АҚпараттық хат 14 сәуір 2017 жылжүктеу 31.08 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.05.2017
өлшемі31.08 Kb.
#10000

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ШЕТЕЛ ТІЛДЕР ФАКУЛЬТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

14 сәуір 2017 жыл

Қ.Жұбанов 

атындағы 

Ақтөбе

өңірлік 

мемлекеттік 

университеті

жас


мамандарды, аспиранттарды және магистранттарды, студенттерді «Жастар, Ғылым және

Инновация» атты халықаралық жастардың  ғылыми форумына қатысуға шақырады.

Бағдарлама  дөңгелек үстел,  тренинг,  шеберлік -класы,  презентация,  отырыстың

жоспарлануын және өткізілуін қарастырады.

Форумның  ғылыми бағыттары:

1. Қазіргі таңдағы  лингвистика,  аударма  және  мәдениетаралық  қарым -қатынас

мәселелері

Өту түрі: ғылыми зерттеудің видео-презентациясы

1.1 Жас  мамандардың көзқарасы  бойынша  тіл  мәселесі  және  тілдерді  зерттеудің

қайшылықтары

1.2 Үш тілдік білім беру аспектісінде мәдениетаралық қарым -қатынас мәселелері, аударма

және тіл білімі бойынша сабақ жүргізу тәсілдері

2. Инновациялық даму  кезінде қазіргі  білім  беру  жүйесіндегі  п сихологиялық-

педагогикалық мәселелер

Өту түрі: тренинг, шеберлік класы

2.1 Психология, 

білім 

беру,


әлеуметтік 

жұмыс: 


зерттеудің 

өзектілігі 

және

басымдылығының бағыттары2.2 Әлемдік жаһандану  заманы ның шарттарына  сәйкес қазіргі таңдағы  педагогикалық

ғылымдардың өзекті мәселелері3 Әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылым 

салаларындағы 

заманауи

ғылыми

тенденциялардың дамуы: тәжірибе, теория және практика.

Өту түрі: баяндаманың презентациясы, баяндама

3.1 Әлеуметтік-гуманитарлық ғылым сала ларындағы даму болашағы: жаңа дәлелдер

3.2

Заманауи шарттарға 

сәйкес 


экономикалық

және 


заңгерлік

бағыттар


бойыншаөзгерістердің жүзеге асуы

4 Физика-математикалық

білім  беруде  және  жаратылыстану

ғылымындағы

қолданбалы заманауи жетістіктер

Өту түрі: дөңгелек үстел

4.1 Жаратылыстану ғылымындағы басты мәселелер: болашаққа көзқарас

4.2 Математикалық модельдеу, ақпараттық технологиялар, роботтехника жүйесі


5. Қазақстан эконикасындағы  индустриялды-инновациялық жаһанданудың жаңа

сатысы: даму жолдары мен іске асуы

Өту түрі: стендтік баяндама түріндегі көрме -презентациясы, постерлер, сұлбалар

5.1.  Техника  және  технология  жүйесіндегі ғылыми  зерттеулер:  жас  зерттеушілердің

тәжірибесі

5.2 Қазақстан – жаңа әлемдік көріністер: өсуі, дамуы, өзгерістер6. Topical issues of social and philological sciences (ағылшын тілінде)

Өту түрі: roundtablediscussion

Форумдағы жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын

Форумға қатысудың шарттары

1. Форумға қатысу үшін 02.04.2017 жылға дейін ұйымдастыру комитетттерініңstudents.conference.2017@mail.rue-mail почтасына жіберуіңіз қажет.

- Форумға қатысу жөніндегі  тіркеу өтініш і;

- Word форматындағы  2 беттен кем емес көлемдегі тезистік мақалалар

- Төленгендігі жөніндегі құжаттардың көшірмесі («Жастар,ғылым және инно вация»

форумына қатысымы туралы көрсетілуі міндетті түрде көрсетілуі тиіс)

- Файл атауы өтініш жіберушінің тегі бойынша беріледі (мысалы, Муратов -өтініш.дос,

Муратов-мақала.дос, Муратов -төлем.дос)

2. Мақаланың тезис түрінде ( 2 бетке дейінгі мәтін) жариялау 2500 теңгені құрайды (400

руб). Жарияланған мақалаға  авторлық бір нұсқасы беріледі. Қосымша нұсқалар

(бірлескен авторлық жағдайда) керек мөлшерде бір нұсқаға 1500 теңге есебінде

сатылынып алынуы мүмкін.

Қазақстан бойынша  почта төлемі – 1 жинақ үшін 1500 теңге(300 руб), ТМД бойынша –

2500 теңге (500 руб)/дана. Қатысу жөніндегі төлем Казпочта бойынша қабылданады.

Назар аударыңыз! Төлемсіз құжаттар қарастырылмайды және қайтарылмайды.

Ұйымдастыру комитеті форумның тақырыбына және ғылыми мақалардың безендірілуі

талаптарына сәйкес емес құжаттарды қабылдамауға құқығы бар.

3. Форум қатысушыларға байланысты шығындар жіберушілер тарапынан төленеді. Басқа

қалалықтар үшін Ақтөбе қаласындағы қонақ үйлерден орындарФорумға қатысу өтініш формасы

1. Аты, тегі, әкесінің аты(толығымен)

2. Дәрежесі(студент, магистрант, докторант, жас ғалым)

3. Ұйым (ғимарат: орта жәнеЖОО атаулары, , мектептер, және олардың орналасуы)

4. Мекен-жайы(индекс көрсетілуі тиіс)

5. Телефон(халықаралық байланыс кодымен), ұялы тел:

6. Е-mail(міндетті)

7. Баяндаманың аты

8. Бағыты, тармағы

9. Қатысу түрі (сырттай/іштей)

10.Техникалық қажеттіліктер:

11. Қонақүйде орын алып қоюдың қажеттілігі (иә / жоқ)Мен ниеттенемін:

Пленарлық баяндамамен шығуға

Бағытым бо йынша отырыста баяндамамен шығу

Тыңдаушы ретінде форумға қатысуБезендіру талаптары:

1. Тезис  мәтіні  2    бетке  дейін  көлемде  Microsoft  Word  мәтіндік  редакторінде  келесі

талаптар  бойынша  жазылуы  керек:    Times  New  Roman қарпі,  жол  аралығы – 1, қаріп

көлемі – 12,  барлық жол – 20  мм,  беттің ені  бойыншатүзетілуі  тиіс.  Формулалар

MicrosoftEquation 3.0. редакторында жазылуы керек. Кестелер, схемалар, суреттердің аты

және саны болуы тиіс.

2. Авторлық атаулар мен жұмыстар тіркеу кезінде мынадай ережелер басшылыққа

алынуы тиіс:

а) мақаланың атауы ортасында,  соңында нүкте қойылмай, қоюланған курсивпен және

орталық желі бойынша туралануы тиіс;

б) келесі жолда авторлардың аты,тегі, әкесінің аты симметриялы курсивпен жазылады.

в) содан кейін авторы туралы ақпарат орналасады (ел, қала, мекеме, оқу орны, жұмыс

лауазымы мен орны, ғылыми дәреже, ғылыми атақ, факул ьтет, мамандық, курс).

Жұмыстың авторлары туралы ақпарат курсивпен жазылады (қысқартуға рұқсат етілмейді).

Келесі жолда (шрифт курсив, орталық желі бойынша туралау) – байланыс үшін E-mail.

г) Мәтіндегі сілтемелер мақала соңында эдебиеттер тізімдері көрсетілген көшірлермен

сәйкес келуі тиіс. Мәтіндегі сілтемедегі эдебиеттертік жақшамен белгілінеді.

Мысалы (1, б.17) сілтемелерді автоматты түрде теңнестіруге болмайды.

д) Жұмыстың соңында эдебиеттер тізімі библиографиялық си паттау ережелеріле сәйкес

жүзеге асырылады.Аударманың лексикалық ерекшеліктері

(1 отступ)Адилова А.Н.

adilova_93@mail.ru

ҚазақстанАқтобе қаласы,

Қ.ЖұбановатындағыАқтөбеөңірлікмемлекеттікуниверситеті

Шетел тілдері факультетті, мамандық «Аударма ісі», 2 курс

Ғылыми жетекшісі: Муратбаев Г.А.

(1отступ)

Мақала мәтіні (12 к.)

Әдебиеттер тізімі

1.Чужакин А.Н. Мир перевода- 1-М.: Валент,2008, 215с.

2.

Ремхе И. Н. Переводческая стратегия как проявление когнитивного стиля техническогопереводчика // Научная жизнь. – Москва, 2007. - № 2 – С. 92-99.

Жинаққа мен сертификатқа ұйымдарыстыру төлем - 2500 тенге

Төлем реквизиттері:

Қ.ЖұбановатындағыАқтөбеөңірлікмемлекеттікуниверситеті

Мекен-жайы:

030000, Актобе қаласы, А.Молдагулова даңғылы,34

БИН 130840021720

РНН 061800327616

ИИККZ258560000006840856

БИККCJBKZKX


АО « БанкЦентрКредит»

КБЕ 16


ОКПО 52239911

ОКЭД 85420Төлем мақсаты : форумға қатысу үшін

Ұйымдарыстырушылар:

ұйымдарыстыру комитетінің мекен -жайы:

030000, Республика Казахстан, Ақтөбе облысы ,

Актобе қ, Гришин  көшесі 7а, Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе өңірлік  мемлекеттік

университеті, Шетел тілдері факультетті (. 212каб).

Жауаптылар:

ИскиндироваСалтанатКуатовна– 8-(713-2) 51-79-34 (деканат факультета иностранных

языков); +7(701) 4493011

Усенова Сауле Галимгиреевна+7(777) 6613454
жүктеу 31.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет