«АҚпараттық ЖҮйелердегі программалық жабдықтар»


Семинар (практикалық) сабақтардың жоспарыжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары. 

 

Апта  

Тақырып 

Мазмұны  

СОБӨЖ 

мазмұны  

СӨЖ мазмұны 

Əдебие

т 

1 апта  

2 кредит 

сағаты 

(практика)  

  

  

Инструментал

ьдыПЖ. 

Жүйелік ПЖ  жіктелуі  Қолданбалы 

ПЖ 


  

UNIX. 


ОЖ 

əртүрлілігі  жəне 

мүмкіндіктері 

 кредит 

сағаты 

(практика)  

Инструментал

ьдыПЖ. 

Инструментальды ПЖ жіктелуі 

Қолданбалы 

ПЖ 

 

UNIX. 


ОЖ 

əртүрлілігі  жəне 

мүмкіндіктері. 

 

   2апта 

 

2 кредит сағаты 

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

Автономды 

бірпроцессорлы  есептеу 

ПЖ дамуы 

(3) 122-

Мəтінді 


дайындау 

 


(практика)  негізі 

машиналарында 

процесстерді басқару 

1.1.Есептеу 

процесінің 

жəне ресурсының ұғымы 

1.2.Процестердіжоспарла

у 

140 жүйелері. 

3 кредит 

сағаты 

(практика) 

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

негізі. 


1.3.Процесс 

аралық 


өзара əрекет 

1.4.Ағым 

туралы 

«жіп»жəне көпағымдық (1) ,(12) 11-25б 

ПЖ дамуы 

(4) 122-

140 


Мəтінді 

дайындау 

жүйелері. 

 

3 апта 

 

2 кредит 

сағаты 

(практика) 

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

негізі. 


Автономды 

бірпроцессорлы 

компьютерлерде 

ресурстарды басқару 

2.1.жадыны басқару 

(1),(12) 26-40б 

Өз 

бетімен 


тапсырмалар

Қазіргі ОЖ-ге 

қысқаша 


сипаттама 

(1)  

Электронды 

кестелер 

Графиктік 

кестелер 

 

 

3 кредит сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Автономды 

бірпроцессорлы 

компьютерлерде 

ресурстарды басқару 

2.1.жадыны басқару 

(1),(12) 26-40б 

2.2.Енгізу-

шығаруды  

.басқару 

2.3.файлдар 

мен 


файлдық 

жүйелерді 

басқару 

(1),(12) 

42-

45б, 48-71б Электронды 

кестелер 

Графиктік 

кестелер 

 

4 апта 

 

 2 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

*.bat  файлы.  set  ,  if  жəне 

goto 

операциялары.РАТН  1.MS 

DOS 


құрылымын

ың 


жалпы 

сипаттамасы 

2.Өзіндік 

жұмыс 


орындау 

 

Жобалауды автоматтандыру 

жүйесі 


 

3 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

*.bat  файлы.  set  ,  if  жəне 

goto 

операциялары.РАТН 1.MS 

DOS 


құрылымын

ың 


жалпы 

сипаттамасы 

2.Өзіндік 

жұмыс 


орындау 

 

Жобалауды автоматтандыру 

жүйесі 


  

5 апта 

 

2 кредит сағаты 

Опрециялық 

жүйе 

MS  DOS  операциялық жүйесінің  командалары. 

Операциялы

қ жүйе 

Жеке 


ақпараттықжүйе

  


(практика)  функциясыны

ң негізі 

тарлуының 

нұсқалары 

 

сіі.Жоспарлаушы 

3 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

 Зертханалық 

жұмыс.файлдық 

жүйе 

жəне 


функцияларды 

дайындау 

 

жəне 


берілгендерді  басқаруды 

үйрену  

Операциялы

қ 

жүйе тарлуының 

нұсқалары 

Жеке 

ақпараттықжүйесіі.Жоспарлауш

ы 

 6 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Командалық  файлдарды  

қолданылатын 

ортада 


ОС    liNUX  құру  жəне 

орындау 


Жүйелік 

жəне 


қолданбалы 

программала

рдың 

интерфейстерінің құрылу 

принциптері 

 Бух.есеп жүйесі, 

қаржылық(банкт

ік) 

жүйесі.Текстті алдын 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

ОС 


 

liNUX 


иіілгіш 

жүйелік 


дискісін 

жиақтау 


Жүйелік 

жəне 


қолданбалы 

программала

рдың 

интерфейстерінің құрылу 

принциптері 

 Бух.есеп жүйесі, 

қаржылық(банкт

ік) 

жүйесі.Текстті алдын 

 

7 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

KDE 


графикалық 

беттерді үйрену 

UNIX 

файлдық 


жүйесі  

Аудармашылар 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Кonqueror  web  browser 

файлдық менеджері  

UNIX 


файлдық 

жүйесі  


Аудармашылар 

 

8 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Анықтамалық 

жүйемен 

жұмыстану 

Жеке 

тапсырманы тексеру  

  

Аралық 


бақылау 

жүргізу 


Интегривті 

қолданбалы 

жүйелері.мульти

медиялық жүйе 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Анықтамалық 

жүйемен 

жұмыстану 

Бақылау жұмысы  

Аралық 


бақылау 

жүргізу 


Интегривті 

қолданбалы 

жүйелері.мульти

медиялық жүйе 

 

9 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

WINDOWS 


қолданбалы 

интерфейсіме

н келісім 

зертх.жұм. 

коммерциялық 

версиямен  жөндеу.install 

shield приложениясы 

WINDOWS 


FAT32  жəне 

NTFS 


файлдық 

жүйесі  

Виртуальды 

шындық жүйесі 

  
кредит 

сағаты 

(практика) 

WINDOWS 


қолданбалы 

интерфейсіме

н келісім 

Зертх.жұм. 

қарапайым 

анықтамалық 

бөлісін 

құру.файл 

проектісін 

құру.анықтамалық  файл 

құру.анықтамалық  жүйе 

перспективасы 

WINDOWS 

FAT32  жəне 

NTFS 

файлдық 


жүйесі  

Виртуальды 

шындық жүйесі 

 

10 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

  

Байланысқан 

жəне  енгізу  

объектілері 

DDE 

технологиясымен жұмыс мысалдары 

динамикалы

қ қосылған 

кітапхана 

көмекші 

программа(утил

ит) 

көрінісі.программа 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Байланысқан 

жəне  енгізу  

объектілері 

Қашықтан 

оқыту. 


Қазақстандағы қашықтан 

оқыту болашағы. 

динамикалы

қ қосылған 

кітапхана 

көмекші 


программа(утил

ит) 


көрінісі.програм

ма 


 

11 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Байланысқан 

жəне  енгізу  

объектілері 

Active технологиясының  даму практикасының мысалы 

Активті 


форманың 

құрылуы.we

b беттерге 

активті 


формаларды

ң 

қосылуы.HTML 

кодының 


интерфейс 

коспонентін

е байланыс. 

 диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті көшірме 

ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Байланысқан 

жəне  енгізу  

объектілері 

WINDOWS 

реестрімен 

жұмыс   

  

  

  

Активті 


форманың 

құрылуы.we

b беттерге 

активті 


формаларды

ң 

қосылуы.HTML 

кодының 


интерфейс 

коспонентін

е байланыс. 

 диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті көшірме 

ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 

12 апта 

    кредит 

сағаты 

(практика) 

Көпкомпонен

тті 

объектілердің архитектурал

ық 


моделі 

(COM- 


Component 

COM  технологиясының 

практикалық 

мысалда 


дамуы 

 

диагностикалық 

компьютерл

ерге 

арналған программала

Көпкомпонентті 

объектілердің 

архитектуралық 

моделі (COM 

 


Object Model) 

р.Коммуник

ациялық 

программала

р.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программала

р кредит 

сағаты 

(практика) 

Көпкомпонен

тті 

объектілердің архитектурал

ық 


моделі 

(COM- 


Component 

Object Model) 

COM  технологиясының 

практикалық 

мысалда 

дамуы 


 

диагностика

лық 

компьютерлерге 

арналған 

программала

р.Коммуник

ациялық 

программала

р.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программала

р 

Көпкомпонентті объектілердің 

архитектуралық 

моделі (COM 

 

13 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Офистік 


программалау.Visual 

Basic for Application 

функциясы 

Трнсляторла

р.Компилято

рлар. 


диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті көшірме 

ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Офистік 


программалау.Visual 

Basic for Application 

функциясы 

Трансляторл

ар.Компилят

орлар. 


диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті көшірме 

ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 

14 апта 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

АДО технолгясындағы  

мəліметтер 

базасы 

мағұлматтарымен жұмыс Deiphi дегі 

СУБД 


жұмысымен 

UNIXплатформа

сының арнайы 

жəне құрал 

 


программалы

қ 

қамсыздандырылуы 

істеушілердің  құруы 

мағұлматтар

ға 


технологиял

ық байланыс 

орнату кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

АДО 


технолгясындағы  

мəліметтер 

базасы 

мағұлматтарымен жұмыс істеушілердің  құруы 

Deiphi дегі 

СУБД 

жұмысымен мағұлматтар

ға 


технологиял

ық байланыс 

орнату 

UNIXплатформасының арнайы 

жəне құрал 

 

 

15 апта  кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

аралық бақылау жүргізу аралық 

бақылау 


жүргізу 

UNIXплатформа

сының арнайы 

жəне құрал 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

 жеке 

тапсырмаларды 

тексеру 

  

  

аралық 


бақылау 

жүргізу 


UNIXплатформа

сының арнайы 

жəне құрал 

 

  

 

7.Пəнді оқыту жөніндегі əдістемелік нұсқаулар. 

Осы  пəн  оқыту  бойынша  жалпы  əдістемелік  нұсқаулар:  ПОƏК-нің  тарауларды  мұқият 

талқылау,  пəннің  ерекшеліктері  бойынша,  қолданалатын  оқыту  əдістер,  əдебиет  жəне 

Интернетпен  жұмыс  жасау  бойынша  əдістемелік  ұсыныстар,  семинар,  СОӨЖ,  СӨЖ, 

практикалық  сабақтарының  сұрақтарды  конспектілеу  қажеттілігі    бойынша,  СӨЖ  сұрақтарды 

міндетті  түрде  орындалыу  бойынша  нұсқаулар,  білімді  бағалау  жөніндегі  мəліметтер,  бағалау 

критериялары,  сонымен  қатар  негізгі бақылау  түрлері  жəне  дайындау  материалдары  бойынша 

нұсқаулар.  

Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға  əдістемелік нұсқаулар 

Жұмыстың  мақсаты:  Windows  ОЖ-нің  негізгі  түсініктері  -  тышқан,  тышқанмен 

жұмыс  істеу  машықтары,  Рабочий  стол,  Пуск  батырмасы,  есептер  панелі,  меню  (негізгі 

жəне контекстік) түсініктерімен танысу; Windows ОЖ-нің командаларын жаттау. 

1-жаттығу. Тышқанмен басқару əдістерін өңдеу. 

Тышқан графикалық операциялық жүйедегі объектілерді басқарудың негізгі құралы 

болып табылады.Тышқанмен жұмыс істеу тəсілдері көп емес: 

-  Көрсеткішті қою. 

Егер  тышқан  көрсеткішін  объектіге  апарып  бірнеше  секунд  бойы  ұстап  тұрса,  онда 

көрсеткіш жанында осы объект туралы қысқаша мəлімет шығады. 

Тышқан  көрсеткішін  Пуск  батырмасына  апарып  көрінген  мəлімет  мазмұнын  көруге 

болады. 


Жаңа  программаны  оқытуды  бастағанда  басқару  элементтеріне  апарып  көрсеткішті 

орнату арқылы объект туралы мəліметті шақырып, соны оқып алу арқылы жүргізіледі. 

-  Шерту 

Шерту деп тышқанның сол жақ батырмасын бір рет басып, босатуды айтады. Егер шерту 

объектіде орындалса, онда объект ерекшеленеді (қолдануға дайындалады). Пуск  батырмасында  тышқанның  сол  жақ  батырмасын  шертсе,  онда  Негізгі  мəзір 

ашылады. 

-  Екі рет шерту 

Екі  рет  шерту  –  тышқанның  сол  жақ  батырмасын  жылдам  екі  рет  басып,  босатуды 

айтады. 


Бұл  əдіс  көмегімен  объектілермен  əрекеттер  орындалады.  Программалар  іске  қосылады, 

мəліметтер  файлдары  ашылады.  Менің  компьютерім  белгісінде  екі  рет  шертіңдер,  сонда 

Жұмыс  столында  Менің  компьютерім  (Мой  компьютер)  терезесі  ашылады,  бұл  терезеде 

негізгі объектілердің белгілері көрсетілген. 

-  Жылжыту əдісі 

Жылжыту  көмегімен  объектілер  жылжытылады.  Объектіні  алып  бару  үшін  (мысалы, 

Менің  компьютерім  белгісін)  тышқан  көрсеткішін  қажет  объектіге  орналастырып, 

тышқанның  сол  жақ  батырмасын  жібермей  басып  тұрып,  объектіні  қажетті  жерге 

жылжытады. Жылжыту көмегімен тек объектілерді ғана емес, терезелерді де жылжытуға 

болады. 

Менің компьютерім терезесін екі рет шерту көмегімен оның белгісіне шертіңдер. Тышқан 

көрсеткішін тақырып жолына апарып, сол жақ батырмасын басулы күйінде ұстап, терезені 

жаңа орынға жылжытыңыздар. 

-  Созу 

Созу  (Протягивание)  жылжытуға  ұқсайды,  бірақ  мұнда  ештеңе  жылжытылмайды,  тек 

қана өзгереді. Егер көрсеткішті терезенің жақтауына немесе бұрышына қойса, онда ол қос 

тіл  сызық  түріне  ауысады,  одан  соң  тышқанның  сол  жақ  батырмасын  басып  тұрып 

тышқанды жылжытса, терезе өлшемі  өзгереді. Осы кезде созу əрекеттерін орындау керек. 

-  Оң шерту 

Бір объектімен бірнеше əр түрлі əрекеттер орындауға болады, оның біреуі негізгі 

болып саналады. Негізгі əрекет екі рет шерту арқылы орындалады. Ал, басқа қалған 

əрекеттер оң шерту көмегімен орындалады. Оң шерту тышқанның оң жақ 

батырмасы арқылы орындалады. Тышқанның оң жақ батырмасын шерту деп 

тышқан көрсеткішін қандай да бір объектіге орналастырып, тышқанның оң жақ 

батырмасын басуды айтады. Оң шерту кез-келген объектіде меню ашады, ол менюді 

контекстік деп атайды.  

Контекстік  меню  –  объектілермен  жұмыс  жасау  кезінде  қолданылатын  командаларды 

қамтитын  басқару  элементтері.  Бұл  командар  тізбегі  объектіге  байланысты.  Контекстік 

менюдің  негізгі  ерекшелігі  онда  Қасиеттер    (Свойства)    пунктінің  бар  болуы.  Осы 

пунктке  шертсе,  объектінің  қасиеттері  туралы  мəлімет  алуға  жəне  оларды  өзгертуге 

болады. Windows-тағы көптеген күйге келтірулер дəл осылай орындалады.  

-  Əдейі жылжыту 

Бұл əдіс жылжыту əдісіне ұқсайды, бірақ оң жақ батырманы шерту арқылы орындалады. 

Жылжыту  əдісі  көмегімен  объект  бір  орыннан  екінші  орынға  жылжиды,  ал  əдейі 

жылжыту көмегімен оң жақ батырманы шерткенде кішкене меню ашылады. Осы менюден 

объектіні  жылжыту,  көшіру  немесе  объект  үшін  жарлық  құру  əрекеттерін  орындауға 

болады.  

2-жаттығу. «Мой компьютер» белгісінің көмегімен навигациялау. 

1.  «Мой  компьютер»  белгісіне  екі  рет  шерткенде,  «Мой  компьютер»  терезесі 

ашылады.  Осы  терезе  компьютерде  орнатылған  дисковод  жəне  қатты  дискілер 

белгілері орналасқан. 


2.  С:  қатты  дискісінде  не  бар  екенін  көру  үшін  осы  белгіде  екі  рет  шерту  керек, 

сонда терезе ашылады. С: дискісіндегі түпкі буманың мазмұны көрінеді. Қалған 

іштестірілген  бумаларды  ашу  да  осылай  жүргізіледі.  Дискілер  мазмұны  жəне 

компьютер  бумалары  бойынша  жүру  файлдың  құрылымы  бойынша  жұмыс 

жасау болып табылады. 

3.  Терезелердің  оң  жақ  бұрышында  орналасқан  r

r

rr  батырмасына  шертсе, 

тапсырманы орындау нəтижесінде ашылған барлық терезелер жабылады. 

3-жаттығу. Проводник программасының көмегімен навигациялау. 

1.  Пуск  батырмасын  шертіңіз,  Негізгі  меню  ашылады.  Программы  Проводник 

командасын  орындаңыз,  Проводник  программасының  терезесі  ашылады.  Бұл 

программаның терезесі екі панельден тұрады. Осы панельде бумалар таңдалады жəне 

ашылады. 

     Оң  жақ  панель  –  буманың  ішкі  мазмұны.  Бұл  панельде  таңдалынған  буманың  ішкі 

мазмұны көрінеді. 

4-жаттығу. Жаңа бума құру. 

1.  Проводник терезесінің сол  жақ  панелінде  СТУДЕНТ  бумасын  оның  белгісіне  екі  рет 

шерту арқылы ашыңыз. 

2.  Студент  тересінің  ашық  жерінде  тышқанның  оң  жақ  батырмасын  шертіңіз.  Пайда 

болған контекстік менюде Создать пунктін таңдап, пайда болған ішкі менюден Папка 

командасын  орындаңыз.  Студент  бумасында  жаңа  бума  ашылуға  тиісті  Новая  папка 

аты бар жаңа бума ашылады.  

3.  Новая папка атын өзгерту үшін ат беріп, Enter пернесін басу керек. 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет