Анықтамалық Азия Даму Банкі 2


Жоба бойынша жалпы шығыстар жəнежүктеу 1.19 Mb.
Pdf просмотр
бет8/12
Дата03.05.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Жоба бойынша жалпы шығыстар жəне 

қаржыландыру үшін талап етілетін 

сома 

0.00

0.00

0.00 0.00 

 

*** Сілтемелер қажеті бойынша пайдаланылады, əсіресе көзделмеген шығыстарды түсіндіру үшін 

 

  

 

46

3 Қосымша.  Жобаны қаржыландыру жоспары 

3.16 тармақ (14 бетте) осы қосымшаға жатады 

 

 Жергілікті Шетелдік Жалпы 

 

 валюта  валюта 

құны % 


Талап етілетін қаржы 

 

  

 

Ұсынылатын жоба  

 

  

     Капитал жұмсау 0.00

0.00

0.00 


     Операциялық шығын 0.00

0.00


0.00 

     Құрылыс барысындағы 

проценттік төлем 0.00

0.00


0.00 

ЖОБА БОЙЫНША ЖАЛПЫ ТАЛАП 0.00

0.00

0.00


100%

 

  

 

 Қаржыландыру көздері 

 

  

 

АДБ ұсынатын қарыз 0.000.00

0.00 


Басқа қарыздар 0.00

0.00


0.00 

Капитал немесе капитал жұмсау  

 

 

  

     Үкімет 0.00

0.00

0.00 


     Өзге көздер 0.00

0.00


0.00 

Субсидии для операций 0.00

0.00

0.00 


Алынған ішкі қолма-қол қаражат 0.00

0.00


0.00 

БАРЛЫҚ КӨЗДЕР 0.00

0.00

0.00


100%

 


 

47

4 Қосымша.  Есепке алу саясатының үлгісі 

 

 5.05  тармақ (32-бетте)  осы  Қосымшаға  жатады.  Таблица  жалпы  есепке  алу  саясаты бойынша  басшылықты  көрсетеді.  Ерекше  еспке  алу  саясатында  түсімдерге,  шығыстарға, 

активтерге  жəне  міндеттемелерге  қолданылатын  саясат  жатуы  тиіс.  БЕХС  негізінде  есепке 

алу  саясаты  мен  қаржылық  есептердің  осы  бағыты  бойынша  үлгісі   

www.iasplus.com

 

бойынша берілген. БЕХС ашатын тізім сондай-ақ осы веб-сайтта бар.    

 

Мəселелер Деталдары 

Үлгісі 

Баяндалатын 

субъект 

БЕ саясаты 

баяндалатын субъектіні 

нақты анықтауы тиіс Бұл  ABC Limited фирмасы мен оның: DEF 

Limited, GHI Limited and JKL Limited 

филиалдарының нығайған қаржылық есептер 

беруі. 

Есеп беру 

кезеңі 

Есеп беру кезеңі көрсетілуі тиіс. 

Қаржылық есеп беру қаржы жылының аяғында 

аяқталатын 2002 жылдың 31 желтоқсанында 

жасалады.   

Заңдық база 

Қаржылық есеп беру 

негізінде əзірленетін 

заңдық база нақты 

болуы тиісті. Осы қаржылық есеп беру 2001 жылғы 

«Кəсіпорындар туралы» Заңның 123 бабына 

сəйкес əзірленді. 

Есепке алу 

саясатының 

негізі 


Есепке алу саясатының 

негізі көрсетілуі тиіс.  Осы есепке алу саясаты БЕ Халықаралық 

стандарттары жөніндегі кеңестің 2002 жылғы 

30 қыркүйекте жариялаған БЕ (ИАСБ)  БЕ 

халықаралық стандарттарына (БЕХС) 

негізделген. БЕХС болған жерде нақты 

тақырыптар бойынша жарияланбаған, есепке 

алу саясаты басқа беделді көздерге 

негізделген.   

Өлшеудің 

негізі 

Қаржылық есеп беруді əзірлеу үшін 

пайдаланылған 

өлшеудің негізі 

көрсетілуі тиіс.  Осы қаржылық есеп беру БЕ есептеу əдісін 

пайдалана отырып əзірленді. Қолданылған 

өлшемдердің негізі – тарихи құны – активтер 

құнын қайта бағалау үшін ыңғайланған. 

Есепке алу 

саясатындағ

ы өзгерістер 

Есепке алу 

саясатындағы 

өзгерістер көрсетілуі 

тиісті  


Есепке алу саясатындағы материалдық 

өзгерістер қаржы жылы бойы болған жоқ..  

Болатын 


проблемалар 

Тұлғаларда болатын 

проблемалардың нақты 

көрінісі болуы тиісті.  Қаржылық есеп беру болатын проблемалар 

негізінде əзірленді. 

Тікелей емес 

салықтар мен 

баж 


салықтары 

Салықтар мен баж 

салықтарын өңдеу 

нақты болуы тиісті.  Түсімдер мен шығыстар бабы «таза ҚҚС-сыз» 

деп мойындалады. ҚҚС есепке алмай алынған 

таза сома күтетін түсімдердің бір бөлігі 

ретінде енгізілген. Активтер егер салықтар 

қайтарылса, таза ҚҚС-сыз жазылады. 

 

48

Мəселелер Деталдары 

Үлгісі 

Салыстырма

лы 

мəселелер Сол жағдайларда, бір 

есепке алу кезеңінен 

келесі нысандағы 

өзгерістер өткенге дейін 

немесе алғашқы 

көрсетулері қайта 

салыстырылуы тиісті 

жəне фактілер 

Қаржылық есеп беру 

жазбасында кез келген 

түсіндірмесімен бірге, 

өткен өзгерістердің 

фактісін оқушылар 

түсіну үшін қажетті 

түрде ашылуы керек. 

Сол жағдайларда, бір есепке алу кезеңінен 

келесі нысандағы өзгерістер өткенге дейін 

немесе алғашқы көрсетулері қайта 

салыстырылуы тиісті жəне фактілер 

Қаржылық есеп беру жазбасында кез келген 

түсіндірмесімен бірге, өткен өзгерістердің 

фактісі оқушылар түсіну үшін қажетті түрде 

ашылуы керек. 

Бірлесудің 

(нығаюдың) 

негізі 


Егер нығайған 

қаржылық есеп беру 

əзірленсе, мəлімет үшін 

негіздеме көрсетілуі 

тиісті. 

Бақыланатын тұлғалар түйдектелген сатып 

алу əдісін пайдалана отырып, нығайады. Тиісті 

активтер, міндеттемелер, түсімдер мен 

шығыстар баптар бойынша жинақталады. Осы 

тұлғалар арасындағы трансакциялар мен 

баланстар мəліметтеу кезінде шығарылады. 

Қатысты 


тараптар 

Қатысты тараптардың 

трансакциясын ашуға 

бағытталған саясат 

көрсетілуі тиіс. 

Қаржылық жыл бойы тараптарға қатысты 

трансакциялар болған жоқ. 

Шетелдік 

валюта 

Трансакцияларды шетел валютасында 

жазу жəне осы 

трансакцияларды қайта 

санау үшін негіз, 

сондай-ақ баланстары 

көрсетілуі тиісті Трансакциялар шетелдік валютада өлшенеді 

жəне трансакциялардың күніндегі курс бойынша 

АҚШ (US$) долларымен көрсетіледі. Алайда, 

кейбір жағдайларда сату немесе валюта 

ставкасын сатып алу туралы шұғыл мəмілелер 

бойынша қысқа мерзімді трансакцияларды 

жүзеге асыру кезінде осы мəмілелер еске 

алынып, трансакцияларды АҚШ долларымен 

қайта санау үшін негіз ретінде пайдаланылады. 

Əрбір есепті кезең аяғында кез келген ақшалай 

валюталық баланстар (ұсталған ақшалар, жеке 

активтер мен міндеттемелер бойынша 

түсімдер немесе төлеуге жататындары) 

айырбастауды жүзеге асыру күніндегі жеке 

валюта курсы бойынша АҚШ долларына 

аударылады. Трансакциялар күні мен төлеу күні 

арасындағы кезеңдегі тербелістің себебінен 

туындайтын валюталық курстың айырмасы 

түсімдер немесе шығыстар ретінде 

көрсетіледі.    

 

 


 

49

 5 Қосымша. Жобаны Басқару жөніндегі Есеп беру үлгісі   

Осы Қосымша ЖБЕ форматы үлгісімен беріледі (45-беттегі 5.37 тармағын қарау). 

 

Микронезия Үкіметі:  Білім беру секторын жетілдірудің жобасы 

Ақшалай түсімдер мен төлемдер 

Заем № 1234-ATL Азиа даму банкі (АДБ) 

2003 жылдың 31 наурызында аяқталатын тоқсан үшін 

 микронезия песосымен (МП)” 000  

 

 Тоқсан үшін 

кумулятивтік 6 

айға болжау 

Ақшалай түсім 

 

  

 

  

Үкіметтің 

қаражаты 

24 000 


 

260 


000 

 75 


000  

Барлық 


қаржыландыру 

129 


795

 

623 245

 

175 000

 

  153 

795 


 883 

245 


 250 

000 


Азы: бап бойынша 

шығыстар 

 

  

 

 Институционалды

қ нығаю 


94 695 

 

569 045 

 185 


000 

 

Рқсаттың кеңеюі 60 000   

220 


000 

 24 


251  

Мұғалімдерді 

дайындау 

2 500 


 

17 450 


 

5 500 


 

Жобаны жасау 

1 600 

 

6 500  

2 952 


 

Басқасы (қарыз 

жинақтарымен 

қоса) 


 

12 250 

12 000


 

Барлық шығыстар 

 

158 


795

 

825 245

 

229 703

Түсімдер 

төлемнен аз 

 -5 


000   58 

000  20 


297 

Плюс: валюталық 

курстың айырмасы 

 

-1 000 

-14 000


 Таза қалған ақшалар  

 

 

-6 000  

 

44 000

 

20 297 

 

  

 

  

 

  

Ашылу кезіндегі 

ақшалай баланс 

 

  

 

  

Жергілікті 

валютадағы 

есепшот 


2 000 

 

…  

4 000 


 

Шетелдік 

валютадағы есеп 

шот 


48 000

  

40 000


 

Ашылу кезіндегі 

барлық ақшалай 

қаражат 


 50 

000   …   44 

000 

Плюс: таза қалған ақшалар 

 

-6 000 44 

000  20 297Қолдағы таза 

ақшалар 

 

44 000

 

44 000

 

64 297

 

50

Жабылу кезіндегі ақшалай баланс 

 

  

 

  

Жергілікті 

валютадағы есеп 

шот 


4 000 

 

4 000  

14 297 


 

Шетелдік 

валютадағы есеп 

шот 


40 000

 

40 000 

50 000


 

Жабылу кезіндегі 

ақшалай 

баланстың 

барлығы: 

 

44 000

 

44 000

 

64 297

 

Жазбалар: Қайта санау үшін мынадай валюталық курстар пайдаланылды: - Шетелдік валютада есеп шот ашу кезіндегі Баланс үшін  тоқсанда: 1 АҚШ доллар  = 14.7 

МП 


- АДБ-дан алынған қаражат жəне кез келген шетелдік валютадағы басқа шығыстар 

трансакция жасалған күнгі курс бойынша ауыстырылған. Осы трансакциялардың орташа 

өлшенген ставкасы жоба басынан бері шамамен 14.5. теңеседі 

- Баланс үшін Есеп шотты жабу үшін шетелдік валютада тоқсанда: 1 АҚШ доллар = 14.9 МП  

51

 Микронези Үкіметі: Білім беру секторын жетілдіру жобасы Жобаны дамытуға пайдаланатын қаражат – 2003 жылдың 31 наурызында аяқталатын 

тоқсан үшін 

 

Заем № 1234-ATL Азиа даму банкі (АДБ) 

микронезия песоссымен (МП)” 000

1

Жобаның/қызметі

нің 

компоненттері

2

Тоқсан үшін 

Кумулятивтік  

 

Болжау Нақтыл

ығы 

Ауытқу


лар 

 

Болжау Нақтыл

ығы 


Ауытқул

ар 


ПЕҰ:  

Жобаның 


мəні 

Қайта 


қаралған 

болжау


3

1. 

Институционалды

қ нығаю 

 

  

 

  

 

 А.  Жаңа 

орталықтандырылғ

ан ИСУ 

10 000 


5 000 

5 000 


18 300 

12 250 


6 050 

15 300 


18 300 

Б.  Аудандық 

офистердің 

құрылысы 

42 500 

54 000  -11 500220 000 

325 000  -105 000 

530 000 

730 000 


В.  Техникалық 

көмек 


40 000 

34 500 


5 500 

220 000 


214 000 

6 000 


452 050 

240 050 


Г.  Кəсіптік 

дайындау 

1 00 

95 


1 650 


295 

1 355 


1 650 

1 650 


Д.  Шетелде оқыту 

4000 


1 100 

2 900 


19 000 

17 500 


1 500 

51 000 


51 000 

   Барлығы 

96 600 

94 695 

1 905 

478 950 

569 045 

-90 095 

1 050 000  1 050 000 

2. Рұқсатты 

кеңейту 

 

  

 

  

 

 А. Орта 

мектептерді 

қалпына келтіру  

27 250 


25 000 

2 250 


200 000 

95 000 


105 000 

290 000 


300 000 

Б.  Қоғамдық 

басқарудағы жаңа 

бастауыш 

мектептер 

20 450 


35 000  -14 550

100 000 


125 000 

-25 000 


150 000 

150 000 


   Барлығы 

47 700 

60 000  -12 300

300 000 

220 000 

80 000 

440 000 

450 000 

3. Мұғалімдерді 

дайындау 

 

  

 

  

 

 А.  Мұғалімдерді 

дайындау 

2 500 

2 500 


… 

16 000 


17 450 

-1 450 


38 500 

28 500 


   Барлығы 

2 500 

2 500 

… 

16 000 

17 450 

-1 450 

38 500 

28 500 

4. Жобаны 

басқару 

 

  

 

  

 

 А. Штат 

қызметкерлеріне 

кететін шығын  

200 


850 

-650 


4 400 

4 500 


-100 

10 000 


10 000 

Б.  Басқасы

4

500 


750 

-250 


1 800 

2 000 


-200 

5 000 


5 000 

                                                           

i

) Болжанған шығыстар бойынша қолданылған валюта курсы 1АҚШ долларына 15 МП құрайды. Шетелдік валютадағы нақтылы шығыстар төлемі үшін трансакция жасалған күнгі курс бойынша есептелді. Сондай-ақ 

Қарыз қаражаттары көздерінің жазбалары мен оны Пайдалану жөніндегі есеп беруді қараңыз.   

2

 «Жоба қызметі» компоненті бойынша бап АДБ-мен бағалау күніне келісілген.  3

 Бұл қайта қаралған шығыстарды шолу аралығы бойы 2003 жылдың желтоқсанын көрсетеді 

4

 Орынды жалдау, коммуналдық қызмет көрсету, кеңсе тауарлары мен басқа да ұсақ шығыстардың есеп шотын жатқызады . 

 


 

52

   Барлығы 700 

1 600 

-900 

6 200 

6 500 

-300 

15 000 

15 000 

5.  Басқасы (қарыз 

жинақтарымен 

қоса) 

… 

… 

… 

12 000 

12 250 

-250 

12 000 

12 000 

Жоба 


шығыстарының 

барлығы 


147 

500 

158 

795 

-11 295

813 150 

825 245 

-12 095 

1 555 500  1 555 500 

 


 

53

  6 Қосымша.  Қызмет көрсететін ұйымдар үшін қаржы есептерін беру үлгісі 

5.46-тармақ (48-бетте) осы Қосымшаға жатады. Бұл қызмет көрсететін қаржы ұйымдары үшін 

жинақталған  қаржылық  есептер  қатарының  үлгісі.  Мұндай  түрдегі  қаржылық  есеп  беруді 

пайдаланған  кезде  қажет  ретінде: (і)  Есепке  алу  саясаты  туралы  есеп  беруге  сəйкес  қарыз 

алушы  мен  АДБ  арасында  жасалған  жəне  келісілген; (іі)  тиісті  түсініктеме  жазбалары 

қаржылық  есеп  беруде  бірге  жүруі;  жəне  (ііі)  қажеттілікке  қарай  қаржы  есеп  беруі  ұйымның 

қызметі мен жай-күйін көрсету үшін сəйкестігімен орнығуы керек. 

 

Төменде  келтірілген  жинақтау  үлгілерінің  пайдаланылған  бірнеше  қаржылық  есеп  беруінің пішіні  қаржылық  есептілікті  болжау  (жобалау)  үшін  арналған  (мəселен,  жобаны  əзірлеу 

кезеңі).   

 

Қызмет көрсетуді ұсынатын ұйымдар үшін үлгі Кірісі туралы есеп беруді болжау 

[Қаржылық болжаулардың пішіні] 

31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін 

($'000) 

20X1


20X2

20X3


20X4

20X5


20X6

20X7


 

Жазбал

ар 

Нақты 


лы

Нақты 


лы

Нақты 


лы

Нақты 


лы

Болжау Болжау 

•  Операциядан түсімдер  

Көрсетілген қызмет үшін 

түсімдер 

35,052 36,748 39,288 41,202 41,202 41,202 41,202

Инвестициялық кіріс 

 

1,157


1,073

1,126


1,243

1,243


1,243

1,243


Другие поступления от 

операций  

317


332

279


269

269


269

269


  

36,526 38,153 40,693 42,714 42,714 42,714 42,714Операционные издержки 

 

Жұмысшылар үшін сыйақы, 

еңбекақы жəне жəрдемақы 

 

12,960 13,363 13,975 14,504 14,504 14,504 14,504

Материалдар мен кеңсе 

тауарларын пайдалану   

4,022


4,285

4,582


4,687

4,687


4,687

4,687


Жөндеу жəне ұстау 

 

1,000


1,000

1,000


1,000

1,000


1,000

1,000


Жарамсыз жəне амортизация 

шығындары   

791


872

918


926

926


926

926


Иные операциялық шығындар 

 

18,677 20,395 20,601 21,280 21,280 21,280 21,280

  

37,450 39,915 41,076 42,397 42,397 42,397 42,397•  Операциялық қызметтен 

артығы/(жетіспеуі) 

 

-924 -1,762-383

317

317

317

317

Жобаға байланысты процент 

шығыны 

 

2,373


2,527

2,588


2,512

2,512


2,512

2,512


Басқа проценттер 

 

.. .. .. .. .. ..

.. 

Негізгі активтерді іске асырудағы пайда  

 

.. .. .. .. .. ..

.. 

Жалпы операциялық емес шығындар 

 2,373


2,527

2,588


2,512

2,512


2,512

2,512


•  Жай 

 

қызметтен

артығы/(жетіспеуі)  

 

1,449765

2,205

2,829

2,829

2,829

2,829

Артық/(жетіспеуді) 

бақыламайтын акция пакетінен 

 

.. .. .. .. .. ..

.. 

Шығыстардың төтенше баптарынан таза 

 

1,449


765

2,205


2,829

2,829


2,829

2,829

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет