Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9жүктеу 148.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.05.2017
өлшемі148.82 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

 

 

 

 

БЕКІТЕМІН               РТжБФ деканы ___________________Ұ.Ы.Медеуов 

«27»  маусым 2016 ж.   

 

 

  

Пәннің силлабусы YTMSt 2212 - Ықтималдық теориясы және математикалық статистика  

5В070200 -Автоматтандыру және басқару мамандығы  

 

 

 Курс 

Семестр Кредиттер саны    

ECTS–гі барлық кредиттер                            Барлық сағат саны 

Соның ішінде   

90 

Дәрістер 15  

Машықтану сабағы 

Зертханалық сабағы 

8  


15  

СӨЖ 


52    

Соның ішінде  СОӨЖ 

15  

ЕГЖ   


Емтихан 


 

 

  

 

                                                Алматы,  2016  

 

 Силлабусты 

5В070200 

«Автоматтандыру 

және 


басқару» 

мамандығының  жұмыстық  оқу  жоспарының  негізінде  құрастырған:  

Искакова А.К., доцент. 

 

Силлабус «Жоғары 

математика» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды.  8 маусым 2016 ж,  хаттама №9. 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

 

Силлабус  радиотехника  және  байланыс  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясымен қаралып мақұлданған  (27 маусым   2016 ж, хаттама  № 4.) 

 

 

 

1 Оқытушылар: 

№ 

Мұғалімдер тізімі Қызметі 

каб 


тел 

Email 


Искакова Акжолтай Курмантаевна  Доцент 

Б

2

28

 

2 9

2

 99

 7

1 

v

m@ai

p

et.

kz

 Нурпеисов Сатыбалды 

Арыстанович 

Доцент 


 

 2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Жылу  энергетика 

факультеттің  деканаты  (Б  227)  және  Жоғары  математика  кафедрасының  (Б 

228) ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  –  арнайы  пәндердің  тарауларын    өзіндік  оқып-үйрену 

үшін  Ықтималдық  теориясы  және  математикалық  статистиканың  негізгі 

ұғымдарымен таныстыру, есептеу әдiстерiн, сипаттамаларын меңгеру 

3.2 Пәннің мәселесі - математиканы оқып, үйрену және болашақта ғылыми-

зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  үшін  логикалық  ойлау  мен  математикалық 

мәдениетті  дамыту;  математикалық  әдістер  мен  математикалық  пәндерді 

меңгеруге дайындау.  

3.3

 

Пәнді сипаттау 

“Ықтималдық  теориясы  және  математикалық  статистика”    курсының 

бағдарламасы  КЕАҚ  АЭжБУ    5В070200  «Автоматтандыру  және  басқару» 

мамандығына  арналған  оқу  жоспары  негізінде  модулдер  түрінде  (пәннің 

тараулары) 

жасалды.  5В070200  «Автоматтандыру 

және 

басқару»  мамандығының  барлық  студенттері  оқу  жоспарындағы  жалпы  кредиттер 

санына  сай  2  модуль  оқиды.  Әрбір  модульдің    мазмұны  мен  көлемі 

студенттердің  жас  ерекшелігін  және  аттестация  графигін  ескере  отырып 

жасалды. Мазмұн реті пән аралық байланысты сақтайды. 

Пәнді зерделеу нәтижесінде студенттің   

Ықтималдық  теориясы  және  математикалық  статистиканың  негізгі  

ережелері,  кездейсоқ  шамалардың  үлестірім  заңдары  туралы,  бас  жиынның 

және таңдаманың сандық сипаттамалары, нүктелік бағалаулар, интервалдық 

бағалаулар туралы түсінігі болуы тиіс;

 

- кездейсоқ шамалардың негізгі үлестірім заңдарын және сандық 

сипаттамаларын; 

-  ақпаратты  өңдеу  әдістері,  оларды  жүйелендіру  және  статистикалық 

берілімдерді талдау әдістерін 

білуі тиіс; 

- математикалық модель құру;  

-  қолданбалы  есептерді  шешу  үшін  қазіргі  заманғы    компьютерлік 

бағдарламаларда аналитикалық және сандық әдістерді қолдану;   

 

-  үлестірімнің  белгісіз  параметрлерін  кездейсоқ  шамалардың  үлестірім бағасы арқылы анықтау; 

- басқару процесстерінде таңдама статистикалық берілімдер бойынша сандық 

сипаттамаларын табу 

ептілігі болуы тиіс; 

- үлестірім заңы бойынша статистикалық берілімдер талдау 

-  жүргізілген      статистикалық  талдау  негізінде  машықтану  ұсыныстарын 

беру  дағдылары болуы тиіс. 

 

3.4 Пәннің пререквизиттері: Жоғары математика  

 

3.5  Пәннің  постреквизиттері:  Мәліметтер  қорларын  басқару  жүйесі, 

Мәліметтер  қорларын  жобалау,  Басқару  объектілерді  модельдеу  және 

идентификациялау, 

Басқару 

жүйелерінің 

объектілерін 

модельдеу, 

Метрология,  стандарттау,  сертификаттау  және  сапаны  басқару,  Метрология 

және өлшеулер.  

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық 

тақыр


ып 

№ 

ДӘРІС ТАҚЫРЫБЫ 

әдебиет 

 Модуль 1. Ықтималдықтар теориясыэлементтері. 

Ықтималдықтар теориясының алғашқы ұғымдары.  

Ықтималдықтар 

теориясы 

пәні. 

Комбинаторика элементтері.  Элементар  оқиғалар  кеңістігі.  Оқиғалар 

алгебрасы.  Ықтималдықтың  классикалық  анықтамасы, 

статистикалық  және  геометриялық  ықтималдық.  

Ықтималдықтың қасиеттері.  (2 сағат) 

[1-3,7] 

Ықтималдықтардықтардың негізгі 

теоремалары. 

Ықтималдықтарды  көбейту  және  қосу  теоремалары. 

Шартты  ықтималдық.Толық  ықтималдық  формуласы. 

Байес 

формуласы. Тәжірибелердің 

қайталануы. 

Бернулли  формуласы.  Муавр-Лапластың  локальдық 

және интегралдық теоремалары. Пуассон теоремасы. (2 

сағат) 

[1-3,7]


 

Кездейсоқ  шамалар.  Кездейсоқ  шамалар  жайында түсінік.  Дискретті  кездейсоқ  шамалар.  Дискретті 

кездейсоқ  шамалардың  сандық  сипаттамалары  және 

олардың қасиеттері. (2 сағат) 

[1-3,7]


 

Үзіліссіз  кездейсоқ  шамалар.  Кездейсоқ  шаманың үлестірім 

функциясы 

және 

ықтималдықтардың үлестірімінің тығыздығы. Үзіліссіз кездейсоқ шаманың 

сандық сипаттамалары.  (2 сағат) 

[1-3,7]

 


 

 Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. Бірқалыпты 

үлестірім 

заңдылығы. 

Көрсеткіштік 

үлестірім 

заңдылығы. Қалыпты үлестірім заңдылығы. (2 сағат) 

[1-3,7]

 Модуль 2  

Математикалық 

статистика 

элементтері. 

Математикалық  статистика  пәні,  негізгі  ұғымдары. 

Эмпирикалық  үлестірім  функциясы.  Полигон  және 

гистограмма.  Бас  жиынның  және  таңдаманың  сандық 

сипаттамалары.  (2 сағат) 

[1-3,7]

 Нүктелік 

бағалаулар. 

Интервалдық 

бағалаулар. 

Сенімділік интервалдары. (2 сағат) 

[1-3,7]


 

Моменттер  әдісі.  Ең  көп  шындыққа  сыятын  әдіс  (1 сағат) 

[1-3,7]


 

 

4.2  Машықтану дайындық  

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері 

№ 

 тақырып 

 

әдеб № 

 Mathcad-та э

лементар математиканың, сызықты және 

векторлық алгебраның есептерін шешу. 

(4 сағат) Mathcad-та математикалық  талдау есептерін шешу. (3 

сағат) 


Mathcad-та ықтималдық теориясының есептерін шешуде 

қолдану. (4 сағат) Mathcad-та математикалық статистиканың есептерін 

шешуде қолдану. (4 сағат)  

4.2.2 Машықтану сабақтардың тақырыптары 

Тақырып


 

№ 

Тақырыптар Әдебиет

ке 


нұсқау 1 модуль. Ықтималдықтар теориясының пәні. Үзілісті және 

үзіліссіз 

кездейсоқ 

шамалар. 

Негізгі 

үлестірімдер 

Ықтималдықтар  теориясының  пәні.  Комбинато-

риканың 

элементтері. 

Оқиғалар 

алгебрасы. 

Ықтималдықтың 

классикалық, 

статистикалық, 

геометриялық  анықтамасы.  Шартты  ықтималдық. 

Ықтималдықтарды  қосу  және  көбейту  теоремалары. 

Толық  ықтималдық  формуласы.  Байес  формуласы. 

4-5 


 

 

Тәжірибелердің  қайталануы.  Бернулли  формуласы. Муавр-Лапластың  локальдық  және  интегралдық 

теоремалары. Пуассон теоремасы. (2 сағат) 

Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ  шаманың  үлестірім  кестесі.  Үлестірім 

функциясы.  Үзіліссіз  кездейсоқ  шаманың  үлестірім 

ықтималдық  тығыздығы.  Кездейсоқ  шамалардың 

сандық 


сипаттамалары: 

математикалық 

күтімі, 

дисперсиясы. (2 сағат) 

4-5

 Кездейсоқ 

шамалардың 

негізгі 

үлестірім 

заңдылықтары:  Пуассондық,  биномдық,  бірқалыпты, 

көрсеткіштік, қалыпты. (2 сағат) 

4-6

 

модуль.  Математикалық  статистика  пәні. 

Таңдамалық тәсіл. Сызықтық корреляция 

Математикалық  статистика  пәні.  Бас  және  таңдама 

жиынтық.  Полигон  және  гистрограмма.  Үлестірім 

параметрлерін  статистикалық  бағалау.  Ығыспаған, 

толымды 

бағалаулар. 

Үлестірім 

параметрлерін 

нүктелік  және  интервалдық  бағалау.  Сенімділік 

интервалы, ықтималдығы. (2 сағат) 

4-6

 

 4.3   Есептеу-сызба жұмыстарының тізімі: 

 

ЕСЖ  №  1.  Типтік  үлестірімдер.  Орындалуы  [5]  әдістемелік  нұсқамаға 

сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бірінші  аптасында  беріледі, 

жетінші аптада тапсырылады. 

ЕСЖ  №  2.  Математикалық  статистика.  Орындалуы  [6]  әдістемелік 

нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  жетінші  аптасында 

беріледі, он бесінші аптада тапсырылады. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары  

4.4.1 Лапластың локальдық және интегралдық теоремалары. 

4.4.2 Кездейсоқ шамалардың негізгі үлестірім заңдылықтары. 

4.4.3 Таңдаманың статистикалық үлестірімі. 

4.4.4 Үлестірім параметрлерін нүктелік бағалау. 

4.4.5 Үлестірім параметрлерінің интервалдық бағалары.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары. 

Әрбір студент өз нұсқасын орындау керек. 

 

5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 1) 

1-5. Кез келген ретпен алынған 600 өнімдердің 15 сапасыз. Партиядағы 

сапасыз өнімдердің жиілігін табу керек. 


 

 

2. Қорапта 7 ақ және 4 қара шарлар бар. Қораптан кез келген ретпен алынған үш шардың үшеуі де ақ болу ықтималдығын табу керек. 

3-5. Келесі есептерді шығару үшін  қолайлы  формуланы және оның атауын 

жазу керек. 

 

  
  

   


    

1

22

1

11

,

)!

)

)/

/

/)

/

)x

x

k

k

p

E

e

m

m

p

D

q

p

C

m

p

C

B

A

p

B

p

B

A

p

B

p

A

B

p

B

B

A

p

B

p

A

p

A

n

m

n

m

n

m

m

n

n

n

i

i

i

i

i

i

n

i

i

i

 

3. Екі аңшы нысанаға бір мезгілде оқ атты. 1-ші аңшының тигізуі 0,7,  2-ші 

үшін 0,8. Бірінші оқ атылғаннан кейін нысанаға бір ғана оқ тиген. Бірінші 

аңшының тигізе алмау оқиғасының ықтималдығын табу керек. 

 4. Жанұяда 5 бала бар. Ер бала мен қыз баланың дүниеге келу 

ықтималдықтары бірдей десек, жанұяда кем дегенде 2 е бала болу 

ықтималдығы қандай? 5. Ойын сүйегін 200 рет лақтырғанда бес ұпайы 150 мен 180 аралығына түсу 

ықтималдығы қандай? 

 

6-10 Кездейсоқ шама үлестірім заңымен берілген. Табу керек: 6) Үлестірім 

функциясын; 7) Математикалық үмітін; 8) Дисперсиясын; 9) Модасын; 10)  

(1, 5) интервалына түсу ықтималдығын; 11) Үлестірім көпмүшелігін салу 

керек.    

6-11 Кездейсоқ шама үлестірім функциясымен берілген  

 


6,

1

63

,

5.

0

31

,

2,

0

0,

0

xx

x

x

x

F

 

Табу керек: 6.Үлестірім қатарын. 

7. Математикалық  үмітін. 

8. Модасын. 

9. Дисперсиясын. 

10. (-1,2) интервалына түсу ықтималдығын. 

11. Үлестірім көпмүшесін салу керек. 

 

 

 12-16. 

 кездейсоқ шамасы  

),

(

x

при

,

x

)

,

(

x

при

,

x

f

3

09

2

30

0

  үлестірім тығыздығымен берілген.  

Табу керек: 

12. Үлестірім функциясын  

13. Математикалық  үмітін. 

14. Дисперсиясын. 


 

 

15. (0,2) интервалына түсу ықтималдығын. 16. Үлестірім функциясының графигін салу керек. 

 

 5.2 Екінші аралық бақылау үлгісі (АБ 2) 

1-3. Х кездейсоқ шамасы [0, 7] аралығында бірқалыпты үлестірілген. 

Табу керек: 1. Үлестірім тығыздығын.  

2. Математикалық үмітін.  

3. (-1,4)  аралығына түсу ықтималдығын 

4-5. Көрсеткіштік үлестірім тығыздығы: 

3

0,

0( )

3

,0

x

x

f x

e

x 
Табу керек: 4. Үлестірім функциясын.  

5. Орта квадраттық ауытқуын 

6-7. Қалыпты үлестірілген кездейсоқ шаманың үлестірім  тығыздығы 



8

)1

(

exp2

2

1)

(

2x

x

f

. Табу керек: 6. Дисперсиясын.  7. Үлестірім функциясын. 

8. Радиолампаның мүлтіксіз жұмыс істеу уақыты кездейсоқ шама болсын. Ол 

параметрі 

0,02


 болатын көрсеткіштік заңмен үлестірілген. Телевизордың 100 сағат жұмыс істеу ықтималдығын табу керек. 

Жиіліктің статистикалық қатары 

берілген 

i

x

 

i

n

 

 

Табу керек: 9. Таңдама көлемін. 10. Эмпирикалық үлестірім функциясын. 11. 

Жиілік полигонын.  

12. Таңдама ортасын. 13. Таңдама дисперсиясын. 14. Түзетілген таңдама 

дисперсиясын.  

15. Түзетілген таңдама орта квадраттық ауытқуын   

16. Егер 

25

;19

;

4

n

x

в

 болғанда мат. үміт 0,95 сенімділікпен берілген қалыпты үлестірілген кездейсоқ шаманың сенімділік интервалын табу керек. 

 

5.3 Емтихан сұрақтары 

1.

 

Ықтималдықтар  теориясы  пәні.  Кездейсоқ  оқиғалар,  жиілік. Ықтималдықдың геометрикалық және статистикалық анықтамалары 

2.

 Қарапайым  оқиғалар  кеңістігі.  Оқиғалар  алгебрасы.  Ықтималдықтың 

классикалық анықтамасы. 

3.

 

Ықтималдықтарды қосу 

және 


көбейту 

теоремасы. 

Шартты 

ықтималдық. Тәулді және тәуелсіз оқиғалар. 4.

 

Толық ықтималдық формуласы. Байес формуласы. 5.

 

Тәуелсіз сынақтар тізбегі. Бернулли формуласы.  

 

6. 

Лапластың  локальдық  және  интегралдық  теоремалар.  Лаплас 

функциясы. Пуассон формуласы. 

7.

 Дискретті  және  үздіксіз  кездейсоқ  шамалар.  Дискретті  кездейсоқ 

шаманың үлестірілім заңы. Биномдық және Пуассон үлестірілімі 

8.

 

Үлестірілімнің интегральдық функциясы, қасиеттері, графигі. 9.

 

Үлестірілімнің дифференциальдық 

функциясы 

(үлестірілім 

тығыздығы), қасиеттері 

10.

 

Кездесоқ  шаманың  сандық  сипататамалары.  Дискретті  және  үздіксіз кездейсоқ шамалардың математикалық күтімі 

11.


 

Дискретті  және  үздіксіз  кездейсоқ  шамалардың  дисперсиясы  және 

ортаквадраттық ауытқуы 

12.


 

Бірқалыпты және көрсеткіштік үлестірілім, сенімділік функциясы. 

13.

 

Қалыпты үлестірілім (кездейсоқ шама мәндерінің белгілі бір аралыққа түсу  ықтималдығы,  Лаплас  функциясы,  үлестірілім  функциясы,    үш 

сигьма ережесі) 

14.

 

Математикалық  статистика  пәні.  Бас  жиынтық.  Таңдама  тәсіл. Статистикалық қатар. Вариациялық қатар.  

15.


 

Үлестірілімнің эмпирикалық функциясы., полигон  және гисстограмма. 

16.

 

Үлестірілімнің  белгісіз  параметрлерін  анықтау  (таңдама  орташасы, таңдама және түзетілген таңдама дисперсиясы) 

17.


 

Үлестірілім  параметрлерінің  нүктелік  және  интервалдық  бағамдары. 

Бағам дәлдігі мен сенімділігі.  

18.


 

Сенімділік  аралығы.  Қалыпты  үлестірілген  КШ    белгілі

-мен 


математикалық күтімі үшін сенімділік аралығы. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

   


  1 – кесте 

Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


 

 1,0 

50-54 


0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы (орта арифметикалық мән) 

 

Параметрлер  Зертханалық 

жұмыстары жоқ пәндер 

үшін коэффициент 

салмағы  

Зертханалық 

жұмыстары бар 

пәндер үшін 

коэффициент салмағы 

Есептік-сызба  жұмыстың 

машықтану 

бөлімін 

тексеру және қорғау 

0,4 

0,3 


Есептік-сызба  жұмыстың 

теориялық бөлімін қорғау 

0,4 

0,3 


Аудиториялық сабақтарға 

қатысуы 


0,2 

0,1 


Зертханалық 

жұмыстардың орындалуы 

– 

0,3 


Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа бағасы (Ор) 

1,0 


1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор.

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

  

 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3

  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар 

 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS


 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1 тең болады.  

 

 7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-  ЕСЖ    пән  бойынша  тапсырмаларды  орындау  кестесінде  көрсетілген 

мерзімде өткізу; 

- кітапханада және үйде өз бетімен оқу.   

 

8 Академиалық этикалардың нормасы: тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

 Әдебиеттер тізімі 

1.

 Жаңбырбаев  Б.С.  Ықтималдықтар  теориясы  және  математикалық 

статистика элементтері. Алматы. 2006 – 184 бет. 

2.

 

Қазешев А. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.  – Алматы, 2011. 

3.

 Мұстахишев  К.М.,  Ералиев  С.Е.,  Атабай  Б.Ж.  Математика  (толық  курс). 

Алматы,   2009. 358 бет.  

4.

 

Қазешев  А.  Ықтималдықтар  теориясы  және  математикалық  статистика: Есептер жинағы. – Алматы, 2005. 

5.

 Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Ықтималдықтар  теориясы  және 

математикалық  статистика.  5В070400  –  Есептеу  техникасы  және 

бағдарламалық  қамтамасыз  ету,      5В070300  –  Ақпараттар  жүйесі 

мамандығы  бойынша    оқитын  студенттер  үшін.  1-бөлім.    -  Алматы: 

АЭжБу, 2011.-  30 б. 

6.

 Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Ықтималдықтар  теориясы  және 

математикалық  статистика.  5В070400  –  Есептеу  техникасы  және 

бағдарламалық  қамтамасыз  ету,      5В070300  –  Ақпараттар  жүйесі 

мамандығы  бойынша    оқитын  студенттер  үшін.  2-бөлім.    -  Алматы: 

АЭжБу, 2011.-  27 б. 

7.

 Искакова  А.К.,  Отарова  А.Г.  Ықтималдықтар  теориясы  және 

математикалық  статистика.  5В070200  –  Автоматтандыру  және    басқару 

мамандығының  студенттері  үшін  дәрістер  жинағы.    -  Алматы:  АЭжБУ, 

2015.-  33 б.  

 

8.  Астраханцева  Л.Н.,  Жуматаева  С.А.,  Нурпеисов  С.А.    Ықтималдықтар теориясы  және  математикалық  статистика.  5В070200  –  Автоматтандыру 

және  басқару мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған  әдістемелік нұсқаулар  –  Алматы:  АЭжБУ,  2014.- 61 

с. 

Каталог: student -> sillabus -> vm kz
vm kz -> Mat 1201 Математика (1 семестр)
vm kz -> Құрастырған: Байсалова М. Ж., доцент
vm kz -> YTzhms 3217 Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
vm kz -> Доцент Масанова А. Ж., доцент Дүйсек А. К
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Бағдарламасы негізінде құрастырған: Байсалова М. Ж., доцент. Силлабус «Жоғары математика»
vm kz -> Mat 1201 «Математика» пәні бойынша

жүктеу 148.82 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет