Ақпараттық технологиялар факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасыжүктеу 94.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.06.2017
өлшемі94.38 Kb.
#11627

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Коммерциалық емес  АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті»  

Ақпараттық технологиялар факультеті 

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы 

 

  

 

  

БЕКІТЕМІН 

 

 АТФ Деканы__________ Табултаев С. С.  «         »    _____      2013 ж. 

 

  

 

 5B070400 -« Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  

мамандығы үшін Inf1102- «ИНФОРМАТИКА»  

пәні бойынша Syllabus 

 

  

 

 

Курс   


Семестр                                                      

Кредиттер саны ECTS кредиттер саны 

Барлық сағат саны 135 

Оның ішінде: 

 

Дәрістер 30 

Зертханалық сабақтар 

30 

ОӨЖ 


75 

оның ішінде СОӨЖ 

30 

ЕГЖ 


Емтихан 


 

 

 

  

 

  

 

  

Алматы 2013    Syllabus    мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартына  (ГОСО-2006ж.),   

6М070400  -  «Есептеу  техникасы  және  программалық  қамтама»  мамандығының  оқу 

жоспарына сәйкес п.ғ.д, доцент Б.Д.Сыдықов құрастырған. 

Syllabus  «Компьютерлік  технологиялар»  кафедрасының  отырысында  талқыланып, 

ұсынылған (хаттама №__10_   «_25__»_маусым__ 2013 ж.). 

 

Кафедра меңгерушісі  ф.-м. ғ.д., профессор  _________________________ З.Қ. Құралбаев  

 

 Syllabus  «Ақпараттық  технологиялар»  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссия 

отырысында талқыланып, ұсынылған (хаттама №__5_   «_28__»_маусым__2013 ж.). 

 

 

 1

 

Дәріс беруші-оқытушы: 

КТ кафедрасының п.ғ.д, доцент Бахыт Диқанбайұлы Сыдықов.  

Жұмыс орны: А. Байтұрсынов көш., 126,  С307-бөлме, жұмыс телефоны:  2606695 

 

2 

Аудиториядағы  сабақтардың  өту  орны  мен  уақыты  оқу  пәндерінің  кестесінде 

белгіленген. СОӨЖ консультациялар уақыты ақпараттық технологиялар факультетінің 

хабарлама тақтасында орналастырылған ( С 409) және АТФ кафедрасы ( С 307) 

 

3 

Пререквизиттері: Осы пәнді оқып үйрену үшін студенттерге қажетті пәндер тізімі: 

информатика пәнінің мектеп бағдарламасы 

 

  4 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ      

4.1 Пәнді оқыту мақсаты- студенттерді инженерлік, экономикалық және басқару 

есептерін шешу кезінде заманауи компьютерлік техниканы дұрыс әрі ұтымды пайдалануға 

үйрету, даярлау, ақпаратты сақтау, тасымалдау, пайдалану тәсілдерін үйрету, ақпараттың 

техникалық, алгортимдік және бағдарламалық тәсілін және ақпараттық технологиялардың 

әдістерін  үйрету  және  таңдалған  мамандық  бойынша  олардың  тиімді  пайдалануына 

дайындау.  

4.2  Курстың  міндеттері  –  локальды  және  глобальды  желілер,  ақпараттық 

үрдістер  және  жаңа  технологиялар  жайында  теориялық  білім  алу  болып  табылады.  Бұл 

пәнді  оқу  негізінде  студенттер  өмірге  керекті  есептерді  шығару  үшін  компьютерлік 

техниканың  мүмкіншіліктерін  сапалы  және  ұтымды  пайдалану,  мәтіндік  редактормен, 

кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін игеруді, деректер қорын құруды және 

кез-келген қолданбалы программалармен жұмыс істеуді игерулері керек. 

«Информатика»  пәні  –  практикалық  курс  болып  табылады.  Сондықтан  бұл  пәнді 

оқытудың негізгі шарты ретінде, бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, 

лабораториялық және жеке тапсырмалардың міндетті түрде орындалуы қажет. 

“Информатиканың” басты мақсаты – информатиканы теориялық негіздерін оқыту, 

оқу процестерінде ақпараттық технологияларды ендіруде әдіскерлерді дайындау.  

 

4.3 Курстың сипаттамасы 

Пәннің  мәселелері: 

ДК-дің негізгі бөліктерін және олардың қызметін білуді; 

 

санау жүйелерімен орындалатын барлық операцияларды орындай білуді;  

операциялық жүйелердің классификациясын ажырата білуді;  

буль алгебрасын, графтар және ағаштарды білуі 

компьютердің логикалық элементтерін, машинаны ұйымдастыруды, Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтерін білуі; 

 алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыруды; 

 блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуін, ақырғы автоматтар, Пост және 

Тьюринг машиналарын, бағдарламалаудың негізгі конструкциясын білуі; 

 

MS    Word    мәтіндік   рсдакторында   мәтінді    енгізу,    сақтау,   форматтау   және редакциялау жолдарын; 

 жергілікті желілерді колдана білу. Internet-пен жұмыс істей білу және 

электрондық пошта көмегімен мәліметтер алу және жіберу жолдары және HTML 

гипермәтіндік белгілеу тілінде веб-сайт құру мүмкіндіктерін: 

 MS  Excel-дің  графикалық  мүмкіндіктерін,  диаграмма  аймағының  мөлшерін 

өзгертуді.  Аналитикалык  геометрия  есептерін  шығару  және  жазықтықта 

кисықтарды тұрғызу жолдарын; 

 деректер қорын  басқару жүйесінің құрылысын. өріс қасиеттерін және өріс 

типтерін білу қажет; 

 

деректер  қорын  баған  мен  қатар  бойьшша  түрғыза  білу  және  мәліметтерді сорттау және сұрыптау жолдарын; 

 Power Point ингерфейсінде қүжатты бейнелеу интерфейсін. слайд. бос 

слайдпен жұмыс істей білу; 

 

құжаттарды өңдеудің және аударудың автоматты тәсілдері (Promt және IZET). 

 компьютерлік  бағдарламаларды  жасай  білуі,  бағдарламаларға  сценарий  құру, 

компьютерлік құралдардың дидактикалық мүмкіншіліктерін бағалау.  

 

программалық құралдардың негізгі әдістерімен жұмыс жасай білу;  

Web-қосымшаларын  жасау  технологияларын,  ақпараттық  қауіпсіздік  және  оны құрушыларды, антивирустық бағдарламаларды білуі; 

 ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды; 

«Электронды 

үкімет» 


инфрақұрылымын, бизнес-үрдістерді талдау және құру технологияларын білуі; 

 техникалық  тапсырмаларды  жасау  принциптерін,  «E-Learning»  электронды  оқыту 

негізін,  электронды  оқыту 

әдістерін, 

«E-Learning» 

ортасының  негізгі 

компоненттерін,  ілімді  бағалау  әдістемесін,  «E-Learning»  ортасын  құрудың 

заманауи технологияларын білуі тиіс. 

 

  

5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 5.1 Дәрістер 

 

 

№ 

 

 

Пән тақырыптары 

Сағат 

саны 

(дәріс) 

Сағат 

саны 

(зерт.) 

1.

  

Кіріспе. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Адам және 

компьютер. Ақпаратты кодтау. Санау жүйесі. Информатика 

ғылым және техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика 

құрылымы. 2.

 

 Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс істеу 

операциялары. Буль алгебрасы. Графтар және ағаштар. 

Компьютердің логикалық элементтері. Машинаны 

ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару 

құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. 3.

 

 Компьютердің құрылысы және жұмыс істеу принциптері. 4.

 

 Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері,  

 

№ 

 

 

Пән тақырыптары 

Сағат 

саны 

(дәріс) 

Сағат 

саны 

(зерт.) 

алгоритмдерді жүзеге асыру. Блок-схема алгоритмінің 

графикалық өңделуі. Ақырғы автоматтар. Пост және 

Тьюринг машиналары. Бағдарламалаудың негізгі 

конструкциясы. 

5.

  

Программалық жабдықтау. Операциялық жүйе. Windows 

операциялық жүйесі туралы жалпы мағлұматтар. 6.

 

 Windows жүйесінің стандартты программалары. Windows 

объектілері. Файл, бума, жарлық. Жұмыс үстелі. Себет. 

Windows анықтамалық жүйесі. Windows операциялық 

жүйесін баптау.  7. 

 

MS Word мәтіндік редакторының мүмкіндіктері. Кесте кұру, форматтау. Формулалар редакторы. 8.

 

 MS PowerPoint көмегімен презентация жасау. 9.

 

 MS Excel кестелік редакторы. Формуланы пайдалану. MS 

Excel кестелік редакторының графикалық мүмкіндіктері. 

Диаграмма тұрғызу. MS Excel құжатын баспаға шығару. 10.

 

 MS Excel кестелік редакторында функция мәнін кесте 

түрінде алу. MS Excel кестелік редакторын деректер қоры 

ретінде пайдалану. Автосүзгі мен кеңейтілген автосүзгі. 

Мәліметтерді сұрыптау. 11. 

 

Деректер қоры ұғымы. MS Access деректер қорын басқару жүйесі. 12.

 

 Деректер қорын құру. Кестелер арасында байланыс орнату. 

Форма және сұрау құру. 13. 

 

Компьютерлік желілер. Internet. Электрондық пошта. Web-қосымшаларын жасау технологиялары. 14.

 

 Ақпараттық қауіпсіздік және оны құрушылар. 

Антивирустық бағдарламалар. Архиваторлар, диагностика 

құралдары. 15.

 

 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

«Электронды үкімет» инфрақұрылымы. Бизнес-үрдістерді 

талдау және құру технологиялары. Техникалық 

тапсырмаларды жасау принциптері. «E-Learning» 

электронды оқыту негізі. Электронды оқыту әдістері. «E-

Learning» ортасының негізгі компоненттері. Білімді бағалау 

әдістемесі. «E-Learning» ортасын құрудың заманауи 

технологиялары.  Барлығы: 

30 

30 

 

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Кредиттік  технология  бойынша  «Программалау  технологиясы»  пәнін  оқуту  кезінде 

студенттерді қабылдап алуын және білім деңгейін бақылау арқылы тексеруге болады: 

1) ағымдағы бақылау (шектік бақылау 1, шектік бақылау 2); 

2) қорытынды бақылау (емтихан). 

Шектік бақылауды 1 (ШБ1) бағалау кесте 1-де көрсетілген. 

Кесте 1  

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 


Зертханалық жұмыс №1 

20 


Зертханалық жұмыс №2 

20 


Зертханалық жұмыс №3 

20 


Зертханалық жұмыс №4 

20 


Тест 

20 


Барлығы  (ШБ1)       ∑  

100 


Шектік бақылауды 2 (ШБ2) бағалау кесте 2-де көрсетілген. 

Кесте 2 


Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №5 

15 


Зертханалық жұмыс №6 

15 


Зертханалық жұмыс №7 

20 


Өзіндік жұмыс 

10 


ЕГЖ  

30 


Тест 

10 


Барлығы   (ШБ2)     ∑  

100 


 

Ағымдағы бақылау (АБ) келесі формуламен есептелінеді: 

2

2

1ШБ

ШБ

АБ 

студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  рейтингті-балды  жүйемен 

бағаланады. 

Кесте  3 – студенттердің білімін бағалау Баға 

Әріптік 


эквивалент 

%-тік үлесі 

Балл 

Өте жақсы 

А 

95-100 А- 90-94 

3,67 Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 В 

80-84 


3,0 


В- 

75-79 


2,67 


Қанағаттанарлық 

 

С+ 


70-74 

2,33 С 

65-69 


2,0 


С- 

60-64 


1,67 


D+ 

55-59 


1,33 


50-54 


1,0 


Қанағаттанарлық емес 

0-49 

 6.2  Университетте  оқитындардың  бағаларын  ауыстырудың  академиялық 

мобильділігін ұйымдастыру   

ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде  

бағалауды  ECTS  (Еуропалық  трансферттік  жүйесі  (ауыстыру)  және  кредиттік 

үстемелеулер) жүйесіне ауыстыру 1 және 2 кестеге сәйкес жүргізіледі.                                                                                                    

1  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде  

бағалаудың ECTS жүйесі 

 ECTS 

бағасы 

бойынша 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

2  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде  

бағалаудың ECTS жүйесі Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS бағасы 

бойынша  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6.3 Оқытушының талабы 

Студенттер  дәріс,  зертханалық  сабақтарын  және  мұғалімнің  кеңес  беру  уақыты 

бойынша  қатысу  керек,  және  де  есептеу-графикалық  жұмыстарын  мен  өзіндік 

жұмыстарды орындауы тиіс. 

Зертханалық жұмыстар мұғалімнің қатысуымен орындалып, сол зертханалық жұмыс 

орындалғаннан кейін қорғалынады. Жұмыс қорғалғаннан кейін ғана бағаланады. Студент 

келесідей  біліктілікті  көрсете  білуі  қажет:  зертханалық  жұмыстың  мазмұны  мен  қойылу 

талаптарын  түсіне  білу,  инструментарийлерді  пайдаланып  онымен  жұмыс  істей 

алатындығын көрсете білу керек. 

Осы  пән  бойынша  өзіндік  жұмыс  қарастырылған,  олар  теориялық  материалды  өз 

бетінше оқумен шектеледі. 

Барлық  тапсырмалардың электрондық  нұсқасы  компьютерлік сыныпта орнатылған 

(сабақ кестесі бойынша зертханалық сабақтар болатын сыныпта). 

Студенттердің қорытынды бағасы семестр бойы келесі схемамен жинақталады: Барлығы = Ағымдағы бақылау*0,6+ Қорытынды бақылау (экзамен)*0,4 

                                    

Кесте 4 

Параметр 

%-тік үлесі 

Баллдар 


Емтиханға жіберу рейтингі 

60 


60 

Финалдық емтихан 

40 

40 


Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емтихан 

100 


100 

 

Жалпы қорытынды баға –  51-ден 100 балға дейін болуы тиіс.  Студент 51-ден  аз баға алмауы тиіс. 

  Аралық бақылау – 7 және 14 апта.  

7  Курстың  саясаты  –  бұл  оқытушының  курсты  оқыту  барысында  студентке  қоятын 

талаптар жүйесі.  

Төменде ұсынылатын талаптар тізімі көрсетілген: 


 

сабақтан кешігуге, оны жіберуге болмайды;    

сабақ үстінде ұялы телефондарды өшіру;  

барлық тапсырмаларды өз уақытында орындау;  

оқытушы ұсынған сабақ жоспарын мұқият тыңдап, оған белсенді түрде қатысу;  

себепті жағдаймен қатыспаған сабағын ( деканаттың рұқсатымен) қайта тапсыру 

өз бетінше кітапханада және үйде дайындық жасау;  8   Академиялық этика ережесі: 

 тәртіп сақтау; 

 тәрбиелік; 

 адамшергілік; 

 шыншылдық; 

 жауапкершілігінің бар болуы; 

Оқу  топтарындағы  келіспеушілік  жағдайларды  оқытушылар  немесе  тьюторлардың 

қатысуымен ашық түрде талқыға салу керек, шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлері 

көмегімен қарастырылады.  

9 Оқытуға арналған әдебиеттер  

Негізгі әдебиеттер 

1.

 

Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дәулетқулов А.Б.«Информатикадан 30 сабақ» 1999,443 б. 2.

 

М.Қ. Байжуманов, Л.Қ.Жапсарбаева  «Информатика»  Астана, 2004, 232 бет.  3.

 

Дүйсебекова К.С., Белғожаева Ш.Д., Шүкетаева К.Қ., Абдығулова Ж.К. «MICROSOFT EXCEL»  кестелік  бағдарламасын  экономикалық  және  инженерлік  есептерде 

пайдалану негіздері ,Оқу құралы Алматы, 2007 ж. -150 бет 

4.

 

Белғожаева  Ш.Д.,  Шүкетаева  К.Қ.,  Зординова  Н.А.    «MICROSOFT  WORD бағдарламасында  (іс-тәжірбиелік  жұмыстар  жинағы),  Оқу  құралы  Алматы,  2007ж.       

-125б. 


5.

 

Белгожаева  Ш.Д.,Дуйсебекова  К.С.  Текесбаева  Н.А  Новые    информационные техналогии электронная таблица EXSEL 7.0 

6.

 Изучение основ информатики и ВТ. Пособие для учителей. Авербух А.В., Гисин В.Б., 

Зайдельман Я.Н., Лебедев Г.В., Просвещение, 1992г. 

 

Қосымша әдебиеттер 

1.

 Основы  информатики  и  ВТ:  Пробное  учебное  пособие  для  средних  учебных 

заведений/Под ред. А.П.Ершова, В.М. Монахова, М., Просвещение, 1985., ч.1., 1986., 

ч2. 

2.

 Кушнеренко  А.Г.,  Лебедев  Г.В.,  Сворень  Р.А.  Основы  информатики  и  ВТ.  Пробн. 

учебник для средних учебных заведений.М.: Просвещение, 1990. Каталог: student -> sillabus 2013 -> kt kz
sillabus 2013 -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
sillabus 2013 -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
sillabus 2013 -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
sillabus 2013 -> Ээф деканы Денисенко В. И
kt kz -> Ақпараттық технология факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
kt kz -> Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет4231 oraclde деректер қорын басқару жүйелері
kt kz -> Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет3311 деректер қорларын жобалау
kt kz -> Ақпараттық технология факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы

жүктеу 94.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет