялық 

дара жобаға к рсетілер қаржылық сыйа-

қ ы н ы ң   м л ш е р і   –   1 0 0   м ы ң   д о л л а р . 

Ғалымдардың жаңа жобаларының мем-

лекет назарында екендігіне ынта беретін 

әл-Фараби атындағы сыйлықтың маңызы 

те зор. Бұл теңдессіз жаңалықты жария 

еткенде Елбасы: «Біз ғылыми әлеуетті 

қажетті экономикалық міндеттерді ше-

шуге жұмсағанымыз ж н. Ал жобалардың 

тақырыбын таңдау үшін басты критерий 

экономиканың нақты секторынан келіп 

түсетін форсайт-зерттеулер мен тапсырыс-

тар болуы шарт. Инновацияға да сұраныс 

болуы керек. Шетелдік инвесторлар та-

рапынан зерттеулерге деген тапсырысты 

Қазақстанда орналастыруды қамтамасыз 

етуге тиіспіз», – деп атап  тті.

Сондай-ақ, Шетелдік инвесторлар 

кеңесінде Елбасы ұсынған әл-Фараби 

атындағы ынталандыру сыйлығының 

ү ш   ж е т і л і к   б а с т а м а с ы   д а   а й т ы л д ы . 

Инновациялық жобаларды ендіретін 

ғалымдар мемлекеттік қолдаудың ерекше 

басымдығына ие болады. Қазақстанға 

әлемдік танымал ең кемі 7 ғалымды тарту. 

Екіншіден, 7 қазақстандық компанияны 

жоғары технологиямен қамтамасыз ету. 

Үшіншіден, 7 инновациялық start-up 

құруды қолдау. Бұл – жаңа мыңжылдықта 

Қазақстанның алтын ғасырын орнату үшін 

жасалған батыл қадам деуге болады.

Ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н   ж ұ м ы с т а р д ы ң 

нәтижесінде біздің еліміз Бүкіләлемдік 

экономикалық форумның жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік индексінің рейтингі 

бойынша едәуір алға жылжи түсті. Соның 

нәтижесіндеҚазақстан Бразилия, Ма-

л а й з и я ,   Т ү р к и я ,   Р е с е й   Ф е д е р а ц и я -

сы және тағы басқа да елдермен қатар 

басқару тиімділігін және инновацияларды 

басшылыққа алатын озық елдердің тобына 

тті.  з тұғырын 21 баспалдаққа к теріп, 

бүкіл әлем бойынша 51-орынға ие болғаны 

осындай соны идеялы бастамалардың 

арқасында екені с зсіз.

Бүгінгі таңда кез келген тың идея 

инновациялық жобаларға жол ашатын 

болса, мемлекет оны  з тарапынан қолдап, 

дамытуға ниетті болса, еліміздегі білікті 

мамандардың еркін жұмыс жасауына зор 

мүмкіндік туып отыр. Бұған  з кезегінде 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті де қолынан келген бар 

мүмкіншілігін арнамақ.  лем бойынша 

тек қана қыздар білім алатын санаулы оқу 

орындарының қатарындағы университетте 

білім алып жатқан қарак з қыздарымыз бен 

ұстаздарға да Астанада  ткен шаралардағы 

бұл жаңалықтар ерекше әсер етіп отыр. 

Қасиетті қара шаңырақта Инновациялық 

ғылыми-зерттеулер орталығы құрылып, 

гуманитарлық-педагогикалық, ғылыми-

жаратылыстану, технологиялық бағыттағы 

ғалымдарымыздың күш-жігерін,болашақ 

мамандарды білім-ғылым-инновация 

үштігіне негіздеуге басымдық беріліп 

жатыр. Ғылым саласында инновациялық 

жобаларды дамыту үшін барлық жағдайлар 

жасалынуда. Білімді ғалымдар, білікті пе-

дагогтар еңбек ететін Қыздар университеті 

ш е т е л д і к   ж о ғ а р ы   о қ у   о р ы н д а р ы м е н 

түрлі келісім-шарттар жасап, сыртқы 

академиялық ұтқырлықты да  з деңгейінде 

дамытуда.

Жасыратыны жоқ, кез келген ғаламат 

жаңалық Қыздар университеті секілді 

білім ордалары дайындап шығаратын 

педагог арқылы дүниеге келеді. Сондай-

ақ, ол отбасындағы ана арқылы берілетін 

тәрбиемен де біте қайнасады. Ал әл-Фараби 

айтқан тәрбиесіз берілген білімнің қауіпті 

екенін бәріміз түйсінеміз. Бұл  з кезегінде 

ұ л т   т ә б и е ш і л е р і н   қ а л ы п т а с т ы р а т ы н 

Қыздар университетінің басты бренді 

болып саналады. Сондықтан, Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей баста-

масымен құрылып, жұмыс істеп жатқан, 

ғылымның дамуына зор серпін беретін 

Астанада  ткен бас қосуларда жүктелген 

міндеттерге, оның ішінде «ақыл-ой фабри-

касын» қалыптастыруға Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университеті де 

барынша атсалыспақ.Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2013
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
pdf -> Қазақ тарихының тамыры тереңде Мемлекеттік тілге жастар құрметі 2-бетте 6-бетте 7-бетте Асқақ
pdf -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
pdf -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

жүктеу 350.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет