«Амалдық есептеулерді қолдана отырып дифференциалдық теңдеуді шешу» (ее 2217)жүктеу 365.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі365.61 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

  

«БЕКІТЕМІН»               

РТжБ факультетінің деканының 

орынбасары 

 

___________________ С.К.Оразалиева «25»  маусым 2015  ж.   

 

  

 

«Амалдық есептеулерді қолдана отырып  дифференциалдық 

теңдеуді шешу» (ЕЕ 2217) пәні  

SYLLABUS   

5В071800 «Электр энергетикасы» мамандығы  

 

  

 

  

 

 Курс 

Семестр Барлық  кредиттер                                            

ECTS Кредиттер саны      Барлық сағат саны   

90 


Дәрістер 

15 с. 


Машықтану сабағы 

Зертханалық сабағы 

8 с. 

15 с. 


СӨЖ 

52   с. 


СОӨЖ 

15 с. 


ЕГЖ   

Емтихан  

 

  

Алматы - 2015  

  

       5В071800  «Электр  энергетикасы»  мамандығының  жұмыстық  оқу 

жоспарының негізінде Syllabus құрастырған: Жанузакова Д,Т., аға оқытушы. 

  

Syllabus «Жоғары 

математика» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және бекітілді.  8 маусым 2015 ж,  хаттама № 8 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

 

Syllabus  радиотехника  және  байланыс  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясының  отырысында  қарастырылып,  бекітілген.    (Хаттама  №4,                   

25 маусым   2015 ж.) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

  

1  Оқытушылар: 

№ 

Оқытушылардың тізімі Қызметі  каб  тел 

Email 


Дулэпо Вячеслав Михайлович 

Доцент 

 

Б 2

2

8 

2

 92

  

99

  

71 

v

m@ai

p

et.kz

 Мустахишев Керей Мустахишевич  Доцент 

Толеуова Багила Жаксылыковна Аға 

оқыт 


Жанузакова Динара Таупиховна 

Аға 

оқыт 


 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Радиотехника  және 

байланыс  факультеттің  деканаты  (Б  209)  және  Жоғары  математика 

кафедрасының (Б 228) ақпарат тақталарында көрсетілген.  

3  Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

 –  студенттердің  пәннің  теориялық  бөлімдерін  оқуы  және  практикалық 

дағдыларды  игеруі  мамандық  аясында  және  осы  мамандыққа  іргелес  ай-

мағында әр-түрлі қолданбалы есептерді шешу үшін қолдануы. 

3.2 Пәннің мәселесі 

    оқытылып  жатқан  материалдың  негізінде  амалдық  есептеулердің  негізгі 

әдістемелік    идеясының  түсінігін  қалыптастыру  және    дифференциалдық 

теңдеулерді шешудегі жаңа әдістер үшін мүмкіндіктерін алу, 

  физикалық  құбылыстардың  математикалық  үлгілерін  құрастыру  (скаляр және векторлық өрістер). 

 3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  жоғары  математиканың  екі  классикалық  бөлімнен  тұрады  –  «Амалдық 

есептеу» және «Өрістер теориясы» және  «5В071800 - Электр энергетикасы» 

мамандығының  студенттері  үшін  арналған.  Пән  2  кредитті  теориялық, 

машықтану  сабағы  бойынща  және  зертханалық  дайындықтан,  есептеу-

сызбалық жұмыстарды орындаудан, СОӨЖ түрінде дайындықтан және кеңес 

беруден, аралық бақылаулар және емтихан өткізуден тұрады.   

  

Пәнді игеріп болғаннан кейін студент міндетті: -физикалық құбылыстардың математикалық үлгілерінің заманауи әдістерінің 

ерекшеліктері туралы; 

-математиканың 

көмегімен  қоршаған  шыңдықты  зерттеудің  негізгі 

артықшылығы туралы; 

-өз  мамандығы  бойынша  математикалық  модельдерді  қолданылу  аймағы 

туралы 

түсініктің болуы тиіс; 


 

 -«Амалдық  есептеу»  және  «Өрістер  теориясы»  бөлімдерінің  теориялық 

негіздерін: 

- берілген функцияның  түпнүсқа және бейне  функциялары  ұғымын; 

- түпнұсқа мен бейненің негізгі қасиеттерін; 

- Лаплас түрлендіруінің негізгі кестелік формуласын; 

- кері Лаплас түрлендіруін; 

- үйірткі және Дюамель интегралы ұғымдарын; 

- амалдық есептеулерді қолдану аймағын

- дифференциалдық теңдеулердің сандық шешімдерінің негізгі қағидаларын. 

- екі еселі, үш еселі, қисықсызықты және беттік интегралдарды анықтай; 

- скаляр және векторлық өрістер ұғымын; 

-  өрістердің  негізгі  сипаттамалары:  сызық  және  деңгей  беті,  бағыт  бойынша 

туынды, градиент, векторлық сызық, дивергенция, циркуляция, ротор, ағын-

ды; 


- набла-операторы және Лаплас операторы ұғымдарын 

білуі тиіс; 

-берілген түпнұсқалардың бейнесін табу; 

-берілген бейне бойынша түпнұсқаны қалпына келтіру; 

-қарапайым  дифференциалдық  теңдеулер  және  тұрақты  коэффициентті 

қарапайым  дифференциалдық  теңдеулер  жүйелерінің  есептерін  шешу  үшін 

Лаплас түрлендіруін қолдану; 

-электротехника есептерін амалдық есептеулерді қолдану арқылы шығару; 

-математикалық  есептерді  шешуде  аналитикалық  және  сандық  әдістерді 

пайдалана отырып заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдану

қабілеті болуы тиіс; 

-операциялық  есептеулерді  қолдана  отырып    дифференциалдық  теңдеуді 

шешуге байланысты  кәсіби қызметінің сұрақтарына  құзыретті болуы тиіс.  

 

3.4  Пәннің пререквизиттері:  - Математика 1, Математика 2 

3.5  Пәннің  постреквизиттері:  –  Автоматты  басқару  теориясы,  Автоматты 

басқару жүйелері, Электр техниканың  негіздері 1, 2. 

 

4  Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық 

тақы


рып

№ 

 Дәріс тақырыбы  әде

б 

№ 

1 Модуль  

Амалдық есептеулер. Лаплас түрлендіруі және оның қасиеттері. 

Түпнұсқа  және  оның  түрлендірулері.  Негізгі  түрлендірулердің 

кестесі. Негізгі теоремалар. Бейнені табу мысалдары.(2 сағат) 

1,2,

14, 


15 

Лапластың  кері  түрлендіруі.  Бейне  бойынша  түпнұсқаны  табу. Сызықты  біртекті  емес  дифференциалдық  теңдеулердің 

шешімін амалдық есептеудің көмегімен  табу. (2 сағат) 

1,2,

14, 


15 

 

 Тұрақты коэффициентті сызықты дифференциалдық теңдеулері 

үшін  Коши  есебін  Дюамель  интегралының  көмегімен  шешу. 

Тұрақты  коэффициентті  біртекті  СДТ  Коши  есебін  амалдық 

есептеудің көмегімен  табу.(2 сағат) 

1,2,


14, 

15 
2 Модуль.  

1-ші және 2-ші текті қисық сызықты интегралдар. (2 сағат) 

1,2,

14, 


15 

1ші және 2-ші түрдегі беттік интегралдар. (2 сағат) 1,2,

14, 


15 

Өрістер теориясының элементтері. Скалярлық өріс. Сипаттамалары: Скалярлық өрістің беттік және 

сызықтық деңгейі. Бағыт бойынша туынды. Скалярлық өрістің 

градиенті, 

оның 


координаталық 

және 


инварианттық 

анықтамалары.  

Векторлық өріс. Сипаттамалары: Бет арқылы өтетін векторлық 

өрістің  ағыны.  Өрісте  сұйықтың  жылдамдығының  ағынының 

функциялық  мағынасы.  Векторлық  өрістің  ағынын  есептеу. 

Векторлық  өрістің  дивергенциясы.  Остроградский-Гаусс 

формуласы. Соленоидалды өрістер. (2 сағат) 

1,2, 


14, 

15 


Векторлық  өрісте  сызықты  интеграл.  Күш  өрісінің  жұмысы. 

Векторлық  өрістің  циркуляциясы.  Стокс  теоремасы.  Өрістің 

роторы,  оның  координаттық  және  инварианттық  анықтамасы. 

Сызықты  интегралдың  интегралдау  жолына  байланыссыз 

болуы.  Потенциалдық  өріс.  Потенциалдық  өрістің  шарттары. 

Сызықты интегралды потенциалдық өрісте есептеу. Гамильтон 

операторы.  Векторлық    анализде  екінші  ретті  амалдар.  Лаплас 

және Гамильтон операторы. (2 сағат) 

1-4, 


13, 

14, 


15 

Лаплас және Гамильтон операторы. (2 сағат) 1,2, 

13, 


14, 

15 


 

4.2    Практикалық дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері 

 

тақырып 

 

Әде

бие

т 

Элементар математика есептерін және сызықты алгебра есептерінің Mathcad-та шешу. (4 сағат) 

[11] 


Mathcad-та математикалық анализ есептерін шешу. (4 сағат) 

[11] Mathcad-та дифференциалдық теңдеулерді  және жүйелерді амалдық есептеудің көмегімен шешу. (4 сағат) 

[11] 


Mathcad-та дифференциалдық теңдеулерді  шешу үшін 

[11] 


 

 Odesolve () және  rkfixed ( ) процедураларын қолдану. (3 сағат) 

 

4.2.2 Практикалық сабақтардың тақырыптары 

Тақ


ыры

п № 


тақырып 

әде


бие

т Амалдық есептеулер. Лаплас түрлендіруі және оның қасиеттері. 

Түпнұсқа  және  оның  түрлендірулері.  Тұрақты  коэффициентті 

сызықты  дифференциалдық  теңдеулерді  және  жүйелерді 

амалдық  есептеудің  көмегімен  шешу.  Дюамель  интегралы.(2 

сағат) 

1,2, 


4, 

14 


1-ші және 2-ші текті қисық сызықты интегралдар. (2 сағат) 

1,2,

14 


1ші және 2-ші түрдегі беттік интегралдар. (2 сағат) 

1,2,

14 


Өрістер теориясының элементтері. (2 сағат) 

1,2,

13,1
 

4.3   Есептеу-сызба жұмыстарының тізімі: 

ЕСЖ  №  1.  Амалдық  есептеулер.  Дифференциалдық  теңдеулерді  және 

жүйелерді амалдық есептеудің көмегімен шешу. Орындалуы [8] әдістемелік 

нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бірінші  аптасында 

беріледі, жетінші аптада тапсырылады. 

ЕСЖ № 2.  

1.Қисықсызықты  және  беттік  интегралдар.  Орындалуы  [[9]  №11 

тапсырма] әдістемелік нұсқамаға сәйкес орындалады.  

2.  Өрістер  теориясы.  Орындалуы  [13]  (№  1-  7  тапсырмалар)  әдістемелік 

нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  жетінші  аптасында 

беріледі, он бесінші аптада тапсырылады.  

4.4 Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары 

№ 

Өзіндік жұмыстарының тақырыптары 

4.4.1  Амалдық есептеулер негізгі түсініктерімен теоремаларын 

қайталау 

4.4.2  Бейнені табу 

4.4.3  Түпнұсқаны бейне бойынша қалпына келтіру 

4.4.4  Физика есептерін амалдық есептеулер әдістерімен шешу 

4.4.5  1-ші және 2-ші текті қисық сызықты интегралдар 

4.4.6  1-ші және 2-ші текті беттік интегралдар 

4.4.7  Өрістер сипаты  

5  Аралық және қорытынды бақылаулардың сұрақтары 

Әрбір студент өз нұсқасын орындау керек  

 5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ-1) 

Әрбір студент аралық бақылауды өз нұсқасына сәйкес орындайды. 1-6. Келесі функциялардың түпнұсқасын табыңыз: 

1.  

t

3

sin2

 

3.  

2

7

sin7t

t

tch

 

4.   td

e

0

)2

( 5. 

t

e

e

t

t

3

2 

6. 

)

3

(2

cos


)

3

(3t

e

t

 

2.   t

t

ch

3

cos4

 7.  

t

e

2  және  

t

6

cos функцияларының үйірткісін жазыңыз. 

8. Қарапайым бөлшектерге жіктеңіз: )

1

)9

(

1)

(

22

3

p

p

p

p

p

F

  

9-11. Дифференциалдық теңдеуі берілген:  

 

1

)0

(

0,

6

2

x

x

x

x

.    


9 . Осы теңдеу үшін операторлық 

теңдеуін жазыңыз. 10. Шешімнің бейнесін 

табыңыз. 11.  Коши есебінің шешімін табыңыз. 

12.  Қисықсызықты интегралды анықталған интегралға келтіріңіз 

  (есептемеңіз):

4

0

,sin

4

cos3

:

,t

t

y

t

x

L

ydy

xdx

L

 

13.  Есептеңіз:  L

x

x

y

L

dl

xy

x

1

0,

7

2:

,

)5

(

 14.  Қисықсызықты интегралды Грин формуласы бойынша екі 

еселі интегралға келтіріңіз (есептемеңіз): L

dy

y

x

y

x

dx

y

xy

)

6(

)

32

(

22

2

32

 

15. Келесі интеграл интегралдау жолына  байланысты ма?    

     dyy

x

y

dx

xy

x

)

22

(

)3

(

23

 

16.  dy

xy

x

dx

y

xy

x

du

)

165

(

)8

10

6(

2

2

толық дифференциалы бойынша  

)

,(

y

x

u

функцисын табыңыз.  

5.2 Екінші аралық бақылау үлгісі (АБ-2) 

1. 


  

z

z

y

e

xy

3

2  скаляр өрістің  нүктедегі деңгей бетін табыңыз. 

2-4. 


 

xz

z

xe

y

3

sin    скаляр  өріс,  нүктесі, 

  векторы  берілген. 

Табу  керек:  2.   

    3. 


  скаляр  өрістің    осы  нүктедегі  ең  үлкен  өсу 

жылдамдығын;  4.    скаляр  өрістің    векторының  бағыты  бойынша 

  нүктедегі 

туындысын. 

5-11. 

векторлық өрісі,  

   қисығы 

және 

    беті  берілген.  5.     векторлық  өрісінің  векторлық  сызығын анықтау  үшін  дифференциалдық  теңдеулер  жүйесін  табыңыз.  6.   векторлық  өрістің   

беті  бойынша  ағынның  формуласын;7.    векторлық  өрістің    қисығы  бойынша 

циркуляциясының формуласын жазыңыз; Табу керек: 8.  векторлық өрістің   қисығы 

бойынша  циркуляциясын;  9. 

;  10. 

;  11.   векторлық  өрістің  потенциалды,  

 соленоидты, гармоникалық болатындығын анықтаңыз.   

12-13. 


 

 

  

 

векторлық өрістің 

 кубының сыртқы беті бойынша ағынын  Остроградский-

Гаусс формуласы бойынша  есептеңіз. 

14-15. 


векторлық 

өрістің 


 

жазықтығының 

координаталық  осьтермен  қиылысуынан  пайда  болатын  үшбұрыштың  контуры 

бойынша циркуляциясын есептеңіз. 

16.  

)

32

ln(


2

z

z

y

x

u функциясы гармоникалық өрістің потенциалды функциясы бола 

ма? 

 

 5.3 Емтихан сұрақтары 

1.

 Функция-түпнұсқа  анықтамасы.  Түпнұсқаның  жалғыздығы  туралы 

теорема. 

2.

 

Лаплас бойынша бейненің анықтамасы. 3.

 

Ұқсастық теоремасы. Ығысу теоремасы. 4.

 

Лаплас түрлендіруінің сызықтығы. Кешігу теоремасы. 5.

 

Лаплас түрлендіруі.  6.

 

Түпнұсқаны интегралдау. Түпнұсқаны диффренциалдау.  7.

 

Бейнені интегралдау. Бейнені диффренциалдау.  8.

 

Функциялардың үйірткісі.  9.

 

Дюамел  интегралы.  Тұрақты  коэфициентті  сызықты  біртекті  емес дифференциалдық  теңдеудің  Коши  есебін  шешу  үшін  Дюамел 

интегралын. 

10.

 

Дифференциалдық  теңдеулер  мен  олардың  жүйелерін  шешу  үшін амалдық есептеуді қолдану.  

11.


 

Тұрақты коэфициентті сызықты қарапайым дифференциалдық теңдеудің 

Коши есебі.  

12.


 

Кері Лаплас түрлендіруі. 

13.

 

Түпнұсқаны бейне бойынша қалпына келтіру. 14.

 

1-ші текті қисық сызықты интегралдар. Негізгі қасиеттері.  15.

 

1-ші текті қисық сызықты интегралдардың есептелінуі.  16.

 

2-ші текті қисық сызықты интегралдар. Негізгі қасиеттері.  17.

 

2-ші текті қисық сызықты интегралдардың есептелінуі. 18.

 

2-ші  текті  қисық  сызықты  интегралдардың  интегралдау  жолынан тәуелсіздік шарты. 

19.


 

Остроградский-Грина теремасы. 

20.

 

1-ші текті беттік интегралдар. Негізгі қасиеттері. 21.

 

2-ші текті беттік интегралдар. Негізгі қасиеттері. 22.

 

Скаляр  және  векторлық  өрістер.  Скаляр  өрістің  градиенті  және  оның қасиеті. 

 

 23.

 

Векторлық өрістің векторлық сызығы және олардың дифереренциалдық теңдеулері.  

24.


 

Векторлық өрістің дивергенциясы. Қасиеттері.  

25.

 

Векторлық өрістің ағыны.  26.

 

Остроградский-Гаусс теоремасы.  27.

 

Векторлық өрістің роторы. Қасиеттері. Стокс формуласы.  28.

 

Векторлық өрістің циркуляциясы. Векторлық өрістің жұмысы. 29.

 

Гамильтон  операторы.  1-ші  ретті  векторлық    дифференциалдық операциялар. 

30.


 

2-ші ретті векторлық  дифференциалдық операциялар. 

31.

 

Өрістің сипаты: соленоидты, потенциалды, гармоникалық өріс.  

   6 Студенттердің баға деңгейі жөнінідегі ақпараттар 

   6.1 Бағалау жүйесі 

  Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған 

курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес 

бағаланады. (1 кесте).  

           1 кесте 

 

Баға Балдың 

сандық 


эквивал

енті 


Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

Үздік 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық Д- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

  Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады.  Жұмыстардың 

әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  коэфиициенттік  деңгей 

допускісі 2 – кестеге сәйкес бағаланады. 

 

2 – кесте Параметрлер 

Салмақтық коэффициенті 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Курстық жұмыс 0,4 

 

 

10 Аралық аттестация 

0,1 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Қорытынды рұқсат рейтингі 

1,0 


 

Қорытынды  баға  ағымдағы  және  аралық  бақылау  қосындысымен  және 

мына формула бойынша есептеледі 

4

,0

6

,0

EР

U

 

мұндағы    P 

–  семестр  бойынша  жасалған  жұмыстың  проценті;  Е  – 

емтихандық бағасының сандық эквиваленті. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

4  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес ECTS 

бойынша бағалар 

 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS


 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

 

 

11 В- 

2,67 


75-79 

С+ 


2,33 

70-74 


Қанағаттанарлық 

С 

2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.  

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика (қысқаша курс). Оқулық. – Алматы; “Иль-

Тех-Кітап” ЖШС, 2003. -744 бет 

2.  Дүйсек  А.К.,  Қасымбеков  С.Қ.  Жоғары  математика  –  Алматы;    ҚБТУ, 

2004, 440 б. 

3. Жоғары математика бойынша жеке тапсырмалар. 3, 4 бөлім. Құрастырған 

Рябушко А.П. (аударма Семқұл Б.М.) – Қарағанды, 2011-365 б. 

4.  Хасеинов  К.А.  Инженерлік  математиканың  есептері  мен  жаттығулары  – 

Алматы; «Акбар», 1,2 бөлім - 2010. 


 

 

12 5. Хасеинов К.А.Математика канондары – Алматы 2004 – 686 с.  

6. Байарыстанов А.О. Жоғары математика және өзіндік жұмыстар жинағы, 

Алматы. «Нұр-Принт» (электрон),  2011- 372 б. 

 

Кафедраның әдістемелік нұсқаулары:  

7.  Жуматаева  С.А.,  Темешева  С.М.  Математика  3.  Дәрістер  жинағы.  - 

Алматы: АЭжБИ,  2010. – 68  бет. 

8.  Мустахишев  К.М.,  Атабай  Б.Ж.  Амалдық  есептеулерді  қолданып 

дифференциалдық  теңдеулерді  шешу.  Есептеу-  сызба  жұмыстарға 

әдістемелік  нұсқаулар  мен  тапсырмалар  (5В071800  Электроэнергетика 

мамандығына арналған). 1 бөлім.  – Алматы, АЭжБУ, 2014. – 20 б.  

9.    Базарбаева  С.Е.,  Ултаракова  Г.А.  Математика  3.  Есептеу-  графикалық 

жұмыстарға  арналган  әдістемелік  нұсқаулар  мен  тапсырмалар.  5    бөлім.  - 

Алматы: АЭжБИ,  2010. – 26 бет.. 

10.  Ералиев  С.Е.,  Тлепиев  М.Ш.  Қарапайым  дифференциалдық  теңдеулер. 

Оқу құралы.  - Алматы:         АЭжБИ,  2006. – 41 бет. 

11.  Дулэпо  В.М.,  Абдулланова  Ж.С.  Операциялық  есептеулерді  қолдана 

отырып 


дифференциалдық 

теңдеулерді 

шешу. 

5В071800 Электр 

энергетикасы  мамандығының  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды 

орындау  бойынша    әдістемелік  нұсқаулықтар  мен  тапсырмалар.    –  Алматы, 

АЭжБУ, 2014. – 77 б.  

12. Астраханцева Л.Н., Ким Л.Н., Ералиев С.Е. Жоғары математика. Есептеу- 

графикалық жұмыстарға арналган әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 8 

бөлім. – Алматы: АИЭС, 2002 – 28 с. 

13.  Ким  Р.Е.  Есботаева  Э.С.  Математика  2.  Өрістер  теориясының 

элементтері.  Есептеу-  графикалық  жұмыстарға  арналган  әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар. – Алматы, АИЭС, 2005. –31 б. 

14. Мұстахишев К.М., Ералиев С.Е., Атабай Б.Ж. Математика (толық курс). 

Алматы,   2009, 285-358 бет. 

15. Мұстахишев К.М., Атабай Б.Ж. Амалдық есептеулерді қолданып  диффе -

ренциалдық теңдеулерді шешу. 5В071800 - Электр энергетикасы мамандығы 

студентттері үшін дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБУ, 2014. –29 б.  

 

  

Каталог: student -> sillabus 2015 -> vm kz
vm kz -> Ag 1203 «Алгебра және геометрия» пәні бойынша
vm kz -> Ma 1207 «Математикалық анализ»
sillabus 2015 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
sillabus 2015 -> ҚР білім және ғылым министрлігі
vm kz -> Dm 3218 «дискретті математика» пәні бойынша
vm kz -> MZhmat 2208 «Математиканың арнайы тарауы. Жылу өткізгіштік теңдеуі және оны шешу тәсілдері»
vm kz -> Mat 1 1203 «Математика 1» пәні бойынша
vm kz -> Agsa 1203 «Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра» пәні бойынша

жүктеу 365.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет