Алматы облысының ӘКІМДІГІ алматы облысының МӘдениет, МҰРАҒаттар жәНЕ


Е. Досымов АП РК. Ф. 708. Оп. 5. Д. 2992. ЛЛ. 14-20. Подлинникжүктеу 43.01 Kb.
Pdf просмотр
бет17/29
Дата09.01.2017
өлшемі43.01 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Е. Досымов
АП РК. Ф. 708. Оп. 5. Д. 2992. ЛЛ. 14-20. Подлинник.
   
№ 26
О ПРИЕМЕ И ХРАНЕНИИ БЕЗДОКУМЕНТНЫХ ГРУЗОВ, 
ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ
Распоряжение исполнительного комитета Алма-Атинского 
областного совета депутатов трудящихся
г. Алма-Ата.                                        № 217                           22 декабря 1941 года
В  связи  с  прибыванием  по  железной  дороге  бездокументных  грузов, 
эвакуированных  из  прифронтовой  полосы,  и  в  соответствии  с  постановлением 
Совнаркома  Союза  ССР  от  20/IХ-41  г.  За  №  2091-951  об  обеспечении  полной 
сохранности эвакуированных грузов, Исполнительный Комитет Областного Совета 
депутатов трудящихся п р е д л а г а е т :
1. Обязать председателей Исполкомов Илийского, Сары-Озекского и Матайского 
поселковых советов депутатов трудящихся принимать по акту от ж.д. прибывающие 
на  ст.  Или,  Сары-Озек  и  Матай  бездокументные  грузы  и  обеспечить  их  полную 
сохранность.
2.  Предложить  председателям  Исполкомов  райсоветов:  Каратальского  –  тов. 
Бералиеву, Бурлю-Тюбинского – тов. Раисову и Талды-Курганского - тов. Андикину 
выделить ответственных лиц за своевременный прием и сохранность прибывающих 
по  эвакуации  на  ст.  Уш-Тобе,  Лепсы,  Мулалы  и  Талды-Курган  бездокументных 
грузов.
3. Просить Исполком Алма-Атинского Горсовета депутатов трудящихся обязать 
председателя Исполкома Кагановичского райСовета выделить ответственного лица 
по приему прибывающих на ст. Алма-Ата I эвакуированных грузов и обеспечить их 
полную сохранность.

1945-2015
197
4.  Обязать  начальников  ст.  Алма-Ата  I,  Или,  Сары-Озек,  Мулалы,  Уштобе, 
Матай,  Лепсы  и  Талды-Курган  выделить  специальные  помещения  для  хранения 
прибывающих по эвакуации бездокументных грузов.
Просить Нач. Турксиба тов. Брехунец дать указание нач. станций о выделении 
помещений для этих целей.
5. Обязать председателей Исполкомов вышеуказанных поссоветов и райсоветов 
депутатов  трудящихся  представлять  в  Исполком  Облсовета  полные  данные  о 
принятых грузах с указанием: откуда прибыл груз, какой организации принадлежит, 
характер груза, его количество и состояние хранения.
Председатель Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
/подпись/ /Шарипов/ 
 
Секретарь Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
/подпись/ /Алиев/
ГААО. Ф. 685. Оп. 6. Д. 60. Л.74. 
   
№ 27
ЕҢБЕКШІЛЕР ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ АЛМАТЫ 
ОБЛЫСТЫҚ СОВЕТ АТҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ 
ПРЕДСЕДАТЕЛІ Ж. КОКУМОВҚА 
[1942 жылдың басы]
Ұлы  Отан  соғысы  кезінде  совет  жұмысын  қайта  қуру  және  1941  жылдың 
ішінде мемлекеттік міндеттемелерін мезгілінен бұрын орындау үшін жүргізілген 
совет көпшілік жұмысының қорытындысы жөнінде еңбекшілер депутаттарының 
Балхаш  аудандық  советі  атқару  комитетінің  стат[истикалық]  отчетына 
қосымша баяндама хат
Сүйікті  ұлы  отанымызға  шабуыл  жасаған  фашистік  герман  басқыншыларын 
талқандау  үшін,  Қызыл  Армия  соғыс  теңіз  флотымыз  ұлы  отан  үшін  күресіп 
жатқан  кезде  тылды  нығайту,  еңбекшілердің  жауынгерлік  белсенділігін  арттыру, 
мемлекетке азық-түлік шикі зат продуктаны мол беру, мемлекеттік ауылшаруашылық 
пландарын  артығымен  орындап  шығу,  барлық  жұмысты  соғыс  мүддесіне  сай 
қайта құру мақсатында ұлы көсеміміз Сталин жолдастың шақыруына байланысты 
ауданымыздың  колхозшылары  мен  колхозшы  әйелдері,  совет  қызметкерлері  бір 
сыпыра  жұмыстар  істегендігінің  нәтижесінде  советтің  ұйымдастыру  көпшілік 
жұмысы төмендегіше жүргізілді.
І. Советтің ұйымдастыру көпшілік жұмысы
Сталиндік  конституция  негізінде  жүргізілген  еңбекшілер  депутаттарының 
жергілікті  совет  сайлауында  аудандық  совет  атқару  комитетіне  25  депутат 
ауылдық советке 152 депутат сайланып, бұлар аудан экономиясының өсуі жөнінде 
бір сыпыра жұмыстар істеді, әсіресе отан соғысы кезінде халықты ұйымдастыра 
білді.
Аудан  көлеміндегі  14  ауылдық  советтің  2  ауылдық  советі  1941  жыл  ішінде 
сессияларын  Қазақ  ССР  Конституциясына  сәйкес  және  ауылшаруашылық 
жұмыстардың  дер  кезінде  орындалудың  қамтырлық  дәрежеде  2  айда  бір  рет, 
ауылдық совет сессияларын өткізіп отыр.

1945-2015
198
Ұлы  отан  соғысына  байланысты  жұмысын  қайта  құруда,  мемлекеттік 
міндеттемелерді  мерзімінен  бұрын  орындауда  мына  ауыл  советтер  жұмыс 
істеді.
Аудандық  советтің  атқару  комитетінің  депутаты,  Құйған  ауылсовет 
председателі  Тоқпейсов  жолдас  1941  жылдың  мемлекеттік  мал  планын  және 
мемлекеттік міндеттемелерді ойдағыдай етіп орындады:
планы
орындалғаны
1998  Қой-ешкі
 Ана басы
5096
2524
6095
2777
1998  Сиыр
 Ана басы
942
268
1005
268
3. Міндетті ет
23230 кг
24175 кг
4. Май
1111
1484
5. Жүн
2673
2632
6. Ақша қаражаты
67797
67175
ІІ. Еңбекшілер депутаттарының Желтораңғы ауылдық совет 
предсетателі Ж. Дихамбаев
планы
орындалғаны
Қой-ешкі
Ана басы
2576
1316
3196
1473
Сыйыр
Ана басы
385
128
398
147
Міндетті ет
100,48 кг
101,17 кг
Май
470 кгр
550 кгр
Жүн
1414
1429
Ақша қаражаты
26412
26456
ІІІ. Еңбекшілер депутаттарының Жаңатоған ауыл 
совет председателі Ж. Намазов
планы
орындалғаны
Қой-ешкі
Ана басы
2687
1447
2947
1541
Сиыр
Ана басы
368
128
384
143
Міндетті ет
16081 кг
16693кг
Май
781
836
Жүн
2348
2321
Ақша қаражаты
34036
34057
Бұл  ауылдық  советтер  өзінің  инициативасын  халық  алдында  көрсете 
білді,  еңбекшілер  депутаттарының  Сарыкөмей  ауыл  совет  председателі 

1945-2015
199
Ж.  Сухомоллин  1941  жылдың  ішінде  ауылдық  кеңестің  сессиясын  2  рет, 
Ақдала ауыл совет председателі Арсеков жолдас 3 рет советтің сессиясын 
өткізді,  бұл  ауылдық  советтер  өз  жұмысын  Отан  соғысына  байланысты 
қайта құра алмай келеді.
Еңбекшілер  депутаттарының  ауылдық  совет  атқару  комитетінің  жанында 
мынандай тұрақты комиссиялар жұмыс істеді:
1. Бюджет тұрақты комиссия тобы
14
2. Мәдениет ағарту
14
3. Жол тұрақты
14
4. Отан қорғау
2
5. Сауда тұрақты
2
46
Бұл ұйымдастырылған тұрақты комиссия составында 144 ауылдық советтің 
депутаты қызмет істеп жүр, еңбекшілер депутаттарының Желтораңғы ауылдық 
советіндегі  жол  тұрақты  комиссиясының  председателі  Баққұлов  Дәндіқара 
жолдас Кеген, Чилик жолында өзінің күнделікті нормасын 193 процент, Миялы 
ауыл советінің депутаты Қалманбетов жолдас нормасын 225 процент, құйған 
ауыл советінің депутаты Сәрсенбаева Мария нормасын 153 процент орындады, 
қазірде колхозда алдыңғы қатарда жұмыс істеп отыр.
Еңбекшілер  депутаттарының  Жаңатоған  ауылындағы  ағарту  тұрақты 
комиссиясының  председателі  Бағымбеков  жолдас  мәдени  ағарту  жұмысын 
ұйымдастыра білді, осының нәтижесінде бұл ауылда сауатсыз, шаласауаттылар 
100 процент хат таныды, Қазақ ССР Халық Комиссарлар советінің 1941 жылғы 
31/V11  дегі  қаулысы  еңбекшілер  депутаттарының  жергілікті  советтердің 
жұмысын Отан соғысының мүддесіне байланысты қайта құру, еңбек өнімділігін 
арттыру,  мемлекеттік  пландарды  мезгілінен  бұрын  орындау  міндетін  қойды, 
бұл қаулыны іске асыруда еңбекшілер депутаттарының аудандық совет атқару 
комитеті  аудан  көлеміндегі  колхоз  құрылысындағы  барлық  жұмысты  қайта 
құра  отырып,  өзінің  заседаниясында  6  ауылдық  совет  атқару  комитетінің, 
7  мекеме  бастығының  9  колхоз  председателінің  баяндамасын  алып,  олардың 
жұмыстарына нақтылы шаралар белгілеп отырды.
Советтің  ұйымдастыру  көпшілік  жұмысын  жүргізе  отырып,  Ұлы  Отан 
соғысының  мүддесіне  сәйкес,  халықты  ұйымдастыру  үшін  еңбекшілер 
депутаттарының аудандық советінің 25 депутатынан 18 депутат сайлаушылар 
алдында отчет берді, бұл отчетты есеп жиналысына 5895 сайлаушы қатынасты, 
276 сайлаушы сұрақ қойып, 276 сайлаушы жарыссөзге шықты.
Ауылдық  советтің  152  депутатынан  112  депутат  сайлаушылар  алдында 
отчет беріп өтті, бұл есепті жиналысқа 4936 сайлаушы қатысты, 319 сайлаушы 
сұрақ  қойып,  430  сайлаушы  жарыссөзге  шықты,  жалпы  сайлаушылар 
депутаттардың жұмысын қанағаттанарлықпен табу мен келешекте социалистік 
колхоз шаруашылығын өркендету жұмыстарына байланысты Ұлы Отан соғысы 
кезінде бұдан да ары алдымызда зор міндеттердің бар екендігін, мемлекеттік 
планды  орындау  және  мемлекетке  бересі  міндеттемелерді  мерзімінен  бұрын 
орындап, отан қорғау қорын көбейту керек екенін атап көрсетті.

1945-2015
200
ІІ. Отан қорғау қоры
Фашистік  герман  басқыншыларын  талқандау  үшін  барлық  жұмысты  соғыс 
мүддесіне сай қайта құрып, халықтың бірлігін нығайту, отан қорғау қорын көбейту 
жөніндегі көсеміміз Сталин жолдастың шақыруына байланысты аудан еңбекшілерінің 
жұмысы нәтижесінде аудан көлеміндегі колхозшылар мен қызметкерлерден 27223 
сом ақша, 41965 сомның зайомы, 38 центнер ет, 4 центнер май, 101 центнер бидай, 
148  центнер  тары,  346  пима,  384  көйлек,  79  іш  киім,  190  шолақ  тон,  31  пальто, 
351 құлақшын, 164 орамал, 176 фуфайка, 81 одеял, 291 носки, 212 метр кездеме, 
250 кг жүн, 104 түлкі және ұлт армиясына 40 центнер ет, 5 центнер май, 53 етік, 
50 құлақшын, 115 іш киім, 55 сырт көйлек, 100 қол орамал, 118 сүлгі орамал, 52 
мақталы шалбар, 40 тон, 12 полупальто, 63 мүшек, 21 ер, 37 ат берілді.
8-ші  гвардия  Армиясына  16  центнер  ет,  48  паселке  жіберілді,  Еңбекшілер 
депутаттарының  Желтораңғы  ауылындағы  Бірлік  колхозының  колхозшыларының 
1941  жылғы  жазылған  4389  зайомды  отан  қорғау  қорына  береміз  деген 
инициативасын аудан қызметкерлері қарсы алумен қатар, 1941 жылға зайомын отан 
қорғау қорына береді, отан қорғау комитетінің және Қазақ ССР Халық Комиссарлар 
Советінің  1941  жыл  5/V11-  дегі  қаулысы  халықты  әуе  және  химия  шабуылынан 
қорғау жөніндегі қаулысына байланысты аудан көлеміндегі халықты жаппай ПВХО 
оқуына  қатынастыру  үшін  48  нұсқаушы  дайындалып,  бұл  нұсқаушылар  арқылы 
аудан  көлеміндегі  16  жастан  60  жас  арасында  8035  адамнан  ПВХО  оқуына  7553 
адам қатынасып норма тапсырды.
Аудан көлеміндегі колхоз, мекеме жанынан 45 жерден өз ара қорғану группасы 
ұйымдастырылып, бұлардың составы 40 сағаттық программа бойынша оқу өткізілді.
III. Мал шаруашылығы
Ауданымыздың  негізгі  кәсібі  мал  шаруашылығы,  бұл  мал  шаруашылығын 
өсіру  жөнінде  ұлы  көсеміміз  Сталин  жолдас  Қазақ  Республикасын  шығыстағы 
мал шаруашылық базасына айналдыру керек екенін көрсетті.Балхаш ауданының 
еңбекшілері  алдына  қойылған  бұл  міндетті  орындауда.  1941  жылы  мынандай 
жұмыстар  істелді:  Қоғамдық  мал  шаруашылығын  өсірудің  планы  1942  жылдың 
1/1 мынандай орындалды.
Планы
орындалғаны
процент
Қой-ешкі
Ана басы
40299
22085
44487
22527
110,3
102,0
Сиыр
Ана басы
6813
2513
7033
2678
103,2
106,5
Жылқы 
1534
1466
95,5
Түйе
38
55
144,7
Мал  шаруашылығын  өркендетуде  ауданымызда  бірсыпыра  жұмыстар 
істелгендіктен,  нәтижесінде  мына  колхоздар  мемлекеттік  мал  планын  үлгілі 
орындады.
Еңбекшілер  депутаттарының  Желтораңғы  ауыл  советіне  қарасты  Желтораңғы 
колхозының қой ферма бастығы Сәрсембиева қой-ешкі планын 120 процентке, осы 
колхоздың сыйыр ферма бастығы Бектембаев 107 процент, Көк-өзек ауыл советіндегі 

1945-2015
201
Қызылту  колхозының  қой  ферма  бастығы  Жиембаев  Байғуат  қой-ешкі  планын 
109  процент,  сыйыр  ферма  бастығы  Сқақбаев  108  процент,  Құйған  ауылындағы 
Каганович  атындағы  колхоздың  қой-ферма  бастығы  Ж.  Досымбеков  қой-ешкі 
планын 120 процент, сыйыр ферма бастығы Дәрібеков 109 процент. Ақкөл Молотов 
атындағы  колхоздың  қой  ферма  бастығы  Сабырбаев  жолдас  қой-ешкі  планын 
113 процент, сыйыр ферма бастығы Байбеков сыйыр планын 114 процент, Миялы 
ауылындағы Бақ-бақты колхозының қой ферма бастығы Жумашов Есембай жолдас 
қой-ешкі планын 100 процент, сыйыр ферма бастығы Жақыпова сыйыр планын 
110  процент  орындады,  мемлекеттік  мал  планын  және  мал  қыстату  жұмыстарын 
толық ұйымдастырды.
Мемлекеттік мал планын орындау жұмысына байланысты колхоздарға мемлекет 
тарапынан берілген 154,000 сом қаражат толық пайдаландырылды. Аудан көлеміндегі 
колхоздарда мал сатып алу планы 80 процент орындалып отыр.
1941/42  жылға  қарсы  мал  қыстату  жұмысын  ұйымдастыру  жөнінде  1941  жыл 
салынған 169 қора ремонталып, жаңадан 57 қора салынды, мал шаруашылығының 
жылма  жылғы  қоры  болып  отырған  жас  төлді  аман  сақтау  үшін  зоотехникалық 
талаптарға  сәйкес  42  қора  салынып,  мал  қорасының  басына  14836  тонна  шөп 
түсірілді, қысқы мал жайылымы, мал суаты зоотехникалық арқылы тексеріліп жолға 
қойылды.
Осындай  істелген  жұмыстар  бола  тұрса  да,  кейбір  колхоздарда  1941  жылы 
мал  төлдету  жұмысына кезінде ойдағыдай дайындық  жұмысы болмағандығынан, 
Қызылту  колхозынан  56  қозы-лақ,  Сталин  атындағы  колхоздан  59  қозы-лақ  және 
Қызыл-октябрь  колхозынан  36  қозы-лақ  шығын  болды,  бұл  жөніндегі  айыпты 
адамдар жауапқа тартылды.
1942  жылға  қарсы  аудан  көлемінде  мал  қыстату  алдында  барлық  мал 
фермаларында  мал  індеттеріне  қарсы  оброботка  жұмысы  жүргізілді,  бұл  план 
30/ХІІ-ге дейін мынандай орындалды.
Шаралардың түрі
планы
орындалғаны
процент
Маңқа ауыруына қарсы
1992
1777
82,5
туберкулез
2500
4250
170
Қарасан 
352
1500
426
Қотыр 
15,000
13461
89
Топалаң 
7210
2270
3,0
Аудан көлеміндегі колхоздарда мал будандастыру планы мынадай орындалды.
Планы
орындалғаны
процент
Қой-ешкі
12,000
12,000
100
Ірі қара
2858
2240
Бұлардың  ішінде  а/ш  қой-ешкіні  қолмен  ұрықтандыру    жоспары  –  8000, 
орындалғаны – 3342.
Малды  қолдан  ұрықтандыруда  жаңадан  ашылған  пункттерге  керекті 
құралдардың жоғарғы орыннан босатылмауынан план орындалмады. Колхоздардың 
мал шаруашылығында, 36 қой, 37 сыйыр, 13 жылқы фермасында, ферма басқару 

1945-2015
202
қызметінде  86  кадрлар  қызмет  атқарып  келеді,  бұл  кадрлардың  білімін  көтеру 
үшін олар аудан орталығында ауылшаруашылық жұмыстары жөніндегі 15 күндік 
курстардан  өткізілді,  малды  қыстан  аман  шығару,  оның  продуктылығын  арттыру 
жөнінде аудан көлеміндегі ауылсовет, колхоз председателі ферма басқарушыларының 
совещаниясы 1941 жылдың 20/ХІІ күні өткізілді, онда мал шаруашылығы жөнінде 
нақтылы істелетін жұмыстарға белгіленді.
IV. Егін шаруашылығы
Егіс салу жұмысы өткен жылға қарағанда 4-5 күн бұрын ал, егісті орып жинау 
жұмыстары 15 күн өткен жылға қарағанда бұрын аяқталды.
1941 жылы колхоздар 6207-га дәнді егіс/мұның 2348 га-сы тары, 3165 га бидай, 
211 га сұлы, 240,7 арпа 148 күріш, 62,7 га огород бахча, 37 га жоңышқа екті. Бұдан 
6076,0 га дәнді егіс, 37 га огород бахчадан түсім алды. Ал 67 га егіс судан қалды. 
Егіннің  шығындарын  қоса  есептегенде  ауданның  колхоздары  дәнді  егістің 
гектарынан орта есеппен 8,2 центнерден түсім алды.
Агрономдық негізгі шаралар мынадай болып орындалды:
планы
орындалғаны
процент
навоз
1000
1045
104,5
Қар тоқтату
200
-
-
Арам шөп отау
-
3200
-
Пар айдау
300
352
117,3
Зяб айдау
3800
3245
89,6
1941  жылы  529  га  күздік  егіс,  айдалды,  ал  ісжүзінде  600  га  айдалу  керек  еді, 
күздік  планының  орындалмауы  тек  қана  колхоздардың  бұл  жұмысты  жеткілікті 
ұйымдастырмағандықтан  болды.  1941  жылы  жазғы  егіс  мына  сорт  тұқыммен 
салынды.
Эритроспермум 
341-625га
гордейформе
189-125га
Саратовского 
853-1131 га
Лоховский 
---
поведа
--
Прекоциуюсь 
143-26га
Аудан көлемінде егістің өнімін арттыруда еңбекшілер депутаттарының Құйған 
ауылындағы  Калинин  атындағы  колхоздың  педседателі  Еспаев  Кеңесбай  жолдас 
бидайдың  әрбір  гектарынан  13  центнерден,  тарының  гектарынан  16,17  центнер 
осы колхоздың звено бастығы Тойғанбаев жолдас 50 гектар бидайдың гектарынан 
12 центнерден, тарының гектарынан 16, 17 центнерден түсім алды, ауданымыздағы 
колхоздар өткен жылға қарағанда астық өнімі жөнінде едәуір табысқа жетті.
Аудан көлеміндегі колхоздар көктем егісіне арнап күш көлікті 15/ХІІ ден бастап 

1945-2015
203
күтімге  қойды.  248  ат,  323  өгіз,  10  түйе  байланды,  245  соқа,  214  тырма,  18  арба 
256 қамут, 107 ярма, 184 ершік, 96 постромке ремонтталды. Егіске колхоздардың 
дайындық жұмысын тексеру үшін аудан активінен 15 адам жіберілді.
V. Денсаулық сақтау жұмысы
Аудан көлемінде денсаулық сақтау жұмысы жылма-жыл жолға қойылып отырса 
да, 1941 жылы аудандық денсаулық бөлімі жұмысты нашар істеді.
Ауданымызда  денсаулық,  санитарлық  және  індет  ауыруларға  қарсы  шаралар 
жөнінде  толық  жұмыстар  істелмеді.  Аудандық  денсаулық  бөлімінің  бастығы  Ж. 
Иманбекова  жұмысын  отан  соғысының  мүддесіне  сай  орындамады,  қарсы  алдын 
ала  емдеу  планы  толық  орындалмады,  не  бәрі  бөртпе-шешек  ауыруына  қарсы 
планы 27,0 процент, іш ауыру-сүзек ауыру 51 процент, скарлатин 16 процент ғана 
орындалды.  Аудан  орталығын  ауылдардағы  пункттерін  дәрімен  қамтамасыз  ете 
алмады. Осының салдарынан аудан көлемінде балалар шығыны көбеюде, денсаулық 
жұмысын жақсарту жөніндегі Қазақ ССР Халық Комиссарлар Советінің 1941 жылғы 
29/X  дегі  қаулысынан  аудандық  денсаулық  бөлімінің  меңгерушісі  Иманбекова 
жолдас ешқандай қорытынды шығара алмады.
VI. Мәдени-ағарту жұмысы
Ауданымызда  мәдени-ағарту  жұмысы  өткен  жылға  қарағанда  едәуір  артып 
келеді, мәдени-ағарту, денсаулық жұмыстарын күшейтуде мемлекетіміз жыл сайын 
мәдени-ағарту, денсаулық жұмыстарына көптеген қаржылар бөліп отыр.
1941 жылдың өзінде мәдени-ағарту жұмысына 912400 сом қаражат қаралып, бұл 
қаржылар толық пайдаландырылды. Аудан көлемінде 5 орталау, 2 орта, 11 бастауыш 
мектеп бар, бұл мектептерде І-IV класста 517 бала, V-VII-класста 650 бала, VIII-
IX  класста  105  бала  барлығы  1272  оқушы  тартылды,  96  мұғалім  жұмыс  істейді, 
олардың жоғарғы дәрежелі білімі бары 23, орта дәрежелі білімі бары 53, төменгі 
білімі бары 17.
Аудан көлеміндегі 2 кітапхана бар, көпшілікке 35 рет әңгіме өткізеді. Оған 3525 
адам 13 оқу үйінде 259 әңгіме өткізіліп, оған 16996 адам қатынасты.
Ағарту  мекемелеріне  қолынан  іс  келетін  кадрлардан  ірктеліп  қойылды.  1942 
жылдың 1/1 на қарсы аудан көлемінде 194 сауатсыз, 1660 шала сауатты бар, бұл 
сауатсыз, шала сауаттыларға хаттану үшін ұйымдастыру жұмысын жүргізіп жатыр.
VII. Аудандық бюджеттің орындалуы
Ауданымыздың бюджеті жылма-жыл өсіп келеді, бюджет көбінесе мәдени-ағарту, 
денсаулық  жұмыстарының  талаптарына  сәйкес  өсіп  отыр.  1941  жылы  қаралған 
бюджет  сомасы  1760459  сом  толық  пайдаландырылды.  Бюджеттің  өз  доходынан 
846900 сом, оборот салынған 930900 сом орындалды. Аудан көлеміндегі 14 ауылдық 
советтен жыйналмақ 1941 жылғы 624116 сом қаржыны 625116 сом 103 прцент етіп 
мерзімінен бұрын орындалды.
VIII. 1941 жылғы мемлекетке тапсырылатын 
міндеттемелердің орындалысы
Ұлы Отан соғысы кезінде жұмысты қайта құру мен байланысты отан үшін күресіп 
жатқан Қызыл Армияға продуктаны мол беруде ауданымызда бірсыпыра жұмыстар 
істелді,  соның  нәтижесінде  мемлекетке  тапсырылатын  міндеттемелер  мерзімінен 
бұрын орындалып отыр.

1945-2015
204
1941 жылдың міндетті ет планын орындалуы
планы
орындалғаны
процент
Колхоз
1508,56
1540,93
102
Колхозшылардан
1104,30
1113,16
101
қызметкерлер
79,65
747,10
97
Барлығы:
2691,86
2728,19
101,52
1941 жылғы міндетті май планын орындалуы
планы
орындалғаны
процент
Колхоз
1185,65
1275,19
112
Колхозшылардан
2599
2869,90
114
қызметкерлер
-
-
-
Жұмыскер
364,14
330,18
91
Барлығы:
4148,79
5375,27
109,55
1941 жылғы мемлекетке өткізбек жүн планының орындалуы
планы
орындалғаны
процент
Колхоз
30671,16
30814,33
104
Колхозшылардан
3838
3687,65
96
қызметкерлер
-
-
-
Жұмыскер 
132
101,86
77
1941 жылғы мемлекетке тапсырылған астық планы
планы
орындалғаны
процент
Колхоз орталығы
372100
372100
100
Колхозшылардан 
-
-
-
қызметкерлер
-
-
-
Барлығы:
372100
372100
100
Мемлекетке  тапсырылатын  дайындықтарды  Құйған,  Жаңатоған,  Қараой, 
Желтораңғы  ауылсовет  предсетателі,  колхоз  басқармалары  мезгілінен  бұрын 
орындап шықты.
IX. Социалистік қамсыздандыру жұмысы
Аудан  көлемінде  социалистік  қамсыздандыру  жұмысын  ұйымдастыруда 
40  колхоз  жанында  34  өз  ара  жәрдем  кассасының  доходы  69365  сом  болып 
орындалды. Бұдан 41 адам жәрдем алады.
Көп  балалы  мемлекет  жәрдемін  алатын  17  адамға  1941  жылы  мемлекет 
жәрдемі уақытында беріліп /55 мың сом /отырылды.
СССР  Жоғарғы  Советі  Президумының  1941  жылғы  указына  сәйкес,  аудан 
көлемінде  армия  қатарындағылардың  семьясынан  68  арыз  түсті,  бұл  арыз 

1945-2015
205
мезгілінде қаралды, 46 арызға отказ етіліп, указға байланысты 22 арызға айына 
1750 сом жәрдем беріліп отыр.
Х. Аң дайындау планының орындалысы
Ауданымызда  аң  аулау  жұмысы  жыл  сайын  өсіп  ұйғарып  келеді.  Аң  аулау 
жұмысының  өркендетуі  колхозшылардың  экономикалық  жағынан  нығайып, 
колхозшыларымыздың әлді ауқатты болуына едәуір жағдай жасады. Ауданымызда 
1941 жылдың ІV-кварталы мен 1942 жылдың I/IV не дейін дайындамақ 500,000 
мың  ондатр  планын  30/ХІІ  ге  дейін  192479  ондатр,  39  қасқыр,  245  мәлін, 
1382  түлкі,  12  процент  шошқа  еті,  13500  дана  су  құсы,  6750  дана  қырғауыл 
еті  дайындалды.  Мұнда  1027  охотник  жұмыс  істеді.  Аң  аулау  сезоны  кезінде 
Желтораңғы  ауылындағы  Бірлік  колхоз  мүшесі  Жабаев  Мухан  жолдас  ондатр 
аулау планын 215 процент орындады, осы сияқты аң аулау планына қатынасып 
планын асыра орындаған 37 стахановшы екпінділер бар.
Каталог: uploads -> files
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
files -> Облыстық «Жылдың үздік мұғалімі -2014» байқауының ережесі
files -> 11 бет 3 стр. №16 (109) 20 тамыз, 2015 жыл АҢдатпа
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012

жүктеу 43.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет