«АҚпараттық ЖҮйелердегі программалық жабдықтар»жүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

кредит 

сағаты 

(практика) 

Байланысқан 

жəне    енгізу  

объектілері 

Active технологиясының  даму практикасының мысалы 

Активті 


форманың 

құрылуы.we

беттерге активті 

формаларды

ң 

қосылуы.HTML 

кодының 


интерфейс 

коспонентін

е байланыс. 

 диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 кредит  Байланысқан 

WINDOWS 


реестрімен  Активті 

 диагностикалық   сағаты 

(практика) 

жəне    енгізу  

объектілері 

жұмыс     

  

  

форманың 

құрылуы.we

беттерге активті 

формаларды

ң 

қосылуы.HTML 

кодының 


интерфейс 

коспонентін

е байланыс. 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программалар 

12 апта 

    кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Көпкомпонен

тті 

объектілердің архитектурал

ық 


моделі 

(COM- 


Component 

Object Model) 

COM  технологиясының 

түсінігі. 

COM 

технологиясының бөлімдірі. 

COM 


интерфейсі. 

COM 


сервері. 

COM 


технологиясының 

кеңейтілуі 

 

диагностикалық 

компьютерл

ерге 

арналған программала

р.Коммуник

ациялық 

программала

р.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программала

р 

Көпкомпонентті объектілердің 

архитектуралық 

моделі (COM 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Көпкомпонен

тті 

объектілердің архитектурал

ық 


моделі 

(COM- 


Component 

Object Model) 

COM  технологиясының 

практикалық 

мысалда 

дамуы 


 

диагностика

лық 

компьютерлерге 

арналған 

программала

р.Коммуник

ациялық 

программала

р.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программала

р 

Көпкомпонентті объектілердің 

архитектуралық 

моделі (COM 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Көпкомпонен

тті 

объектілердің архитектурал

ық 


моделі 

(COM- 


Component 

COM  технологиясының 

практикалық 

мысалда 


дамуы 

 

диагностикалық 

компьютерл

ерге 

арналған программала

Көпкомпонентті 

объектілердің 

архитектуралық 

моделі (COM 

 


Object Model) 

р.Коммуник

ациялық 

программала

р.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программала

р 

13 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Офистік 


программалау.Visual 

Basic 


for 

Application 

функциясы 

Трансляторл

ар.Компилят

орлар. 


диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Офистік 


программалау.Visual 

Basic 


for 

Application 

функциясы 

Трнсляторла

р.Компилято

рлар. 


диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 

 

кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Офистік 


программалау.Visual 

Basic 


for 

Application 

функциясы 

Трансляторл

ар.Компилят

орлар. 


диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 

14 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Deiphi 


жүйесіндегі 

СУБД 


жұмысының 

дамуы. 


Deiphi 

дегі 


СУБД 

жұмысымен 

мағұлматтар

ға 


технологиял

ық  байланыс 

орнату 

UNIXплатформасының 

арнайы 


жəне құрал 

 
кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

АДО 


технолгясындағы  

мəліметтер 

базасы 

мағұлматтарымен жұмыс істеушілердің  құруы 

Deiphi 


дегі 

СУБД 


жұмысымен 

мағұлматтар

ға 

технологиялық  байланыс 

орнату 


UNIXплатформа

сының 


арнайы 

жəне құрал 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

АДО 


технолгясындағы  

мəліметтер 

базасы 

мағұлматтарымен жұмыс істеушілердің  құруы 

Deiphi 


дегі 

СУБД 


жұмысымен 

мағұлматтар

ға 

технологиялық  байланыс 

орнату 


UNIXплатформа

сының 


арнайы 

жəне құрал 

 

 

15 апта  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

Программалық қамсыздандырудың даму 

сатылары:тапсырмалара 

құру, 

структуралық сызбалардың 

программалық      ,бөлек 

компоненттермен  даму, 

программалық 

код 

жазу,программалық тестілеу, 

нарықтағы 

программалық 

.ПО 


өмірлік циклі 

аралық 


бақылау 

жүргізу 


UNIXплатформа

сының 


арнайы 

жəне құрал 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

аралық бақылау жүргізу аралық 

бақылау 


жүргізу 

UNIXплатформа

сының 

арнайы 


жəне құрал 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Құрал-


маймандарды

ң 

программалық 

қамсызданды

рылуы 

 жеке 

тапсырмаларды 

тексеру 

  

  

аралық 


бақылау 

жүргізу 


UNIXплатформа

сының 


арнайы 

жəне құрал 

 

 

Негізгі жəне қосымша əдебиет тізімі.  

1. Э. Таненбаум. Современные операционные системы. 2-ое изд. –СПб.: Питер,2005.  -

1038с.  

2. Д.Бэкон, Т. Харрис. Операционные системы.-СПб.:Питер;Киев: Издательская группа 

BNV, 2004.800с.  

3. Столлингс, Вильям. Операционные системы, 4-е издание: Пер. С англ.-М: Издательский 

дом «Вильямс», 2004.-848с. 


4. А.В. Гордеев.  Операционные системы:-СПб.: Питер,2005.-416с. 

5. В.Т Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы.-СПб. Питер, 2003.-539с. 

6. Д.Карп. Хитрости Windows XP. Для профессионалов. –СПб. Питер, 2004.-714с.  

7. Фодор Ж.,Бонифас Д., Танги Ж. Операционные системы –от PC до PC/2- 

М:Мир,1992.319с.  

8. И.Попов, Т.Партыка. Операционные системы, среды, оболочки. 

9. Иртегов Д.В. Введение в операционные системы.-СПб.: БХВ-Петербург, 2002.624с. 

С.Ф. Храпский Операционные системы, среды и оболочки. Основные теоретические 

сведения 

 

 

 

3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

 

№ 

Жұмыстың түрі 

Тапсырманын 

мақсаты 

мен 


мазмұны 

Ұсынылға


н 

əдебиетте

р 

Жұмыстың орындалу 

ұзақтығы 

жəне күні 

Ұпайлар 


Бақылау 

түрі 


Практика 

Дағдыларды бекіту 

Тақырып 


бойынша 

Уақыт 


кестесі 

бойынша 


Сұраққа 


жауап  беру 

қабілеттіліг

ін 

тексеру 


жəне 

тапсырман

ын 

орындалуын тексеру 

СОӨЖ тапсырма

ларын 


орындау 

Алға 


қойған 

тапсырмаларды 

шешу, 

аналитикалық  жəне танымдық 

қабілеттілікті 

дамыту 

СОӨЖ 


тақырыбы 

бойынша 


СОӨЖ 

тақырыбын

ыа  

берілген уақытына 

байланыст

ы кестесі 

Сұраққа жауап  беру 

қабілеттіліг

ін 

тексеру 


жəне 

тапсырман

ын 

орындалуын тексеру 

СӨЖ жеке 

тапсырма


лары 

Аналитикалық 

шығармашылық қабілеттілігін 

дамыту 


СӨЖ 

тақырыбы 

бойынша 

Бірінші 


жұмыс 

1-6 апта 

Екінші 

жұмыс 


7-13 апта 

Тапсырма орындалуы

н тексеру 

Микроемт


ихан 

Логикалық 

ойлау 

қабілеттілігін тексеру 

Бірінші 


жұмыс 

тақырып 


бойынша  

1-7 


Екінші 

жұмыс 


тақырып 

бойынша 


8-14 

Семинар 


№7 

Семинар 


№14 

Жазбаша жұмыстары

н тексеру Емтихан  

Комплекстік 

білімін тексеру 

 

 

тест  

 

4. Оқу - əдістемелік қамтылу картасы 

 

Бары 


№ 

 

Əдебиеттер атауы  

 

кітапханада 

кафед


рада 

студентт


ің 

қамтылу


ы (%) 

Электро


ндық 

нұсқасы 


Ескертп

елер 


С.Ф. Храпский 

Операционные 

системы, 

среды 


и 

оболочки. 

Основные теоретические сведения 

 

  Разработка  Интернет-приложений  в 

Delphi. Электронный учебник 

 

  Макфл  Беломо.  Unix.  Наглядный 

курс 

освоения операционной 

системы. М.: 2001. 

 

  Робачевский  А.М.  Операционная 

система UNIX. СПб.: 2002.  

 

  Д.Дж. 

Eappet 


Linux: 

основные 

команды.  Карманный  справочник  / 

Пер.  с  англ.  –  М.:  КУДИЦ-ОБРАз, 

2005. 

 

  Электронный  учебник  по  Windows 

XP. 

 

  Петцольд  Ч.  Програмирование  для 

Microsoft  Windows    на  Microsoft 

Visual Basic. NET. В 2-х томах. Том 

2./Пер.с англ.- М.: 2002. 

 

  Руссинович 

М. 

Соломон 


Д. 

Внутреннее  устройство  Microsoft 

Windows...  4-е  изд.  2005г.  992  стр. 

ISBN 


5-469-01174-7,5-7502-0085-

х.djvu 


 

  Невский 

В. 


Программирование 

аппаратных средств Windows. 

 

  

10 Архангельский 

А.Я. 


Программирование  в  Delphi  5. 

М.:2000. 

 

  

11 Бобровский С.И. Delphi 7. Учебный 

курс. – СПб-2006. 

 

  

12 Алексеев 

Е.Г. 


Электронный 

учебник 


по 

информатике. 

http://www.stf.mrsu.ru/economic/lib/i

nformatics/text/Klassif_po.html 

 

  

13 Попов И.И. операционные системы, 

среды и оболочки. – М.:2006 

 

  

5.  Дəрістік  кешен  (дəріс    тезистері,  көрнекілік,  таратылу  материалдары,  қажетті əдебиет тізімі). 

 


Дəріс 1 

Тақырыбы: Кіріспе. Пəн əдістемесі жəне дисциплина құрылымы. 

Мақсаты: Курстың мақсаты мен шешімін анықтау. 

Дəріс мазмұны 

1.  Пəн  əдістемесі  жəне  дисциплина  құрылымы,  оның  басқа  дисциплина 

құрылымымен байланысы.  

«Ақпараттық  жүйелердің  бағдарламалық  жабдықтары»  мақсаты  бағдарламаалық 

жабдықтардың  функциясын  жəне  кəсіпорындардың  принциптерімен  танысу,  қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамалардың 

қасиетерімен 

танысу, 


белгілі 

бағдарламалық 

жасақтамалармен практикалық түрде жұмыс жасау болып табылады.  

Дəріс 2 


Тақырыбы: Бағдарламалық жасақтаманың жалпы сипаттамасы. 

Мақсаты: Бағдарламалық жасақтаманың классификациясын қарау. 

Дəріс мазмұны. 

1.  Бағдарламалық жасақтаманың классификациясын қарау. 

2.  Жүйелік, қолданбалық, инстрментальды бағдарламалық жасақтама. 

Бағдарламалық  жасақтама  –  құжаттарды  эксплуатациялау  жəне  мəліметтерді  өңдеу 

үшін қажетті бағдарламалардың жиынтығы. 

Бағдарламалық жасақтаманы қолданбалы жəне жүйелік деп бөледі.  

Дəріс 3 

Тақырыбы: Операциялық жүйенің негізгі функциясы 

Мақсаты: Операциялық жүйенің негізгі функциясын талдау 

Дəріс мазмұны 

Операциялық жүйе ресурстарды басқару жүйе ретінде. 

ОЖ  қолданушыға  қолайлы  интерфейсті  қамтамасыз  етеді.  Бұл  жоғарыдан  төмен 

қаралатын анықтама. Басқа көзқарас бойынша төменнен жоғарыға қаралады. ОЖ-нің 

барлық  күрделі  жүйелер  бөліктер  басқаратын  қандайда  бір  механизм  ретінде 

қарастырруға болады.  

Дəріс 4. 

Тақырыбы: ОЖ-нің қалыптастыру негізі. 

Мақсаты: ОЖ-нің қалыптастыру негізін талдау. 

Дəріс мазмұны 

1.  Көппроцессорлы есептеуіш машиналарын ОЖ-де қалыптастыру 

2.  Жоспарлау жəне синхрондау 

Көппроцессорлы  есептеуіш  машиналарына  ОЖ-лер  өзінің  негізгі  мазмұнына  сəйкес 

қарапайым ОЖ-ді бейнелейді. Олар жүйелік шақыруларды өңдеу бойынша жадыны 

басқару  файлдық  жүйелерге  бөлу,  енгізу-шығару  құрылғыларын  басқару  сияқты 

дəстүрлі  функцияларды  атқарады.  ОЖ-ді  жүзеге  асырудағы  басты  ерекшшелік 

поцесстерді орындаудағы жағдайдың мазмұнына өзгеруі болып табылады. 

Дəріс 5. 

Тақырыбы: ОЖ-нің қалыптастыру негізі. 

Мақсаты: ОЖ-нің қалыптастыру негізін талдау. 

Дəріс мазмұны 

1.  Көпмашиналы  есептеуіш  жүйесінде  процесстермен  ресурстарды  басқару  тəсілін 

ұйымдастыру. 

2.  Ож-нің желілік жəне үлестіру түсініктері. 

3.  Ож-дегі үлестіруді іске асыру нұсқалары. 

Есептеуіш  техниканың  өнімділігі  мен  сенімділігін  арттыруының  тиімді  əдісі  бөлек 

автономды  есептеуіш  машинасын  көпмашиналы  есептеуіш  машинаға  біріктіру 

болып табылады. 


Көпмашиналы  есептеуіш  машинаны  екі  класқа  бөледі:  КМЕМ  жиналған  типі  жəне 

КМЕМ  үлестірілген  типі.  КМЕМ-нің  автономды  машинадан  айырмашылығы 

КМЕМ-нің құрамына кіретін машиналардың өзінің оперативті жадысы болады. 

Дəріс 6 


Тақырыбы: ОЖ-нің қалыптастыру негізі. 

Мақсаты: ОЖ-нің құруындағы негізгі ұстанымдарын талдау. 

Дəріс мазмұны: 

1.  ОЖ-нің құруындағы негізгі ұстанымдары 

2.  ОЖ-нің жобалаудағы архитектуралық ерекшелігі 

Қазіргі  заманғы  тиімді  ОЖ-ді  тұрғызудың  негізгі  ұстанымдары  модульді  принцип, 

генерируемости,  функциональды  избыточности,  ,виртуалдау,  сыртқы  құрылғыдан 

программаны  тəуелсіз  орындау,  басқа  ОЖмен  сəйкестігі,  ашықтығы,  оңай  ұзарылуы, 

мобильдігі, сенімділіктіғ қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Ож-нің  интерфейсінде  арнайы  жүйелік  жəне  қолданбалы  бағдарламалық  интерфейсті 

түсінеді,  олар  жадымен,  енгізу-шығару  құрылғысымен  процеестерді  басқаруға 

арналған. 

Дəріс 7 

Тақырыбы: ОЖ-нің іске асуындағы практикалық мысал: UNIX 

Мақсаты: ОЖ-нің іске асуындағы практикалық мысал: UNIX талдау 

Дəріс мазмұны 

1.  UNIX жүйесіне шолу 

2.  UNIX процесстері 

3.  UNIX жадысын басқару 

4.  UNIX жүйесіндегі енгізу-шығару 

5.  UNIX файлдық жүйесі 

6.  UNIX қауіпсіздігі 

UNIX  операциялық  жүйесі  суперкомпьютерден  бастап  ноутбукке  дейін  есептеуіш 

машиналарда  кеңінен  қолданылады.  UNIX  операциялық  жүйесінде  3  интерфейс  бар: 

қабықша,  С  тілінің  кітапханасы  жəне  жүйелік  шақырулар.  Қабықша  қолданушыға 

команда  беруге  жəне  оларды  орындауға  мүмкіндік  береді.  Ол  қарапайым  команда, 

конвейерлер  немесе  күрделі  құрылым  болуы  мүмкін.  Енгізу  шығару  қарама  қарсы 

бағыттала алады. С кітапханасында жүйелік шақырулардан тұрады, сондай ақ көптеген 

кеңейтілген  шақырулар  болады.  Əр  жүйелік  шақырулар  арнайы  белгіленген 

функцияларды орындайды. 

Дəріс 8 

Тақырыбы: ОЖ-нің негізгі қалыптастыруы 

Мақсаты: ОЖ-нің іске асуындағы практикалық мысал: Windows 

Дəріс мазмұны 

1.Windows жүйесіне шолу 

2.Windows процесстері 

3.Windows жадысын басқару 

4.Windows жүйесіндегі енгізу-шығару 

5.Windows файлдық жүйесі 

6.Windows қауіпсіздігі 

Windows2000  операциялық  жүйесінің  құрылымы  өзіне  HAL  аппараттық  абстракция 

деңгейін  қосады,  келген  жүйелі  шақыруларды  қағып  алатын,ядро,    жүйелік 

қызметтердің  жіңішке  деңгейі  жəне  жүйені  орындайды.  Операциялық  жүйе  файлдық 

жүйе  мен  GDI  графикалық  құрылғы  интерфейсімен  қоса  көптеген  драйверлік 

құрылғыны  қамтиды.  HAL  деңгейі  жоғарғы  деңгейден  белгілі  бір  аппаратурадағы 

айырмашылықты  жасырады.  Оны  толықтай  машинаға  тəуелсіз  болуы  үшін,  ядро 

орындаушы жүйеден басқа айырмашылықтарды жасыруға тырысады.  

Дəріс 9 


Тақырыбы: Қолданушы интерфейс бойынша Windows келісімі. 

Мақсаты: қосымшаларды жүктеу ұстанымдарын қарастыру. 

Дəріс мазмұны 

1.  Қосымшаны жүктеу. Жалпы ұстаным. 

2.  Реестрмен жұмыс 

3.  Коммерциялық нұсқаның баптауы 

4.  Install Shield қосымшасы 

Дайын  өнімді  дайындау  процессі  жұмысқа  жарамды  бағдарламасымен  аяқталмайды. 

Қосымша,  ереже  бойынша,  J  қолданушыға  немесе  топ  қолданушыға,  локальді  желі 

немесе  интернетте  жүктеу  керек.  Қарапайым  қолданушы  DDL  кітапхансын,  ActiveX 

элементін,  COM  немесе  BDE  сервері  сияқты  түсініктерді  білмейтінін  ескеру  керек. 

Көбісі «файл» немесе «программа» деген сияқты түсініктерді білмейді жəне Windows-

пен қаптама немесе белгі деңгейінде жұмыс істейді.  

Дəріс 10 

Тақырыбы: Объектті байланыстыру жəне кіргізу. 

Мақсаты: Қосымшалардың байланысу технологиясын қарау. 

Дəріс мазмұны 

1.  Windows қосымшалардың байланысы 

2.  DDE технологиясы 

3.  OLE технологиясы 

4.  Динамикалық қосылатын кітапхана 

Windows  NT  жүйесінде  мұндай  мүмкіндіктер  жақсы  кеңейтілген  жəне  оларға 

бағдарламамен орындалатын арнайы басқарушы құралдар қосылған. 

Бірақ  бірнеше  тапсырманы  қатар  қосу  ештеңеде  бермейді.  Көбінесе  мұндай 

тапсырмалар  бір  біріне  байланысты  болу,  ақпаратпен  алмасу  керек,  сондай  ақ 

программисттерден  қосымша  күш  салуды  қажетт  етпейтін  байланыс  əдісін  қолдану 

керек.  Бір  бірімен  ақпаратпен    алмасатын  программалар  ереже  бойынша  тең  емес. 

Оның  біреуі  сервер  өңделген  ақпарраты  жіберу  түрінде  түрінде,  екіншісі  клиент 

түрінде  .  Алайда  көп  жағдайда  қосымшалар  Windows-та  сервер  жəне  клиент  ретінде 

жұмыс жасайды.  

Дəріс 11 

Тақырыбы: Объектті байланыстыру жəне кіргізу 

Мақсаты: ActiveX технологиясын қарастыру. 

Дəріс мазмұны 

Интернетте белсенді формаларды қолдану 

ActiveX элементін бақару элементін құру көп мазмұнды шешімді құрайды. Объекттің 

жұмысын  алгоритм  бойынша  іске  асыруымен  шеектеліп  қана  қоймай,  интерфейсті 

соған  құруға  болады.  ActiveX  элементін  басқаруына  айналдыратын  жəне  сіздің 

объектке интефейс құруына арналған жүздеген кітап бар. Бірақ бұл кітаптар С++ тіліне 

арналған. Delphiде ActiveX басқару элементін құрылуының ерекшелігі прграммисттен 

жасырылған.  

Дəріс 12 

Тақырыбы:СОМ көпкомпонентті объектінің архитектуралық моделі. 

Мақсаты: СОМ технологиясын қарастыру  

Дəріс мазмұны 

1.  СОМ технологиясының түсінігі 

2.  СОМ технолиясы құрамының бөліктері 

3.  СОМ интерфейсі 

4.  СОМ технологисының кеңейтілуі 

СОМ  технологиясы  объекттің  моделін    жəне  мұндай  объект  пен  программаның 

қатынас  əдістерін  сипаттайды.  СОМ  объектісі  Delphi7  компонентін  еске  түсіреді.  Ол 

бөлек программалық өнім ретінеде таралатын немесе қосымшаларға  оңай қосылатын, өзінің  құрамы  жəне  əдісі  бар  аяқталған  объект  ретінде  көрінеді.  Мұнда  бір  ескеріп 

кететін  жағдай  бар.  СОМ  объектісі  өзінше  ШХ-кітапхана,  LXE  Windows  қосымшасы 

ретінде  сипатталатын,  кез  келген  бағдарламалау  жүйесінде  құруға  болатын,  керекті 

форматты көтере алады.  

Дəріс 13 

Тақырыбы: Инструментальды бағдарламалық жасақтама 

Мақсаты: Visual Studio құралдарын қарастыру 

Дəріс мазмұны 

Visual Studio құрамындағы құралдар 

Microsoft  Visual  Studio  –  Интернет-қосымша,  ашық  жəне  Масштабты  клиент-серверді 

құруға  арналған  визуальды  құралдардың  көпфункциональды    жинағы.  Оның  

құрамына кіретін жобалау құралы жəне қосымша құру, бағдарламалық жасақтаманың 

поставщики  ,  ақпараттық  жасақтаманыңкорпоративті  бөліміне  жəне  тəуелсіз 

құрушыларға арналған. 

Visual Studio құрамына келесілер кіреді: 

-  Visual Basic 

-  Visual C++ 

-  Visual Inter Dev 

-  Visual J++ 

-  Visual FoxPro 

Дəріс 14 

Тақырыбы: Инструментальды бағдарламалық жасақтама 

Мақсаты: Delphi жүйесінде МББЖмен іске асыру 

Дəріс мазмұны 

МББЖмен жұмыс істейтін көпдеңгейлі қосымшаларды құрудың негізгі ұстанымдары. 

Delphi7  жүйесі  клиент-сервердің  қосымшаларының  бөлек  компоненттері  əр  түрлі 

компьютерде  орындаларда  жəне  бір-бірімен  локальді  желі  немесе  интернет  арқылы 

байланысқанда,  күрделі  жəне  тиімді  программалық  конфигурацияны    –  көпдеңгейлі 

жүйе құруға мүмкіндік береді.  

Дəріс 15 

Тақырыбы: Инструментальды бағдарламалық жасақтама 

Мақсаты:  

 

 

 Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет