Анықтамалық Азия Даму Банкі 2жүктеу 1.19 Mb.
Pdf просмотр
бет9/12
Дата03.05.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Салық салудан кейін жыл 

үшін таза артығы/(жетіспеуі) 

 

1,449765

2,205

2,829

2,829

2,829

2,829

 

 


 

55

 

Қызмет көрсетуді ұсынатын ұйымдар үшін үлгі 

Баланстық есеп беруді болжау 

[Қаржылық болжаулардың пішіні] 

31 желтоқсанда  

($'000) 

 20X1


20X2

20X3


20X4

20X5


20X6

20X7


 

Notes

Actual


Actual

Actual


Actual

ActualForecastForecast

 

•  Ағымдағы активтер Қолда бар жəне ақшалай 

эквиваленттер  

210

93

97100

100


100

100


Бағалы қағаздар 10,440 11,279

9,929


9,473

9,473


9,473

9,473


Ожидаемые поступления 5,520

5,490


5,559

5,593


5,593

5,593


5,593

Мүліктер 274

329

348


379

379


379

379


Прогрессте жұмыс істеу 3,995

4,768


5,519

6,032


6,032

6,032


6,032

Инвестиции 338

341

954


2,210

2,210


2,210

2,210


 20,777 22,300 22,406 23,787 23,787 23,787 23,787

Минус: Ағымдағы 

міндеттемелер 

Төлемдер мен резервтер 4,716

4,588

4,428


4,401

4,401


4,401

4,401


Қысқа мерзімді қарыз беру  

2,236


2,413

2,413


2,413

2,413


2,413

2,413


Қарыз берудің ағымдағы бөлігі 7,208

7,648


7,533

7,528


7,528

7,528


7,528

Жұмысшыларға жəрдемақы 832

857

857


856

856


856

856


 14,992 15,506 15,231 15,198 15,198 15,198 15,198

ЖҰМЫСШЫ КАПИТАЛЫ 5,785

6,794

7,175

8,589

8,589

8,589

8,589

 

Плюс:  Ағымы жоқ активтер 

Инвестиции 14,392 15,204 16,102 16,930 16,930 16,930 16,930

Учаскелер, жоспарлар мен 

жабдықтар 

25,252 25,861 25,787 25,851 25,851 25,851 25,851

Нематериальные активтер 2

302


830

1,322


1,322

1,322


1,322

 39,646 41,367 42,719 44,103 44,103 44,103 44,103Минус:  Ағымы жоқ 

міндеттемелер 

Платежжəне 524

510

492


489

489


489

489


Заимствования 28,833 30,591 30,131 30,113 30,113 30,113 30,113

Пособия рабочим 7,491

7,710

7,716


7,706

7,706


7,706

7,706


 36,848 38,811 38,339 38,308 38,308 38,308 38,308

Таза активтер 8,583

9,350 11,555 14,384 14,384 14,384 14,384

АКЦИИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Шығарылған жəне төленген 

акциялар 

1,000


1,000

1,000


1,000

1,000


1,000

1,000


Резервы 7,201

7,190


7,190

7,190


7,190

7,190


7,190

Накопленные 

излишки/(дефицит) 

382


1,160

3,365


6,194

6,194


6,194

6,194


Всего акционерного 

капитала 

8,583

9,350 11,555 14,384 14,384 14,384 14,384

 

 

  

  


 

56

Қызмет көрсетуді ұсынатын ұйымдар үшін үлгі Ақшалай қаражат қозғалысының есеп беруін болжау 

[Қаржылық болжаулардың пішіні] 

31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін 

($'000) 

  

20X120X2

20X3


20X4

20X5 


20X6

20X7


 

Notes 

Actual


Actual

Actual


Actual

Actual Forecast ForecastҚОЛДА БАР 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 

ҚОЗҒАЛЫСТАР  

 

 

Поступления  

 

Клиенттерден түсетін ақшалай түсімдер 

 

34,793 36,603 39,177 41,118 41,118 41,118 41,118

Өзге де түсімдер 

 

341


265

289


279

279 279


279

Платежжəне 

 

 

Рабочим  

-12,615 -13,043 -13,428 -13,917 -13,917 -13,917 -13,917

Поставщикам 

 

-19,750 -20,920 -20,848 -21,167 -21,167 -21,167 -21,167

Иные платежжəне 

 

-369


-490

-1,088


-1,684

-1,684 -1,684

-1,684

Операциялық 

қызметтен қолда бар 

таза қозғалыс  2,400

2,415

4,102

4,629

4,629 4,629

4,629

 

 

 

ИНВЕСТИЯЛАУ 

БОЙЫНША ҚОЛДА БАР 

ҚОЗҒАЛЫС 

 

 

Поступления  

 

Алынған проценттер  

1,070


835

834


901

901 901


901

Негізгі активтерді іске 

асыру 

 

250


125

68

5959 59

59

Инвестицияны іске асыру  

1,983


57

1,071


244

244 244


244

Платежжəне 

 

 

Оплаченные проценты  

-2,507


-2,516

-2,561


-2,502

-2,502 -2,502

-2,502

Негізгі активтерді сатып алу 

 

-1,469


-2,459

-2,808


-3,181

-355 -355

-355

Инвестицияны сатып алу  

-130


-55

-102


-98

-98 -98


-98

Операциялық 

қызметтен қолда бар 

таза қозғалыс 

 

-803

-4,013

-3,498

-4,577

-1,751 -1,751

-1,751

 

 ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

БОЙЫНША ҚОЛДА БАР 

ҚОЗҒАЛЫС  

 

Поступления 

 

Меншіктеушілердің 

капитал салуы 

 

.. .. ..


.. ..

.. .. 


Жаңа қарыздардан 

түсетін пайда  

275 1,477

353

56

5656

56

Платежжəне  

Капитал алу  

.. .. .. .. ..

.. .. 

Оплата долгов  

-1,900


.. -953 -105 -105 -105 -105

Оплата дивидендов  

.. .. .. .. 

-2,829 -2,829 -2,829

Қаржылық қызметтен 

түсетін қолда бар таза 

қозғалыс 

 

-1,625 1,477 -600

-49 -2,878 -2,878 -2,878

 

 ҚОЛДА БАР ЖƏНЕ 

 

 

57

АҚШАЛАЙ ЭКВИВАЛЕНТТЕР 

1 қаңтардағы Баланс  

230


210

93

97100

100


100

Баланстарды ашу 

кезіндегі валюталық 

курстардың өзгеруі  

8

4.. .. ..

.. .. 


Таза көтеру/(снижмелеу) 

кезең үшін  

-28 -121


4

3

.... 

.. 


31 желтоқсандағы 

Баланс 

 

210

93

97

100

100

100

100

 

 

 

 

Қызмет көрсетуді ұсынатын ұйымдар үшін үлгі Қаржылық есеп беруге жазбалар 

[Қаржылық болжаулардың пішіні] 

31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін 

($'000) 

20X1


20X2

20X3


20X4

20X5


20X6

20X7


 Actual

Actual


Actual

Actual


Actual Forecast Forecast

 

1 Белгі: Қызмет көрсету түрі бойынша 

кірістер 

A түрі  қызметтері 376

353

379


387

387


387

387


Түрі Б қызметтер  

34,035


35,748

38,274


40,195

40,195


40,195

40,195


Түрі В қызметтер  

641


647

635


620

620


620

620


 

35,052

36,748

39,288

41,202

41,202

41,202

41,202

 

2 Белгі: Кіріс туралы есеп беруді келісу  и туралы операционном движенижəне наличности

Чистые излишки/(жетіспеуі) 

кіріс туралы əр есеп беру 

үшін 

1,449

765

2,205

2,829

.. .. .. 

Баптарға таза артығы 

енгізілген, бірақ 

операциялардан түсетін 

қолда бар қозғалысы емес 

  Чистое движение 

наличности от операций: 

   Нереализованная прибыль 

от валютного курса 

-66


-87

.. .. .. .. .. 

   Полученные проценты -1,070

-835


-834

-901


.. 

.. 


.. 

   Оплаченные проценты 2,507

2,516

2,561


2,502

.. 


.. 

.. 


Движение активов: 

   Амортизация 791

872

918


926

.. 


.. 

.. 


   Активтерді іске асырудан 

түсетін пайда/(зиян) 

-7

3

.. .. .. .. .. Басқа ақшалай емес баптар 

щщщщщ  бойынша 

обязательств төлем туралы 

пособий рабочим 

-936

110


864

1,134


.. .. .. 

Движение рабокімнің 

капиталы 

-286


-929

-1,612


-1,861

 

58

Чистое движение наличности от операций  

2,400

2,415

4,102

4,629

.. .. .. 

 

 

59

 7 Қосымша. Өнеркəсіптік ұйымдар үшін қаржылық есеп беру үлгісі 

5.46-тармақ (48 бетте) осы Қосымшаға жатады. Жинақталған қаржылық есептер қатарының 

берілген  үлгісі  өнеркəсіптік  ұйымдарға  арналған.  Мұндай  категориядағы  қаржылық  есеп 

беруді пайдаланған кезде қажет ретінде: (і) есепке алу саясаты туралы есеп беруге сəйкес 

қарыз алушы мен АДБ арасында жасалған жəне келісілген; (іі) тиісті түсініктеме жазбалары 

қаржылық  есеп  беруде  бірге  жүруі;  жəне  (ііі)  қажеттілікке  қарай  қаржы  есеп  беруі  ұйымның 

қызметі мен жай-күйін неғұрлым толық көрсету үшін сəйкестігімен орнығуы керек. 

Қаржылық  есептіліктің  осы  үлгісіндегі  пайдаланылған  пішіні  жыл  аяғында  жасалатын  есеп 

беруі үшін арналған.   

 

 

Өнеркəсіптік ұйымдар үшін үлгі  Кіріс туралы есеп беруді болжау 

[Жыл аяғындағы есеп беру пішіні] 

 2002 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін 

 

 

2002 ж. 31 желтоқсанда 

аяқталатын жыл үшін. 

Жобаның басы кезіндегі 

кумулятивтілік  

 

Нақт

ы 

лыl

    

Болжа

у 

  Ауытқуы

Нақты

лыl

    

Болжа

у 

Ауытқуы   

  

Зам

ет

и $'000

       

$'000  $'000

%

$'000 $'000 $'000

%

 

 Продажа 893,1

21

1,431,0

93

-

537,97

2

-37.6

1,976,

522

2,173,0

98

-

196,57

6

-9.0

Сатылған 

тауарлардың 

минус құны 813,6


73

1,296,0


81

482,40


8

37.2


1,760,

823


1,932,0

16

171,193

8.9


Валовая табыс 

 

79,448135,012

-

55,564-41.2  

215,69


9

241,08


2

-

25,383-10.5

 

Операциялық издержки 

 

  Əкімшілік 

қызметкерлер 

үшін еңбекақы  

27,32


6 37,742 10,416

27.6 39,950 41,506 1,556

3.7

  Жарамсызы   3,917 7,335 3,418

46.6


8,554 7,953

-601


-7.6

  Амортизация  

12,35


7 12,357

.. 0.0 12,357 12,357

..

0.0


  Əкімшілік 

шығын 


 

56,03


7 88,259 32,222

36.5 92,672 97,306 4,634

4.8

  Іске асыру шығындары 

  3,109 4,985 1,876

37.6


6,904 7,596

692


9.1

 

 

102,7

46150,678 47,93231.8  

160,43


7

166,71


8 6,281

3.8


Операционная 

прибыль 

 

-

23,29

8 -15,666 -7,632

48.7  55,262 74,364

-

19,102

-25.7

Другие доходы   1,000 1,080

-80


-7.4

1,166 1,260

-94

-7.5


Валюталлық курстың 

табысы/(зияны)  

.. -1,570 1,570 -100.0  -1,564 -1,845

281


-15.2

Процентсіз таза кіріс 

пен салықтар 

-

22,29 -16,156 -6,14238.0 54,864 73,779

-

18,915-25.6

 

60

8Жоба бойынша 

проценттің 

шығындары 

-

42,672 -63,657 20,985

-33.0


-

52,343-39,604

-

12,739


32.2

Иные затраты на 

проценты 

 

.. .. .. 

0.0

.. .. ..


0.0

Затраты на 

подоходный 

налог 


 

.. .. .. 

0.0  .. 

-8,189 8,189 -100.0Процент пен 

салықтардан таза 

кіріс  

-

64,97

0 -79,813 14,843

-18.6  2,521 25,986

-

23,465

-90.3

 

 

Жалпы маржа (% 

сатудан) 

 

8.9


9.4

-0.5


..

10.9


11.1

-0.2


..

Операциялық маржа 

(% сатудан) 

-2.6


-1.1

-1.5


..

2.8


3.4

-0.6


..

 

  

61

 Өнеркəсіптік ұйымдар үшін үлгі  

Баланстық есеп беруді болжау 

[Жыл аяғындағы есеп беру пішіні] 

 2002 жылдың 31 желтоқсанында  

 

 

 

 

 

2002 ж. 31 

желтоқсанында 

аяқталатын жыл үшін 

Жобаның бас кезіндегі 

кумулятивтілік   

 

Нақты 

лыl

    

Болжау

Расхо

ждени

я 

Нақты 

лыl

    

Болжау

Расхо

жден

ия 

  

Бел

гі

лерs

$'000

$'000

$

'

0

0

0

%

$'000

$'000

$

'

0

0

0

•  Ағымдағы активтер 

 

Қолда бары жəне банктер 

 

25,308


10,373

34,085 -62,165

 

Күтілетін есеп шот   56,114

59,943


82,791 91,025

 

Ожидаемые поступления 

18,705


19,981

27,597 30,342

 

Мүлік 


365,150 402,058

427,488 455,796

 

Төлемдер мен өзге ағымдағы активтер 120,193 120,193

120,193 120,193

 

 

 585,470 612,548

692,154 635,191

 

Минус: Ағымдағы 

міндеттемелер 

 

Күтілетін түсімдер 93,174 103,203140,826 156,768

 

Қысқа мерзімді қарыздар  

207,610 207,610

207,610 207,610

 

Жазбалар мен төлем үшін есеп 

шот 5,000

5,000

5,000


5,000

 

Клиенттерден аванс 13,084

13,084


13,084 13,084

 

Белгіленген сыйақы жəне 

еңбекақы  

184,427 184,427

184,427 184,427

 

Төлем бойынша салықтар 72,607

72,648


72,890 81,167

 

Ұлғаюы жəне басқа ағымдағы міндеттеме 47,749

47,749


47,749 47,749

 

Алып пайдаланудың 

ағымдағы бөлігі  

3,000


13,578

28,824 71,070

 

 

 

626,651 647,299

700,410 766,875

 

ЖҰМЫСШЫ КАПИТАЛЫ 

-41,181

-34,751

-8,256

-

131,684

 

Плюс: Ағымы жоқ активтер  

 


 

62

Основные активы  

800,2631,222,024

1,136,482

1,056,9


28

 

Прогрестегі күрделі құрылыс (салынып 

жатқан активтер) 

445,108 169,390

520,880 913,740

 

Материалдық емес активтер 

жəне болашақ 

активтер 

 

49,426


37,069

24,712 12,355

 

Другие нетекущие активы 

 

30,572


15,572

.. ..  


 

1,325,36


91,444,055

1,682,074

1,983,0

23

 Минус: Ағымы 

жоқ 

міндеттемелер 

 

Займы на определенные 

сроки 


443,700 621,349

554,132 670,517

 

Платежжəне  

7,646


7,646

7,646


7,646

 

Другие нетекущие обязательства 

 

49,250


49,250

49,250 49,250

 

 

 500,596 678,245

611,028 727,413

 

ЧИСТЫЕ 

АКТИВЫ 783,592 731,059

1,062,790

1,123,9

26

 

  

АКЦИИОНЕРНЫЙ 

КАПИТАЛ 

 

Шығарылған жəне төленген акциялар   

315,147 342,427

671,637 706,787

 

Накопленные излишки/(дефицит 

468,445 388,632

391,153 417,139

 

 

783,592 731,0591,062,790жүктеу 1.19 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет