Алматинская академия экономики и статистикижүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата09.04.2017
өлшемі0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

                АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ 

                 СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ                                           

 

   АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

  ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ 

 

 

 

 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің  

мәжілісінде бекітілген 

Қаулы №1  «__» тамыз 2013ж. 

ОӘК тӛрағасы,  оқу ісі жӛніндегі проректор,  

   п.ғ.д., профессор__________Машанова Р.К. 

 

 

  

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК) 

 

 

 

«

«

А

А

қ

қ

п

п

а

а

р

р

а

а

т

т

т

т

ы

ы

қ

қ

 

 

ж

ж

ҥ

ҥ

й

й

е

е

н

н

і

і

ң

ң

 

 

б

б

а

а

з

з

а

а

с

с

ы

ы

н

н

ы

ы

ң

ң

 

 

ж

ж

ҥ

ҥ

й

й

е

е

с

с

і

і

»

»

 

 пәні бойынша 

 

5В070300 - «Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2013 ж. 

 


 

Курс  бағдарламасын  оқу  жұмыс  бағдарламасының  негізіне  сай құрастырған аға оқытушы Тулемисова А.С.. 

 

 

 «Информатика» кафедрасының отырысында талқыланып ұсынылған  

№ 1  хаттама  _________  2013  ж. 

 

Кафедра меңгерушісі,  п.ғ.к., профессор                            Мадьярова Г.А.    

 

  

 

  

Академияның оқу-әдістемелік кеңесі отырысында мақұлданған  

№ 1  хаттама  __________  2013  ж. 

 

Кеңестің тӛрағасы,  п.ғ.к., профессор                                   Машанова Р.К.    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Мазмҧны 

 

   


Бет  

1. Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

 2. Дәрістер кешені 11 

3. Тәжірибелік сабақтар жоспары  

 

62 


4. Студенттің оқытушының басшылығымен ӛздік жұмысты  

орындауы бойынша тапсырмалар 

 

75 


5.  Студенттің ӛздік жұмыстары 

 

77 6.  Кесте – негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі 

 

 80 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

  

«Информатика» кафедрасы 

 

 

 Академияның оқу-әдістемелік 

кеңесінің мәжілісінде бекітілген 

№___хаттама ____________ 2013ж. 

ОӘК  тӛрағасы,    оқу  ісі  жӛніндегі 

проректор, 

п.ғ.д., 


профессор__________ Машанова Р.К. 

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

«

«

А

А

қ

қ

п

п

а

а

р

р

а

а

т

т

т

т

ы

ы

қ

қ

 

 

ж

ж

ҥ

ҥ

й

й

е

е

н

н

і

і

ң

ң

 

 

б

б

а

а

с

с

а

а

с

с

ы

ы

н

н

ы

ы

ң

ң

 

 

ж

ж

ҥ

ҥ

й

й

е

е

с

с

і

і

»

»

 

  пәні бойынша 

5В070300 - «Ақпараттық жҥйелер» мамандығына арналған 

 

Барлық кредит саны 

Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, Соның ішінде: 

135 


Дәрістер (сағат) 

30 


Тәжірибе 

 

(семинар) сабақтары (сағат) 

15 


Тәжірибелік сабақтар (сағат) 

СОӚЖ (сағат) 45 

СӚЖ (сағат) 

45 

 

  

 

Алматы 2013  

  ПӘННІҢ АТЫ: 

«

«А

А

ққ

п

па

а

рр

а

ат

т

тт

ы

ық

қ

  

ж

жү

ү

йй

е

ен

н

іі

ң

ң 

 

бб

а

ас

с

аа

с

сы

ы

нн

ы

ың

ң

  

ж

жү

ү

йй

е

ес

с

іі

»

» 

   

КРЕДИТ САНЫ: 3 

САБАҚ ЖҤРГІЗУШІ ОҚЫТУШЫ: Тулемисова А.С.,   

информатика кафедрасының аға оқытушысы, магистр. КАФЕДРАДА БОЛУ МЕРЗІМІ: 08.00-17.00  505-аудитория 

Байланыс ақпараты:  «Информатика» кафедрасы, тел.309-58-15, 110 

Электронды почтаның адресі: 

tolemisova_ainur@mail.ru

 

 

      1.ТҤСІНДІРМЕЛІК ЖАЗБА  

1.1 Пәннің сипаттамасы: 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

-

 күрделі жүйелердің  қазіргі заман талабына сай берілген аймақтың күйі 

және  генезисі, деректер  қорын басқару жүйесінің типтік ұйымдастырылуы, 

деректер  моделі,  дерекқор  технологиясы  негізінде  ақпараттық  жүйе  құру 

принциптерін,  реляциялық  деректер  қорының  теориялық    негіздерін  қүру 

принциптерін, формальдау жӛне алгритмдеу әдістерін білулері қажет; 

 

1.2 Пәнді оқытудың мақсаты  

«

«А

А

ққ

п

па

а

рр

а

ат

т

тт

ы

ық

қ

  

ж

жү

ү

йй

е

ен

н

іі

ң

ң 

 

бб

а

ас

с

аа

с

сы

ы

нн

ы

ың

ң

  

ж

жү

ү

йй

е

ес

с

іі

»

» 

      пәнінің  мақсаты  деректер 

қорын  және  қор    концепцияларын  қолдану,  құру  құралдары  мен  әдістерін 

жүйелік  түрде  қою  болып  табылады.    Қазіргі  заман  талабына  сай  берілген 

аймақтың  күйі  және    генезисі,  деректер  қорын  басқару  жүйесінің  типтік 

ұйымдастырылуы,  деректер  моделі,  дерекқор  технологиясы  негізінде 

ақпараттық  жүйе  құру  принциптері,  реляциялық  деректер  қорының 

теориялық    негіздері, 

SQL  тілі  және  оның  стандарты,  деректер  қорымен 

жұмыс  істеу  үшін  call-интерфейсін  ұйымдастыру,  ODBC  және  оны 

қолданудың 

қолдаңбалы 

интерфейсінің 

ӛнеркәсіптік 

стандартты 

қарастырылады

.  Сонымен  қатар,  үлестірілген  деректер  қорында  және 

«клиент-сервер»  архитектурасымен  үлестірілген  ақпараттық  жүйесінде 

транзакцияны басқару әдістері, объектілі-бағытталған және зерделік деректер 

қорының сипаттамасы және концепциясы

 

 1.3 Пәннің міндеті 

1) Деректер қоры технологиясының қазіргі заманғы күйін білу керек; 

1)

 

Компьютерлік  желілерде  және  деректер  қоры  негізінде  ақпараттық жүйелерді құрудың әдістері мен құралдарын білу керек; 

2)

 Әртүрлі  архитектураларда  деректер  қорының  қосымшаларын  құру 

тәсілдерін білу керек; 

3)

 

Қолданбалы  ақпараттық  жүйелерді  құру  кезінде  деректер  қорының технологиясын ӛз бетінше қолдануда методологиялық негізді білу қажет.  

 

   Оқу жоспары бойынша сағаттар кӛлемі:  

 

   Семестр

 

   Кр

ед

иттер сан

ы

   

Жалпы


 к

ӛл

емі  

Академиялық сағаттар  саны 

Нәтижелік 

бақылау 


түрі 

 

Күндізгі бӛлім СӚЖ 

   


Ку

рс

 Лекц

ияла


р 

Т

әж.сабақ

 

 Курс. 

жұ

мы

с 

   Бар

лы

ғы 

Бар


лы

ғы

 О

ны

ң іші

нд

е СО

Ӛ

Ж 

 135 30 

15 


45 


90 

45 


Емтихан 

 

Ескерту: Бір кредит аптасына бір академиялық сағатқа тең (1 кредит = 

1  акад.сағ.);  СӚЖ  –  студенттің  ӛзіндік  жұмысы;  СОӚЖ  –  студенттің 

оқытушымен ӛтетін ӛзіндік жұмысы. 

1.4 Пәннің  пререквизиттері:  

Берілген пәнді оқып үйрену үшін керек пәндер: 

-

 

ақпараттану; -

 

программалау технологиясы мен тілдері; -

 

алгоритмдер және мәліметтер құрылымы-

 

дискретті математика.  

1.5 Пәннің постреквизиттері:  

Берілген пән келесі пәндерді оқып үйренуде қолданылады:  

-

 

интернет - жүйелері; -

 

программалаудың жаңа жүйелері; -

 

жасанды интеллект жүйелері;  таратылған жүйелер технологиясы. 

 

1.6 «

«

А

А

қ

қ

п

п

а

а

р

р

а

а

т

т

т

т

ы

ы

қ

қ

 

 

ж

ж

ҥ

ҥ

й

й

е

е

н

н

і

і

ң

ң

 

 

б

б

а

а

с

с

а

а

с

с

ы

ы

н

н

ы

ы

ң

ң

 

 

ж

ж

ҥ

ҥ

й

й

е

е

с

с

і

і

»

»

 

  пәнінің кҥнтізбелік-

тақырыптық жоспары 

 

№ Тақырыптар атаулары 

Академиялық сағаттар саны 

Дәрісте

р 

Тәжірибелік 

СОӚ


Ж 

СӚ

Ж 

ДҚЖ кіріспе, реляциондық ДҚБЖ 

   

  

Реляциондық ДҚ жобалау  

 

Реляциондық 

ДҚЖ 


тілдік 

ортасы 
 

 

 ДҚЖ файлдармен жұмыс жасау. ДҚБЖ стандартты функциялар ДҚБЖ программалау  

 

 Стандарты сұраныстар тілі SQL  

 SQL сұраныстары SQL кұрделі сұраныстары 

SQL бағыныңқы сұраныстары 

 

 

 10 


ДҚБЖ  объектті  бағытталған 

программалау (ОБП) 

11 

ДҚБЖ-да визуальды 

(кӛрсетімдік) бағдарламалау 12  ДҚБЖ  аспаптық жабдықтары

 

   

 13 

ДҚ  технологиясындағы  клиент-

сервер сәулеті 14  ДҚЖ  сәулеті 

15  Деректер үлгілері 

Барлығы (сағат) 

30 

15 

45 

45 

Қорытынды 135 сағат 

 

 

2. ПӘНДІ ОҚЫП ҤЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК 

НҦСҚАУЛАР 

 

«

«А

А

ққ

п

па

а

рр

а

ат

т

тт

ы

ық

қ

  

ж

жү

ү

йй

е

ен

н

іі

ң

ң 

 

бб

а

ас

с

аа

с

сы

ы

нн

ы

ың

ң

  

ж

жү

ү

йй

е

ес

с

іі

»

» 

    пәнінің  оқу-әдістемелік 

кешені  осы  пән  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  үшін  ӛнделіп, 

бекітілген.  Бұл  кешен  5В070300  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандағы 

студенттеріне  арналады  және  оларды  пәннің  мазмұны  мен  оқу  тәртібімен 

таныстырады. 

Пән  лекциядан  және  тәжірибелік  сабақтардан  тұрады.  Дәрісті  ӛту 

барысында негізгі теориялық білім қарастырылып, тәжірибелік жұмыс жасау 

кезінде ӛтілген дәріс бойынша студент экономикалық ақпараттық жүйелерді 

шифрлеу,  криптожүйелермен  танысады.  Тәжірибелік  сабақтарда  алынған 

нәтижені  әрбір  студент  есеп  беру  құжаты  түрінде  дайындап  оқытушығы 

тапсырады.  Студент  ӛз  жұмысының  орындалу  жолдарын  кӛрсетіп, 

оқытушының сұрақтарына жауап беру арқылы жұмысты қорғайды.   

 

 

 

 

 

 

 3. Лекция, тәжірибелік сабақтардың  жоспары 

             

 №  


тем

ы 

Лекция жоспары Тәжірибелік сабақ жоспары 

ДҚЖ кіріспе, реляциондық ДҚБЖ 

Access реляциялық ДҚБЖ 

деректер кестесін құру және 

ӛзгерту 


Реляциондық ДҚ жобалау 

Access реляциялық ДҚБЖ 

сұраныстарды құру 

Реляциондық  ДҚЖ  тілдік ортасы 

dBase-ұқсас ДҚБЖ деректерді 

анықтау, ӛзгерту және басқару 

ДҚЖ файлдармен жұмыс жасау. ДҚБЖ стандартты 

функциялар 

ДҚБЖ файлдармен жұмыс. 

ДҚБЖ программалау  ДҚБЖ программаларды құру 

және орындау 

Стандарты сұраныстар тілі SQL  

SQL сұраныстары SQL деректерді анықтау және 

манипуляциялау 

SQL кұрделі сұраныстары SQL бағыныңқы сұраныстары  SQL сұраныстарын құру 

10 

ДҚБЖ  объектті  бағытталған программалау (ОБП) 

SQL күрделі сұраныстарын құру 

11 

ДҚБЖ-да визуальды (кӛрсетімдік) бағдарламалау 

SQL сұраныстарын қолдану 

12 

ДҚБЖ  аспаптық жабдықтары 

 

ДҚ қосымшалардың компоненттерін құру 

13 


ДҚ 

технологиясындағы 

клиент-сервер сәулеті 

ДҚ қосымшаларын құру 

14 -

15 


ДҚЖ  сәулеті 

Реляциялық  алгебра  

4 Студенттің оқытушымен орындайтын ӛзіндік жҧмысының сабақ 

жоспары (СОӚЖ) 

 

Р/н  


№ 

СОӚЖ  тапсырмасы 

Бақылау 

формасы 


Ұсынылатын 

әдебиеттер 

ДҚЖ кіріспе, реляциондық ДҚБЖ  

Бақылау 


жұмысы 

[2] - 98- 100 б., 

105-111 б.,  

[7]-114- 129 б.  

ДҚЖ  файлдармен  жұмыс  жасау. ДҚБЖ стандартты функциялар 

Реферат, 

баяндама 

[3]-156- 204 б.   ДҚБЖ программалау.  

Жеке 


тапсырмалар 

[3]-206- 231 б.  

Стандарты  сұраныстар  тілі  SQL. SQL сұраныстары. 

Дискуссия, 

топтық және 

жеке жоба 

жасау. 

[3]-242- 250 б.  SQL  кұрделі  сұраныстары.  SQL 

бағыныңқы сұраныстары. 

Жеке 


тапсырмалар 

[2] -102- 106б.  

ДҚБЖ 


объектті 

бағытталған 

программалау (ОБП).  

Реферат 


[3] -328 - 335 б.  

ДҚБЖ  аспаптық жабдықтары. Электронды 

пластикалық 

карталар  

[3]-335- 341 б.  

ДҚ  технологиясындағы  клиент-сервер сәулеті 

Жеке 


тапсырмалар 

[2]-148- 153 б. 

[3]341- 346 б. 


жүктеу 0.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет