Қарағандылық ғалымдар металл бұйымдарыжүктеу 299.25 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата12.02.2017
өлшемі299.25 Kb.
  1   2   3   4

Қарағандылық ғалымдар металл бұйымдары

өндірісін жетілдіру тәсілін ойлап тапты. Мамандар

бұл жоба жалпақ металдың төзімділігін арттырып,

экономикалық тұрғыдан тиімді болатынына кепіл-

дік берген. Жоба авторлары өндірісте ас си ме т -

риялық икемдеу технологиясын енгізуді ұсы нып

отыр. Ғалымдардың айтуынша, жаңа технология

металдың созылып-икемделуін арттырады. Нәти -

жесінде өндірісте ақаулар кездеспейтін болады.

Бұл жоба патенттелген. Ал, тәжіри белік-өндірістік

сынақ «АрселорМиттал Теміртау» метал лур гия -

лық комбинатында өтеді. 

Қызылордалықтар үйінен шықпай-ақ дә -

рі гердің қабылдауына жазылып, маман дар -

дың пайдалы кеңес-мағлұматына жүгіне

алады. Онлайн қызмет түрі emdeu.kz инно -

ва циялық жобасы аясында жүзеге асып

отыр. Медициналық портал тәулік бойы және

аптасына 7 күн тұрғындарға қолжетім 

ді.


Сайттың ұтқыр тұсы емханаларда ұзын-

сонар кезек болмайды. Әрбір емделуші қа -

жетті маманның немесе аумақтық дәрігер дің

қабылдауына ғаламтор арқылы жазылып,

келісілген уақытта жүгінеді. 

Шиелi ауданыныѓ ћоѕамдыћ-саяси газетi

Газет 1939 жылдыѓ 19-наурызынан бастап шыѕып келедi 

Ì à ð æ à í û   Ñ û ð ä û ң   –   Ø è å ë і

№15 (8366) 24 ақпан, сәрсенбі, 2016 жыл 

osken_onir@mail.ru

ТЕРЕҢ БІЛІМ –

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ

ТІРЕГІ,


АҚЫЛ-ОЙ –

АЗА МАТТЫҒЫ МЫЗДЫҢ

АЛДАСПАНЫ.

Н.НАЗАРБАЕВ.

ЕЛ ІШІНДЕ

ЕЛ ІШІНДЕ

ӨМІР СҮРУГЕ

ҚОЛАЙЛЫ ЕЛДЕРДІҢ

ОНДЫҒЫ

G O B a n k i n g R a t e s

халықаралық агенттігі өмір сүру

үшін ең арзан елдердің тізімін

құрастырды. Біздің елімізге бұл

рейтингтегі 5-ші орын бұйырды.

«Бесінші орын, Қазақстан.

Ресей және Қытаймен шекара-

лас. Мұнай, көмір, темір кені

сияқты елдің табиғи ресурс 

-

тары ның арқасында экономи-касы дамып келеді.  Азық-түлік

және тұтынушылық тауар 

лар -

дың құны рейтингтегі өзгеелдердің көпшілігімен салыс 

-

тырғанда төмендеу», – делінгенматериалда.

Төртінші орын. Сауд Арабия -

сы. Үшінші орын, Косово. Екін ші

орын, Үндістан. Рейтингтің көш

басында Оңтүстік Африка Рес-

публикасы тұр. Жұмыс істейтін

және зейнетке шыққандар үшін

ең арзан ел. Ең соңғы, 50-ші

орынды агенттік Белоруссияға

берді. Украина 24-орында бол -

са, Ресей 39-орында.

ЕСЕП ШЫҒАРУДЫҢ

ЖАҢА ҮЛГІСІ 

ҰСЫНЫЛДЫ

Математикалық есеп шыға -

ру дың жаңа үлгісін ойлап тап -

қан студент елордада тұра ды.

Бүгінде ол осы қабілетінің ар -

қасында білікті кәсіпкерге айна-

лып отыр. Болашақта Аралбек

Берікұлының есімін есеп жинақ -

тарының авторы ретінде де кө -

руіміз ғажап емес.

Математика – ақиқат дүние -

сінің сандық қатынастары мен

кеңістік формалары жайлы ғы -

лым. Бірақ, оның футбол до-

бына қандай қатысы бар? Қа -

зір гі балалардың ықылым за-

маннан қалыптасқан ариф ме -

ти калық немесе геометриялық

амалдарды қабылдауы қиын.

Қызықтыру үшін оның орнына

Криштиану Роналду допты қан -

дай жылдамдықпен қуды не-

месе Лионель Мессидің неше

секундта гол соқты деген есеп -

тер қолданады.

Бұдан бөлек, жалаң сандар

мен күрделі амалдар орнына

соңғы үлгідегі смартфондар,

кең інен танымал көліктер және

мультфильмдердің жаттанды

ке йіпкерлері мысалға келтірі-

леді. Сәйкесінше, оқушы қажет -

ті ілімді әлдеқайда жылдам әрі

логикаға қонымды күйде қа 

-

былдайды.Қазірдің өзінде Аралбек Бе -

рікұлы бірнеше тест жинағын

жа сап шығарды. Бұдан бөлек,

логикаға арналған оқулықтары

бар. Ерекшелігі сол – барлығы

заманауи үлгіде құрас 

ты рыл -

ған. Яғни, озық саналатын Син -

га пурдың да, Финляндияның

да, қала берді Англияның да

оқыту тәжірибелері ескерілді.

Сәйкесінше, бұл бастама шағын

ғана орталықтың әлемдік бәсе -

ке ге төтеп беретін математик-

терді дайындауға мүмкіндігі

жет кілікті екенін білдіреді.

«Оқушылар көбіне қаржы саласын, техникалық маман дық -

тарды таңдайды». Бұл – алғашқы әскери дайындық пәнінен

сабақ беретін мектеп мұғалімдерінің сөзі. Расында, әскери ма -

мандықты таңдап жатқан түлектерді аз кездестіреміз. Дегенмен,

отан алдындағы міндетін әскери қызметпен өтегісі келетін жас -

тарымыз жоқ емес. Соған сәйкес өңірде де әскери мамандар

дай ындайтын оқу орындарында сапалы білім беріліп келеді. Ал,

жергілікті жоғары оқу орындарын үздік бітіргендер мен спорттық

жетістіктері бар жастар ішкі істер органдарының қа та рына бі-

рінші кезекте қабылданады, егер үміткер тиісті талап тарға сай

келсе...

«Жалпы, бітіруші түлектер әскери мамандықты көп таңдай

бермейді» – дейді аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлім бас -

шысы, подполковник С.Әлімбетов. Былтыр ауданымыздың 6

азаматы жоғары әскери оқу орындарына түсті.

Атап айтатын болсақ, 5 азамат Алматы қаласындағы құр лық

әскерлерінің әскери институтына, 1 азамат Ақтөбе қала сындағы

әуе қорғаныс күштерінің әскери институтына оқуға түсті. Қазіргі

таңда әскери оқу орындарына және әскер қата рына баратын

жас тар мен  ауылдық жерлерді аралап үгіт-насихат жұмыстарын

жүргізудеміз. 2015 жылдың көктем-күзінде аудан бойынша 167

адам отан алдындағы борышын өтеуге, әскер қатарына ат-

танды. Келісім-шарт негізінде ауданымыздан әскери бөлім дер -

де қызмет ету үшін 26 азамат  алынды.

Қазіргі таңда келісім-шартпен әскери қызмет өткеретін аза-

маттар тұрғын үймен қамтамасыз етіледі немесе отбасы мүше -

леріне пәтер жалдап тұру үшін өтемақы төленеді.  Жасы 22-ге

толған әскерге шақырылушыларға ҚР Қорғаныс министрлігінің

әскери оқытылған резерв даярлау бағдарламасы бойынша

ақылы негізде Қызылорда қаласындағы әскери-техникалық мек-

тепте  263 мың 318 теңге төлеп, атқыш мамандығын алып

шығады, оқу орнын бітіргендігі жөнінде сертификат беріледі және

осы құжат негізінде әскери билет алады, яғни, әскерге барған

азаматтармен теңестіріледі. 

Негізі, әскери маман болғысы келгендер ұлттық бір ыңғай те-

стілеуде физика пәнін таңдауы қажет. Оқушыларымыз уа  қыт та-

лабы, заман ағымына байланысты техникалық маман дықтарды,

қаржы саласын таңдап жатады. Себебі, бұл салаларда маман

жеткіліксіз және табыстың көзі де орнықты. Ал,  әскери

мамандықты таңдағысы келген окушылар көбіне 6-шы не 9 сы-

ныпты бітіргесін «Жас ұлан» мектебіне оқуға тапсырады. «От-

аншыл сезім жас ұрпақ бойына қайдан беріледі?  «Отан – от

басынан басталады?» – дейтін халықтың ұрпағы бұл сенімнен

шыға алып жүр ме? Қазіргі күні жастарымыздың бойындағы

отан шыл рух, патриоттық сезім қай деңгейде?» деген сауал дар -

дың бізді ойландыруы заңдылық.  

Жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің мақсаты –

азаматтардың бойында жоғары патриоттық сананы, өз елі үшін

мақтаныш сезімін қалыптастыру. Отанның мүдделерін қорғау

жөніндегі азаматтық борышы мен конституциялық міндеттерін

орындауға дайындығын тәрбиелеу. 

Әскери-патриоттық тәрбие жастардың бойында

патриоттық сезім мен азаматтықты қалыптастыруда

маңызды рөл атқарады. Ел боламын деген мемлекет-

тер ең алдымен ұрпақ тәрбиесін бірінші орынға

шығарады. Ұлт болашағы, ұрпақ тәрбиесінің діңгегі

хақ дініміз исламда жатыр. Хадисте де, қасиетті Құран

кәрімде де отан 

сүй гіштік туралы көп айтылады.

Осыны санасына кұйып өскен жас ертең өз отанының

нағыз патриоты болып шығатыны анық. Әйтпесе,

бөгде ағымдардың жетегіне еріп, отан қор ғаудан жал-

таратын жастардың саны уақыт санап өсе беретіні

мәлім. Кеудесіне «бұл – менің елім, менің жерім» дей-

тін сенім ұялата білген жас қана өз елінің шынайы пат-

риоты бола білмек. Ол үшін «баланы жастан» дейтін

халық дана лығын естен шығармасақ болғаны.

Қазақ халқы – намысты қолдан жібермеген

ержүрек, батыр халық. Батыр халықтың ұрпағы екені-

мізге мақтана отырып, ата-бабаларымыздан келе

жатқан ұлттық дәс түрімізді жалғастыру, «Отан үшін

жан пида» деген аталы сөзді ұлықтау – біздің басты

мақсатымыз.

Әшім МОЛДАҚАРАЕВ.

ЖҮРЕГIМДЕ – ОТАН, ЖІГЕРІМДЕ – ҚОРҒАН

Құрметті шиеліліктер, біздің өлкеміз қай заманда да жайқалған бау-бақша, желкілдеген жеміс-жиде-

гімен дараланатын. Қазіргі Алмалы ауылындағы 300 га. алма, 111 га. жүзім бағынан жылына 1000 тонна

өнім жиналатын. Ал, аудан орталығының іргесіндегі Ызалыкөлдің 140 га. жерінде алма ағашы жайқалып

тұратын. Бүгінде осы байлық жоқ.

Қазір базарларда Польшаның, Қытайдың, Қырғызстанның жемістері сатылып жатыр. Елбасымыз

отандық өнімге бет бұру, оны дамыту керек екенін нықтап айтты. Себебі, отандық өнім әрі сапалы, әрі

арзан болады. Қазақша айтқанда, біреудің қаңсығын таңсық көретін пиғылдан арылуымыз керек. Ол

үшін қазір жағдай жеткілікті. Жер бар, су келіп тұр, үкімет тарапынан берілетін көмектер де көп. Сонда

қолбайлау болып отырған не, енжарлық, кертартпалық. Біз барша жерлесімізді, шиеліліктерді әр қай сы -

мыз өз ауламызға, өз жерімізге жыл сайын 10 түп алма мен жүзім егейік деген бастамаға шақырамыз.

Бұл – біріншіден, жеріміздің, ауылымыздың көгалданып, экологиялық тазаруына, екіншіден базарға өз

өні мімізді шығаруға, үшіншіден үйіміздің дастарқанынан тәтті жеміс-жидектің үзілмеуіне әкелетін игілік.

М.СЕЙІТОВ,

Қазақ ССР-іне еңбегі сіңген гидротехник, 

ауданның Құрметті азаматы. 

Ә.СЕЙІТОВ, 

инженер-гидротехник.

РЕДАКЦИЯДАН: Осыдан біраз бұрын «Өскен өңір»

га зетінде (№64 (8314) 22 тамыз, сенбі, 2015 жыл) «Ыза -

лы  көл неге ызалы?..» атты сын мақала жарық көріп, осы

мақаланың қозғауымен кезінде алма бағы жайқалған

«Ызалыкөлдің» бүгінгі ахуалы басшылық назарына ілігіп,

нақты істер қолға алынған еді.

Сол мақаланың жазылуына мұрындық болған табиғат

жанашыры, су саласының маманы Әлияр Сейітов бола-

тын. Міне, Әлияр редакцияға тағы да соқты, қолында өзі -

нің және әкесі Мұхамедияр қажының атынан жерлес те -

рімізге жолдаған үндеуі бар.

Біз осы үндеуді бүгін елі мен жерінің төл перзентімін

деген азаматтардың назарына салып отырмыз.

ӘРКІМ ОН ТҮП АЛМА ЕКСЕ,

Дүйсенбі күні аудан орталығындағы №46 мектеп-лицейде «Ата-

анамен бірлескен іс-әрекет арқылы бәсекеге қабілетті құзырлы тұлға

дайындаудың тиімді жолдары» деген тақырыпта облыстық семинар-

практикум болып өтті.

Аталмыш шараға облыстық білім басқармасының басшысы

Б.Сай лыбаев, аудан әкімінің орынбасары А.Есмаханов қатысты.

Семинар барысында «Ұланымыз ұлы елдің» атты патриоттық

форум, «Мәңгілік ел болашағы – білімді жастар» деген сыныптан тыс

сабақ, «Мамандық таңдаудың сыры неде?» деп аталатын коучинг,

«Өмір сұлу секілді сен болған соң» және «Ел сыйлаған Елбасы» та -

қырыптарында тәрбие сағат -

тары ұйымдастырылды.

Семинар ҰБТ-ға дайын 

-

дық барысын бағамдауғаар налған жиынға ұласты.

Жи ын ды аудан әкімінің орын-

басары А.Есмаханов ашып,

жүр гізіп отырды.

Күн тәртібіндегі алғашқы

мәселе бойынша облыстық

білім басқармасының бас 

-

шы сы Б.Сайлыбаев хабар-лама жасап, ҰБТ-ға байла 

-

нысты жүргізіліп жатқан жұ -мыс тарға тоқталып өтті.

Былтырғы жылы облысы-

мыз ҰБТ қорытындысымен

еліміз бойынша алғашқы бес-

тікке енген болатын. Биыл

осы көрсеткіштен төменде-

 ме у і міз керек. Өткен жылы

«Ал тын белгіге» қол созған -

дар дың 60 пайызы алған бі-

лімдерін дәлелдеп, үздік ат -

тес  татқа үміткерлердің 44 па -

й  ызы сенім үдесінен шықты.

Оқу жылы басталғалы бері білім сапасын жақсарту мақсатында

жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. 

Осы негізде баяндама жасаған облыстың бас мұғалімі бүгінгі

оқушы еліміздің ертеңгі болашағы екенін тілге тиек етті. Сондай-ақ,

бұған дейін қазақ мектептерін бітіргендер орыс тілінен, орыс мек -

тептерінің оқушылары қазақ тілінен тест тапсырып келген. Алайда,

ҰБТ қорытындысы бойынша бұл пәндерден алған балл саналмай-

тын. Бірақ, алдағы уақытта жалпы тест қорытындысы бой 

ынша

есепке алынуы мүмкін екендігін де атады.Одан кейін мінберге көтерілген аудандық білім бөлімі бас шысы -

ның міндетін атқарушы Ж.Баймұратова хабарлама жасап, ҰБТ-ға

дай ындық барысын саралап өтті.

Былтырғы жылы білім сынындағы аудан оқушыларының орташа

көрсеткіші 79,7 балды құраған болатын. Бұл республикалық көр сет -

кіштен жоғары екені белгілі. Дегенмен, облыс бойынша соңғы орын -

дарға ғана тұрақтауға мүмкіндік берген еді. Өткен оқу жылында

«Ал тын белгіге» үміткер ретінде 27 оқушы ұсынылса, соның 12-і өз

білімдерін дәлелдеді. Биыл «Алтын белгіге» 20 оқушы ұсынылып

отыр.


Осыған дейін алдын ала алынған тест сынамаларының қоры тын -

ды сы негізінде оқушылар физика, математика және орыс тілі пәнде -

рі нен төмен нәтиже көрсетіп келген. Жүйелі жұмыстардың нәти 

-

же сінде бірқатар мектептерде алға басушылықтар бар. Ж.Баймұратова осындай мәліметтерді келтіріп, ҰБТ-ға қаты са -

тын 33 мектептің басшылары мен мұғалімдері оқушыларды ерекше

еңбекпен  дайындап жатқандығын алға тартты. 

Шара барысында болашақта негізгі пәндерді ағылшын тілінде

оқыту мәселесі мен суицид жайы да сөз болды. Аймағымызда жаса-

лып жатқан жұмыстарға арнайы тоқталған облыстық білім басқар -

масының басшысы негізгі пәндерді ағылшын тілінде жүргізу үшін ал -

ды мен осы пәннің мұғалімдері туралы мәлімет жиналып жатқанды -

ғына тоқталды. Білім сапасын арттыру мақсатында әлі де бірқатар

жұмыстардың атқарылатындығын, алдағы уақытта облысымызға

волонтерлердің келетінін тілге тиек етіп, суицидке байланысты мек-

теп психологтарының жіті жұмыс жасау қажеттігіне тоқталды.

Келелі кеңестің соңында мектеп директорлары мен мұғалімдеріне

білім сапасын арттыру мақсатында әлі де болса тереңдете жұмыс

жасау қажеттігі тапсырылды.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Суретті түсірген Б.БӘЙІМБЕТ.

ТАПСЫРМА


тап-тұйнақтай орындалса

Өнердi сүйген адам – елiн

сүйген адам. Бәрiмiздiң музы-

кант, өнерпаз болуымыз

мiндет тi емес. Әйтсе де, өз

халқының мәдениетiн, өнерiн

бала жастан бойына сiңiрiп

өскен бала ешқа шан намыс-

сыз, кiсәпiр болмай ды. Одан

тек қана жақсы адам, жақ сы

маман шы  ғады.

Өнер кiсi

бойындағы көп

кемшiлiктi жоя -

ды.

«Балаң жа -ман болса –

өзiң  дiкi, жақсы

болса – халық тi -

кi» дей дi. Демек,

балаңыз ха лық -

ш ыл, елшiл бол-

с ы н   д е с е ң i з ,

өн ер   г е берiңiз,

домбыра ұстай

бiлген бала ба -

ла лықтан ерте

алыстап, дана -

лық қа да бiр

табан жақын дай тү седi. Дом-

быра ұстай бiлген бала елдiң

рухын да қас терлей бiледi.

Домбыра тартқан бала тар-

тымды болады. 

Алматы қаласында өткен

ІІІ республикалық «Атадан мұ -

ра» байқауына еліміздің ең

дарынд ы балалары қатысып,

өз бақ та рын сынады. Осы сын-

нан сү рін  бей өт кен ау даны мыз -

дың әуез мек тебінің талантты

оқ у шы   лары мен ұс таз  дары

жүл  де м ен оралды. Әр жанр

бой ынша өнер көр сеткен өнер -

пазд арды аудандық білім

бөлімі бас шы сы ның міндетін

ат қарушы Ж.Бай м ұра това қа -

бы лдап, же ңім   паз  д арды құт -

тықта ды. Вокал жа нры

бойынша Қ.Бақытқызы бас

жүлде, С.Махаббат ІІ ор ын

алса, домбыра жанры бойынша

М.Бимағанбет І орынды

Ұ.Бек пенбетова ІІІ орын ды

олжа тұтты, А.Қонысбаева мен

Д.Диа на  дипломант атанд ы.

Баян ас па  бындағы орын дау -

шылықтан Н.Оразбекова

ІІ ор ын ды жеңіп алды.

Жеңімпаз өнерпаздар  мен же-

текшілеріне  бағалы сый лықтар

мен Алғыс хаттар табыс талды. Айнұр НАЗАРОВА.

Äîìáûðà 


±ñòàμàí áàëà

±ëò ¶àñèåòіí äå ±ñòàéäûәсемденер туған жер

2016 жылдың наурызында еңбек етіп жат қан -

дардың демалысына қолайлы жағдай жасау және

жұмыс уақытын тиімді пайдалану мақ сатында ҚР

Үкіметі демалыс күнін 2016 жылдың сенбі күнгі 5

наурызынан 7 наурызына, дүйсенбі күніне ауыс -

тыру туралы қаулы қабылдады. Сонымен қатар,

қазақстандықтар 8 наурызда – әйелдердің халық -

аралық күнінде демалады. Сонымен бірге, әз Нау -

рыз мейрамында тағы 3 күн демалыс бар.

"Еңбек, материалдық және қаржы ресурстары-

мен қамтамасыз етілген ұйымдарға қажетті

өнімді шығаруға, қызметті ұсынуға, қаржы қыз -

меттерін ұсынуға, сонымен  қатар, құрылыс ны-

сандарын іске келтіруге 2016 жылдың 7 нау  ры-

зында жұмысты ұйымдастыруға кәсіподақ ұйым -

дарымен келісу бойынша құқық беріледі. Бұл күнгі

жұмыстың өтемі Қазақстан Респуб ли касының

қазіргі заңнамасына сәйкес жасалады", – делінген

ресми сайттарда. Мерекелер күн тізбесіне сәйкес,

қазақстандықтар үшін 2016 жылы 121 күн дема-

лыс болып отыр.

Íàóðûçäàμû 6 ê¾í ìåðåêå 2

2

№15 (8366) 24 ақпан, сәрсенбі, 2016 жыл 

ШИЕЛІ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 12 ҚАҢТАРДАҒЫ «ШИЕЛІ

АУДАНДЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛIМI» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕ-

КЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ЕРЕЖЕСІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» №700 ҚАУЛЫСЫ. НОРМАТИВТІК

ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТ 2016 ЖЫЛЫ 15 АҚПАНЫНДА НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНЕ №5357 БОЛЫП ЕНГІЗІЛДІ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемле-

кеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 18-

бабының 8) тармақшасына сәйкес Шиелі ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Қаулының орындалуын бақылау Шиелі ауданы әкімінің орынбасары А.Есмахановқа

жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң

қолданысқа енгiзiледi.

Аудан әкімінің 

міндетін атқарушы 

Т.ЖАҒЫПБАРОВ.

2016 жылғы «12» қаңтардағы 

Шиелі ауданы әкімдігінің 

№700 қаулысымен бекітілген«Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекет-

тік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі дене шынықтыру және спорт саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан

Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесінің құрылтайшысы  Шиелі ауданының әкімдігі болып табылады.

3. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесінің  мынадай ведомствосы бар:

1) «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Шиелі аудандық спорт

клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;

2)  Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің «№10 Шиелі ауданының ба-

лалар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

4. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына,

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік

құқықтық актілерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

5. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі  ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде

өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ, Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық, органдарында шоттары болады. 

6. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

7. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі  егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

8. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Шиелі

аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

басшысының  бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген

басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды. 

9. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік ме-

кемесі   құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі. 

10. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индекс 120700, Қазақстан Республикасы,

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Абай көшесі, №28.

«Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесінің жұмыс кестесі: сенбі, жексенбі және заңнама актілерімен белгіленген басқа де-

малыс және мереке күндерінен бөлек, күн сайын дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда

сағат 09.00-ден 19.00-ге дейін (сағат: 13.00-ден 15.00-ге дейін үзіліс).

11. Мемлекеттік органның толық атауы: «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт

бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

12. Осы Ереже «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық

мемлекеттік мекемесінің  құрылтай құжаты болып табылады.

13. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесінің   қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

14. «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орын-

дау тұрғысында шарттық  қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Шиелі аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесі  заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе,

онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.


Каталог: upload -> osken onir
osken onir -> Ағымдағы жылы саяхат үшін ең арзан елдер
osken onir -> Ì à ð æ à í û Ñ û ð ä û ң – Ø è å ë і №20 (8371) 12 наурыз, сенбі, 2016 жыл
osken onir -> Еліміздің ұлттық банкі ақша айырбастау ор ын
osken onir -> Жолдау жол көрсетеді германияның Цюрих қаласында «Алтын доп-2015»
osken onir -> Газет 1939 жылдың 19 наурызынан бастап шығады
osken onir -> Ì à ð æ à í û Ñ û ð ä û ң – Ø è å ë і №16 (8367) 27 ақпан, сенбі, 2016 жыл
osken onir -> №50 (8401) 29 маусым, сәрсенбі, 2016 жыл Газет 1939 жылдың
osken onir -> №96 (8447) 6 желтоқсан, сейсенбі, 2016 жыл Газет 1939 жылдың 19 наурызынан бастап шығады
osken onir -> №55 (8405) 16 шілде, сенбі, 2016 жыл Газет 1939 жылдың 19 наурызынан бастап шығады
osken onir -> Азиз батырбеков. Сурет Б. БӘйімбеттікі

жүктеу 299.25 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет