Анықтамалық том справочный том к собранию сочинений е. А. Букетоважүктеу 2.88 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата14.02.2017
өлшемі2.88 Kb.
#2805
түріАнықтамалық
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
АКАДЕМИК Е.А. БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 
 
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА 
 
 
 
 
 
 
Е.А. БӨКЕТОВ ШЫҒАРМАЛАР  
ЖИНАҒЫНА АРНАЛҒАН 
 
АНЫҚТАМАЛЫҚ ТОМ 
 
 
СПРАВОЧНЫЙ ТОМ 
 
К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ  
Е.А. БУКЕТОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қарағанды  
2016 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

 
ƏОЖ 54 
ББК 24 
E20 
 
Бас редакторы 
Е.Қ. Көбеев, Халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының академигі,  
заң ғылымдарының докторы, профессор 
Жауапты редакторы 
Р.М. Жұмашев, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Құрастырғандар 
Д.Р. Альмагамбетова, А.Қ. Əбдірейімова, С.Ж. Бралина,  
А.Т. Дүйсекеева, Л.А. Ершова, Д.А. Насипова,  
Л.Н. Никишина, Ж.Қ. Смағұлов, А.Қ. Текенова 
 
 
Е20 
Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына арналған Анықтамалық том = 
Справочный  том  к  Собранию  сочинений  Е.А. Букетова / Бас  ред. 
Е.Қ. Көбеев;  жауапты  ред.  Р.М. Жұмашев;  құраст.  Д.Р. Альмағамбетова 
жəне т.б. ― Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. ― 135 бет. 
ISBN 978-9965-39-541-3 
Академик  Е.А.Бөкетовтің  алты  томдық  Шығармалар  жинағына  (Қарағанды, 2005) 
арналған  анықтамалық  том  оқырмандарға  академиктің  ғылыми,  пулицистикалық  жəне 
көркем-əдеби  шығармаларына  байланысты  ақпаратты  іздеуге  көмек  ретінде  берілген. 
Басылымда  Шығармалар  жинағына  енген  ғылыми  жəне  əдеби  еңбектерінің  əліпбилік 
көрсеткіші  мен  оларға  қосымша  əліпбилік-тақырыптық  көрсеткіші  көрсетілген. 
Анықтамалық томға Е.А. Бөкетовке арналған 1992 жəне 2005 жылдары басылып шыққан 
биобиблиографиялық  көрсеткіштердің  жалғасы  болып  табылатын  Е.А. Бөкетов  туралы 
əдебиеттердің  биобиблиографиялық  көрсеткіші  қоса  беріліп  отыр.  Биобиблиографиялық 
көрсеткіште  Е.А. Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  ғылыми  кітапханасы  қорында  бар,  алдыңғы 
көрсеткішке кірмеген ғалымның еңбектерінің тізімі жəне өмірі мен қызметін бейнелейтін 
материалдар бар. 
Справочный том к шеститомному Собранию сочинений академика Е.А. Букетова (Ка-
раганда, 2005) призван  оказать  помощь  читателям  в  поиске  информации,  связанной  с 
научными,  публицистическими  и  литературно-художественными  произведениями  акаде-
мика. Данное издание включает Алфавитный указатель научных и литературных трудов, 
вошедших в Собрание сочинений и Алфавитно-предметный указатель к ним. В справоч-
ный  том  включен  биобиблиографический  указатель  литературы  о  Е.А. Букетове,  являю-
щийся  продолжением  биобиблиографических  указателей,  посвященных  Е.А. Букетову, 
изданных  в 1992 и 2005 годах.  Биобиблиография  включает  список  трудов  ученого,  не 
вошедших  в  предыдущие  указатели,  а  также  материалы,  характеризующие  его  жизнь  и 
деятельность и имеющиеся в фонде научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова. 
  ƏОЖ 54 
  ББК 24 
ISBN 978-9965-39-541-3 
© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2016 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


Алғы сөз 
Анықтамалық  том  «Шығармалар  жинағына  енген  ғылыми 
жəне əдеби еңбектерінің əліпбилік көрсеткіші» (қазақ жəне орыс 
тілдерінде) «Қазақ  тілінде  басылып  шығарылған  шығарма-
ларының əліпбилік-тақырыптық көрсеткіші» жəне «Орыс тілінде 
басылып  шығарылған  еңбектерінің  əліпбилік-тақырыптық 
көрсеткіші» басылымдардан тұрады. 
«Шығармалар  жинағына  енген  ғылыми  жəне  əдеби 
еңбектерінің  əліпбилік  көрсеткішінде»  шығармалардың  жəне 
құжаттардың атауы қазақ жəне орыс тілдерінде əліпбилік ретпен 
орналасқан. Жарияланған шығармалардағы атаулардың жанында 
томы, кітабы жəне беті берілген. 
«Қазақ тілінде басылып шығарылған шығармаларының 
əліпбилік-тақырыптық  көрсеткіші»  жəне  «Орыс  тілінде  ба-
сылып 
шығарылған 
шығармаларының 
əліпбилік-
тақырыптық  көрсеткіші»  химия  ғылымдары  мен  химиялық 
технологиялар,  металлургия  саласы  бойынша  түсініктемелердің 
əліпбилік  тізімінен  тұрады.  Мысалы, «Каспий — 5, 1-ші  кітап, 
45».  Е.А. Бөкетов  Каспий  теңізі  бесінші  томның 1-ші  кітабының 
45-ші бетінде бар екендігін еске салады. Немесе «Об очистке га-
зовой серы 2, 159» берілген жұмыс 2-ші томның 159-шы бетінде 
жарияланғандығын көрсетеді. Көрсеткіштерде барлығы 1200-ден 
астам есімдер мен мағлұматтар берілген. 
Құрастырушылар 1992 жылы  басылып  шығарылған 
(университеттің 20 жылдығына арналған) жəне 2005 жылы басы-
лып  шығарылған  (Е.А.Бөкетовтің  туғанына 80 жыл  толуына 
арналған) «Евней  Арыстанұлы  Бөкетов»  биобиблиографиялық 
көрсеткіштердің  жалғасы  болып  табылатын  академик  Е.А. Бө-
кетов  туралы  əдебиеттердің  биобиблиографиялық  көрсеткішін 
Анықтамалық  томға  қосу  қажеттігін  шешті.  Берілген  құралда 
академик  Е.А. Бөкетов  атындағы  Қарағанды  мемлекеттік 
университеті ғылыми кітапханасының қорларында бар 2005 жыл-
дан 2015 жылға  дейінгі  кезеңдегі  Е.А. Бөкетовтің  еңбектерінің 
басылымдары  жəне  ол  туралы  жарияланымдары  туралы  ақпарат 
бейнеленген.  Көрсеткіште  Е.А. Бөкетовтің  жаңа  басылымдары-
мен қоса кітаптарының фотокөрмесі берілген. 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


Анықтамалық  томды  құрастырушылар  ғылыми  кітапхана 
қызметкерлері 
мен 
университет 
ғалымдары: 
филология 
ғылымдарының  кандидаты,  профессор C.Ж. Бралина,  филология 
ғылымдарының  докторы  профессор  Ж.Қ. Смағұлов,  химия 
ғылымдарының  кандидаты,  доцент  А.Т. Дүйсекеева,  тарих 
ғылымдарының  кандидаты  ғылыми  кітапхана  директоры 
Д.Р. Альмағамбетова,  жəне  ғылыми  кітапхана  библиографтары 
А.Қ. Əбдірейімова, Л.А. Ершова, Д.А. Насипова, Л.Н. Никишина, 
А.Қ. Текенова. 
 
 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


Предисловие 
Справочный том содержит «Алфавитный указатель научных 
и  литературных  трудов,  вошедших  в  Собрание  сочинений» (на 
казахском и русском языках), «Алфавитно-предметный указатель 
к произведениям, изданным на казахском языке» и «Алфавитно-
предметный  указатель  к  произведениям,  изданным  на  русском 
языке». 
Названия произведений и документов в «Алфавитном ука-
зателе  научных  и  литературных  трудов,  вошедших  в  Собра-
ние сочинений» расположены в порядке сплошного буквенного 
алфавита казахского и русского языков. Рядом с названием даны 
том, книга и страницы, где опубликовано данное произведение. 
«Алфавитно-предметный  указатель  к  произведениям, 
изданным  на  казахском  языке»  и  «Алфавитно-предметный 
указатель  к  произведениям,  изданным  на  русском  языке» 
представляют  собой  алфавитный  перечень  понятий  из  области 
металлургии, химической науки и химических технологий, а так-
же  имен,  географических  названий  и  отсылок  к  текстам  работ 
ученого  (том,  книга,  страницы).  Например, «Каспий — 5,  1-ші 
кітап, 45». Е.А. Букетов  упоминает  Каспийское  море  в  первой 
книге пятого тома на странице 45. Или «Об очистке газовой серы 
2, 159», т.е. данная работа опубликована во втором томе на стра-
нице 159. Всего в указателях представлено более 1200 понятий и 
имен. 
Составители  сочли  полезным  включить  в  справочный  том 
биобиблиографический  указатель  литературы  об  академике 
Е.А.Букетове, который является продолжением биобиблиографи-
ческих  указателей  «Евней  Арстанович  Букетов»,  изданных  в 
1992 г. (посвящен 20-летию  университета)  и 2005 г. (посвящен 
80-летию со дня рождения Е.А. Букетова). В указателе отражена 
информация  об  изданиях  работ  Е.А. Букетова  и  публикациях  о 
нем за период с 2005 по 2015 гг., имеющихся в фондах научной 
библиотеки  Карагандинского  государственного  университета 
имени  академика  Е.А. Букетова.  Указатель  содержит  фотовы-
ставку книг Е.А. Букетова, включая новые издания. 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


Составителями  справочного  тома  являются  сотрудники  на-
учной библиотеки и ученые университета: С.Ж. Бралина, профес-
сор, канд. филол. наук, Ж.К. Смагулов, профессор, доктор филол. 
наук,  А.Т. Дюсекеева,  доцент,  канд.  хим.  наук,  Д.Р. Альмагам-
бетова,  канд.  ист.  наук  директор  научной  библиотеки  и  библио-
графы  А.К. Абдреймова,  Л.А. Ершова,  Д.А. Насипова,  Л.Н. Ни-
кишина, А.К. Текенова. 
 
 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


Е.А. БӨКЕТОВТІҢ ШЫҒАРМАЛАР ЖИНАҒЫНА  
ЕНГЕН ҒЫЛЫМИ ЖƏНЕ ƏДЕБИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 
ƏЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШІ 
 
 
Еңбектерінің атаулары 
Том, кітап
Бет 
Адам болам десеңіз 5, 
2-ші кітап
356 
Аққан жұлдыздан құс жолына дейін 5, 
2-ші кітап
197 
Алғашқы сабақ 5, 
2-ші кітап
341 
Алғы сөз 5, 
1-ші кітап

Алты хат 5, 
1-ші кітап

Алтын босағаны аттағандарға 5, 
2-ші кітап
326 
Анна Снегина (С. Есенин) 4 
397 
Бір ғылым болып іңкəрі...  
5, 2-ші кітап
79 
Ғылым мен əдебиеттің творчестволық туыстығы 5, 2-ші кітап
370 
Ғылымда адал еңбек — бірінші серігің 5, 
2-ші кітап
365 
Жазғаны жазира, айтқаны аңыз еді ғой 5, 
2-ші кітап
283 
Жас Қаныш 5, 
2-ші кітап

«Жиеннің» жиендігі жайында Жақыпбектің 
айтқаны 
5, 2-ші кітап
295 
Жылқыға жақсы көзқарас 5, 
2-ші кітап
394 
Испан сопысы (Дж. Флетчер) 4 
183 
Качаловтың итіне (С. Есенин) 4 
427 
Келіншекке хат (С. Есенин) 4 
423 
Керемет (В. Маяковский) 4 
287 
Көркем аударма, хал қалай? 5, 
2-ші кітап
398 
Қазақ академиялық драма театры 5, 
2-ші кітап
409 
Қандала (В. Маяковский) 4 
243 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


Еңбектерінің атаулары 
Том, кітап
Бет 
Қорғасын (Х.Н. Нұрмағамбетовпен бірге) 1 
20 
Макбет (В. Шекспир) 4 
97 
Мырыш (Х.Н. Нұрмағамбетовпен бірге) 1 
74 
Советтік Русь (С. Есенин) 4 
419 
Табиғат ананы аялай білейік  
5, 2-ші кітап
422 
Тамара мен Демон (В. Маяковский) 4 
389 
Түсініктемелер (C. Есенин, В. Шекспир жəне 
т.б. авторлардың шығармаларына) 
4 429 
Шəкəрім туралы Абзал Қарасартовпен əңгіме  
5, 2-ші кітап
253 
Шоқанның шұғылалы ісі 5, 
1-ші кітап
278 
Юлий Цезарь (В. Шекспир) 4 
15 
 
 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
НАУЧНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРУДОВ,  
ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Е.А. БУКЕТОВА 
 
 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
Автоклавное выщелачивание повеллитовых 
концентратов 
1 172 
Автоклавное извлечение теллура из щелоч-
ных растворов  
1 223 
Автоклавное разложение каратауского 
фосфоритового концентрата щелочными 
растворами в присутствии кремнезема 
2 189 
Адсорбция двуокиси селена из газовой фа-
зы гранулированной окисью цинка 
1 370 
Адсорбция двуокиси селена окисью цинка 
и содой в присутствии сернистого и серного 
ангидридов 
1 378 
Адсорбция мышьяковистого ангидрида  
из газов гранулированной окисью цинка 
2 319 
Анодное поведение селена (IV) в растворе 
гидроксидов лития, натрия, калия 
3 302 
«Больные зубы» 6, 
кн. 2 
375 
Большая тема жизни 6, 
кн. 2 
365 
В орбите кочевок 6, 
кн. 1 
249 
Влияние ванадия на процесс электроосаж-
дения галлия из алюминатных растворов 
1 195 
Влияние расхода добавок на извлечение 
ванадия из ванадийсодержащих конвертер-
ных шлаков 
2 288 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

10 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
Восстановление гранулированных алунитов
2 79 
Второй в республике 6, 
кн. 2 
313 
Гидротермальное разложение гидроокисей 
меди (II), кобальта (II) и никеля (II) 
2 375 
Гидрохимический автоклавный щелочной 
способ переработки фосфоритов 
2 184 
Грани творчества 6, 
кн. 2 
163 
Гранулирование некондиционного молиб-
денового концентрата 
1 392 
Давление диссоциации селенита свинца 3 
132 
Дегидратация гидроокиси меди в растворах 
едкого натра 
2 132 
Диаграмма φ–рН для системы Ag
2
Se–H
2
O 3 185 
Диаграмма состояния системы  
As
2
O
5
–Li
2
O(Li
2
CO
3

3 242 
Диаграммы парциальных давлений систем 
Zn–X–O (X = S, Se) 
3 216 
Его интересно было слушать 6, 
кн. 2 
230 
Жизнерадостная кинокомедия 6, 
кн. 2 
359 
Извлечение двуокиси селена из газов  
от обжига медеэлектролитного шлама  
с помощью окиси цинка 
1 385 
Извлечение селена из шламов сернокислот-
ных заводов 
1 162 
Изучение восстановления теллурата натрия 
окисью углерода (Сообщение 1) 
3 47 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

11 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
Изучение восстановления теллурата натрия 
окисью углерода (Сообщение 2) 
3 55 
Изучение равновесия системы  
Сu
++ 
+ Сu

<=> 2Сu
+
 в сернокислой среде 
3 107 
Изучение скорости окисления теллура  
и теллуридов меди и золота окисью меди  
в щелочном растворе 
1 263 
Изучение упругости диссоциации  
метаарсенита цинка 
2 344 
Изучение электрохимического поведения 
сульфида, селенида и теллурида меди (I) 
методом вращающегося дискового  
электрода 
2 505 
Использование марганцевых руд месторож-
дения Ушкатын для получения марганце-
вых ферросплавов 
2 274 
Исследование взаимодействия двуокиси 
серы с пиридином и его водными  
растворами 
3 126 
Исследование взаимодействия растворов 
едкого натра с элементарными халькогена-
ми методом спектрофотометрии 
2 452 
Исследование взаимодействия селена  
и теллура со щелочными растворами  
методом дифференциальнотермического 
анализа 
3 196 
Исследование окисления халькогенидов 
в щелочных растворах 
3 162 
Исследование процесса дегидратации  
гранулированного алунита 
2 73 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

12 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
Исследование процесса ионизации меди 
в сернокислых растворах 
3 212 
Исследование системы теллур–двуокись 
теллура  
3 13 
Исследование скорости окисления теллура 
гидроокисью и окисью меди в щелочных 
растворах 
3 229 
Исследования по извлечению селена из ме-
деэлектролитных шламов методом катод-
ной обработки в щелочных растворах 
2 488 
Исследования по обжигу медеэлектролит-
ных шламов в смеси с содой в кипящем 
слое 
1 150 
К вопросу о поведении мышьяка, селена и 
теллура при сжигании газовой серы 
2 313 
К вопросу о подготовке медных концентра-
тов для переработки их в конвертере 
1 417 
К вопросу о существовании основных селе-
нитов цинка 
3 42 
К вопросу об окислении селена и теллура в 
водной среде окисными соединениями меди
3 7 
К вопросу об окислении селена и теллура в 
водной среде окисными соединениями меди
1 176 
К вопросу об окислении селена, теллура, 
селенидов и теллуридов окисью меди в ще-
лочной среде 
1 244 
К методике фазового анализа соединений 
теллура в медеэлектролитных шламах 
2 90 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

13 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
К теоретическим основам обжига и восста-
новления алунитов 
3 116 
Катодная поляризация дисперсного селена 
в растворах гидроокиси натрия на твердых 
электродах 
3 254 
Кинетика окисления металлической меди 
кислородом воздуха в щелочной среде 
1 250 
Кинетика разложения селенита натрия 3 
123 
Кинетика растворения теллурида серебра в 
присутствии кислорода в щелочной среде 
1 315 
Кинетическая волна «трудновосстанавли-
вающегося» селенат-иона на свинцовом 
электроде в сернокислом растворе 
3 307 
Колориметрический метод определения 
теллура с метабисульфитом натрия 
2 95 
«Легенда о любви» 6, 
кн. 2 
362 
«Майра» 6, 
кн. 2 
378 
Народный артист 6, 
кн. 2 
369 
Некоторые закономерности образования 
фаз в системах MeAsO
3
–Me
3
AsO
4
  
(Ме — Li, Na, К, Rb, Сs) и корреляция  
их физико-химических свойств 
3 274 
Нефть, уголь и вода в химии и энергетике 6, 
кн. 2 
255 
О взаимодействии водных растворов гидро-
окисей лития, натрия и калия с кристалли-
ческим селеном 
3 221 
О взаимодействии гидроокиси титана  
с мышьяковой кислотой в сернокислых  
растворах 
2 513 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

14 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
О взаимодействии окиси цинка с сернистым 
и серным ангидридами при повышенных 
температурах 
2 126 
О взаимодействии селенида свинца с содой 2  43 
О взаимодействии селенита серебра с содой 
и термической устойчивости селенита на-
трия 
1 338 
О взаимодействии сернокислого кальция  
с трехокисью молибдена 
1 138 
О взаимодействии теллурита с сульфитом 
натрия в водных растворах при повышен-
ных температурах 
2 383 
О влиянии натрия на процесс электролити-
ческого извлечения галлия из алюминатных 
растворов 
1 228 
О возможности переработки алунитов в 
гранулированном виде 
2 67 
О возможности переработки медно-
свинцовых концентратов с применением 
обжига в шахтных печах 
2 467 
О воспроизводимости данных по рентгено-
электронной спектроскопии 
3 247 
О восстановлении теллурита натрия в ще-
лочных растворах 
2 460 
О границах применения сравнительных ме-
тодов расчета 
3 136 
О давлении диссоциации селенита кадмия 3  94 
О давлении диссоциации селенита кобальта
2 63 
О давлении диссоциации селенита меди 3 
25 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

15 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
О давлении диссоциации селенита серебра 3  79 
О давлении диссоциации селенитов никеля 
и магния 
2 113 
О диссоциации мышьякового ангидрида 3 
135 
О едином методе определения кинетиче-
ских и термодинамических характеристик 
2 441 
О зависимости растворимости карбонатов 
редких щелочных металлов от температуры
1 300 
О кинетике окисления селенита натрия ки-
слородом в щелочной среде 
3 189 
О магнитных продуктах термического раз-
ложения дисульфида железа 
2 432 
О механизме ионизации меди в системе 
Сu
0
–СuSО
4
–Н
2

4
–Н
2
О 
2 447 
О механизме образования тиоселената натрия
2 121 
О механизме окисления магнетита 2 
477 
О некоторых свойствах тиомолибдатных 
растворов 
1 142 
О переводах на казахский язык произведе-
ний Маяковского 
6, кн. 2 
335 
О поведении гидроокиси и окиси меди в 
щелочных растворах 
1 235 
О потенциалах селенида и теллурида одно-
валентной меди в сернокислых растворах 
2 424 
О природе эффектов на термограммах алу-
нита 
2 358 
О растворимости оксидов и гидроксидов 
сурьмы (III, V) в сернокислых растворах 
2 520 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

16 
Название работ 
№ тома 
Стра-
ница 
О скорости окисления селена окисью меди 
в щелочных растворах 
2 38 
О скорости окисления теллура окисью меди 
в щелочном растворе 
2 100 
О стандартных изобарных потенциалах об-
разования селенитов 
3 33 
О стандартных термодинамических функ-
циях и кинетике разложения биселенита 
натрия 
3 157 
О термических превращениях в элементар-
ной сере 
2 304 
О термической устойчивости арсенитов и 
арсенатов цинка 
2 331 
О термической устойчивости арсенатов на-
трия 
3 176 
О термической устойчивости селенитов ни-
келя, кобальта и магния 
2 108 
О термической устойчивости среднего се-
ленита железа 
2 348 
О термическом разложении селенита сереб-
ра в контакте с содой 
1 344 
О термографическом изучении кинетики 
химических реакций 
2 22 
О термодинамических свойствах селенитов 1  327 
О функционировании пирита как индика-
торного электрода 
3 207 
О халтурном переводе и невзыскательных 
издателях 
6, кн. 2 
343 
Ре
по
зи
то
ри
й
 
Ка
рГ
У

17 

Каталог: bitstream -> data
data -> Сборник статей "Мир Сатпаева"/ Составители: Каменев Е. А. и др
data -> Студенттік ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары
data -> Евней арыстанұлы бөкетов
data -> Е.Қ. Көбеев, Н. С. Ахметова, К. Т. Байжанова
data -> Есім хан жəне Жиембет пен Марғасқа жыраулар Қазақ хандығының 550 жылдығына орай
data -> Жұмыстарының жүргізу мүмкіндігінің жасалуы қаланың экономикасы, қала тұрғындарының
data -> Серия «Химия». №2(82)/2016
data -> Методика физики

жүктеу 2.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет