«АҚпараттық технологиялар» кафедрасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата02.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 
 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
ОӘК отырысында  
БЕКІТІЛДІ 
«Тұран» Университеті» мекемесі 
оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 
проректоры__________ А.А.Арупов 
№ 21  хаттама     «_27_» 06  2013 ж.  
 
«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КАФЕДРАСЫ 
ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН (ОӘК) 
 «ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ» пәні бойынша 
 
 
Мамандық: 5В070300 «Акпараттық жүйелер»  
Автор (оқытушы): Молдахалықова Б.Ж. 
Кредиттер саны: 
3
 
Курс: 
3 
Семестр: 5 
Оқыту технологиясы: кредиттік 
Оқу бөлімі: күндізгі 
Оқытылу тілі: қазақша 
Студенттердің білімін бағалау жүйесі: баллды-рейтингтік 
 
 
Алматы, 2013  
 

 
 
«ДЕРЕКТЕР  БАЗАСЫНЫҢ  ЖҮЙЕСІ»  пәні  бойынша  ОӘҰ  5В070300  «Акпараттық 
жүйелер»  (бакалавриат)    мамандығы  бойынша  оқу  жұмыс  бағдарламасы  негізіндежәне 
типтік бағдарламаға сәйкес құрастырылған. 
 
 
 
 ОӘҰ «АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» кафедрасының отырысында қарастырылды. 
 «______»  ____________  2013   ж.   Хаттама №  ______ 
 
 
Кафедра меңгерушісі: 
т.ғ.д., профессор   Түсіпова С.А.  ____________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

Мазмұны  
 
 
Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса) 
  

1.
 

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы  

2.
 

Силлабус 
 
14 
3.
 
  Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 
 
31 
4.
 
  Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және таратылатын 
материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі) 
 
33 
 
 
5.
 
  Тәжірибелік сабақ жоспары 
  
128 
6.
 
 
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық  
129 
7.
 
  Әдістемелік нұсқаулықтар және оны типтік есепте көрсету, есепті –сызбалық, 
лабораториялық жұмысты, курстық жобаны (жұмыс) орындау 
 
130 
8.
 
  Білімгердің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй  тапсырмалары 
мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру  материалдары,  берілген 
жұмыс  бойынша  тапсырманы  орындау,  еңбек  сыйымдылығы  мен 
әдебиеттерді  ұсына  отырып  рефераттар  мен  басқа  да  үй  тапсырмаларын 
орындау) 
 
131 
9.
 
  Білімгердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары  (жазбаша 
бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік  дайындыққа  сұрақтар 
тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 
 
135 
10.
 
  Студенттің оқу үлгерімдерін бақылау материалдары ( тест сұрақтары) 
 
135 
11.
 
  Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің  мазмұнына 
байланысты) 
 
152 
12.
 
  Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 
 
153 
13.
 
  Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы 
 
 
154 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
  «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ  МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
         «Тұран» университеті  
мекемесінің 
оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде 
БЕКІТІЛГЕН 
Хаттама №   «   »   2013 ж. 
ОӘЖ жөніндегі проректор_________ 
А.А.Арупов 
 
 
«АКПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
 
«ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ» 
пәні бойынша 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Мамандық:  5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» 
 
 
 
Авторы: Молдахалықова Б.Ж., аға оқытушы 
Оқу бөлімі: күндізгі 
 Барлығы 3 кредит 
Курс     3 
Семестр 5 
Дәріс    30  
Тәжірбиелік сабақ 10 сағат 
Лабораториялық сабақ   5 сағат  
Аралық бақылау саны  2                                                                    
СОӨЖ  15 сағат 
СӨЖ   75 сағат 
Емтихан    5 семестр 
Жиыны 135 сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013  

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
Құрастырушы: .Молдахалықова Б.Ж., аға оқытушы 
 
5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы  бойынша  «Деректер базасының жүйесі» 
пәнінен силлабус бекітілген 3 курс бакалаврларына арналған  оқу жоспары негізінде және 
типтік оқыту бағдарламасына сәйкестендіріліп құрастырылған. 
 
Жұмыс жоспары  «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының отырысында талқыланған  
 
«___07__»__06____2013 __ жылы  қаралды.  Хаттама  №___12________ 
 
 
«Ақпараттық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі 
т.ғ.д., профессор  _________________________ Түсіпова С.А.  
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ (СИЛЛАБУС) 
 
ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБА 
Деректер базасының теориялық негіздерін, деректерге қолданатын операцияларды, 
оларды  өңдеуді  және  іздеуді  ұйымдастыру  әдістерін,  сонымен  қатар  суреттейтін  тіл 
құралдары  және  қимылға  келтіру  деректердің  негізгі  модельдерінің  принциптерін  құру 
және  олардың  қазіргі  кездегі  деректер  базасын  басқару  жүйесінде  қолдануды  үйрену 
болып табылады. 
 1-кесте 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
1.1. Пәнді оқытудың мақсаттары: 
«Деректер  базасының  жүйесі»  пәнінің  мақсаты  деректер  қорын  және  қор 
концепцияларын  қолдану,  құру  құралдары  мен  әдістерін  жүйелік  түрде  қою  болып 
табылады.  Қазіргі  заман  талабына  сай  берілген  аймақтың  күйі  және    генезисі,  деректер 
қорын  басқару  жүйесінің  типтік  ұйымдастырылуы,  деректер  моделі,  дерекқор 
технологиясы  негізінде  ақпараттық  жүйе  құру  принциптері,  реляциялық  деректер 
қорының теориялық  негіздері, 
SQL тілі және оның стандарты, деректер қорымен жұмыс 
істеу  үшін    call-интерфейсін  ұйымдастыру,  ODBC  және  оны  қолданудың  қолдаңбалы 
интерфейсінің  өнеркәсіптік  стандартты  қарастырылады
.  Сонымен  қатар,  үлестірілген 
деректер  қорында  және 
«клиент-сервер»  архитектурасымен  үлестірілген  ақпараттық 
жүйесінде 
транзакцияны  басқару  әдістері,  объектілі-бағытталған  және  зерделік  деректер 
қорының сипаттамасы және концепциясы
.  
1.2. Пәнді оқытудың міндеттері: 

 
Деректер қоры технологиясының қазіргі заманғы күйін білу керек; 

 
Компьютерлік  желілерде  және  деректер  қоры  негізінде  ақпараттық  жүйелерді 
құрудың әдістері мен құралдарын білу керек; 

 
Әртүрлі  архитектураларда  деректер  қорының  қосымшаларын  құру  тәсілдерін 
білу керек; 

 
Қолданбалы  ақпараттық  жүйелерді  құру  кезінде  деректер  қорының 
технологиясын өз бетінше қолдануда методологиялық негізді білу қажет. 
1.3. Пәнді оқытуға қойылатын талаптар (Пререквизиттер)  
Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы 
1.4. Пәннің қажеттілігі (Постреквизиттер)  
Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, Web - технологиялар, мамаңдық бойынша 
оқытылатын пәндер, дипломдық жобалары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқу бөлімі 
Се
ме
стр
ле
р
  
К
р
ед
и
тте
р
 с
ан
ы
 
Бар
лық сағ
ат с
ан
ы
 
Дәрі
с (с
ағ
ат 
сан
ы)
 
Зертхан
алық 
сабақ
та
р
 с
ан
ы
 
 
Пр
ак
ти
к
алық 
сабақ
тар
 с
ан
ы
 
Ст
уд
ен
тте
р
дің
 
өзді
к
 ж
ұмыс
тар
ы 

ӨЖ

СОӨЖ
 (с
ағ
ат 
сан
ы)
 
 
Бақылау түрі мен 
формасы 
АБ
 1
 
АБ
 2
 
Қ
ор
ы
-
тынд
ы
 

10 
11 
12 
Күндізгі 
5  
3  135  30 

10 
75 
15 
АБ1  АБ2  тест 
Барлығы: 
  
 
135  30 

10 
75 
15 
 
 
 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

ПӘН ТАҚЫРЫПТАРЫН САБАҚТЫҢ ЖҮРГІЗІЛУІ БОЙЫНША БӨЛІП 
ОРНАЛАСТЫРУ 
«Деректер  базасының  жүйелері»  пәнін  оқып-үйрену  міндетті  түрдегі  дәрістік,  іс-
тәжірибелік  және  зертханалық  жұмыс,  сонымен  қатар  студенттің  өзіндік  жұмысынан 
(СӨЖ және СОӨЖ) тұрады.  
Тақырыптардың аты көрсетілген пәннің тематикалық жспары және сабақтың барлық 
түрі бойынша академиялық сағаттары (тақырыптары бойынша) 5-кестеде көрсетілген. 
  
Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 
2-кесте 
№ 
 
Тақырып атаулары 
Апта  Дәріс  Іс-
тәж. 
Зертх  СӨЖ  СОӨЖ 
1. 
Деректер қоры, файлдық жүйелер, 
ақпараттық жүйелер. 


 
 


2. 
Деректер қоры жүйелерінің архитек-
турасы. Негізгі концепциялары. 


 
 


3. 
Деректер қорын жобалау. 


4. 
Деректер моделі. Негізгі 
концепциялары.  


5. 
Деректердің желілік модельдері. 
Навигациялық операциялар. 


 6. 
Деректердің иерархиялық моделі. 
Навигациялық амалдар. 


 
 


 
7. 
Деректердің реляциялық моделі. 
Реляциялық деректер қорын жобалау. 
Деректер базасының өмір деңгейінің 
ұзақтығы. 
4 -5 


 


8. 
Функционалдық тәуелділік 
концепциясы. Қалыптастыру. 


 
 

0.5 
9.   Реляциялық  алгебра. Негізгі амалдар.  6 


 

0.5 
10.  SQL – сұраныс тілі. 
6 -7 


 

0.5 
11.  Деректер қорының тұтастығы мен 
қауіпсіздігі. 


 
 

0.5 
 
12.  Постреляциялық  деректер қоры. 


 
 

0.5 
 
13.  Қосымшаларды өңдеуде SQL тілін 
қолдану. 


 


0.5 
14.  Деректер қоры қосымшаларын өңдеу. 
Delphi-дің аспаптық құралдары. 

0.5 
 
15.  Деректер қорының Oracle Server, MS 
SQL Server – таратылған сервер-
лерінің техникалық мінездемелері. 
10 

 
 

0.5 
16.   Деректер қорына қатынау 
технологиялары. 
10 

 
 

0.5 
 
17.  OLE DB  - Object Linking and 
Embedding Database технологоиясы. 
11 

 
 

0.5 
18.  ADO – ActiveX Data Objects 
технологиясы. 
11 -
12 


 

0.5 
 
19.  BDE – Borland Database Engine  
технологиясы. 
12 -
13 


 

0.5 
20.  ADO.NET технологиясы. 
13 


 

0.5 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

 
21.  OLAP технологиясы. 
14 

 
 

0.5 
22.  CORBA (Common Object Request 
Broker Architecture) технологиясы. 
14 -
15 
 
0.5 
23.  CORBA технологияны қолдану. 
15 

 
 

0.5 
 
Жиынтығы: 
 
30 
10 

75 
15 
 
 
ДӘРІС САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
1-дәріс. Кіріспе. Деректер қоры, файлдық жүйелер, ақпараттық жүйелер.
 
  
Деректер және ақпарат. АЖ түрлері. Деректер қоры негізінде ақпараттық жүйені құрудың 
техникалық-ұйымдастыру проблемалары (1 сағат). 
2-дәріс. Деректер қоры жүйелерінің архитектурасы. Негізгі концепциялары. 
Негізгі  концепциялары.  Деректер  тәуелсіздігі.  Деректердің  негізгі  компоненттері. 
Деректер  қорының  архитектурасының  деңгейлері.  Деректер  қорын  басқару  жүйелері 
(ДҚБЖ). Инфологиялық
 
және даталогиялық жақындау мәні (1 сағат). 
3-дәріс. Деректер қорын жобалау. 
Пәндік саладағы концептуальды модель. Логикалық модельдер. Деректер қорын жобалау 
кезеңдері. Инфологиялық және даталогиялық жақындау мәні (2 сағат).   
4-дәріс. Деректер моделі. Негізгі концепциялары. 
«Мән-байланыс» моделі. Логикалық және физикалық модельдер. 
Локальды көріністі модельдеу, модель элементтерінің  агрегациясы және жалпыламасы (1 
сағат). 
5-дәріс. Деректердің желілік модельдері. Навигациялық операциялар.  
DBTG  деректер  моделі.  Негізгі  түсініктер  және  анықтамалар.  Деректерді  ңқұрылым 
диаграммасы.  Навигациялық  операциялар.  DBTG  деректерінің  тіл  асты.  Күрделі  желіні 
қарапайым желіге түрлендіру.  ДАТ және ДМТ желілік ДМ (1 сағат). 
6-дәріс. Деректердің иерархиялық моделі. Навигациялық амалдар. 
Деректердің  иерархиялық  моделі.  Негізгі  анықтамалар  мен  түсініктер.  Иерархиялық 
модельдің  концептуальды модельмен қатынас байланысы.  
IMS  архитектурасы.  IMS  деректер  моделі.  Иерархиялық  рет  түсінігі.  DL/1  тілінің 
операциясы (1 сағат).  
7-дәріс.  Деректердің  реляциялық  моделі.  Реляциялық  деректер  қорын  жобалау. 
Деректер базасының өмір деңгейінің ұзақтығы.. 
Реляциялық  деректер  қоры:  деректер  типі,  домен,  қатынас  схемасы,  деректер  қоры 
схемасы, кортеждер және қатынастар, қатынас қасиеті, кілттер.  
"Мән-байланыс" (ER- әдісі) әдісімен жобалау (2 сағат).  
8-дәріс. Функционалдық тәуелділік концепциясы. Қалыптастыру. 
Функционалдық тәуелділік концепциясы. Реляциялық есептеулер. Қалыптастыру: бірінші, 
екінші және үшінші қалыпты формалар. Бойс-Кодтың қалыпты формасы (1 сағат).   
9-дәріс. Реляциялық  алгебра. Негізгі амалдар. 
Берілген  деректер  қорымен  моделінің  реляциялық  базисі:  реляциялық  алгебра, 
реляциялық операциялардың интерпретациясы, теориялық-көбейткіштік операциялардың 
семантикасының ерекшеліктері. Операциялардың негізгі операциялары. Таңдау, жобалау, 
қосу, бөлу (1 сағат).  
10-дәріс. SQL – сұраныс тілі.
 
 
SQL  стандарттау  кезеңдері.  SQL  тілінің  жалпы  құрылымы,  қолданбалы  программалар 
интерфейсі.  Бекітілген  SQL,  динамикалық  SQL.  SELECT  таңдауының  операторы.  ДҚ 
модификациялау операторы (3 сағат). 
11-дәріс. Деректер қорының тұтастығы мен қауіпсіздігі.  
Деректер  қорының тұтастығы  және қауіпсіздігі. Қатынаумен басқару (1 сағат). 
12-дәріс. Постреляциялық  деректер қоры. 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 

Постреляциялық  деректер    қоры.  Обьектілі  -  бағдарланған  деректер  қорының  құрылу 
принциптері (1 сағат). 
13-дәріс. Қосымшаларды өңдеуде SQL тілін қолдану.  
Қосымшаларды  өңдеуде  SQL  тілін  қолдану.  Бекiтiлген  SQL  қолданып  программалау. 
Деректерді манипуляциялау операторы (2 сағат). 
14-дәріс. Деректер қоры қосымшаларын өңдеу. Delphi-дің аспаптық құралдары. 
Деректер  қоры  қосымшаларын  өңдеу.  Delphi-дің  аспаптық  құралдары.  ДҚ-  мен  жұмыс 
жасауға арналған Delphi компоненттері (1 сағат).  
15-дәріс.  Деректер  қорының  Oracle  Server,  MS  SQL  Server  –  таратылған 
серверлерінің техникалық мінездемелері.  
Деректер қорының Oracle Server, MS SQL Server – таратылған серверлерінің техникалық 
мінездемелері (1 сағат). 
16-дәріс. Деректер қорына қатынау технологиялары.  
Деректер қорына қатынау технологияларына шолу. ODBC технологиясы  (Open Database 
Connectivity) (1 сағат).  
17-дәріс. OLE DB-Object Linking and Embedding Database технологоиясы. 
OLE DB негіздері. Деректер қорында OLE объектіні сақтау (1 сағат). 
18-дәріс. ADO – ActiveX Data Objects технологиясы. 
ADO технологиясының негіздері. ADO Connection компоненті (2 сағат). 
19-дәріс. BDE – Borland Database Engine  технологиясы. 
BDE мәні. BDE (BDECFG) келтіру утилитасының жүйелік ақпараты (2 сағат). 
20-дәріс. ADO.NET технологиясы. 
ADO.NET  технологиясы. ADO.NET жүйесі (1 сағат). 
21-дәріс. OLAP технологиясы. 
OLAP технологиясы. OLAP-клиенттерінде ADO-ны қолдану. OLAP-клиенттердегі ADO 
MD қолдану. OLAP-клиенттерді құру үшін өндіру құрылғыларын қолдану (1 сағат). 
22-дәріс. CORBA (Common Object Request Broker Architecture) технологиясы. 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) технологиясы. Негізгі түсініктер. 
CORBA архитектурасын шолу. Сұраныстардың динамикалық өңделуі (2 сағат).  
23-дәріс. CORBA технологияны қолдану. 
CORBA технологиясын қолдану (1 сағат). 
 
Іс-тәжірибелік жұмыстардың мазмұны 
3-кесте 
 
№ 
 
Тақырып атаулары  
 
 
Көлемі  
(сағ.) 

Заттық аймақта ER-модель құру. Деректер қорын құру. ДҚ 
тіркеу. 


ДҚБЖ-ның интерактивті мүмкіндігімен танысу, оның 
көмегімен деректер қорын құру,  ондағы кесте жиыны және 
келесі жұмыс үшін кестені деректермен толтыру. Деректер  
қорының дерегін қолданып, кесте дерегінің 
модификациясымен және ақпаратын таңдаумен байланысты 
сұраныс сериясын тарату және дайындау.  


Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. 
Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте 
қолданылуы. 


Деректер моделі. 


Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру. 

 
Барлығы 
10 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
Зертханалық жұмыстардың мазмұны 
4-кесте 
№ 
Тақырып атаулары  
 
Сабақтың мақсаты:   
Лабораториялық 
жұмыс 
№1 
Аспаптық  құралдармен 
жұмыс.Delphi 
–де 
деректер 
қорының 
тіркеуі 
:  Delphi-де    ДҚ  кестесін 
құрудың негізгі этаптары 
Лабораториялық 
жұмыс 
№2(1 сағ ) 
Деректер  қорын  құруы, 
кесте 
арасындағы 
байланыс 
DELPHI-ДЕ 
ДҚБЖ-НЫ 
ҚҰРУ 
ДҚ  кестелерін  толтыру 
және 
құрылымды 
қалыптастыру, 
кестелер 
арасындағы 
байланысты 
орнату. 
Лабораториялық  жұмыс  №3 
(1 сағ) 
ДҚ  құрамын  көрсету  үшін 
экрандық форма құру . 
Мәліметтерді және олардың 
қасиеттерін 
бейнелеуге 
арналған 
компоненттерді 
үйрену, 
кестелер 
арасындағы 
байланысты 
орнату. 
Лабораториялық  жұмыс  №4 
(1 сағ) 
ДҚ  басқаруға  арналған 
компаненттер 
ДҚ 
басқаруға 
арналған 
компаненттерді үйрену 
Лабораториялық  жұмыс  №5 
(1 сағ) 
SQL  тілінің  мүмкіндігін 
қолдану 
DELPHI-  де    есеп  беру 
формасын құру 
SQL  тілінің  мүмкіндігін 
үйрену  және  оларды  ДҚ-да 
қолдану.  Есептік  форманы 
құрудың негізгі әдістері 
 
СОӨЖ және консультация өткізу кестесі 
5-кесте 
№ 
  
Тақырып атаулары 
Апт
а 
Жұм
ыс 
түрі 
Күрделілі
гі 
Қорғау 
түрі 
Тапсыру 
мерзімі 
1

Функционалдық тәуелділік 
концепциясы. Қалыптастыру. 
Деректер қорын жобалау. 
Деректердің желілік,  реляциялық 
және иерархиялық модельдері. 
Навигациялық операциялар. 
Навигациялық амалдар. 
Реляциялық деректер қорын 
жобалау. Деректер қоры 
жүйелерінің архитектурасы. 
Негізгі концепциялары – 5 сағат. 
1-5 
СОӨ
Ж 
5 сағат 
Ауызша 
және 
жазбаш
а түрде 
3,4,5 
апталарда 
СОӨЖ 
сабағында  
аптада 
 
2

SQL – сұраныс тілі. Деректер 
қорына қатынау технологиялары. 
Деректер қорының тұтастығы мен 
6-10  СОӨ
Ж 
5 сағат 
Ауызша 
және 
жазбаш
8,9,10 
апталарда 
СОӨЖ 

 
ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым. 
 
 
11 
қауіпсіздігі. Delphi-дің аспаптық 
құралдары. Деректер қорының 
Oracle Server, MS SQL Server – 
таратылған серверлерінің 
техникалық мінездемелері. 
Қосымшаларды өңдеуде SQL тілін 
қолдану – 5 сағат. 
а түрде 
сабағында  
аптада 
 
 
3

OLE DB  - Object Linking and 
Embedding Database 
технологоиясы. 
ADO – ActiveX Data Objects 
технологиясы. BDE – Borland 
Database Engine  технологиясы. 
CORBA технологияны қолдану. 
OLAP технологиясы. CORBA 
(Common Object Request Broker 
Architecture) технологиясы. 
ADO.NET технологиясы – 5 сағат. 
11-
15 
СОӨ
Ж 
5 сағат 
Ауызша 
және 
жазбаш
а түрде 
13,14,15 
апталарда 
СОӨЖ 
сабағында  
аптада 
 
 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет