«АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасыжүктеу 136.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі136.74 Kb.

   ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНІСТРЛІГІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ 

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ФАКУЛЬТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

  

 

  

                                                                                          «Бекітемін» 

 

                                                             АТФ деканы _________ Табултаев С.С.                                                                     «_____»______________2013 г. 

 

  

 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)  «Алгоритмдеу және есептеулер әдісі» пәні бойынша 

5B060200 -  «Информатика» мамандықтарына арналған 

 

 

  

 

Курс – 1 Семестр – 2 

Барлығы - 3 кредит 

Барлығы ECTS- 6 кредит 

Жалпы сағат саны – 135 сағ. 

оның ішінде: 

Дәрістер – 30 сағ. 

Зертханалық сабақ – 30 сағ. 

СӨЖ – 75 сағ. 

оның ішінде: 

СОӨЖ –30 сағ. 

3 ЕГЖ – 2 семестр 

Емтихан - 2 семестр 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2013 ж. 

 


 

Жұмыс    бағдарламасын  (Syllabus)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға  оқытушысы Смағұлова  Сәуле  Ермекқызы    5B060200  -    «Информатика»  мамандығы  бойынша  пәндердің  типтік 

бағдарламалары (ҚР МЖМБС 3.08.329-2006) негізінде дайындалды.  

 

Жұмыс бағдарламасы  (Syllabus) «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде 

талқыланды. Хаттама № 5, «29» қаңтар 2013 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі  ________________ Иманғалиев Ш.И. 

 

Жұмыс    бағдарламасы  (Syllabus)  «Ақпараттық  технологиялар»  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды  (28.06.2013ж.  №5-шы 

хаттамадан) Пәннің аты: Алгоритмдеу және есептеулер әдісі 

Оқытушы: Смағұлова С.Е. АЭжәне БУ, аға оқытушы 

Ақпаратық  технологиялар факультеті 

Кафедра «Ақпаратық  жүйелер», каб. Б331 2925095 

auesis_2013@mail.ru 

 

Пән жөніндегі мәліметтер  

Сабақ  өткізу орны: А және Б корпустары, компьютерлік және дәрістік аудиториялар сабақ  кестесіне сәйкес;  

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері 

     Кесте 1 

К

урс 

С

емес

тр

 кре

ди

т Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі 

Д

әріс 

Зе

ртхан

алық 


жұм

ыс

  

Пра


кт

ик

алық     жұм

ыс

 * СӨЖ  *  

CОӨЖ  


Бар 

лық 


сағат 

тар              

Қорытынды 

бақылау 


үлгісі 

 Емтихан  

Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді  

1.1

 

Пәнді оқыту мақсаты 

Ақпараттану пәнін оқудың негізгі мақсаты  -  ақпарат өңдеуге арналған техникалық  жаб-

дықтарды  пайдалана  отырып,  оларды  технологиялық  салаларында  қолдану  мақсатында 

студенттерді дербес компьютерде жұмыс істеу мен өздерінің болашақ кәсіби мамандығына сәйкес 

ақпаратты  өңдеуге  арналған  программалық  жабдықтарды  оқытып  үйрету  болып  саналады. 

Студенттерде  қазіргі  ақпараттық  мәдениеттің  іргетасы  қалыптастырылып,  ақпараттық 

технологияларды үйрену ісі  қамтамасыз етіледі.   

1.2  Пәнді  оқыту  міндеттері:  «Ақпараттану»    пәні  студенттерді  компьютерлік  техниканың 

және программалық  жабдықтардың негізгі  сипаттамаларымен таныстырып, компьютердің негізгі 

және  шеткері  құрылғылары,  жергілікті  және  ауқымды  желімен  жұмыс  істеу  негіздерін,  сонымен 

бірге  түрлі  формада  берілген    мәліметтермен  және  мәліметтер  базасымен  жұмыс  жасап  үйрету. 

Ақпараттық  жүйелер мен технологияларды  қалай және қандай мақсатта қолдану керектігі жайлы 

мағлұматтар қалыптастыру. Студенттің білуі тиіс:  

 

     Бұл пәнді оқуды аяқтаған әрбір студент төмендегі жұмыстарды орындай  білуі тиіс:  экономикалық информацияны өңдеу, бейнелеу және талдау тәсілдерін игеру;    

әртүрлі  қолданбалы  программалар  дестелерін  пайдалана  отырып,  мәтіндерді  өңдеп, кестелер  жасап,  мәліметтер  базаларын,  суреттерді  және  дыбыстық  мүмкіндіктерді 

пайдалану; 

компьютерлік  желі  қызметтерін  өз  мүддесіне  қолдана  білу,  электрондық  пошта  мен Интернет жүйелерінде мәлімет алмасуды, ақпарат іздеуді үйрену, т.б.; 

ақпараттану  пәнінде  оқылатын  мәліметтерге  деген  түрлі  көзқарас,  бұл  пәннің  мазмұнын және  аймағын  анықтауға  негіз  болды.  Қазіргі  кезде  информатика  пәні  бойынша  бірнеше 

оқу  программалары  бар.  Әрбір  оқу  орны  өз  қажет    не  байланысты  осы  программалардың 

бірін  негізге  алады.  Бұл  программа  ақпараттық  технологиялардың  негізгі  түсініктердін 

қамтамасыз етеді.  Студент білуі және үйренуі тиіс:  

информатиканың  негізгі  ұғымдарын  игеру,  ақпаратты  қазіргі  қоғамның  қажетті  қоры ретінде  бейнелеп,  ақпараттық  қорларды  пайдалануда  студенттердің  алгоритмдік  ойлау 

қабілетін қалыптастыру; 

студенттерді компьютерлік техниканың және программалық жабдықтардың негізгі сипатта-маларымен  таныстырып,  компьютердің  негізгі  құрылғыларының  жұмыс  істеу  негіздерін 

үйрету; 


 күнделікті  оқу  процесінде  кездесетін  әртүрлі  құжаттар  даярлауды  меңгеру,  студенттерге 

компьютерде мәтін теру ісін, мәліметтерді дискілерде сақтауды, қағазға басып шығаруды, 

әр  түрлі  ақпараттарды  компьютерге  енгізіп,  олардың  көшірмесін  алуды  және  де 

графикалық ортада электрондық кестелерді құрып, оларды пайдалану ісіне дағдыландыру; 

студенттерді  жергілікті  (локальды)  және  ауқымды  (глобальды)  желі  ерекшеліктерімен таныстырып,  болашақ  мамандарды  дербес  компьютердің  телекоммуникациялық  мүм-

кіндіктерін  бүкіләлемдік  ақпараттық  кеңістікке  кіру  үшін  қолдану  ісіне    үйрету  болып 

табылады.  

Сонымен қатар білуі тиіс: 

ақпараттану  және оның қоғамның дамуындағы рөлі жайлы тұтас мағлұмат беру; информатиканың  техникалық  және  программалық  құралдарының  ішкі  мүмкіндіктерін 

айқындау; 

информациялық  жүйелер  мен  технологияларды  қалай  және  қандай  мақсатта  қолдану керектігі жайлы мағлұматтар қалыптастыру. 

 

Пререквизиттері:    Информатика,    Алгоритмдер  және  мәлiметтер  құрылымы,  Программалау 

тiлдері және технологиялары.  

Постреквизиттері:  Программалау  тiлдері  және  технологиялары,  сандық  әдістер  және  профилдік 

пәндер тағы басқа жүйелiк бағдарламалау, және де курстық жұмыстарды, дипломдық жұмыстарды 

орындау барысында. 

 

2  Бiлiм бақылауы және бағасы 

 

АЭжБУ  студенттердiң  оқу  жұмыстарына  жүйелi  түрде    бақылауды  қамтамасыз  ету  үшiн семестрдiң iшiнде бiлiм рейтингін бақылауы қолданылады. 

Студенттердiң бiлiмдерiнiң бағасы ағымдағы бақылауына 7 зертханалық жұмыстар және 3 

есеп - график түрiнде жұмыстардың орындауы кiредi. 

Ағымдағы  бақылаудың  нәтижелерiнiң  өткiзу  мерзiмдерi  пән  бойынша  оқу  барысының 

күнтізбелік графиктерiмен анықталады. 

 

«Ақпараттану» пәні бойынша барлық тапсырмаларды 

тапсырудың күнтізбелік графигі  

 


 

Апталар  

10  11  12  13 

14 


15 

Бақылаудың 

апталық 

саны 
Бақылау 

түрлері 


З1  З1  З2  З2  ЕГЖ1 

З3 


З3  З4  АБ1 

З4 

ЕГЖ2 

З5 


З 

З 5 


З 

З 6 


З 

З 6 


З 

З 7 


ЕГЖ3 

З7 


АБ2 

З7 


Бақылау түрлері:     З – Зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – Өзіндік жұмыс, АБ – 

Ағындық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – 

рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ – есептік графикалық жұмыстар, Кс – кейс-стади және 

басқалар.  

 

3  Пәннің мазмұны 

 

 «Ақпараттану»  пәнін  оқып  үйрену  міндетті  дәрістер  (2  кредит)  мен  зертханалық 

жұмыстарды (1 кредит), сондай-ақ, студенттің өзіндік жұмысын қарастырады (СӨЖ және СОӨЖ).  

Оқудың негізгі кезеңі (15 апта 01.09.2013 - 11.12.2013 дейін) студенттің оқу үрдісіне деген 

жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технологиямен  жүргізіледі.  Осы  кезеңдегі  сабақтың 

сызбасы келесідей: дәріс аптасына – 2 с. (әр дәріс 100 минут), 1 зертханалық жұмыс әр аптада -  2 

с.  (әр  сабақ  100  минут),  апта  сайын  дәрістерге,  тәжірибелік  және  зертханалық  сабақтарға 

дайындығы  ретінде  есептік  –  графикалық  түрдегі  студенттің  өзіндік  жұмысы  (СӨЖ)  –  5  с.,  әр 

аптада СОӨЖ  - 2 с. (кеңес берулер және есептік-графикалық жұмыстарды тапсыру).   

 

3.2 Зертханалық сабақтар (30 сағат) 

 

Дәр/апта 

Күні 

Тақырыптар 

Әдебиеттер 

1/I 


 

Өрнектердiң 

есептеуi. 

Арифметикалық 

операция 

векторлармен 

және 

матрицалардың үстiнде 

ең 


оңай 

өрнектерiнiң есептеуi. (2 сағ.) 

конспект 

д 3,4 


2/II 

 

Қарапайым арифметикалық 

және 


математикалық  функциялармен  жұмыс.  (2 

сағ.) 


конспект 

д 3,4 


3/III 

 

Қарапайым тригонометриялық 

функциялармен жұмыс. (2 сағ.) 

конспект 

д 4,5 


4/IV 

 

Қарапайым тригонометриялық 

функциялармен жұмыс. (2 сағ.) 

конспект 

д 4,5,6 


5/V 

 

Екi өлшемдi графикалармен жұмыс. (2 сағ.)  конспект д 4,5,6,7 

6/VI 


 

Екi өлшемдi графикалармен жұмыс. (2 сағ.)  конспект 

д 4,5,6,8 

7/VII 


 

Үш өлшемдi графикалармен жұмыс (2 сағ.) 

конспект 

д 4,5,6,8 

 

8/VIII 


 

Үш өлшемдi графикалармен жұмыс. (2 сағ.)  конспект 

д 4,5,6,8 

9/IX 


 

Статистикалық өңдеу. (2 сағ.) 

конспект 

д 6,9,10 

10/X 

 

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. (2 сағ.)  конспект д 6,9,10,11 

11/XI 


 

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. (2 сағ.)  конспект 

д 6,9,10,11 


 

12/XII  

Функцияның  нөлдерiнiң  есептеуi  бiр 

айнымалы. (2 сағ.) 

конспект 

д 6,9,10,11 

13/XIII 


 

Функцияның  нөлдерiнiң  есептеуi  бiр 

айнымалы. (2 сағ.) 

конспект 

д 6,9,10,11 

14/XIV 


 

Бiр 


айнымалы 

функцияның 

минимизациялауы. (2 сағ.) 

конспект 

д 6,9,10,11 

15/XV 


 

Бiр 


айнымалы 

функцияның 

минимизациялауы. (2 сағ.) 

конспект 

д 6,9,10,11 

 

Компьютердің операциялық жүйесі Windows: керектігі, құрамы, жүктелуі. Жұмыс режимі. 

Компьютерлік  графика  негіздері.  Графикалық  редакторлар.    Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.  

Paіnt  графикалық  редакторы.  Компьютерлік  графика  CorelDraw.  Растрлық  графика  векторлық 

графика (4 сағ.).   

 

 

   3.3 Сабақ жоспары бойынша студенттің мұғаліммен өзіндік жұмысы 

 (30 сағ). 

Тақырыптар: 

1)

 Векторлар және матрицалармен жұмыс. 

2)

 Кiрiстiрiлген  мiндеттермен  жұмыс:  дата  және  уақыттар,  жиындардың  өңдеуi,  тiзбектердi 

өңдеу. 


3)

 

Графиктердiң жасауы және олардың редакциялауы үшiн мәлiметтердiң әзiрлеуi. 4)

 

Түспен жұмыс графиктердiң редакциялауында 5)

 

Үш өлшемдi графиканың галереясымен жұмыс. 6)

 

Векторлар және матрицалардағы минимум, максимумның табылуы және iрiктеу. 7)

 

Орташа, векторлар және матрицалардағы медиана және үйреншiктi ауытқуының есептеуi. 8)

 

Шектеулерi  бар  сызықты  теңдеулердiң  жүйелерiнiң  шешiмi  үшiн  сандық  әдiстердiң қолдануының мысалдары. 

9)

 Сирелген  матрицалары  бар  сызықты  теңдеулердiң  жүйелерiнiң  шешiмi  үшiн  сандық 

әдiстердiң қолдануының мысалдары. 

10)

 

Стандартты функциялар үшiн табылу сандық әдiстердiң қолдануының мысалдары. 11)

 

Кез  келген  функциялар  үшiн  түбiрлердiң  табылуы  үшiн  сандық  әдiстердiң  қолдануының мысалдары. 

12)


 

Функцияның  минимумдарының  iздестiруi  үшiн  сандық  әдiстердiң  қолдануының 

мысалдары. 

13)


 

Анықталған интегралдардың есептеуiнiң мысалдары. 

14)

 

Кәдiмгi дифференциалды теңдеулердiң жүйелерiнiң шешiмiнiң мысалдары. 15)

 

Полиномның түбiрлерiнiң есептеуiнiң мысалдары.  

  

3.4 Есептік графикалық жұмысы (ЕГЖ)  

Апта 

Мерзімі 

Тақырыптар 

Әдебиеттер 

1/I 


MATLABға 

деректердi 

өңдеу 


және 

бағдарламалау әдiстерi. Жолдармен жұмыс. 

Мәтiндiк  файлдар.  Құрылымның  бос 

тұрулары.  Құрылымдардың  массивы  және 

ұяшықтардың массивтары 

конспект 

Д 6,9,10,11 

2/VII 


MATLAB  және  MS  Excelге  бiрлескен 

жұмыс. MS Excel кескiндеу. MATLAB және 

MS Excelдiң аралығында мәлiмет алмасу 

конспект 

Д 6,9,10,11 

3/X 

12 


Интерфейстiң  құрастыруы.  Объекттердiң 

қасиеттерiмен 

басқару. 

Қосымшаның 

конспект 

Д 6,9,10,11  

үстiнде жұмыс. 

Интерфейстiң 

элементтерiнiң  программалауы.  Жоғары 

деңгейлi 

графика. 

Диаграмма 

және 

гистограммалар. Функциялардың 

графикасы. Анимациялалған графикалар  

 

3.5  Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі (45 сағат) 

 

№ 

п/п Сабақтың 

түрі 


            

           СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ 

 өткізу 


жұмыстары 

Әдебиеттер 

 

  

  

 

 3  

 

 Дәріс 

 

  

Зертханалық 

сабақтар 

 

 Есеп-

графикалық 

жұмыс 

Өткен дәріс материалдарымен жұмыс 

 

 Алдағы өтілетін зертханалық 

жұмыстарға дайындық 

 

 

Есеп-графикалық  жұмыстарын оқып дайындалу 

 

Әр апта сайын 

 

 Әр апта 

сайын 


 

 

 5,9,14 апта 

 

Оқу-әдістемелік кешен  

 

Оқу-әдістемелік кешен  

 

 Оқу-әдістемелік 

кешен 


 

 

 

3.6 Аралық бақылау (АБ): 

 

Аралық  бақылау  студенттердiң тестiлiк сұрауы түрінде (7 және 13 аптада) семестрдiң iшiнде екi 

рет жүргiзiледi. 

 

Апта Мерзімі 

Тақырыптар 

Әдебиеттер Тесттік 

сұраулардың 

тақырыптары: 

MATLAB  интерфейса  негіздері.  MATLAB 

жүйенің 

терезелері. 

Жүйенің 

басты 


дастархан 

мәзірі. 


Аспаптың 

панель. 


MATLAB  жүйесінің  тілі.  Деректердің 

үлгілері.  Негізгі  операторы,  атқаратын 

қызметтері 

және 


команда 

тілі. 


Математикалық  функцияларды  есептеу, 

атқаратын 

қызметтері: 

алгебралық, 

арифметикалық, 

тригонометрикалық, 

гиперболилық.  Арнаулы  математикалық 

функциялар.  Қолданушы  функциялары. 

Векторлар және матрицалардың алгебрасы. 

Векторлар  және  матрицалардың  жасауы, 

матрицалардың  өрнектеуi.  Векторлармен 

және 


матрицалармен 

математикалық 

операциялар. 

Векторлармен 

және 

матрицалардың  үстiнде  математикалық операциялар Екi өлшемдiсi графикалар. Екi 

конспект 

 


 

өлшемдi  графиктердiң  құрастыру  және редакциялауы.  Үш  өлшемдiсi  графикалар. 

үш  өлшемдi  графиктердiң  құрастыру  және 

редакциялауы.  Мәлiметтер.  Статистикалық 

деректердi  өңдеудiң  әдiстерi.  Сандық 

әдiстердiң 

негiздерi. 

Математикалық 

үлгiлеу  және  сандық  тәжiрибе.  Есептеуiш 

тәжiрибенiң  схемасы.  Есептiң  шешiмiнiң 

кезеңдерi. 

Математикалық 

үлгiнiң 


құрастыруы 

13 Тесттік сұраулардың тақырыптары: Сандық 

әдiстердiң 

негiздерi. 

Математикалық 

үлгiлеу  және  сандық  тәжiрибе.  Есептеуiш 

тәжiрибенiң  схемасы.  Есептiң  шешiмiнiң 

кезеңдерi. 

Математикалық 

үлгiнiң 

құрастыруы  Сандық  әдiстердiң  сыныбы, 

олардың 

қолдануы. 

Орнықтылық, 

түзулылық 

және 

жинақтылықтың ұғымдары.  Сызықты  теңдеулер.  Сызықты 

теңдеулердiң 

жүйелерiнiң 

шешiмi. 


Функцияның 

түбiрлерi. 

Функцияның 

түбiрлерiнiң 

есептеу 

Функциялар. 

Функциялардың 

минимизациялауы.  

Интегралдар.  Интегралдардың  есептеуiнiң 

әдiс  және  алгоритмдары    Полиномдар. 

Полиномдармен жұмыс. 

конспект 

 

 

3.7 Емтихан сұрақтары 

 

 1) MATLABға деректердi өңдеу және бағдарламалау.  2)  Жолдармен жұмыс жасу түрлері, мәтiндiк файлдар. 

 3) Құрылымның бос тұрулары. 

 4) Құрылымдардың массивы және ұяшықтардың массивтар. 

 5) MATLAB жүйесінің тілі.  

 6) Деректердің үлгілері. 

 7) Негізгі операторы, атқаратын қызметтері және команда тілі. 

 8) Математикалық функцияларды есептеу. 

 9) Арнаулы математикалық функциялар. 

 10) Қолданушы функциялары  

 11) Векторлар және матрицалардың алгебрасы.  

 12) Векторлар және матрицалардың жасауы, матрицалардың өрнектеуi.  

13) Векторлармен және матрицалармен математикалық операциялар.  

14) Екi өлшемдi графикалар. 

15) Екi өлшемдi графиктердiң құрастыру және редакциялауы 

16) Үш өлшемдiсi графикалар.  

17 Үш өлшемдi графиктердiң құрастыру және редакциялауы 

18) Мәлiметтер. 

19) Үш өлшемдi графикалармен жұмыс 

20) Статистикалық өңдеу 

21) Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу 

22) Функцияның нөлдерiнiң есептеуi бiр айнымалы 

23) Бiр айнымалы функцияның минимизациялауы 

24) Сандық әдiстердiң негiздерi.  


 

25) Математикалық үлгiлеу және сандық тәжiрибе. Есептеуiш тәжiрибенiң схемасы 26) Есептiң шешiмiнiң кезеңдерi. 

27)  Математикалық үлгiнiң құрастыруы  

28) Сандық әдiстердiң сыныбы. 

29) Олардың қолдануы.  

30) Орнықтылық, түзулылық және жинақтылықтың ұғымдары 

31) Сызықты теңдеулер. 

32) Сызықты теңдеулердiң жүйелерiнiң шешiмi 

33) Функцияның түбiрлерi.  

34) Функцияның түбiрлерiнiң есептеу 

35) Функциялар.  

36)Функциялардың минимизациялауы 

37) Интегралдар.  

38) Интегралдардың есептеуiнiң әдiс және алгоритмдары 

39) Полиномдар.  

40) Полиномдармен жұмыс 

 

 

 

4 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі:  

1.  Ракитин  В.  И.,  Первушин  В.Е.  Практическое  руководство  по  методам  вычислений  с 

приложением программ для персональных компьютеров. Уч. пос. – М.: Высшая школа, 1998.  

2. Яблочкин Л.Б. и др. Основы численных методов. Уч. пос. – Тула: ТГУ, 2000. 

3. Дьяконов В. MATLAB: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. 

4. 


Мартынов  Н.Н.,  Иванов  А.П.  MATLAB  5X.  Вычисления,  визуализация, 

программирование. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000 

5. Чен К., Джиблин П., Ирвинг A. MATLAB в математических исследованиях. - М.: Мир, 2001. - 

346 с. Қосымша: 

6. Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов MATLAB.Уч.- справ.изд. Т. 1 и 

2 – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. 

7. Плис А.И., Сливина Н.А. Лабораторный практикум по высшей математике. Уч. пос. - М.: 

Высшая школа, 1983. 

8.  Гультяев  А.  Визуальное  моделирование  в  среде  MATLAB:учебный  курс  –  СПб.:  Питер, 

2000. 

9. Потемкин В.Г. Инструментальные средства MATLAB 5X. –М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. 10.  Потемкин  В.Г.,  Рудаков  П.И.  Система  MATLAB  5  для  студентов.  Учебно-справ.  изд.  - 

М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. 

11.  Дьяконов  В.  Круглов  В.  Математические  пакеты  расширения  MATLAB.  Специальный 

справочник. – СПб.: Питер, 2001.  

 

5  Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар: 5.1  Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭжБУ-де  бекітілген  жалпы 

қорытынды бағалар жүйесі негізінде бағаланады (кесте 1 қараңыз).  

Кесте 1. 

Әріптік жүйе бойынша 

бағалар 


Балдары 

Балдары 


%-бен берілген 

мазмұн 


Дәстүрлі жүйедегі 

бағалар 


А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

 

В 

3,0 80-84 Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

              Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

Рұқсат  рейтингісінің  (ӨР)  бағасы  семестр  бойынша  жинақталады.  Оқу  жұмысының  кез-келген түрі 100 баллдық шкала бойынша бағаланып, 2 кестеге сәйкес коэффициенттік салмағына 

сәйкес өткізу рейтингісіне қосылады.  

 

Кесте 2. Рұқсат рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы  

Параметрі 

Коэффициенті  

Зертханалық жұмысты орындау әрі қорғау 

0,4 

КЖ 


0,4 

Аралық бақылау 

0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысуы 0,1 

Барлығы      ∑ жіберілді 

1,0 

 

Қорытынды баға келесі түрде болады: ҚБ = 0,6АБ+0,4Е, 

мұндағы Е – емтиханда алған бағасы.  

 

5.2 Балдарды қою саясаты: 

Максималды  бағалық  баллдар  тапсырылатын  жұмыстың  сапасы  мен    уақытында 

орындалғаны үшін қойылады. Тестілеу және дәрістік сабақтардың бағалық баллдары дұрыс жауап 

беру саны мен босатылған дәрістік сабақтарға байланысты қойылады.  5.3  Университет  оқушыларын  академиялық  мобильдікті  ұйымдастыру  кезіндегі  бағаларды 

ауыстыру. 

ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР  оқушыларының  бағаларын 

ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады.  

 

Кесте  3.  ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР  оқушыларының  бағаларын ауыстыру 

 

ECTS бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйедегі бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі 

бағасы 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы  В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы  

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 

 10 

 

Кесте 4. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

Әріптік жүйедегі 

бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі бағасы 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6  Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен  берілген  сабақты  жүргізу  сценарийін  тыңғылықты  ұстану  әрі  сабақтағы 

тапсырмаларды орындау;   

-  себепті  жағдайларға  байланысты жіберілген  (деканаттан  берілген рұқсат қағаз бойынша) 

зертханалық  сабақтарды қайта тапсыру; 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық  жобаны  семестрдің  соңғы  аптасынан  бұрын  тапсырып 

үлгеру: 


-  өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

7 Академиялық  этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгерщілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушының,  эдвайзердің  болуы  кездерінде 

шешілуі керек, ал тіпті болмаған жағдайларда деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.  

 

 

 

 

Каталог: student -> sillabus 2013 -> is kz
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В060200 «Ақпараттану» мамандықтарына арналған
is kz -> Қазақстан республикасы білім жәНЕ

жүктеу 136.74 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет