Қарастырылып отырған мәселе бойынша дипломдық жұмыста бірқатар жұмыстаржүктеу 38.18 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.03.2017
өлшемі38.18 Kb.

637 

 

Қарастырылып  отырған  мәселе  бойынша  дипломдық  жұмыста  бірқатар  жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тренажер бірнеше кезеңнен тұрады: 

1.

 Тапсырмаларды шешуді үйрену; 

2.

 Тапсырмаларды шешу «жарысына» қатысу. 

Бала  ӛз  бағдарламалаудағы  қабілетін  тексеру  үшін  «Жарыс»  бӛліміне  барып, 

тапсырмаларды  орындауға  тырысады.  Егер  тапсырмаларды  шешу  қолынан  келмесе,  ол 

«Тапсырмаларды шешуді үйрену» бӛліміне ауысып, дағдылана алады. 

«Жарыс» бӛліміндегі тапсырмаларды шешуге бірнеше мүмкіндік беріледі, жауап беру 

мүмкіндіктері  таусылған  кезде  бағдарламадан  шығу  орындалып,  ӛз  нәтижелерін 

«Статистика» бӛлімінде қарай алады. 

Бұл  тренажер  сабақтан  тыс  уақытта  немесе  балалардың  ӛздігінен  олимпиадаға 

дайындалуға кең мүмкіндік беретініне күмән келтірмейді. 

Олимпиадаларға  қатысу  бұл  –  ӛмірінің  бірнеше  жылын  ӛз  мектебінің  не  елінің 

абыройын  қорғауға  және  болашақ  қызметіне  пайдалы  болатын  әр  түрлі  қабілеттіліктерін 

жетілдіруге  арнайтын  мүмкіндік.  Олимпиададан  ӛткен  адамның  ғылымға  қажеттілігі  жас 

студенттен  кем  болмайды.  Сондықтан  ғылыми  қызмет  абыройының  жоғарылауы  және  кең 

таралуы  мұғалімдердің,  университеттердің  және  ғылыми  бірлестіктердің  мақсаттардың  бірі 

болуы керек. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.

 

Концепция информатизации образования Республики Казахстан, Алматы, 2012; 2.

 

Ә.Қ.Бүркіт. Бағдарламалау тілдері. Электрондық кітап. Астана, 2009. 3.

 

Кирюхин  В.М.    Методические    рекомендации    по    организации    проведения    и  подготовки    к    участию    в  олимпиадах  по  информатике»  М.:БИНОМ.  Лаборатория 

знаний, 2011. 

4.

 

Ә.Қ.Бүркіт. Информатиканы оқыту әдістемесі. Электрондық кітап. Астана, 2007. 5.

 

Кирюхин  В.М.  Методика  проведения  и  подготовки  к  участию  в  олимпиадах  по  информатике.  Всероссийская  олимпиада  школьников.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория 

знаний, 2011. 

 

ӘОЖ 002(075.8) ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҦМЫС ДӘПТЕРІ МОДУЛЬДІК ОҚЫТУДЫҢ ЭЛЕМЕНТІ 

РЕТІНДЕ  

 

Канешова Шолпан Кайсаркызы 

Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық институты, Жаратылыстану - математика 

факультетінің 4 курс студенті, Қостанай, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – З.Ерсултанова  

 

Жалпы  білім  берудің  мақсаты  –  терең  білімнің,  кәсіби  дағдылардың  негізінде  еркін бағдарлай  білуге,  ӛзін  -  ӛзі  дамытуға  адамгершілік  тұрғысынан  жауапты  шешімдерді 

қабылдауға  қабілетті  жеке  тұлғаны  қалыптастыруға  негізделген,  яғни  ақпаратты 

технологияны терең меңгерген, жылдам ӛзгеріп жататын бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл 

тұлғаны  қалыптастыру.  Бәсекеге  қабілетті  болу  тікелей  білімге  байланысты.  Бұл 

проблемаларды  шешуде  жаңа  технологиялардың  атқаратын  орны  бӛлек.  Болашақта 

ӛркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу - 

бүгінгі  күннің  мақсаты.  Солардың  бірі  білім  беруді  интерактивтік  дидактикалық  оқу 

құралдарын жасау және қолдану. 

Жаңа  буын  электронды  оқыту  ресурстары  оқыту  құралдырының  кеңінен 

құрастырылып жасалған түрлеріне ие.  638 

 

Модульдік оқыту – жеке тұлғаны дамытуға бағытталған технология. Бұл технология арқылы  оқушы  ӛзін  жан-жақты  дамытып,  сынай  алады.  Модульдік  оқытуды  ендіріп,  ары 

қарай  дамыту  үшін  дәстүрлі  педагогикалық  технологиялармен  бірлесе  қарқынды  жұмыс 

істей алатын электронды білім беретін ресурстарды жасап шығаруды қажет етеді. Осындай 

электронды білім беретін оқу құралдары арқасында оқытудың нәтижелілігі жоғары болмақ.  

Модульдік  оқыту  негізінде  заманауи  білім  беретін  құрал  болып  электронды  кітап 

және электронды жұмыс дәптері болып табылады.  

Электронды  жұмыс    дәптер  ӛз  кезегінде  модульдік  оқытудың  негізгі  тетігі  ретінде 

қарастырылады.  Себебі  электронды  жұмыс  дәптері  сабақта  ӛздік  жұмыс,  түсінбеген 

тақырыпты  тереңірек  меңгеру,  ӛткен  тақырыпты  бекіту  құралы  ретінде  теңдесі  жоқ  дүние. 

Қолданудың нәтижелілігі берілген оқыту ақпаратының ғылыми деңгейіне және қолданатын 

оқыту әдісіне байланысты болады. 

Электронды жұмыс дәптерін құрастыру кезеңдері: 

Дереккӛздерді таңдау  

Мазмұнын және ұғымдар тізімін құрау 

Тараулар бойынша мәтіндерді реттеп жӛндеу 

Гипермәтінді электронды күйде жасап шығару 

Компьютерлік қамтуды жасап шығару  

Мәліметтерді визуалдауға дайындау 

Мәліметтерді визуалдау 

Электронды  дәптер  келесі  міндеттерді  атқарады:  оқыту-ақпараттық,  танымдық, 

дамытушылық,бақылау, кері байланыс және ынталандырушы. 

Сіздердің  назарларыңызға  «Жаратылыстану  –  математика  бағытында»  оқытылатын 

сыныптарға  арналған  информатика  пәнінен  электронды  дәптер  ұсынылып  отыр. 

Бағдарламаны  құру  барысында  Borland  Delphi7,  Adobe  Dreamweaver,  VeralTest  Express 

бағдарламалары кӛмегімен жазылды.  

 

 Сурет-1. Электронды дәптердің басты беті 

 

Электронды  дәптерде  бақылау  тапсырмалар  және  тест  арқылы  жүргізілетіндіктен оқытылып отырған сабақ жақсы игерілетіне кепіл бола алады. (сурет -  2,3) 

 


639 

 

 Сурет-2. Тестілеу беті(үзінді). 

 

  

 

Сурет-3. ЭЖД бағдарламасынан(үзінді).  

Электронды дәптерді сабақта жеке де, топтық та форматта қолдануға ыңғайлы.  

Осы  электронды  ресурсты  келесі  дидактикалық  бағдар  ретінде  қарастыруға  болады: 

ӛз  бетімен  оқу;  компьютер  мүмкіндіктерін  жақсы  оқулықпен  қатар  қолдана  білу;  оқыту 

процесін жекешелендіру. 

Оқыту процесінде электронды дәптері қолдану сабақты дәстүрлі әдіс-тәсілдерден гӛрі 

меңгеруде 30% тиімдірек.  

Электронды дәптерді  қолдану сабақты түсіндіруде ақпараттылықты және тиімділікті 640 

 

айқын жоғарлатады, баяндап тұрған тақырыптың динамизмін және айқындылық кӛрсеткішін кӛтереді, оқушының сабақта жалығуына жол бермей, оқуға ынталандырады.  

Электронды  дәптерді  жүйелі  жұмыс  істеу  жүйелілік  және  қорытындылай  білу  ,  ӛз 

кӛзқарасын  дәлелдей  дағдысына  икемдейді.  Осының  негізінде  мынандай  қорытындыға 

келуге болады, заманауи білім беру жүйесіне сай, дәстүрлі оқыту әдістерінен ӛзгешіліктерді 

назарға ала отырып,  жан-жақты тұлғаны дайындау үшін электронды жұмыс дәптерін жүйелі 

пайдалану қажеттілігі туындап тұр.  

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.

 Рабиновича  П.Д.,  Баграмяна  Э.Р.  Практикум  по  интерактивным  технологиям. 

БИНОМ. «Лаборатория знаний», 2007. – 700с 

2.

 

ГОСТ  РК  «Информационная  технология.  Электронное  издание».  Электронное учебное издание. 2005  

3.

 Башмаков  И.А.  Разработка  компьютерных  учебников  и  обучающих  систем.  –  М.: 

Информационно-издательский дом ―Филин‖, 2003. 

 

 

ӘОЖ 37. 016. 02:004 (574) КӘСІПТІК ЖӘНЕ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП СЫНЫПТАН ТЫС ЖҦМЫСТАРДЫ 

ҦЙЫМДАСТЫРУ  

 

Мағзҧм Жамалтай 

Л.Н. Гумилев aтындaғы Еуразия ұлттық университеті, ақпaрaттық технологиялaр 

фaкультетінің 1-курс мaгистрaнты, Aстaнa, Қaзaқстaн 

Тҧлымшақова Гҥлнҧр Қанатқызы 

І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Информатика және ИОӘ кафедрасының аға оқытушысы

педагогика ғылымдарының магистрі, Талдықорған, Қaзaқстaн 

Байғожанова Мӛлдір Әлібиқызы  

ҚазҰӚУ колледжі «Бейнелеу ӛнері» ПЦК оқытушысы, Aстaнa, Қaзaқстaн 

Ғылыми жетекшісі – Байғожанова Д.С. 

 

Қазіргі  қоғамды  ақпараттандыру  жағдайында  оқушының  жеке  тұлғалығын қарастырып,  ақпараттық  қоғамда  ӛмір  сүруіне,  сонымен  қатар,  оның  ақпарат  ағымында 

дұрыс бағдар жасап, тиімді шешім табуына қажет жаңа ақпараттық технологияларды таңдап 

алу және оларды қолдану қабілеттілігін қалыптастырудың маңызы зор.  

Қоғамда  болып  жатқан  әлеуметтік  демократиялық  ӛзгерістерге  сәйкес  компьютерлік 

техника  мен  ақпараттық  технологиялардың  қарқынды  даму  салдарынан  кәсіптік  және  орта 

білім  беру  жүйесіне  қойылатын  талаптар  күн  сайын  ұлғаюда.  Бүгінгі  ақпараттық  қоғамда 

ӛмір  сүруге  лайық,  жан-жақты  дамыған  жеке  тұлғаны  қалыптастыру  үшін  мектепте 

оқытылатын  пәндер  бойынша  оқушының  шығармашылық  қабілетін  дамытатын  әртүрлі 

сабақтан тыс жұмыстар ұйымдастыру қажет екені белгілі.  

Сол  себепті,  кәсіптік  және  орта  білім  беру  жүйесіндеөзекті  мәселелердің  бірі  – 

сыныптан  тыс  жұмыстарды  ұйымдастыру  болып  табылады.  Олай  дейтін  себебіміз: 

оқушылардың  шығармашылық  қызметінің  дамуы  кӛбінесе  сыныптан  тыс  жұмыстар 

барысында  жүзеге  асады.  Оқыту  барысындағы  оқушылардың  танымдық  белсенділігі  мен 

ізденімпаздық  шығармашылығын,  оны  арнайы  басқарудың  маңыздылығын,  кезінде  ғұлама 

ғалым Сократ та атап кӛрсеткен болатын. 

ХХІ  ғасыр  ақпарат  ғасыры  болғандықтан  кәсіби  және  орта  білім  беру 

жүйесіндесыныптан  тыс  жұмыстарды  ұйымдастыруды  жаңа  ақпараттық  технологияның 

барлық  мүмкіндіктерін  пайдаланып  жүзеге  асырған  дұрыс.  Мұнда  кәсіби  және  орта  білім 
жүктеу 38.18 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет