АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасыжүктеу 164.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.06.2017
өлшемі164.81 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КОММЕРЦИАЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРИТЕТІ 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

  

 

 «Бекітемін» 

АТФ Деканы __________   Табултаев С.С. 

«_____»   ____________  2014 ж. 

 

  

 

  

 

 «Информатика» пәні бойынша   5В071900 – «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған  

курс  бағдарламасы (SYLLABUS) 

 

 

  

 

  

Курс – 1 

Семестр – 1 

Барлығы 3 кредит 

ECTS бойынша кредит саны - 5 

Жалпы сағат саны – 135 

Дәрістер – 30 сағат 

Зертханалық сабақ –30 сағат 

СӨЖ – 75 сағат 

СОӨЖ –30 сағат 

3ЕГЖ  

Емтихан   

 

  

Алматы  2014 ж.  

2   


Курс  бағдарламасын  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға 

оқытушысы Адилгажинова Сайран Адилгажыкызы ГОСО РК 3.08.377-2006. 

негізінде жасалды. 

Курс  бағдарламасы  (Силлабус)  «Информатика»  кафедрасының  2014 

жылғы  23  мамыр  күнгі  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды,  №11 

хаттама. 

 

 

АЖ кафедрасының меңгерушісі ________________  Иманғалиев Ш.И.  

 

 Курс 

бағдарламасы 

(Силлабус) 

«Ақпараттық 

технологиялар» 

факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды 

және қабылданды (30.05.2014 ж. № 6-шы хаттама) 

 

  

 

Пәннің аты: Информатика 

Кредит саны: 3  

Оқытушы:  Адилгажинова  Сайран  Адилгажыкызы,  «Ақпараттық  жүйелер» 

кафедрасының аға оқытушысы, Б-331 кабинет 

 

Өткізілетін орны: А оқу корпусы,  А422 аудитория – дәрістік сабақтар; А оқу ғимараты, А402 компьютерлік сынып – зертханалық  сабақтар. 

 

 Пәннің оқу жұмыс жоспарынан көшірме  

Кесте 1 

Ку

рс 

Семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі Д

әр

іс 

Зер


тх

ан

алық 

ж

ұмы

с 

Практ

икалы


қ 

ж

ұмы

с 

* СӨЖ  * СОӨЖ  Барлық сағаттар 

Қорытынды 

бақылау 

үлгісі 
 11 Емтихан 

 

Сабақты өткізу уақыты мен орны:  

Сабақ кестесі бойынша өткізіледі. Сабақ кестесі Б209 деканатта көрсетілген.  

 

 


 

3  


1 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТАПСЫРМАСЫ  

 

1.1  Пәнді  оқыту  мақсаты:  ақпарат  өңдеуге  арналған  техникалық 

жабдықтарды  пайдалана  отырып,  оларды  технологиялық  салаларында 

қолдану  мақсатында  студенттерді  дербес  компьютерде  жұмыс  істеу  мен 

өздерінің  болашақ  кәсіби  мамандығына  сәйкес  ақпаратты  өңдеуге  арналған 

программалық  жабдықтарды  оқытып  үйрету  болып  саналады.  студенттерде 

қазіргі  ақпараттық  мәдениеттің  іргетасы  қалыптастырылып,  ақпараттық 

технологияларды үйрену ісін қамтамасыз етіледі.   

1.2  Пәнді  оқыту  міндеттері:  «Информатика»  пәні  студенттерді 

компьютерлік  техниканың  және  программалық  жабдықтардың  негізгі 

сипаттамаларымен  таныстырып,  компьютердің  негізгі  және  шеткері 

құрылғылары,  жергілікті  және  ауқымды  желімен  жұмыс  істеу  негіздерін, 

сонымен  бірге  түрлі  формада  берілген  мәліметтермен  және  мәліметтер 

базасымен  жұмыс  жасап  үйрету.  Информациялық  жүйелер  мен 

технологияларды  қалай  және  қандай  мақсатта  қолдану  керектігі  жайлы 

мағлұматтар қалыптастыру. Студенттің білуі тиіс:  

Бұл  пәнді  оқуды  аяқтаған  әрбір  студент  төмендегі  жұмыстарды орындай  білуі тиіс:  

экономикалық  информацияны  өңдеу,  бейнелеу  және  талдау тәсілдерін игеру;  

әртүрлі қолданбалы программалар дестелерін пайдалана отырып мәтіндерді  өңдеп,  кестелер  жасап,  мәліметтер  базаларын,  суреттерді  және 

дыбыстық мүмкіндіктерді пайдалану; 

компьютерлік  желі  қызметтерін  өз  мүддесіне  қолдана  білу, электрондық  пошта  мен  Интернет  жүйелерінде  мәлімет  алмасуды,  ақпарат 

іздеуді үйрену, т.б. 

информатика  пәнінде  оқылатын  мәліметтерге  деген  түрлі көзқарас, бұл пәннің мазмұнын және аймағын анықтауға негіз болды. Қазіргі 

кезде информатика пәні бойынша бірнеше оқу программалары бар. Әрбір оқу 

орны өз қажетіне байланысты осы программалардың бірін негізге алады. Бұл 

программа  ақпараттық  технологиялардың  негізгі  түсініктердін  қамтамасыз 

етеді.  

Студент білуі және үйренуі тиіс:  

информатиканың  негізгі  ұғымдарын  игеру,  ақпаратты  қазіргі қоғамның қажетті қоры ретінде бейнелеп, ақпараттық қорларды пайдалануда 

студенттердің алгоритмдік ойлау қабілетін қалыптастыру; 

студенттерді  компьютерлік  техниканың  және  программалық жабдықтардың негізгі сипаттамаларымен таныстырып, компьютердің негізгі 

және шеткері құрылғыларының жұмыс істеу негіздерін үйрету; 

 күнделікті оқу  процесінде  кездесетін  әртүрлі  құжаттар 

даярлауды меңгеру, студенттерге компьютерде мәтін теру ісін, мәліметтерді 

дискілерде  сақтауды,  қағазға  басып  шығаруды,  әр  түрлі  ақпараттарды 

компьютерге енгізіп, олардың көшірмесін алуды және де графикалық ортада 

электрондық кестелерді құрып, оларды пайдалану ісіне дағдыландыру; 


 

4   


студенттерді  жергілікті  (локальды)  және  ауқымды  (глобальды) 

желі  ерекшеліктерімен  таныстырып,  болашақ  мамандарды  дербес 

компьютердің 

телекоммуникациялық 

мүмкіндіктерін 

бүкіләлемдік 

ақпараттық кеңістікке кіру үшін қолдану ісіне  үйрету болып табылады.  Сонымен қатар білуі тиіс: 

информатика және оның қоғамның дамуындағы рөлі жайлы тұтас мағлұмат беру; 

информатиканың техникалық және программалық құралдарының ішкі мүмкіндіктерін айқындау; 

информациялық  жүйелер  мен  технологияларды  қалай  және қандай мақсатта қолдану керектігі жайлы мағлұматтар қалыптастыру. 

 

1.3 

Пәннің 

алдында 

оқытылатын 

реквизиттері: 

мектеп 


информатикасы курсы және алгебра 

1.4  Пәннің  артынан  оқытылатын  реквизиттері:  Пәнді  оқыту 

барысында  алынған  білімдер  қолданылатын  кейінгі  пәндер  тізімі 

(мамандықтың жұмыс оқу жоспарына сәйкес). 

  программалау тілдері және технологиясы; 

  ақпараттық байланыс және беру жүйесі;  

  интернет технология

 деректер құрылымы және алгоритмдері. 

 

2 Білімді бақылау және бағалау

  

 

Бақылау түрі бойынша рейтінгілік % тарату 

Қорытынды бақылау түрлері 

Бақылау түрлері 

Емтихан Қорытынды бақылау 

100 


Аралық бақылау 

100 


Ағындық бақылау 

100 


 

Студенттердің  оқу  жұмысын  жүйелі  және  ретті  бақылауды 

қамтамассыз ету үшін АЭжБУ білімді рейтінгілік бақылау қолданылады. 

Студенттердің  білімін  ағындық  бақылау  бағасына  15  зертханалық 

жұмыс және 3 есептік – сызбалық жұмыс кіреді. 

Ағындық  бақылау  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу 

үрдісінің күнтізбелік кестесінде анықталады. 

 

«Информатика» пәні бойынша барлық тапсырмаларды тапсырудың күнтізбелік кестесі  

Аптал


ар  11

111

1Бақылаудың 

апталық саны Бақылау 


түрлері 

З1  З2  З3  З3  З3  З4  ЕГЖ1 

З4 

АБ1 

З4 

З5  ЕГЖ2 

З5 


З5  З6  З6  ЕГЖ3 

З7 


АБ2 

З8 


Бақылау түрлері: З – зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – өзіндік жұмыс, АБ – ағындық 

бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, 

ЕСЖ – есептік-сызбалық жұмыстар, Кс – кейс-стади және басқалар. 


 

5  


3

 

.  Пәннің мазмұны 

 

«Информатика»  пәнін  оқып  үйрену  міндетті  дәрістер  (30  сағат)  мен 

зертханалық жұмыстарды (30 сағат), сондай-ақ, студенттің өзіндік жұмысын 

қарастырады (СӨЖ және СОӨЖ).  

Оқудың  негізгі  кезеңі  студенттің  оқу  үрдісіне  деген  жауапкершілігіне 

негізделген  кредиттік  технологиямен  жүргізіледі.  Осы  кезеңдегі  сабақтың 

сызбасы келесідей: дәріс аптасына – 2 с. (әр дәріс 100 минут), 1 зертханалық 

жұмыс  әр  аптада  -  2  с.  (әр  сабақ  100  минут),  апта  сайын  дәрістерге, 

тәжірибелік  және  зертханалық  сабақтарға  дайындығы  ретінде  есептік  – 

сызбалық түрдегі студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – 5 с., әр аптада СОӨЖ   

- 2 с. (кеңес берулер және есептік- сызбалық жұмыстарды тапсыру).   

 

3.1 Дәрістер (30сағат)  

 

Дәріс/ апта. 

Тақырып 


Әдебиет-

тер 


 

1/I 


Негізгі  түсініктер:  сигналдар  мен  деректер,  деректер  мен  әдістер, 

аппараттық  қамтама,  программалық  қамтама,  ақпарат,    ақпарат 

саны,  ақпаратты  өңдеу,  файлдар  мен  файлдық  құрылым. 

Информатика  пәні  мен  есептері.  Дерек  тасымалдағыштар. 

Деректермен  жүргізілетін  операциялар.  Ақпаратты  кодтау.  Санау 

жұйелері.  Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүиесінен екінші санау жүйесіне ауысу. Ақпарат және информатика. 

Компьютердің  операциялық  жүйесі:  керектігі,  құрамы,  жүктелуі. 

Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы. Операциялық жұйе UNIX. 

Дәріс, 


Л.1,2 

2/II 


Құрудың  магистральды-модульдік  принципі.  Архитектура  түсінігі. 

Компьютер  құрылымы.  Сырқы  құрылғылар.  Ақпаратты  сақтау 

принциптері.  Компьютер  жадысының  негізгі  сипаттамалары  мен 

ұйымдастырылуы.  Жедел  жады.  Фон  Неймана  принципі.  Иерархия 

жады. Обзор современного Логикалық жады. Дефрагментация. 

Дәріс 


Л. 3,4 

3/III 


Сандық ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. EXCEL-де 

электронды кесте құру. Электронды кестелерді редакторлау. 

 

4/IV 


Сандық ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. EXCEL-де 

электронды кесте құру. Электронды кестелерді редакторлау. 

Дәріс 

Л.5,6 


5/V 

Құжаттарды  дайындау  және  редакторлау  жүиесі.  Формулалар  және 

мәтіндер  редакторлары.Word-та  мәтінді  форматтау.  Кестемен 

жұмыс. Құжаттағы безендірулер. Макростар. 

Дәріс 

Л.7,8,9 


6/VI 

ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жйиесі.  Деректер  қорының 

құрылымдық элементтерінің негізгі  түсінігі.  Деректер моделдерінің 

түрі. Инфологиялық модель құрудың реляциялық әдістемесі. 

Дәріс 

Л.10,11 


7/VII 

ДҚБЖ  Microsoft  Access.  ДҚБЖ  кестелерінің  функциональды 

мүмкіндіктері. ДҚБЖ –мен жұмыс істеудің негізгі технологиялары.  

Дәріс 


Л.12,13 

8/VIII 


 

Компьютерлік 

графика 

негіздері. 

Графикалық 

редакторлар.  

Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.  Paіnt  графикалық  редакторы. 

Компьютерлік  графика  CorelDraw.  Растрлық  графика,  векторлық 

графика. 

Дәріс 


Л.14,15,1

9/IX Программалау  тілі.  Алгоритм,  программа  үғымы.  Алгоритм 

қасиеттері. 

Алгоритмнің 

өрнектелу 

жолдары. 

Сызықтық 

алгоритмдер.  Тармақталу  алгоритмдері.  Жалпы  түсініктер.  Тілдің 

қарапайым объектілері. 

Дәріс 

Л.14,15,1

 

6   


10/X 

Программалау 

тілі 

Объектілік бағыттағы 

программалау. 

Мәліметтерді 

өңдеудің 

реляциялық 

тілдері. 

Программалау 

тілдеріндегі  мәліметтер  типтері  мен  құрылымдары.  Программалау 

технологиясы  ерекшеліктері.  Процессордың  машиналық  коды. 

Компиляторлар және интерпретаторлар. 

Дәріс 

Л.14,15,111/XI 


Гипермәтіндік  технология.  HTML  тілі.  Web-документ  құру.  HTML-

тілі. Гипертекстік сілтеме. Web-графика. 

Дәріс 

Л.14,15,112/XII 


Сырғымалы  жолдар.  HTML  тілі.  Internet  Explorer.  Мәтіндік 

ақпаратты  тег  арқылы  өңдеу  және  көркемдеу.  Интерактивті  Web-

беттер. Гипермәтіндік технология. 

Дәріс 


Л.14,15,1

13/XIII  Компьютерлік  қауіпсіздіктің  негізгі  үғымдары.  Компьютерлік вирустар.  Программалық  вирустар.  Макровирустар.  Компьютерлік 

вирустардан қорғау  әдістері. Антивирус. Ақпаратты сығу ZIP, ARJ, 

RAR, LZH, LH, CAB құралдары.  

Дәріс 


Л.17,18,1

14/XIV  Ақпараттық қауiпсiздiк 

үғымы. 


Ақпараттық 

қауiпсiздiк. 

Қауiпсiздiктiң  торлық  сервистерi.  Әкiмдiк  ету.  Қауiпсiздiктiң 

класстары.  Ақпараттық  қауiпсiздiктің  негізгі  құрамы.  Парольдік 

аутентификация. Шифрлау әдісі. 

Дәріс 


Л.17,18,1

15/XV Жұйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі 

жұмыс  істеу  алғы  шарттары  мен  қажеттілігі.  Глобальді  және 

локальді  жұйелер.  Локальді  жұйелердің  негізгі  технологиялары, 

протокол  және  стандарттары.  Байланыс  жүйесінің  аппаратуралары 

және  сипаттамалары.  Мәлімметтерді  беру  тәсілдері  (асинхронды, 

синхронды,  симплексті,  дуплексті).  Локальды  жүйенің  негізгі 

технологиясы, протоколдары мен стандарттары. Жүйені басқарудың 

бағдарламалық компонентері World Wide Web  

Дәріс 

Л.17,18,1 

Зертханалық жұмыс (30 сағат) 

Зерт. 

жұм. 


/апта. 

Тақырып 


Әдебиет-

тер 


1/I 

Зертханалық  жұмыс  1/2.  Санау  жүйелері.  Екілік  кодтармен 

жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау  жүиесінен  екінші  санау 

жүиесіне ауысу. 

1,2 

2/ II 


Зертханалық  жұмыс  3/4.  Компьютердің  операциялық  жүиесі 

Windows:  керектігі,  құрамы,  жүктелуі.  Жұмыс  режимі.  ОЖ 

эволюциясы. 

3,4 


3/III 

Зертханалық жұмыс 5/6. MS Excel кестелік процессорымен жұмыс. 

Электронды кестелермен жұмыс жасап үйрену.  

 

4/ IV Зертханалық  жұмыс  7/8.  Сандық  ақпаратты  өңдеу.  Кестелік 

процессорлар.  EXCEL-де  электронды  кесте  құру.  MS  Excel 

Электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»  

шығарып диаграмма, графиктер тұрғызу. 

 

5/V 


Зертханалық  жұмыс  9/10.  MS  Excel  Электронды  кестелерді 

редакторлау. 

«Инженерлік 

есептер» 

шығарып 

диаграмма 

графиктер түрғызу. 

 

6/VI Зертханалық  жұмыс  11/12.  Компьютерлік  графика  негіздері. 

Графикалық  редакторлар.  Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.  

Paіnt  графикалық  редакторы.  Компьютерлік  графика  CorelDraw. 

Растрлық графика векторлық графика. 

5,6 

7/VII 


Лабораторная  работа  13/14.  Құжаттарды  дайындау  және 

редакторлау 

жүиесі. 

Формулалар 

және 

мәтіндер 7,8 

 

7  


редакторлары.Word-та  мәтінді  форматтау.  Кестемен  жұмыс. 

Құжаттағы безендірулер. Макростар. 

8/VIII 

Зертханалық жұмыс 15/16. ДҚБЖ. Деректер қорын басқару жүиесі. Деректер  қорының  құрылымдық  элементтерінің  негізгі    түсінігі. 

Деректер моделдерінің түрі.  

9,10 

9/IX 


Зертханалық жұмыс 17/18. ДҚБЖ. Деректер қорын басқару жүйесі. 

Деректер  қорының  құрылымдық  элементтерінің  негізгі  түсінігі. 

Деректер  моделдерінің  түрі.  Инфологиялық  модель  құрудың 

реляциялық әдістемесі. 

11,12 

10/X 


Зертханалық  жұмыс  19/20.  Алгоритм.  негізгі  блок-сұлба. 

Программалау  тілі.  Алгоритм,  программа  үғымы.  Алгоритм 

қасиеттері. 

Алгоритмнің 

өрнектелу 

жолдары. 

Сызықтық 

алгоритмдер.  Тармақталу  алгоритмдері.  Жалпы  түсініктер.  Тілдің 

қарапайым объектілері. 

13,14 


11/XI 

Зертханалық жұмыс 21/22. Алгоритмдер  қасиеттері.  Алгоритмерді 

жазу  және  бейнелеу  тәсілдері.  Программалау  технологиясы 

ерекшеліктері.  Процессордың  машиналық  коды.  Компиляторлар 

және интерпретаторлар. 

15,16 


12/XII 

Зертханалық  жұмыс  23/24.  Объектілік  бағыттағы  программалау. 

Мәліметтерді 

өңдеудің 

реляциялық 

тілдері. 

Программалау 

тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

17,18 

13/XIII 


Зертханалық  жұмыс  25/26.  Объектілік  бағыттағы  программалау. 

Мәліметтерді  өңдеудің  реляциялық  тілдері.  Программалау 

тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

18,19 


14/XIV 

Зертханалық  жұмыс  27/28.  HTML  тілі.  Internet  Explorer.  Мәтіндік 

ақпаратты  тег  арқылы  өңдеу  және  көркемдеу.  Гипермәтіндік 

технология. 

20,21 

15/XV 


Зертханалық  жұмыс  29/30.  Сырғымалы  жолдар.  HTML  тілі. 

Мәтіндік  ақпаратты  тег  арқылы  өңдеу  және  көркемдеу. 

Интерактивті Web-беттер.  

22,23 


 

Есептік-сызбалық жұмыстар

ЕСЖ/ 


апта 

Өткізу 


уақыты 

(аптасы) 

 

Тақырып 


Әдебиеттер 

1/III 


Есептік-графикалық жұмыс №1. Кестелік процессор 

интерфейсі. Электронды кестелердегі мәндер түрлері. 

Салыстырмалы, абсолютті және аралас сілтемелер.  

Кестелік процессорлардың функционалдық және 

графикалық мүмкіндіктері. Олармен жұмыс жасау 

технологиясы. 

Дәріс, 


Л.10, 11 

2/VII 


Есептік-графикалық жұмыс №2. Мәліметтер қорын 

басқару жүйелері және олармен жұмыс жасау 

технологиясы. Негізгі түсініктер. Мәліметтер моделі. 

МББЖ. Мәліметтер базасын құрудағы реляциялық көз 

қарас. МББЖ функционалдық мүмкіндіктері. МББЖ 

жұмыс жасаудың негізгі технологиялары. 

17,18,19


 

 

8   


3/ X 

13 


Есептік-графикалық жұмыс №3. Алгоритмдер 

қасиеттері. Алгоритмерді жазу және бейнелеу тәсілдері. 

Программалау технологиясы ерекшеліктері. 

Процессордың машиналық коды. Компиляторлар және 

интерпретаторлар. Объектілік бағыттағы программалау. 

Мәліметтерді өңдеудің реляциялық тілдері. 

Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен 

құрылымдары. 

14,15,16,17

 

 

Сабақ  жоспары  бойынша  студенттің  мүғаліммен  өзіндік  жұмысы  (30 

сағ): 

1.  Санау  жүйелері.  Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысу. 

2. Компьютердің операциялық жүйесі Windows: керектігі, құрамы, жүктелуі. 

Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы. 

3. MS Excel кестелік процессорымен жұмыс. Электронды кестелермен жұмыс 

жасап үйрену. 

4.  Сандық  ақпаратты  өңдеу.  Кестелік  процессорлар.  EXCEL-де  электронды 

кесте  құру.  MS  Excel  Электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік 

есептер»  шығарып диаграмма графиктер тұрғызу. 

5.  MS  Excel  Электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»  

шығарып  диаграмма,  графиктер  тұрғызу.  Мәтінді  енгізу  және  радакциялау. 

Формулаларды  құру,  аттарын  беру.  Кесте  және  диаграмма  құру.  Стильдер 

мен өрістерді пайдалану. Құжатты форматтау.  

6.  Компьютерлік  графика негіздері. Графикалық  редакторлар. Wіndows-тағы 

бейнелермен  жұмыс.  Paіnt  графикалық  редакторы.  Компьютерлік  графика  - 

CorelDraw. Растрлық графика, векторлық графика. 

7.  Құжаттарды  дайындау  және  редакторлау  жүйесі.  Формулалар  және 

мәтіндер  редакторлары.  Word-та  мәтінді  форматтау.  Кестемен  жұмыс. 

Құжаттағы безендірулер. Макростар. 

8.  ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жүйесі.  Деректер  қорының  құрылымдық 

элементтерінің негізгі  түсінігі. Деректер моделдерінің түрі.  

9.  ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жүйесі.  Деректер  қорының  құрылымдық 

элементтерінің  негізгі  түсінігі.  Деректер  модельдерінің  түрі.  Инфологиялық 

модель құрудың реляциялық әдістемесі. 

10.  Алгоритм.  негізгі  блок-схема.  Программалау  тілі.  Алгоритм,  программа 

үғымы.  Алгоритм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу  жолдары.  Сызықтық 

алгоритмдер. Тармақталу алгоритмдері. Жалпы түсініктер. Тілдің қарапайым 

объектілері. 

11.  Алгоритмдер  қасиеттері.  Алгоритмдерді  жазу  және  бейнелеу  тәсілдері. 

Программалау  технологиясы  ерекшеліктері.  Процессордың  машиналық 

коды. Компиляторлар және интерпретаторлар.  

12.  Объектілік  бағыттағы  программалау.  Мәліметтерді  өңдеудің  реляциялық 

тілдері. Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары.  

13.  Объектілік  бағыттағы  программалау.  Мәліметтерді  өңдеудің  реляциялық 

тілдері. Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары.  

9  


14. HTML тілі. Internet Explorer. Мәтіндік ақпаратты тег арқылы  өңдеу және 

көркемдеу. Гипермәтіндік технология. 

15.  Сырғымалы  жолдар.  HTML  тілі.  Мәтіндік  ақпаратты  тег  арқылы    өңдеу 

және көркемдеу. Интерактивті Web-беттер. 

 

Студенттердің өзіндік жұмыстарының кестесі (75 сағат): 

№ 

п/п Сабақтың 

түрі 


СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ өткізу 

жұмыстары 

Әдебиеттер 

Дәріс 


Өткен дәріс 

материалдарымен жұмыс 

Әр апта 

сайын 


Оқу-

әдістемелік 

кешен  Зертхана Алдағы өтілетін зертханалық 

жұмыстарға дайындық 

Әр апта 

сайын 


Оқу-

әдістемелік 

кешен  

3  


Есептік-

сызбалық 

жұмыс 

Есептік-сызбалық жұмыстарын оқып дайындалу 

4,8,13 апта  Оқу-

әдістемелік 

кешен 


 

Шектік бақылау(ШБ) 

 

ШБ 


саны 

Уақыты 


(апта) 

Тақырыбы 

№ 

әдебиеттер 

Тақырып  бойынша  тестілеу:  Шектік  бақылау  №1. Тестілеу  тақырыптарының  сұрақтары:  Информатика 

пәні мен есептері. Дерек тасымалдағыштар. Деректермен 

жүргізілетін  операциялар.  Ақпаратты  кодтау.  Санау 

жұйелері.  Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар. 

Бір  санау  жүйесінен  екінші  санау  жүйесіне  ауысу. 

Ақпарат және информатика. Компьютердің операциялық 

жүйесі:  Архитектура  түсінігі.  Компьютер  құрылымы. 

Сырқы  құрылғылар.  Ақпаратты  сақтау  принциптері. 

Дефрагментация.  Сандық  ақпаратты  өңдеу.  Кестелік 

процессорлар.  EXCEL-де  электронды  кесте  құру.  Paіnt 

графикалық  редакторы.  Компьютерлік  графика  Corel 

Draw.  Растрлық  графика,  векторлық  графика.  Word-та 

мәтінді форматтау. 

Дәрістер, 

Л.1,2, 

3,4,6,9 


14 


Тақырып  бойынша  тестілеу:  Шектік  бақылау  №2. 

Тестілеу  тақырыптарының  сүрақтары:  ДҚБЖ. 

Деректер  қорын  басқару  жүиесі.  Деректер  қорының 

құрылымдық  элементтерінің  негізгі  түсінігі.  Деректер 

моделдерінің  түрі.  Инфологиялық  модель  құрудың 

реляциялық  әдістемесі.  Гипермәтіндік  технология. 

HTML 


тілі. 

Web-документ 

құру. 

HTML-тілі. Гипертекстік  ссылка.  Web-графика.  Жұйені  басқарудың 

бағдарламалық 

компонентері  World  Wide 

Web. 


Антивирус  қорғау  құралдары  ZIP,  ARJ,  RAR,  LZH,  LH, 

CAB. 


Алгоритм, 

программа 

үғымы. 

Алгоритм қасиеттері. 

Алгоритмнің 

өрнектелу 

жолдары 


Программалау тілі Объектілік бағыттағы программалау. 

Дәрістер, 

Л.3,9,10,14 

 


 

10  


Әдебиеттер тізімі: 

 

негізгісі:  

1.  З.Құралбаев.  Алгоритмдеу  және  программалау  тілдері,  Алматы,  2008  ж., 

353-б. 

2.  Н.В.Сябина, М.Д.Ешпанова,  А.А.Аманбаев,  Ибрашева Ә.Т. Информатика. Барлық  оқу  түрінің  барлық  мамандықтары  үшін  есептік-графикалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: АЭжБИ, 

2009.- 43 бет. 

3.  Сүйебаева  Л.Б.,  Ешпанова  М.Д.,  Сябина  Н.В.  Информатика.  Turbo  Pascal 

тілі.  4  бөлім.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар.– Алматы: АЭжБИ, 2005.- 36 бет. 

4. Мастекбаева Г.А., Сябина Н.В., Ешпанова М.Д. Информатика. Turbo Pascal 

тілі.  3  бөлім.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар.– Алматы: АЭжБИ, 2005.- 31 бет. 

5. Абсатарова Б.Р., Жумаканова Р.Ж. Ақпараттану. Turbo Pascal тілі: барлық 

мамандық  студенттеріне  зертханалық  жұмысты  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқаулар. .– Алматы: АЭжБУ, 2013.- 31 бет. 

6.  Хубаев  Г.Н.,  Патрушина  С.М.,  Савельева  Н.Г.,  Веретенникова  Е.Г. 

Информатика, -М.: Феникс, 2010 г. 

7. Информатика / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб., 2004. 

8.  Рекомендации  по  преподаванию  программной  инженерии  и  информатики 

в  университетах.  //  Интернет-Университет  Информационных  технологий. 

Москва, 2007. 

 

қосымша: 

1. Акулов О.А. Информатика. Базовый курс.- М.: «Омега-Л», 2013 г. 

2. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах. Информатика. 

- М.: «Бином», 2013 г. 

3. Макарова Н.В. Информатика. - СПб.: «Питер», 2013 г. 

4. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal. - М.: «Бином», 2012 г. 

5.  Ашарина  И.В.  Основы  программирования  на  языках  С  и  С++.  Москва, 

2012 г. 


6.  Давыдов  Е.Г.  Решение  математических  задач  с  помощью  программных 

пакетов  Scientific  WorkPlace,  Scientific  Notebook,  Mathcad,  Mathematica  и 

Matlab. - М.: «Либроком», 2012 г. 

7.  Информатика  и  программирование.  Основы  информатики.  под  ред 

Б.Г.Трусова, - А.: «Академия», 2012 г. 

8. Информатика. под ред. В.Л.Матросова, -М.: «Академия», 2012 г.  

Студент білімін қорытындылап бағалау 

 

Студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  жалпы  ереже 

бойынша бағаланады. (см. кесте 1).    

 

Кесте - 1. Қорытынды бағалардың жалпы жүйесі    

11 


 

Әріптік эквивалент 

балл 

Балл 


%-дық үлесі 

Дәстүрлі бағалау жүйесі А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлық емес  

Кесте  -  2.  Студенттердің  білім  игеру  сапасын  әр  жұмыс  бойынша  келесі 

түрде бағалайды 

Параметрі 

%-тік үлесі 

Баллдар 


Зертханалық практикумды орындау 

25 


25 

Есептік-сызбалық жұмыстар 

45 

45 


Қорытынды аттестация (тестілеу) 

15 


15 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

15 

15 


Қорытынды:  

100 


100 

 

Баллдардың қойылу саясаты:  

1.

 

Әрбір жұмыстың тапсырылуы мен орындалуы (Зж). 

Орындалған зертханалық жұмыстың бағалануы (ЗжБ) -100%  (9 балл) 

Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжТ) – Қорғау бағасы = макс. 100% (9 балл) 

Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжК) –  1% күнделікті уақытында 2.

 

Есептік-сызбалық жұмысы (ЕСЖ): 

Есептік-сызбалық жұмысының бағалануы  (ЕСЖ):-100%  (9 балл) 

Есептік-сызбалық жұмысының бағалануы   (ЕСЖ):- жұмысты қорғау= макс. 

100% (9 балл) 3.

 

Дәріс сабақтарына қатысу (Дәр): 

Дәріс сабақтарына қатысуды бағалау  (ДәрБ) – 100% 

Дәріс сабақтарына қатыспаған жағдайда  (ДәрҚ)– 100/барлығы * % 

1дәріске кешігу (ДәрК) – 100/барлығы * % 

Осылайша:  Дәр=ДәрБ-ДәрҚ*сабаққа  қатыспаған  белгі  саны  (ж)-ДәрК* 

сабаққа кешіккен белгі саны. 

Студенттердің өзіндік жұмысын  бағалау (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

 

Кесте – 3. Өткізу рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы 

      

Параметрі %-дық үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау 

48 

Курстық  жұмыс 35 

Студенттердің өзіндік жұмысы  

Дәрістік сабақтарға қатысу 10 

Қорытынды:      ∑  рұқсат 

100 

 


 

12  


4.

 

Шектік бақылау (аттестация) (ШБ): 

Шектік  бақылауға  тест  бойынша  –  30  сұрақ  берілген:  16  сұраққа  жауап 

берген  студент  аттестациядан  өткен  болып  есептелінеді.  Мұндай  жағдайда 

аралық бакылаудың бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген: 

 

Кесте  –  4.    Емтиханға  жіберу  рейтингі.  Бақылау  түрі  бойынша  баллдарды бөлу 

Дұрыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар  

сан 


Балл, % 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестациядан  өтпей  қалған  жағдайда  (дұрыс  жауабы  16  аз  болса) студент  аралық  бақылауды  екінші  рет  қайта  тапсырады.  Мұндай  жағдайда 

аралық бақылаудын бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген:  

Дурыс жауаптар саны 

Балл, % 

Дурыс жауаптар 

саны 

Балл, % 


1-5 

10 


21-22 

60 


6-9 

20 


23-24 

65 


10-15 

30 


25-26 

70 


16-18 

40 


27-28 

75 


19-20 

50 


29-30 

80 


 

Семестрдегі қорытынды баға:    

∑ емт.жіберу CPO

Ра

Лек

РГР

Лр

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91 

5 – кесте.  

Параметрі 

%-дық  үлесі 

Балл 


Емтиханға жіберу рейтингі  

60 

5,4 

Финалдық емтихан  40 

3,6 

Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емт

ихан 

100 

 

Курстың саясаты мен процедурасы 

Студенттер  сабаққа  міндетті  түрде  қатысуы  қажет.  Егер  студент 

сабаққа келмесе, онда ол жіберген сабағын оқудан тыс тапсырады. Алдыңғы 

зертханалық жұмысты тапсырғаннан кейін ғана студент келесі зертханалық 


 

13 


 

жұмысты  орындауға  жіберіледі.  Қорытынды  бақылауды  тапсыру  үшін 

студент барлық бақылау түрлерін тапсыруы қажет.  

Келесі шарт орындалғанда ғана емтиханға жіберу рейтингі есептеледі: 

-

 

пәннің бағдарламасы толығымен орындалғанда; -

 

жұмыстардың  барлық  түрлері  бойынша  толық  есептемелер берілгенде; 

-

 емтиханға  өту  үшін  тест  сұрақтарына  ең  кемі  60%  дұрыс  жауап 

бергенде. 

Егер  осы  шарттардың  біреуі  орындалмаған  болса  студентке 

«қанағаттанарлық  емес»  деген  баға  қойылады.  Емтиханға  екінші  рет  өту 

рұқсаты пән келесі академиялық кезеңде төлем негізінде қайта оқылғаннан 

кейінжәне шарттардың бәрі орындалғаннан кейін беріледі. Оқытушының талаптары   

Студенттердің  өзіндік  жұмыстарының  бағалары  негізгі  бағаны 

шығарғанда ескеріледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқалары  кесте  бойынша зертханалық жұмыстар өткізетін компьютерлік кластарда орналастырылады. 

Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 164.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет