Алматинского гуманитарно-технического университетажүктеу 2.43 Mb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата11.09.2017
өлшемі2.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
ХАБАРШЫСЫ 
Ғылыми журнал 
------------------------------ 
ВЕСТНИК 
АЛМАТИНСКОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Научный журнал 
------------------------------ 
THE JOURNAL 
OF ALMATY HUMANITARIAN 
TECHNICAL UNIVERSITY 
Scientific journal 
 
 
4(14)/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2013 

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
 
УДК 378 
ББК 74.58 
А23 
 
ISBN 978-601-7166-19-9 
 
РЕДАКТОРЛЫҚ АЛҚА: 
А.Б. Оспанов– бас редактор, АГТУ ректоры, д.т.н., профессор; 
Д.Р. Даутканова – бас редактордың орынбасары, АГТУ ғылым және халықаралық 
ынтымақтастық бойынша проректоры, т.ғ.д., доцент; 
Габор  Лехош  –  доктор  PhD,  Капошвар  университетінің  халықаралық  қатынастар 
департаментінің директоры, Венгрия;    
С.Н.  Серегин  –  э.ғ.д.,  профессор,  К.Г.  Разумовский  атындағы  технология  және  басқару  
Мәскеу мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыстар бойынша проректоры, Ресей; 
Павел Хазл – т.ғ.д., профессор, Прага химиялық технологиялар институтының халықаралық 
байланыстар бойынша проректоры, Чехия Республикасы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
А.В. Акулич – т.ғ.д., профессор, Могилев мемлекеттік азық-түлік университетінің 
ғылыми ісі бойынша проректоры, Беларусь Республикасы;  
С.А. Кешуов – т.ғ.д., профессор, ҚазАШМЭҒЗИ директоры;   
Ж.  Садыков  –  т.ғ.д.,  профессор,  ҚазҰАУ  «Агроинженерлік  проблемалар  және  жаңа 
технологиялар» ҒЗИ директоры;  
В.Ф.Петрова  –  ф.ғ.д.,  АГТУ  «Казақстан  тарихы  және  әлеуметтік-гуманитарлы  пәндер» 
кафедрасының профессоры;  
Э.Б. Мухамеджанов – з.ғ.д., АГТУ «Құқық» кафедрасының профессоры; 
Р.Р. Масырова – п.ғ.д., АГТУ «Кәсіптік оқыту және Дизайн» кафедрасының профессоры; 
У.К. Керимова – э.ғ.д., ҚазҰАУ «Агроөнеркәсіп өндірісінің экономикасы мен менеджменті» 
кафедрасының профессоры; 
Б.О. Токсанбаева– жауапты хатшы. 
 
 
Жылына 4 рет шығарылады 
 
Журнал байланыс және ақпарат Министрлігінің ақпарат және мұрағат  Комитетінде 
тіркелген. 
 
Тіркелу туралы куәлік: 
№6854-Ж  28.02.2006 ж. 
 
Редакцияның мекен-жайы: 
050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 109 
Тел.: 8(727)2925900 
Факс: 8(727) 2922443 
E-mail: nauka@agtu.kz 
Сайт адресі: http://www.agtu.kz 
 
 
 
 
 

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
УДК 378 
ББК 74.58 
А23 
 
ISBN 978-601-7166-19-9 
 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
А.Б. Оспанов – главный редактор, ректор АГТУ, д.т.н., профессор 
Д.Р.  Даутканова  –  заместитель  главного  редактора,  проректор  по  науке  и  международным 
связям АГТУ, д.т.н.,  доцент; 
Габор  Лехош  –  доктор  PhD,  директор  департамента  международных  отношений 
Капошварского университета, Венгрия;    
С.Н.  Серегин  –  д.э.н.,  профессор,  проректор  по  науке  Московского  государственного 
университета технологии и управления им. К.Г. Разумовского, Россия; 
Павел Хазл – д.т.н., профессор, проректор по международным связям института химических 
технологии Праги, Республика Чехия; 
А.В.  Акулич  –  д.т.н.,  профессор,  проректор  по  научной  работе  Могилевского 
государственного университета продовольствия, Республика Беларусь;  
С.А. Кешуов – д.т.н., профессор, директор КазНИИМЭСХ;   
Ж.  Садыков  –  д.т.н.,  профессор,  директор  НИИ  «Агроинженерных  проблем  и  новых 
технологий» КазНАУ; 
В.Ф.Петрова – д.ф.н., профессор кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарные 
дисциплины» АГТУ;  
Э.Б. Мухамеджанов – д.ю.н., профессор кафедры «Права» АГТУ; 
Р.Р. Масырова – д.п.н, профессор кафедры «Профессиональное обучение и дизайн» АГТУ; 
У.К. Керимова – д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент агропромышленного 
производства»;  
Б.О. Токсанбаева - ответственный секретарь. 
 
 
 
Выходит 4 раза в год 
 
Журнал зарегистрирован в Комитете информации и архивов Министерства связи и 
информации Республики Казахстан. 
 
Свидетельство о регистрации: 
№6854-Ж  от 28.02.2006 ж. 
 
Адрес редакции: 
050012, г.Алматы, ул.Толе би, 109 
Тел.: 8(727)2925900 
Факс: 8(727) 2922443 
E-mail: nauka@agtu.kz 
Адрес сайта: http://www.agtu.kz 
 
 
 

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
УДК 378 
ББК 74.58 
А23 
 
ISBN 978-601-7166-19-9 
 
EDITORIAL BOARD: 
A.B.Ospanov – Editor-in-chief, Rector of AHTU, Doctor of Engineering, Professor;   
D.R. Dautkanova – Deputy editor-in-chief of AHTU, Vice-rector on Science and International 
Relations, Doctor of Engineering, Associated Professor;   
Gabor Lehocz – PhD, Director of the department of International Relations of Kaposvar University, 
Hungary; 
S.N. Seryogin - Doctor of Economic science, Professor, Vice-rector on science of Moscow State 
University of Technology and Management named after K.G. Razumovsk
у, Russia; 
Pavel Hasal - Doctor of Engineering, Professor, Vice-rector on International Relations of Institute 
of Chemical Engineering of Prague, the Czech Republic; 
A.V. Akulich -  Doctor of Engineering, Professor, Vice-rector on scientific work of the Mogilyov 
State University of Food, Republic of Belarus;    
S.A. Keshuov – Doctor of Engineering, Professor, Director of Kazakh Research of 
Mechanization and Electrification of Agriculture; 
Zh. Sadykov - Doctor of Engineering, Professor, Director of Scientific Research Institute "Agro-
engineering problems and new technologies" KazNAU; 
V.F. Petrova – Doctor of Philosophic science, Professor of “History of Kazakhstan and Social and 
Humanitarian Disciplines” department of AHTU;  
E.B. Mukhamedzhanov – Doctor of Law, Professor of “Law” department of AHTU;  
R. R. Masyrova –  Doctor of pedagogical science, Professor of “Vocational Training and Design” 
department of AHTU; 
U.K. Kerimova – Doctor of Economic science, Professor of “Economics and management of 
agricultural production” department of KazNAU;  
B.O. Toхanbayeva – Executive secretary. 
 
 
 
Publication frequency: 4 issues per year 
 
The Journal’s ID is registered by the Information  and Archives Committee of the Ministry of  
Communication and Information of the Republic of Kazakhstan 
 
Registration certificate: 
№6854-Ж  from February  28, 2006  
 
Editorial address: 
050012, Almaty city,109, Tole bi str. 
Tel.: 8(727)2925900 
Fax: 8(727) 2922443 
E-mail: nauka@agtu.kz 
Web-site: http://www.agtu.kz 
 
 
 
©  Алматы гуманитарлы-техникалық университеті, 2013. 
©  
Принт-Мастер типографиясы, 2013.
  

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
УДК 629.4 
 
Г.С. БАШАРОВА, К. Б. БАГАДИЛОВ, Д. УРАЗАЛИЕВА 
 
Алматинский гуманитарно - технический университет 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОГРУЗКИ, РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ 
НА ОТКРЫТОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  
 
В  статье  рассмотрено  обеспечение  равномерного  распределения  усилий  между 
увязочными  устройствами  вагонов  в  пределах,  допускаемых  на  них  нагрузок,  а  также 
произведены расчеты элементов крепежно-увязочных устройств.  
Ключевые слова: штабельный многорядный груз, металлическая кассета, предельно-
допустимая нагрузка. 
 
 
Г.С. БАШАРОВА, К. Б. БАГАДІЛОВ, Д. ОРАЗАЛИЕВА 
 
Алматы гуманитарлы - техникалық университеті 
 
АШЫҚ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМДАРДА ЖҮКТЕРДІ ТИЕУ, ОРНАЛАСТЫРУ 
ЖӘНЕ БЕКІТУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ 
 
Бұл  мақалада  ашық  вагондарда  жүктерді  бекітуге  арналған  қондырғылардың 
арасындағы  күштердің  шектік  жүктеме  аясында  біркелкі  таратылуды  қамтамасыз  ету 
қарастырылып және бекіту-байлау қондырғыларының элементтеріне есептеулер жүргізілген. 
Түйінді  сөздер:  штабельдік  көпқатарлы  жүк,  металдан  жасалған  кассета,  шектік 
жүктеме. 
 
G.S. BASHAROVA, K. B. BAGADILOV, D. URAZALIEVA 
 
 Almaty Humanitarian Technical University 
 
THE BASIC PRINCIPLES OF LOADING, PLACEMENT AND FASTENING OF 
FREIGHTS ON THE OPEN ROLLING STOCK
 
 
In article considered ensuring  uniform distribution of the binding devices between tie down 
devices, loading sallowed on them and also calculation of the elements  fixing tie down devices. 
Key words: stacking multirow freight, metal cartridge, load limit (safeload). 
 
Введение 
Погрузка  и  закрепление  штабельных  многорядных  грузов,  перевозимых  в  вагонах  в 
вертикальном  положении,  вызывают  особые  трудности,  так  как  эти  грузы  из-за  высокого 
расположения  центра  масс  изделий  и  малой  ширины  их  опорных  площадок  при  высоких 
скоростях движения грузовых поездов наиболее подвержены поперечному опрокидыванию.  
Объекты исследования 
При  проектировании  элементов  креплений  ОКУ  (опорно-крепежных  устройств)  к 
подвижному  составу  необходимо  предусматривать,  чтобы  избыточные  усилия  ∆F 
(продольные  ∆F
ПР

поперечные  ∆F
П
)  в  кН  от  сдвигов  груза  вместе  с  ОКУ  не  превышали 
суммарных  допускаемых  нагрузок 
Y
P

 
в  кН  на  увязочные  (крепежные)  устройства 

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
вагонов, включенные в работу, т. е. [1]: 
 
 
(
)
j
Ï
j
Ï Ð
j
Y
F
G a
P
µ=


,  
(1) 
 
 
{
}
(1
)
K
K
Ï
K
n
K
B
Y
F
G
n a
a
n W
P
µ=+ ⋅ ≤
,  
(2) 
 
где  G
j
  – 
вес  части  груза,  закрепленного  одним  типом  крепления  (чаще  всего:  изделия  – 
упругим креплением, а ОКУ – жёстким), кН; 
j
Ï Ð
a
 – 
удельная величина продольной инерционной силы для части груза G
j
, кН/кН; 
j
µ
 – 
коэффициент трения между полом вагона и частью груза G
j

G
К
  – 
вес  части  (штабеля,  пакета,  блока)  «омоноличенного»  груза,  центр  тяжести, 
которого удален от вертикальной плоскости, проходящем через поперечную ось вагона, на 
расстояние 
Ê
ÃÐ
l
, кН; 
n  – 
коэффициент запаса, значения которого  принимаются равными 1,0 при разработке 
способов размещения и крепления грузов, включаемых в сетевые или местные технические 
условия, и 1,25 для способов перевозки грузов, утверждаемых отделениями дорог; 
K
n
a
 – 
удельная величина поперечной инерционной силы для части груза G
К
, кН/кН; 
K
µ  – коэффициент трения между полом вагона и частью груза G
K

K
B
a
 – 
удельная величина вертикальной инерционной силы для части груза G
K
, кН/кН; 
W – 
поперечная ветровая нагрузка, кН. 
Допускаемые нагрузки 
Y
 
на увязочные (крепежные) устройства вагонов приведены в 
[1]. 
В  случае,  если 
Y
F
P
∆ >

,  требуется  разгрузить  увязочные  устройства  вагонов 
следующими способами: 
1. 
Специально разработанными приспособлениями, закрепляющими ОКУ за элементы 
рамы вагона – по согласованию со службами вагонного хозяйства дорог. 
2. 
Увеличением  значений  коэффициентов  трения 
j
µ
 
и 
K
µ
 
за  счет  специальных 
прокладок  между  ОКУ  и  полом  вагона  (например,  из  шлифовальной  шкурки  на  тканевой 
основе, сложенном вдвое абразивными сторонами наружу). 
3. 
Дополнительным  креплением  основания  ОКУ  к  полу  платформы  гвоздями. 
Необходимое  количество  гвоздей 
ÃÂ
n
 
для  дополнительного  крепления  ОКУ  к  полу 
платформы определяют по формуле: 
 
Y
ÃÂ
ÃÂ
F
P
n
R
∆ −


,  
(3) 
 
где 
ÃÂ
R
 – 
допускаемая нагрузка на один гвоздь, кН. 
4. 
Применением  шипов  диаметром  не  более  8  мм,  приваренных  к  основанию  ОКУ  и 
проникающих в пол платформы на глубину 15...30 мм. Необходимое количество шипов 
Ø
n
 
для дополнительного крепления ОКУ к полу платформы определяют по формуле: 
 
 
[ ]
4
3
10
(
)
3
Ø
Y
Ø
Ø
Ø
l
F
P
n
d
σ
∆ −


,  
(4) 

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
где 
Ø
l
 – 
длина шипа, мм; 
Ø
d
 – 
диаметр шипа, мм; 
[ ]
Ø
σ
 – 
допускаемое напряжение изгиба материала шипа, МПа; принимается по [2]. 
Размещение шипов на основании ОКУ но отношению к доскам пола платформы должно 
соответствовать требованиям, как для гвоздей [1, с. 207]. 
Для обеспечения равномерного распределения усилий между увязочными устройствами 
вагонов в пределах допускаемых на них нагрузок необходимо предусматривать однотипные 
(с одинаковой жёсткостью) элементы крепления ОКУ к подвижному составу [3]. При этом 
жёсткие элементы крепления (например, жёстко приваренные к основанию ОКУ коробчатые 
стаканы,  клинья  и  кронштейны,  свободно  вставляемые  в  стоечные  скобы  платформы)  без 
амортизирующих  (выравнивающих)  устройств  применять  не  допускается,  так  как  из-за 
неизбежных  неточностей  при  их  изготовлении  и  установке  обеспечить  равновеликие 
нагрузки  на  увязочные  устройства  вагонов  практически  не  представляется  возможным,  и 
реализация  избыточных  сдвигающих  нагрузок  ∆F  может  привести  к  поочередному 
разрушению этих креплении или увязочных устройств вагона. По этой же причине упорные 
продольные  винты  зажимов,  закрепляющих  ОКУ  за  стоечные  скобы  платформы  (или  за 
увязочные  устройства  полувагона),  должны  быть  снабжены  концевыми  упругими 
(амортизирующими)  элементами  (рисунок  1).  Упругие  (амортизирующие)  элементы 
необходимо устанавливать также между упорами, вставленными в торцовые стоечные скобы 
платформы,  и  поперечными  упорными  балками,  удерживающими  изделия  (груз)  от 
продольного  сдвига,  концы  которых  соединены  с  элементами  ОКУ,  закрепленными  в 
боковых стоечных скобах платформы (рисунок 2). 
 
Рисунок 1 – Фрагмент схемы крепления OKУ к платформе винтовыми домкратами с 
амортизирующими элементами 
1 – 
основание ОКУ; 2 – рама платформы; 3 – винт домкрата; 4 – гайка домкрата; 
5 – 
упругий (амортизирующий) элемент винта; 6 – стоечная скоба платформы. 
 
Наиболее  простыми  элементами  крепления  ОКУ  к  платформе,  достаточно  хорошо 
выравнивающими сдвигающие нагрузки ∆F между стоечными скобами, являются анкерные 
болты  или  U-образные  стремянки  с  резьбовыми  концами.  Для  выравнивания  усилий  в 
стоечных  скобах  платформы  в  этом  случае  достаточно,  чтобы  гайки  и  контргайки  на  всех 
анкерных  болтах  (стремянках)  ОКУ  затягивал  один  и  тот  же  рабочий  ключ  с  постоянной 
длиной рукоятки. Усилия Р
Б
, в стержнях болтов (стремянок) определяют по формуле 
 
CK
Á
C
P
P
µ
=
,  
(5) 
где 
CK
Y
P
P

  – 
избыточное  сдвигающее  усилие,  приходящееся  на  одну рабочую  стоечную 
скобу платформы от ∆F
ñ
µ
 – 
коэффициент трения между элементами ОКУ и стальной кромкой пола платформы 
или ее стоечной скобой. 
Во избежание отрыва стоечных скоб (для исключения вертикальных изгибно-срезающих 
1
2
3
4
5
6

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
нагрузок  на  них)  от  действия  анкерных  болтов  или  стремянок  необходимо  укладывать 
элементы  ОКУ  непосредственно  на  стоечные  скобы  (рисунок  2)  или  предусматривать 
специальные  жёсткие  прокладки,  устанавливаемые  плотно  (с  небольшим  натягом)  между 
элементами ОКУ и стоечными скобами платформы (рисунок 3) [4].  
 
 
 
Рисунок 2 – Фрагмент схемы закрепления груза от продольного 
сдвига упорными балками с амортизирующими элементами 
1 – 
упор торцовый; 2 – амортизирующий элемент; 3 – балка упорная; 4 – тяга; 
5 – 
элемент ОКУ; 6 – изделия (груз); 7 – боковая скоба платформы; 8 – болт анкерный; 
9 – 
торцовая скоба платформы. 
 
 
 
Рисунок 3 – Схема установки жесткой прокладки между 
элементом ОКУ и стоечной скобой платформы 
1 – 
болт анкерный; 2 – элемент ОКУ; 3 – прокладка жесткая; 4 – стоечная скоба 
платформы 
 
Результаты и их обсуждение 
Изделия  в  ОКУ  размещают  так,  чтобы  распределение  их  масс  было  симметрично 
относительно  продольной  и  поперечной  осей  вагона.  При  этом  изделия  с  неодинаковыми 
параметрами  в  целях  создания  наиболее  устойчивых  штабелей  необходимо  размещать 
следующим образом: 

 
короткие и низкие изделия устанавливаются вблизи центральных осей вагона в один 
или несколько ярусов в пределах допускаемой конструкцией ОКУ высоты погрузки

 
в  последующих  рядах  штабеля  устанавливаются  более  длинные  и  высокие  изделия, 
перекрывающие  вертикальные  и  горизонтальные  стыки  между  изделиями  предыдущих 
рядов,  причем  в  крайних,  наиболее  удаленных  от  продольной  оси  вагона,  рядах  штабеля 
необходимо устанавливать самые длинные и высокие изделия в один ярус. 
1
2
3
4
5
6
7
6
5
8
4
3
2
1
9
4
3
2
1

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 
 
Рисунок 4 – Фрагмент схемы закрепления изделий от продольного сдвига  
поперечной стяжкой с контролируемым предварительным натяжением 
1 – 
изделия (груз); 2 – элемент ОКУ; 3 – поперечная винтовая стяжка; 
4 – 
устройство для контроля за усилием предварительной затяжки поперечной стяжки. 
 
 
Рисунок 5 – Фрагмент схемы закрепления изделий  
от продольных смещений поперечной упорной балкой  
в сочетании с продольной тросовой обвязкой 
1 – 
изделия (груз); 2 – элемент ОКУ; 3 – болт анкерный; 4 – тяга; 5 – балка упорная; 
6 – 
продольная тросовая обвязка; 7 – натяжное устройство; 8 – поперечная увязка. 
 
Элементы  и  способы  крепления  изделий  в  ОКУ  должны  не  только  предотвращать 
развал  штабелей  при  транспортных  операциях,  но  и  не  допускать  смещения  центра  масс 
последних  выше  пределов,  предусмотренных  требованиями  [1].  Поэтому  для 
предотвращения  продольных  сдвигов  штабелей  не  допускается  применять  одни  только 
поперечные  винтовые  стяжки  и  нажимные  винты  без  специальных  устройств,  например,  в 
виде  оттарированных  пружин  сжатия  (рисунок  4),  позволяющих  постоянно  осуществлять 
контроль  за  их  предварительным  натяжением  (нажатием)  и  не  допускать  даже 
незначительных зазоров между изделиями в процессе их транспортировки, так как малейшие 
зазоры,  неизбежно  возникающие  между  изделиями  от  притирания  при  движении  и 
соударениях вагонов,  исключают эти крепления из работы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.  Не  допускается  также  применять  продольные  тросовые  обвязки, 
натягиваемые ручными лебедками, блочно-винтовыми и другими устройствами, отдельно от 
других элементов ОКУ, надежно закрепляющих изделия от продольного сдвига (рисунок 5). 
3
4
1
2
F

6
5
6
7
8
4
3
2
1

 

Алматы гуманитарлы-техникалық университетінің хабаршысы. 2013. №4. 
 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2014 -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
2014 -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
2014 -> «Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры
2014 -> Байтұрсынұлы Ахмет
2014 -> Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
2014 -> Анықтамалық СӨздік russian-kazakh-english dictionary directory караганда
2014 -> Абай Құнанбайұлы Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы
2014 -> Сабақтарының тақырыптары 1-лекция. 1991-2001жж. Қазақ әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде

жүктеу 2.43 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет