«АҚпараттық ЖҮйелердегі программалық жабдықтар»жүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата22.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

                                                                                

 

 

 Жаратылыстану-математикалық факультеті 

«Информатика» кафедрасы 

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша 

кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған 

«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР» 

(пəннің атауы) ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 

 Курс – 3 

Семестр –5  

Кредит саны -3  

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ  – 30 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –45 сағат 

СӨЖ –  45сағат 

Емтихан –   5-ші семестрде 

Барлығы –   135 сағат 

 

  

 

  

 

Орал  2011 ж.  

 

 

 

 

 

 

 


1. Пəннің оқу əдістемелік кешені ______________________________________ 

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы) 

Оқу жұмыс  бағдарламасы негізінде құрастырылған. 

Құрастырушы(лар): Бекенова Анаргүл Сағын дыққызы, оқытушы, 

 т.ғ. магистрі 

____________________________________________ 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

“____“ _________ 200   ж.   №__  хаттама 

 

  

  

 

Информатика кафедрасының отырысында қарастырылды. 05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Жаратылыстану-математика факультетінің 

оқу-əдістемелік 

кеңесінің 

отырысында бекітілді. 

13.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Оқу жұмыс бағдарламасы 

Кіріспе 

Қазіргі ақпараттық жүйелердегі бағдарламалық жасақтама. Пəннің қалыптасу тарихы.  1. Бағдарламалық жасақтама жіктелуі 

Терминология. Жүйелік бағдарламалық жасақтама жəне оның жіктелуі. 2. Операциялық жүйелер. 

Операциялық  жүйелер  түсінігі.  Операциялық  жүйелер  қызметі  жəне  жіктелуі. 

Операциялық жүйелер түрлері 

3. ОЖ-ді қалыптастыру негізі 

Автономды бірпроцессорлы есептеу машиналарында процесстердібасқару 

1.1.Есептеу процесінің жəне ресурсының ұғымы 

1.2.Процестердіжоспарлау 4. Опрециялық жүйе функциясының негізі 

Автономды бірпроцессорлы компьютерлерде ресурстарды басқару 

жадыны басқару Автономды көппроцессорлы есептеу машиналарындағы процесстер мен 

ресурстарды басқару Автономды көппроцессорлы есептеу машиналарындағы процесстер 

мен  ресурстарды  басқару  Процесс  аралық  өзара  əрекет  Ағым  туралы  «жіп»жəне 

көпағымдық 2 . П ə н   б о й ы н ш а   о қ ы т у     б а ғ д а р л а м а с ы   -   S Y L L A B U S 

 

Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет  

Бекенова Анаргүл Сағындыққызы, оқытушы, т.ғ. магистрі 

 

Пəн туралы мəлімет 

Сабақ кестесі:  

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан жəне 2 сынақ аптасынан тұрады. 

Аптасына 3 кредит-сағат жоспарланады, оның əрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан 

(  дəріс,  практика)  жəне  оқытушының  басқарумен  жүретін  студенттердің  өзіндік 

жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) 

 

 Сабақтар  Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар  Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар  Өткізілу 

уақыты 

Байланыс 

сағаты  1 

(дəріс 1) 

50 мин. 

Практикалық 

сабақ 2 сағат 

50 


+50  

мин. 


СМЖӨЖ 

1 сағат 


50 мин. 

СӨЖ  


1 сағат 

50+50 


мин. 

 

 Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

Курс 


Семестр  Кредит 

саны 


Дəрістер 

Практика 

ОЖСӨЖ  СӨЖ 

Барлығы  Бақылау  

түрі 

15 


30 

45 


45 

135 


емтихан 

 

Кіріспе 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

Курстың  мақсаты:  ПЖ  жасақтаманың  қалыптастыру  мен  ұйымдастыру 

принциптерін,  қолданбалы  программалық  жасақтаманы,  өңдеу  ерекшеліктерін  меңгерту 

болып табылады. 

 

Курстың міндеттері: Студенттер пəнді меңгеру нəтижесінде 1.АЖ  бағдарламалық  қамсыздандырудың  жіктелуін  ,  WINDOWS  сəулетінің  негізін  , 

жүйелік  функциялардың  жіктелуін  ,  WINDOWS  –дің  BIOS  ,  DOS  ,  APJ  функцияларын 

қолданбалы бағдарламаларды өңдеу құралдары мен технологиясын білу керек; 

2.Бағдарламалық  қамсыздандыруды  жүктеу  ,  қолданбалы  программаларды  өңдеуге 

арналған  қазіргі  бағдарламалау  технологиясы  мен  инструментті  жабдықтарын  қолдана 

білу керек; 

3.Бағдарламалық  қамсыздандыруды  лицензиялау  əдістері  мен  құралдары  туралы  , 

олардың даму тенденциялары мен құралдары туралы түсінік алуы тиіс.  

Курстың мазмұны:  

Оқыту əдістемесі:  

Пререквизиттер: 

Пəнді 


оқыту 

келесі 


пəндерге 

негізделеді 

«Информатика», 

«Алгоритмдеу 

жəне 

программалау технологиясы», 

«Компьютерлік 

жүйелерді 

ұйымдастыру» , «Деректер базасы».  

Постреквизиттер:  «АЖ-ң  бағдарламалық  жабдықтары»  пəні  бойынша  студенттердің 

алған білім ,  біліктері төмендегі пəндерде қолданылады. 

«Ақпараттық желілер», «АЖ жобалау», «Эксперттік жүйелер». 

 

 Сабақ мазмұны мен кестесі 

Апта  

Тақырып 

Мазмұны  

СОБӨЖ 

мазмұны  

СӨЖ мазмұны 

Əдебие

т 

1 апта  

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Кіріспе.Оқу 

пəні 

жəне 


пəннің 

құрылымы. 

Оқыту  пəні  жəне  пəннің 

құрылымы 

оның 


мамандықтан 

басқа 


пəндермен байланысы 

Қолданбалы 

ПЖ 

  

UNIX. 


ОЖ 

əртүрлілігі  жəне 

мүмкіндіктері 

 кредит 

сағаты 

(практика)  

  

  

Инструментал

ьдыПЖ. 

Жүйелік ПЖ  жіктелуі  Қолданбалы 

ПЖ 


  

UNIX. 


ОЖ 

əртүрлілігі  жəне 

мүмкіндіктері 

 кредит 

сағаты 

(практика)  

Инструментал

ьдыПЖ. 

Инструментальды ПЖ жіктелуі 

Қолданбалы 

ПЖ 

 

UNIX. 


ОЖ 

əртүрлілігі  жəне 

мүмкіндіктері. 

 

   2апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

  

  

Жүйелік 


программалы

қ 

жабдықтаудың 

жалпы 


сипаттамасы 

Программалық 

жасақтаманың  жіктелуі: 

жүйелік, 

инструментальды, 

қолданбалы 

программалық 

жасқтама.ОЖ 

ресурстарды 

басқару 


жүйесі.ОЖ жіктелуі 

ПЖ 


дамуының 

қысқаша 


тарихиочерк

ОЖ эволюциясы.  

Мəтінді 


дайындау 

жүйелері. 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

негізі 


Автономды 

бірпроцессорлы  есептеу 

машиналарында 

процесстердібасқару 

ПЖ дамуы 

(1) 122-


140 

Мəтінді 


дайындау 

жүйелері. 

 


1.1.Есептеу 

процесінің 

жəне ресурсының ұғымы 

1.2.Процестердіжоспарла

у кредит 

сағаты 

(практика) 

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

негізі. 


1.3.Процесс 

аралық 


өзара əрекет 

1.4.Ағым 

туралы 

«жіп»жəне көпағымдық (1) ,(12) 11-25б 

ПЖ дамуы 

(2) 122-

140 


Мəтінді 

дайындау 

жүйелері. 

 

3 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

  

  

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

негізі. 


ОЖ 

жіктелуі.Ресурстардыбас

қару 

алгоритмдерінің ерекшеліктері.Аппаратт

ық 


платформа 

ерекшеліктері.Қолдану 

саласының 

ерекшеліктері.Құру 

əдістерінің 

ерекшеліктері.Қазəргі 

ОЖ-ге 

қысқаша 


сипаттама. 

1) 129-130 б, 143-144б 

(12)5-10б , 19-21б 

Өз 


бетімен 

тапсырмалар

Қазіргі 


ОЖ-ге 

қысқаша 


сипаттама 

(1)  

Электронды 

кестелер 

Графиктік 

кестелер 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

ОЖ-ді 


қалыптастыру 

негізі. 


Автономды 

бірпроцессорлы 

компьютерлерде 

ресурстарды басқару 

2.1.жадыны басқару 

(1),(12) 26-40б 

Өз 

бетімен 


тапсырмалар

Қазіргі ОЖ-ге 

қысқаша 


сипаттама 

(1)  

Электронды 

кестелер 

Графиктік 

кестелер 

 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Автономды 

бірпроцессорлы 

компьютерлерде 

ресурстарды басқару 

2.1.жадыны басқару 

(1),(12) 26-40б 

2.2.Енгізу-

шығаруды  

.басқару 

2.3.файлдар 

мен 


файлдық 

жүйелерді 

басқару 

(1),(12) 

42-

45б, 48-71б Электронды 

кестелер 

Графиктік 

кестелер 

 

4 апта 

 

 

кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Автономды 

көппроцессорлы  есептеу 

машиналарындағы 

процесстер 

мен 


ресурстарды басқару 

(1)  


1.MS 

DOS 


құрылымын

ың 


жалпы 

сипаттамасы 

2.Өзіндік 

жұмыс 


орындау 

Жобалауды 

автоматтандыру 

жүйесі 


 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

*.bat  файлы.  set  ,  if  жəне 

goto 

операциялары.РАТН  1.MS 

DOS 


құрылымын

ың 


жалпы 

сипаттамасы 

2.Өзіндік 

жұмыс 


орындау 

 

Жобалауды автоматтандыру 

жүйесі 


 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

*.bat  файлы.  set  ,  if  жəне 

goto 

операциялары.РАТН 1.MS 

DOS 


құрылымын

ың 


жалпы 

сипаттамасы 

2.Өзіндік 

жұмыс 


орындау 

 

Жобалауды автоматтандыру 

жүйесі 


  

5 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Көпмашиналы 

сандық 

жүйесінің  ресурсы  мен процестерін басқару 

Операциялы

қ 

жүйе 


тарлуының 

нұсқалары 

Жеке 

ақпараттықжүйесіі.Жоспарлауш

ы 

 

кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

MS  DOS  операциялық 

жүйесінің  командалары. 

Операциялы

қ 

жүйе 


тарлуының 

нұсқалары 

 

Жеке 


ақпараттықжүйе

сіі.Жоспарлауш

ы 

  кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

 Зертханалық 

жұмыс.файлдық 

жүйе 

жəне 


функцияларды 

дайындау 

 

жəне 


берілгендерді  басқаруды 

үйрену  

Операциялы

қ 

жүйе тарлуының 

нұсқалары 

Жеке 

ақпараттықжүйесіі.Жоспарлауш

ы 

 6 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

ОЖ-нің 


жалпы 

концепциялық  жұмысы 

операциялары. 

Жүйелік 


жəне 

қолданбалы 

программала

рдың 


интерфейсте

рінің құрылу 

принциптері 

 Бух.есеп жүйесі, 

қаржылық(банкт

ік) 


жүйесі.Текстті 

алдын-ала 

білу 

жүйесі 


 

  кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Командалық  файлдарды  

қолданылатын 

ортада 


ОС    liNUX  құру  жəне 

орындау 


Жүйелік 

жəне 


қолданбалы 

программала

рдың 

интерфейстерінің құрылу 

принциптері 

 Бух.есеп жүйесі, 

қаржылық(банкт

ік) 

жүйесі.Текстті алдын 

 кредит  Опрециялық 

ОС 


 

liNUX 


иіілгіш  Жүйелік 

 Бух.есеп жүйесі,   сағаты 

(практика) 

жүйе 


функциясыны

ң негізі 

жүйелік 

дискісін 

жиақтау 

жəне 


қолданбалы 

программала

рдың 

интерфейстерінің құрылу 

принциптері 

қаржылық(банкт

ік) 


жүйесі.Текстті 

алдын 


7 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

 UNIX 


ож-нің 

практикалық 

мысалдарын 

жаңарту.   

  

  

UNIX 


файлдық 

жүйесі 


Аудармашылар 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

KDE 


графикалық 

беттерді үйрену 

UNIX 

файлдық 


жүйесі  

Аудармашылар 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Опрециялық 

жүйе 

функциясының негізі 

Кonqueror  web  browser 

файлдық менеджері  

UNIX 


файлдық 

жүйесі  


Аудармашылар 

 

8 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Анықтамалық 

жүйемен 

жұмыстану 

 

WINDOWS 


ож 

нің 


жаңаруындағы 

практикалық мысалдары 

Аралық 

бақылау 


жүргізу 

Интегривті 

қолданбалы 

жүйелері.мульти

медиялық жүйе 

  кредит 

сағаты 

(практика) 

Анықтамалық 

жүйемен 

жұмыстану 

Жеке 

тапсырманы тексеру  

  

Аралық 


бақылау 

жүргізу 


Интегривті 

қолданбалы 

жүйелері.мульти

медиялық жүйе 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Анықтамалық 

жүйемен 

жұмыстану 

Бақылау жұмысы  

Аралық 


бақылау 

жүргізу 


Интегривті 

қолданбалы 

жүйелері.мульти

медиялық жүйе 

 

9 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

WINDOWS 


қолданбалы 

интерфейсіме

н келісім 

Жүктеу жəне       .жалпы 

принциптер.реестрмен 

жұмыс.коммерциялық 

версиямен  жөндеу.install 

shield 


приложениясы.қарапайы

м  анықтамалық  бөлісін 

құру 

WINDOWS 


FAT32  жəне 

NTFS 


файлдық 

жүйесі  

Виртуальды 

шындық жүйесі 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

WINDOWS 


қолданбалы 

интерфейсіме

н келісім 

зертх.жұм. 

коммерциялық 

версиямен  жөндеу.install 

shield приложениясы 

WINDOWS 


FAT32  жəне 

NTFS 


файлдық 

жүйесі  

Виртуальды 

шындық жүйесі 

  
кредит 

сағаты 

(практика) 

WINDOWS 


қолданбалы 

интерфейсіме

н келісім 

Зертх.жұм. 

қарапайым 

анықтамалық 

бөлісін 

құру.файл 

проектісін 

құру.анықтамалық  файл 

құру.анықтамалық  жүйе 

перспективасы 

WINDOWS 

FAT32  жəне 

NTFS 

файлдық 


жүйесі  

Виртуальды 

шындық жүйесі 

 

10 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Байланысқан 

жəне    енгізу  

объектілері 

WINDOWS 

приложениясымен 

байланысы. 

DDE 


технологиясы. 

OLE 


технологиясы   

динамикалы

қ  қосылған 

кітапхана 

көмекші 


программа(утил

ит) 


көрінісі.програм

ма 


  кредит 

сағаты 

(практика) 

  

Байланысқан 

жəне    енгізу  

объектілері 

DDE 

технологиясымен жұмыс мысалдары 

динамикалы

қ  қосылған 

кітапхана 

көмекші 

программа(утил

ит) 

көрінісі.программа 

 кредит 

сағаты 

(практика) 

Байланысқан 

жəне    енгізу  

объектілері 

Қашықтан 

оқыту. 


Қазақстандағы қашықтан 

оқыту болашағы. 

динамикалы

қ  қосылған 

кітапхана 

көмекші 


программа(утил

ит) 


көрінісі.програм

ма 


 

11 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Байланысқан 

жəне    енгізу  

объектілері 

Active технологиясының  даму практикасының мысалы 

Активті 


форманың 

құрылуы.we

беттерге активті 

формаларды

ң 

қосылуы.HTML 

кодының 


интерфейс 

коспонентін

е байланыс. 

 диагностикалық 

компьютерлерге 

арналған 

программалар.К

оммуникациялы

қ 

программалар.Резервті 

көшірме 


ақпаратқа 

арналған 

программалар 

 

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет