Апатты аймақтардың мектеп жасын да ғы ба лалар мен бүгінгі таңда жоғары оқужүктеу 0.63 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата16.02.2017
өлшемі0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Апатты аймақтардың мектеп жасын-

да ғы ба лалар мен бүгінгі таңда жоғары оқу 

орын дарында оқитын жастарына мемлекет 

та рапынан түрлі жеңілдіктер жасалуы тиіс. 

Бұған қоса қыстағы қатты аяздардың сал-

дарынан және көктемдегі су тасқыны ке сі-

рінен сабақтан қол үзіп қалған, биыл мек-

теп бітіретін түлектердің еліміздің жоғары 

оқу орындарына түсуіне Білім және ғы лым 

министрлігі арнайы квота бөлуі ке рек. Бұл 

жағдайда тиісті министрлік пен жо 

ғары 

оқу орындарының ректорлары да бейтарап қал майды деген үміттеміз. То сыннан келген 

тас қынға тап болып отыр ған қаншама от-

ба сылардың студент ұл-қыз дары бар! Осы 

ретте зардап шеккен ауылдардан шық қан 

ақылы бөлімде оқитын сту дент терді мем-

лекеттік грант жүйесіне ауыстыруды да қа-

рас тыру қажет. Жалпы, қандай жағдайда 

бол сын, балалардың білім алуына қа же-

тінше  жағдай туғызбай болмайды.   

ЖОҚ 

– Қазіргі уақытта жоғары оқу орын 

да-

рын  да білім алу негізінен ақылы түрде жүр -гізілетіндіктен, табиғи апаттан зардап шек  кен 

аймақтардан шыққан студенттердің бар 

 

-

лығы дерлік оқуға қаражат төлеу мүм кін 

 

-дігінен айырылып қалды. Бұл жағ дай да ең 

тиімдісі, сондай студенттерді анық тап, олар -

ды ақылы бөлімнен грантқа ауыс тыру қа жет. 

Мұның өзі – кәдімгідей же 

ңіл 

 

дік. Ал ен ді 

апат аймағындағы енді мек  теп бітіретін тү-

лектердің бәріне бірдей жо ғары оқу орын да-

рына түсуіне арнайы немесе қосымша квота 

бөлу қажет деп есеп темеймін. Негізі, квота 

мен гранттар кү 

ні бұрын белгіленіп, оның 

қаржысы бюд жетте алдын ала бекітіліп қоя-

ды. Ол жерде табиғи апаттар болмаса өзге 

де тосын жағдаяттар ескерілмейді. Оның үс-

ті 

не тасқын болған елді мекендердегі мек-теп бітіруші түлектердің тізімін анықтап, тиіс-

ті құжаттарын жинап, оларға арнайы квота 

бөл діру оңай ше шіле салатын шаруа емес. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Досым СӘТБАЕВ, 

Тәуекелді бағалау тобының 

директоры:

– Біздің шенеуніктер «қаржы 

ск лерозы» деген бір қызық ау-

ру ды жұқтыра бастады. Қар жы-

ны қайдан алып, қаншасын қай 

жер ге салып жатқанын ұмы та-

тын болды. 

(www.camonitor.com 

сайтынан)

№53 (279) 

3 сәуір

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

2-бетте

Ілияс ИСАЕВ, 

экономист:

Нұртай САБИЛЬЯНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

4-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Орын ауысқаннан 

ойын өрнегі өзгере ме?

Оқушылар мәселесі 

ойландырады

Ауылдағы апат 

өзге министрлерді алаңдатар емес

Аяз қыспағында қалып, су басқан аймақтағы түлектерге ЖОО-ға түсуге арнайы квота бөлу керек пе?

Елде орын алған су тасқыны мыңдаған 

халықтың онсыз да қиын жағдайын тіпті 

ауырлатып жіберді. Бұл жағдайлар апатқа 

ұрынған ауыл балаларының білім алуына 

айтарлықтай кедергі келтіруде. Әсіресе 

осы аймақтан шыққан студент жастарға 

қиын болып отыр. Сондай-ақ кезінде аяз 

қыспағында қалып, су басқан аймақтағы 

түлектерге ЖОО-ға түсуге арнайы квота бөлу 

керектігі жөнінде де әңгіме айтыла бастады. 

Осы мәселе төңірегінде күні кеше ғана 

халық қалаулысы Нұртай Сабильянов 

бастаған бір топ депутаттар тиісті жерлерге 

арнайы депутаттық сауал жолдады. 

Аталған проблемаға орай Білім және ғылым 

министрлігі алдағы аптада ғана ресми жауап 

береміз деп отыр. Біз өз тарапымыздан 

мәселені талқыға салып көрген едік.

Біздің басылымның 1 сәуір күні 

шыққан №51 (277) санындағы «Көп әйел 

алу заңмен бекітілді» атты мақалаға 

байланысты редакциямызға хат жазып, 

телефон шалып хабарласып, сайтымыздың 

форумында өз ойларын ашық айтып жатқан 

оқырмандарда шек жоқ.

Халыққа алапат апат алып келген 

Қызылағаш трагедиясынан кейін 

осы ауылға арнайы сапар шектік. 

Біз барғанда онда құтқару қызметі 

жоғалған адамдардың денесін іздестіріп, 

табылғандарын үйінділер арасынан 

шығарып жатыр екен. Жермен-жексен 

болған ауылдың үстімен жүріп келе жатып, 

бір кезде ғаламаттың куәсі болдық. Су 

ағызып кеткен ауылда Құдай үйі – қасиетті 

мешіт дін аман қалыпты. Жағамызды ұстап, 

Алла тағаланың шексіз құдіретіне тағы да 

бас идік!

Жалғасы 6-бетте 

Зілсіз әзіл қоғамдық 

пікір туғызды

Ғайып ерені қаққан 

ғажайып ғибадатхана

Кеше Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев 

Шығыс Қазақстан 

облысындағы су 

тасқыны мәселесі 

жөнінде арнайы 

кеңес өткізді. 

Жиынға Премьер-

министр Кәрім 

Мәсімов, Президент 

Әкімшілігінің 

жетекшісі Аслан 

Мусин, бірінші 

вице-премьер 

Өмірзақ Шөкеев, Бас 

прокурор Қайрат 

Мәми және Үкіметтің 

басқа да мүшелері 

қатысты. 

Архивтен табылған 

арыстар қайтадан 

архивтерде қалып 

барады

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,00

199,17

5,03

21,50

1,35

10927,1

1611,38

1906,73

84,01

1125,10

Архивтен табылған 

арыстар қайтадан 

архивтерде қалып 

барады

ДАТ!

6-б

етте

Марат ӘБДЕШЕВ:

ШЕБЕР


ХАНА

Біз «Хаммер» жасай алмайды 

деп кім айтты саған?

Бізге өз есімін айтудан бас тартқан өнер-

тапқыш жаңалықтарының жалпақ ел ге жария 

болғанын да аса қалай қой 

майды. Оның 

үстіне: «Менің алып, аба жа дай көліктерім көп 

елдің сұранысына ие бола қоймайды», – дейді 

жайбарақат.

Түр-нұсқасы америкалық «Хаммер 

ге» 


ұқ   сайтын  алып  «Барыстың»  ұстыны  бро  не  -

транс 


 

портердікі болса, көлемі 5,9 ли 

тр 

лік 


мотор  джиптен  алынған  екен.  Әс ке  ри лер -

ден жарамсыз деп танылған ес 

кі ұс 

тын са-


тып алған өнертапқыш мо 

то 


ры жа 

нар 


май 

жа ғатын  көлікті  автоматты  бе  рі ліс  қо рап ша-

сы мен  жабдықтап,  төрт  доң ға  лағы  қатар  ай-

налатындай қа сиетке ие қыл  ған. Ал ең бас тысы, 

атал 

мыш алып ма ши 

наның төсі жер 

ден 60 

сантиметр биік ор наласқан. Соған қа  рамастан, «Ба рыс тың»  салмағы  не бә рі  3,5  тон на  болады 

екен. Бұл – «Хам мер ден» екі есе жеңіл де  ген 

сөз. Өнер 

тап 


қыш алып көліктің сыр 

 

тын то-лығымен  дю ралю миниймен  қап таған. 

Өнертапқыш түрлі көліктердің қо 

сал 

қы 


бөліктерін  өзара  қиюластырып  құ  рас тыр ған-

да ой-қиялына аса шектеу қой май ды. Шын-

туай тында, қарда жү ре тін көлік пен ауыр жүк 

машинасының,  оған  қо са  бро не транс пор-

тердің бөлшектерін сыз 

ба арқылы дәл 

дес-

тіріп, нақты есеп пен құрап шығу бір адам 

емес,  тұтас  кон струк тор  лық  ұжымның  шар уа-

сы екені анық.

Жалғасы 7-бетте   

В. есімді 

53 жастағы 

қарағандылық 

өнертапқыш елде жоқ 

ерек ше көлік жасап 

шығарды. Бір өзі бро-

нетранспортер, жүк 

көлігі, вездеход, қарда 

жүретін көліктен 

құралған ерек көлік 

«Барыс» деп аталады. 

Күрделі көліктердің 

қосалқы бөлшектерін 

қиюластырып 

жасаған шебер алып 

машинаны ешкімнің 

көмегінсіз өз қолымен 

құрастырған.

Кеңес отырысын ашқан Президент еліміз тұрғындары 

үшін биылғы қыстың өте ауыр болғанын айтып, солтүстік, 

шығыс өңірлерде қыс айларында ауа температурасы 30-

40 градусқа дейін төмендегенін, аяздың соңы қардың 

тоқтаусыз жаууына ұласқанын тілге тиек етті. Елбасы: 

«Қиын-қыстау кезеңде үкіметтік құрылымдар өздерінің 

жанкешті жұмысын көрсете білді», – деп шұғыл әрекет ет-

кен Үкімет пен аймақ әкімдерінің жұмысына оң баға бер-

ді. Әсіресе Шығыс Қазақстан облысының әкімі Бер дібек 

Сапарбаевтың жұмысына ризашылығын білдірді. Күннің 

күрт жылынуы су тасқындарына әкеліп соғып жатқанын 

айтып өткен Мемлекет басшысы: «Қазір Қызылағашта 

қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Үйсіз 

қалған отбасылар көп кешікпей баспаналы болады. Біз 

ешқашан оларды далаға тастамаймыз», – деді. 

«Жау жағадан алғанда, бөрі етектен тартады» демекші, 

Қызылағаш мәселесі ретке келе бастағанда, Шығыс 

Қазақстанның ауылдарын су басып қалды. Осыған орай 

Елбасы: «Облыстағы ірі компаниялар аймақтағы су 

тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмек қолын 

созатынына сенімдімін. Көршілес Павлодар, Қарағанды 

облыстары да көмек беруден аянып қалмақ емес. 

Тұрғындар мемлекеттің өз азаматтарын қиын жағдайда 

қалдырмайтынын түсінетіндей жағдай жасауымыз керек», 

– деді.


Бұдан кейін Шығыс Қазақстанның жағдайын көзімен 

көріп қайтқан үкіметтік комиссияның басшысы Өмірзақ 

Шөкеев сөз алды. «Су тасқынының зардабын Абай, 

Зайсан, Күршім және Тарбағатай аудандарының тұрғын-

дары шекті. Дегенмен Төтенше жағдайлар жөніндегі 

министрліктің шұғыл әрі мобильді жұмыстарының 

арқасында адам шығынына жол берген жоқпыз», – деді 

Өмірзақ Шөкеев. Шығыс Қазақстандағы жағдайды 

баяндаған бірінші вице-премьер халықпен кездесу 

кезінде жағдайды түсіндіру жұмыстары да жүргізілгенін 

жеткізді. 

Жалғасы 4-бетте 

Ж

АҢҒЫРЫҚҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕ

ТТЕРІ

Кейбір нәзік жандылар ашу-ызасын ашық білдіріп жат са, енді бірі бұл жайтты қуана қабылдауда. Бір 

күн нің ішін де редакциямызға хабарласып үлгерген 

оқыр ман дар дың санына қарап, күлкі күні жазылған 

әзіл ма қа ла ның қоғамдық пікір туғызғанын аңғар-

дық. «Алаш айнасы» жалған ақпарат таратып, дәс -

түрді аттап ке ту ді мақсат тұтпайтыны белгілі. Шағын 

ға   на әзіл ақ па рат тың өзі ауқымы кең қоғамдық пікір 

қа   лып тастырып  жат қанына  қарап,  ертелі-кеш  осы 

заң ның шынымен де қа былданатынына көз жеткізу 

қиын емес сияқты.Төтенше жағдайларға 

байланысты төтенше кеңес

С.БОНДАРЕНК

О, 

Б.О


ТАРБ

АЕВ  (фо


то

)

Серік САҒЫНТАЙРЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№53 (279) 3.04.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kzМұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ

ТҮЙІН

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясымен 

Сарыарқаға қоныс аударған  ел орталығы елдің де, 

Елбасының да көз алдында көркейді. Сондықтан да болар, 

Президент Астананың әрбір құрылысына дейін қадағалап 

отырады. Басқосуда ол елордадағы әр нысанда Астана атына 

сай айшықты өнер туындысы болуын талап етті. Қаланың 

өркениет өріндегі мәдениетті халық шоғырланған шаһар 

болуын тіледі. Қысқасы, қазақтың да әлемге танымал айтулы 

Астанадай қаласы бар. Оның шарықтауы мен гүлденуі ұлт 

өресінің өлшемі десек, қателеспейміз.

САЯСИ  БЮРОБасы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРНұртай САБИЛЬЯНОВ, 

Мәжіліс депутаты

Ілияс ИСАЕВ, 

экономист

Аяз қыспағында қалып, су басқан аймақтағы түлектерге 

ЖОО-ға түсуге арнайы квота бөлу керек пе?

 Бәрі анықталып, тиісті қаржы бө лін-

ген ше ҰБТ-ның уақыты да таяп қалады. 

Бұл Білім министрлігінің де құзырындағы 

шаруа емес. Мәселе ақшаға келіп тіреледі. 

Ал ақшаны бөлетін – қаржы министрлігі. 

Сон дықтан да жоғарыға алақан жая бер-

мей, бұл проблемаларды жергілікті әкім-

діктер деңгейінде-ақ шешуге күш са луға 

бо лады.  Мысалы, апаттан зардап шек кен 

бел гілі бір ауылда оқуға түсуге ниет біл-

дірген түлектерге жергілікті әкім дер, я бол-

маса қалталы меценат азаматтар ақшалай 

кө мек жасап, қажетті оқуға жолдама алуға 

жәр демдесуі керек. Әкімқаралар мем ле-

кет тің ақшасын онсыз да оңды-сол ды пай-

да ланып жүр емес пе? Қандай жағ дай да 

болсын, кез келген көмек түрі бір реткі нау-

қандық шараға айналмауы тиіс. Бұл жер де 

стратегия керек. Ең ал ды мен, су тас қы-

нынан зиян көргендерге бас па на, мек теп, 

емхана салу керек. Сосын он  дағы ха лық ты 

жұмыспен  қамтуды  ой лас тыру  қа  жет.  Осы 

бағытта оқу процесінің үзіл ме уіне, жалпы 

осы аймақтардағы білім са ла сын дамытуға 

жан-жақты мүмкіндіктер ту 

ғызу керек. 

Сондай-ақ жаңа салынған ны сандар мен 

түрлі мекемелерде қызмет іс 

 

тейтін мамандарды тарту қажет. Су бас қан ай-

мақ тағы  түлектерге  ЖОО-ға  тү су ге  ар на йы Ерлан Сыдықов,

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры:

– Қазіргі уақытта Білім және ғылым министрлігі аталған проблемаға 

орай жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да егер мәселе оңтайлы шешіліп, 

апатты аймақтардан келетін түлектерге биылғы жылға арнайы квота бөлу 

немесе басқа да жеңілдіктер қарастырылып жатса, біз оқуға түсуге ниетті 

балаларды қабылдауға әзірміз. Десек те, шын ниетімізбен көмек қолын 

созғымыз келгенмен, біз өз бетінше ешкімді қабылдай алмаймыз. Себебі 

орындар мен гранттар белгілі бір мөлшер аясында болады. Бұл мәселе жуық 

арада шешіледі деп сенемін. Ел апатты жағдайды бастан өткеріп жатқанда 

көмек қолын созу – парызымыз ғой.

Дайындаған Алмат ИСӘДІЛ

БЕЙТАРАП ПІКІР

Ұзақбай АЙТЖАНОВ, 

Қазақстанның құрметті 

құрылысшысы, 

Сәулетшілер одағының 

мүшесі:

Ақмырза 

РҮСТЕМБЕКОВ, 

ҚР Сәулетшілер 

одағының президенті:

Камал 

БҰРХАНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

Серік ЖҰМАБАЕВ

— Қазақ сәулеті дамымай жатыр деп айтуға болмайды. 

Егер олай етсек, біз сәулет өнерінің негізін қалаушылар – Тө леу 

Басеновтің, Малбағар Меңдіқұловтардың ең бек те рін, өмірлік 

тарихын жоққа шығарған боламыз. Ал мұндай тұл ғалардың 

алдында қа зақ та ұлттық архитектура дамы ма ған болатын. 

Бейіт ба 

сын 


дағы үл 

гі 


лердің барлығын ұлттық на 

қыштағы 


бояулар деп айтуға бол майды. Әрине ол да – өнер. Бірақ 

олардың барлығы біз ге дін сәулетінен келген. Не гізі, қазіргі 

ғимараттардың бар лығын киіз үйге ұқсатып, ою-өр некпен салу 

қиын. Қазір Жа понияңыз да, Қытайыңыз да, Өзбекстаныңыз 

да ғима рат тарын бұ рын ғы жүйемен салып жатқан жоқ. Олар-

дағы бүгінгі сарайлар жа ңа заманға лайық әйнекпен, те мірмен 

жа салынып жатыр. Со н дықтан әри не көне ғи мараттар қалсын, 

ол жақсы, бірақ со нымен бір ге бұрынғыға ұмтыла бермей, 

жаңашылдыққа ұмтылғанымыз да жөн шы ғар деп ой лай-

мын.


Ұлттық архитектура неге дамымай отыр?

– Көтерілген мәселе өте орынды. Еліміздегі кез келген қалаға 

кір  генде, бі рін шіден, оның ұлттық бояуы білініп тұруы қажет. Қазақ 

көшпенді халық, та рихы терең. Көнеден қалған архитекторлық 

сыз 

 

балардың кішкене болса да элементтерін қазіргі заманға ен-гізіп, биік ғимараттарды саларда осы жа ғы на назар аударсақ, құ-

ба-құп болар еді. Себебі қазіргі заманға көнеден қал ған ар хи тек-

ту ралық элементтерді енгізсек, ол біздің кім екендігімізді, қай  дан 

шыққандығымызды, жалпы тарихымыздан сыр шертіп тұ рар еді. 

Бірақ қа зіргі Астанада көтеріліп жатқан ғимараттардың көп ші лігін-

де ұлттық бояу байқалмайды, «суперсовременный» қала бо 

лып 

ба рады. Жаһандану кезінде кез келген ғи ма рат қа ұлттық бояу, ұлт-тық реңк беру өте маңызды. Себебі зәулім са рай лар да ұлттық эле-

мент тер байқалса, ол кез келген қазаққа рух бе реді. Ол үшін зәулім 

са 

райлар салуға жарияланатын тен дерде «бұл ғимаратта ұлттық 

ко лорит болуы тиіс» дейтін арнайы бап енгізу қажет. Сонда 10-15 

ар хитектор өзінің жобасын тендерге ұсы натын кез де міндетті түрде 

ұлт тық нышандарға назар аударатын болады.

— Қазір барлық мемлекеттегі құрылыс нысандарының көп ші лігі 

жаңа заманға лайықталып салынуда. Негізі, біз ұлттық үл гідегі 

ғимараттар деп Яссауи, Айша бибі кесенелерін ай та мыз. Бірақ олар 

Шығыс елдерінің үлгілерімен қиюластырылып са лынған формалар. 

Ал Кеңес заманында Республика Сарайы, «Қа зақстан» қонақүйі 

секілді биік ғимараттар бой көтерді. Ал қал ған ғимараттардың 

барлығы басқа заманның, басқа ұлт 

тар 


дың, не болмаса түрлі 

ұлттардың біріктірген формасы не гі зінде қаланған. Ал қазіргі жүріп 

жатқан құрылыстарға келсек, олардың ішінде нағыз ұлттық 

нақыштағы ғимарат бар деп айту қиын. Оның үстіне мен бұл жерде 

мына мәселені баса айтқым келеді. Кеңес заманында үлкен 

кесенелер, биік ғимараттар са лар алдында жергілікті басшылар 

Сәулетшілер одағына келіп ақыл 

дасатын. Сәулетші мамандар 

жиналып, пікірлерін айтып, тал  қ ылайтын. Одан кейін барып құзырлы 

орындарға жол да нып, құрылыс басталатын. Ал қазір ше? Қазір бұл 

жүйе жой ылды. Сәулетшілермен ақылдасып отырған ешкім жоқ. 

Қазір сәу лет өнеріне бизнес, саясат әбден араласып кетті.

ЖИЫН

 Себебі олардың оқуына баспанасы мен мал-мүлкінен айырылған ата-аналары 

мен туыстары дәл қазіргі жағдайда ақша 

төлей алмайды. Осыған мемлекет 

мүмкіндігінше қосымша қаржы да бөлуі 

тиіс.  Әрине, апатты аймақтарға ел болып 

жан-жақтан көмек көрсетіліп жатыр. Бірақ 

балалардың болашағын да ойлауымыз 

керек емес пе?! 

Қаншама елді мекендердегі мектептер-

де кезінде 40 градус аязда сабақтар уа қыт-

ша тоқтатылды! Мысалы, Шығыс Қазақ-

стан об лысында жалпы алғанда екі айға 

жуық уа 

қытқа мектептердегі сабақтар 

амал сыз дан  тоқтатылған.  Мұндай  жағ дай-

лар, әл бет те, баланың біліміне кері әсерін 

ти гізері анық. Енді қаншама ауылдар су-

Арыз-шағым сол баяғы дәрі-

дәрмектің уақытында қамтамасыз етіл-

меуі. Премьер-министрдің орынбасары 

Ер бол Орынбаев пен Денсаулық сақтау 

ми 


нистрі Жақсылық Досқалиев «СК 

«Фар 


мация» компаниясы бас ди 

рек-


торының орынбасары Жанайдар Мусинге 

жұ мысын дұрыс атқармай отырғандығы 

үшін зекіріп тастады. Ербол Орын баев тың 

сөзіне сенсек, компания наурыздың ба-Қай ауызға сенеміз?

сына дейін барлық аймақтарды дә рі мен 

қамтамасыз етіп шығуға уәде берген. «Сіз 

бізге наурыздың басында деп уәде бер-

ген едіңіз ғой. Сіздің сертіңізге қарай, біз 

де мерзімді созғыздық. Енді міне, сә уір 

келді. Маған тура қазір жауап беріңіз, қа-

шан аймақтарды 100 пайыз дәрі-дәр-

мек пен қамтамасыз етесіз?», – деп дауыс 

кө теруге мәжбүр болды. Сөйтсе, барлық 

дә рі-дәрмек шекарадан өтіп қойған екен, 

қой мада жатқан көрінеді. «Барлық дәрі-

дәрмек шекарадан бері жеткізілген. Қазір 

бірыңғай дистрибьютордың қоймасында. 

Кедендік рәсімдеу мен сертифика 

ция-


лау 

 

дан өтіп жатыр. Алдағы он күннің ішін де барлық аймақты дәрі-дәрмек тер-

мен қамтамасыз етіп шығамыз», – деп 

жа 

 

уап қатты жайбарақат компания бас ди  ректорының орынбасары. Залда отыр-

ған дар шу ете қалды. Шу ететіндей жөні 

бар, адам темірден жаралмаған шығар, 

он күн бойы дәрі-дәрмексіз жатқызып 

қоя 

тындай. Жанайдар Мусиннің сөзіне сен сек, барлық кінәрат өнімді жеткізу ші-

лер 


 

де екен. Рас-өтірігі белгісіз. Өйткені 

осы себепті айта беріп еді, Жақсылық 

Дос  қалиев: «Бұның алдыңғы жылдарда 

дә 

рі-дәрмектер сәуір айына дейін жеткізіліп қоятын», – деп қалды. Соған 

қарағанда, мұнда бір шикілік бар сияқты 

көрінді. Вице-премьер «бұл мәселені 

былай қалдыруға болмайды» дегендей 

Денсаулық сақтау министріне тапсырма 

бер 


ді. «Жақсылық Ақмырзаұлы, сізге 

тап 


 

сырма: шұғыл түрде бұл мәселенің 

ба сын ашып алыңыз. Мына жағдайдан 

шы ғу жолын бүгіннен қалдырмай та бы-

ңыз. Дәрі-дәрмектерді сатып алу құқығын 

ай  мақтарға беру керек болса, «СК «Фар-

мация» компаниясының мойнынан бұл 

міндетті алып, сол аймақтардың өзіне бе-

ріңіз», – деді Ербол Орынбаев. Жан ай дар 

Мусиннің мәліметінше, бүгінде ай 

мақ-

тарға қажетті дәрі-дәрмектердің 60 па-йы зы жеткізілген. Енді қалған 40 па йызын 

ай мақтардың өздері сатып алуы мүм кін. 

Жарайды, мақұл дедік... Аймақтардың 

өз  дері-ақ сатып алсын дәрі-дәрмектерді. 

Бұл мемлекет қаржысына тиімді ме? Оны 

ай 


тып отырған себебіміз, сәрсенбі күні 

«СК «Фармация» компаниясы баспасөз 

мә 

слихатын ұйымдастырды. Сол «СК «Фар мация» компаниясының бас дирек-

то ры Вадим Зверьков біртүрлі мәліметтер 

келтірді. Ол облыстық департаменттер 

мен басқармалардың осыған дейін өз де-

рі сатып алып отырған дәрі-дәрмектердің 

ба ғасы мен өздері жеткізіп отырған дәрі-

дәр 

мектердің бағасын салыстырып, са-рап тама жазған екен. «Мысал үшін, «Кла-

ри 


трамицин» дәрісін алайық. Аталмыш 

дә  рінің бір таблеткасын біз 25,9 теңгеден 

са тып алдық, ал Оңтүстік Қазақстан об-

лысы денсаулық сақтау басқармасы тура 

сол дәрінің таблеткасын 359,2 теңгеге са-

тып алған. Есептесеңіз, біздікінен 1350 

па  йызға (!) қымбат», – деді ол баспасөз 

мә слихатында. «Біз бір ғана таблеткасын 

есеп теп отырмыз, ол жақтан бір таблетка 

ға  на  келмейді  ғой,  партия-партиялап 

жет 

 

кізіледі», – деп қояды өзі. Вадим Зверь 

ковтің аузынан тағы бір мысал 

келтірейік: «Кетамин» дәрісін «СК «Фар-

ма 


ция» компаниясы ауруханаларға 

прайс-листке сәйкес 45,87 теңгемен жет-

кі зеді.  Сол  кездегі  Астана денсаулық сақ-

тау басқармасы секілділер аталмыш дә рі-

нің ампуласы үшін 309,7 теңге төлеген. 

Біз дің бағадан 670 пайызға қымбат», – 

дей ді Вадим Зверьков. Осындай мы сал-

дар ды компанияның бас директоры бі рі-

нен соң бірі келтіре береді... 

Бұдан не қорытындылауға болады? 

Сон 

да денсаулық сақтау басқармалары рес 

публикалық бюджетті сүлікше сора 

бер ген бе? Бұл қаржылар кімнің қал та-

сына кете берген? «Бұл сараптамалардың 

нә 

тижесін құқыққорғау органдарына тап 

сырамыз ба деп отырмыз», – дейді 

Зверьков мырза.

Кімге сенерімізді білмедік. Бір жа ғы-

нан, «СК «Фармация» компаниясы жет кі-

зіп отырған, соншалықты арзанға тү сетін 

дә 

рі-дәрмектердің сапасына да күдік-күмән туады екен. Өйткені мұны Мұхтар 

Тінікеев өзінің бір сөзінде айтып қалған 

еді. Ол: «Байқасаңыз, «СК «Фармация» 

ком 


паниясы сатып алатын дәрі-дәрмек 

өнім дерінің сапасына емес, бағасына көп 

екпін түсіре береді», – деп күмәнімізді 

зорайтып қойды. 

Ал енді кімге сенеміз? 

квота бөлумен ғана мәселе ше шіл мейді. 

Меніңше, ол үшін, ең бастысы, сол апат ты 

аймақ болашақта қандай ма 

ман 

дарға 


зәру екендігін анықтап алу керек. Ал ды мен 

ол елге зоотехник, механизатор, мал 

дәрігері қажет шығар. Олай бол са, квота 

түлектерге емес, мамандыққа бе 

 

рілуі 


тиіс... Оқуға түсуге арналған квота бел гілі 

бір мамандықтарға ғана бөлінгені жөн 

болар еді. Жеңілдік жасаудың түр-түрі 

бар емес пе? Апат аймағынан келген тү-

лек 

 

тер үшін оқуға қабылданатын өту балын төмендету, ақылы білім алып жүр-

гендерді грантқа ауыстыру, ар на йы жол-

дама беру немесе басқа да де меу ші лік 

кө мек беру. Бұл да – квота, яғни  же ңіл-

дік деген сөз.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.63 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет