Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 2.23 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата17.03.2017
өлшемі2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК) 

 

 

 

 

«Информатика»  пәні бойынша 

 

" 5В050800 - Есеп және аудит ", " 5В050900 - Қаржы ", " 5В050600 - Экономика", "5ВО90800 - Бағалау ",  "5В070300 - Ақпараттық жҥйелер "         мамандықтары ҥшін 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Алматы, 2012 ж.  ӘОЖ  004.42(075.8)  

«Информатика»    пәнінің  оқу  бағдарламасы  «5В070300  –Ақпараттық  жҥйелер» 

мамандығының тәжірибелік типтікбағдарламасы негізінде дайындалған. 

Оқу-әдістемелік кешенін құрастырған доцент ААЭС Байсалбаева К.Н. 

 

  

 

 «Информатика» кафедрасының отырысындаталқыланып ұсынылған  

№ 1  хаттама  24тамыз  2012  ж. 

 

 

  

Кафедра меңгерушісі,  п.ғ.к., профессор                                 Мадьярова Г.А.   

 

 

  

 

  

 

 Академияның оқу-әдістемелік кеңесі отырысында мақұлданған  

№ 1  хаттама27 тамыз  2012  ж. 

 

 

Кеңестің тӛрағасы,  п.ғ.к., профессор                                   Машанова Р.К.    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  Мазмҧны 

 

  

Бет  


1.

 

  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 2.

   Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  

14 


3.

 

  Дәрістер кешені 30 

4.

   Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

92 


5.

 

  Студенттің оқытушының басшылығымен ӛздік жұмыстарды  орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  

136 


6.

 

  Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 140 

7.

   Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

 

152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Ақпараттық технологиялар» 

пәнінің типтік бағдарламасы (2011 ж.) 

кӛлемі 3 кредит Авторлары: 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Пыркова А.Ю. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Мансурова М.Е. 

 

Пікір жазғандар: 

техника ғылымдарының докторы, профессор Тукеев У.А. 

техника ғылымдарының докторы, профессор Ускенбаева Р.К. 

 

АЛҒЫ СӚЗ 

Бұл пәннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын 

теориялық  және  тәжірибелік  мағлұматтармен  студенттерді  таныстыру;  бульдік  алгебра 

элементтерімен  таныстыру;  есептелінетін  жүйе  архитектурасы,  операциялық  жүйелер  мен 

желілер  туралы  түсінік  беру;  студенттерге  алгортимдер  мен  блок-схемаларды  құруды 

үйрету; 

электронды 

оқыту 

және 


ақпаратты-коммуникациялық 

технологиялар 

принциптерімен,  ақпараттық  қауіпсіздік  негіздерімен,  Web  және  желілік  қосымшаларды 

құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру. 

Пәнді  оқытудың  негізгі  мәселелері:  студенттерге  есептерді  алгоритмдеу  негізін, 

алгоритмдерді  құруды  және  қолданбалы  бағдарламалар  пакеттерін  қолдануды  оқыту; 

компьютерлердің  аппараттық  және  бағдарламалық  қамтамаларын  меңгеру;  заманауи 

ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін және олардың даму тенденцияларынмеңгеру. 

Бұған дейінгі пәндер тізімі: пәндерді оқыту орта мектептегі информатика, математика 

және физика негіздері бойынша алынған білімге негізделеді. 

Аралас пәндер тізімі: жоғарғы математика. 

Білім,  дағды  және  қабілет  минимумы:  заманауи  бағдарламалық  қамтамаларды, 

заманауи  есептеуіш  техникаларды,  ақпараттарды  беру  және  байланыс  жүйелерін  қолдану 

жұмыстарын тәжірибелік түрде жүзеге асыра алу; есептерді шешуге арналған алгоритмдерді 

және  блок-схемаларды  ӛңдеу  әдістерін  игеру;  аумақтық  және  жергілікті  желілер,  жаңа 

ақпараттық  технологиялар  дамуының  перспективалары  мен  негіздерін  білу  және  оларды 

пәндік аймақтарда қолдана алу. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ Кіріспе 

Информатика қоршаған орта талдауына жүйелі-ақпараттық жағын қалыптастыратын, 

ақпараттарды  қолдану,  сақтау,  беру,  түрлендіру  және  алу  құралдары  мен  әдістерін, 

ақпараттық үрдістерін зерттейтін фундаментальды ғылыми білім салаларының бірі. 

Қоршаған  орта  туралы  ақпараттарды  жинау,  жіберу  және  ӛңдеу  үрдістері  сияқты 

құбылыстар мен объектілерін меңгеру, сонымен бірге осы үрдістерді жасанды  және табиғи 

жүйелерде жүзеге асыру кезіндегі нақты ұқсастықтары информатиканың негізгі әдістемелік 

принциптері болып табылады.  

Ақпараттарды  ӛңдеудегі  адам  мен  аппараттық-бағдарламалық  құралдардың 

арасындағы интерфейсін қамтамасыздандыру және оқу информатиканың ең негізгі мәселесі 

болып табылады.  

 

НЕГІЗГІ БӚЛІМ 

Информатиканың негізгі тҥсініктері 


 

Информатика  ғылым  және  техниканың  бірлестігі.  Қазіргі  информатика  құрылымы. Ғылым  жүйесіндегі  информатиканың  орны.  Ақпарат,  оның  түрлері  мен  қасиеттері. 

Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс істеу операциялары. Логика, логикалық 

байланыстар  және  ақиқаттылық  кестелер  негіздері.  Графтар  және  ағаштар:  ағаштар, 

бағытталмаған графтар, бағытталған графтар. ЭВМ-нің архитектурасының негізгі тҥсініктері 

Компьютер  архитектурасының  тарихы  және  оған  шолу.  Компьютердің  логикалық 

элементтері:  логикалық  вентилдер,  триггерлер,  санауыштар,  регистрлер.  Компьютер 

жадында мәліметтердің бейнеленуі: биттер,  байттар, сӛздер;  сандық мәліметтің бейнеленуі 

және сандық жүйелер; таңбалы бейнелеу және қосымша кодпен бейнелеу; биттермен жұмыс 

істейтін  негізгі  операциялар;  сандық  емес  мәліметтердің  бейнеленуі.  Машинаны 

үйымдастыру:  Фон-Нейман  принципі,  басқару  құрылғылары,  командалар  жүйелері  мен 

типтері.  Енгізу-шығару  және  тоқтату.  Компьютер  жадысының  құрылғысы.  Жады 

иерархиясы.  Негізгі  жадтың  және  операциялардың  үйымдастырылуы.  Виртуалды  жады. 

Енгізу-шығару құрылғылары. Қазіргі аппараттарды қамтамасыз етуге шолу. Есептердің алгоритмдік шешімі 

Есепті шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. Алгоритмдердің концепциялары 

мен  қасиеттері,  алгоритмдерді  жүзеге  асыру.  Блок-схема  алгоритмінің  графикалық  ӛңделуі 

Блок-схемалардың  әртүрлі  түрлері.  Ақырғы  автоматтар.  Пост  және  Тьюринг  машиналары. 

Бағдарламалау  тілдеріне  шолу.  Бағдарламалаудың  негізгі  конструкциясы:  жоғары  деңгейлі 

бағдарламалау  тілдерінің  семантикасы  мен  синтаксисі  негіздері;  деректер  типтері; 

айнымалылар,  ӛрнектер;  қарапайым  енгізу/шығару;  меншіктеу,  тармақталы  және  циклдік 

операторлар. Бағдарламалау парадигмалары. Қолданбалы бағдарламалық қамтамалар 

Заманауи  қолданбалы  бағдарламалық  қамтамаларға  шолу.  Ақпараттарды  ӛңдеу 

құралдары.  Кестелік  процессорлар.  Баспа  жүйелері.  Деректер  қорын  басқару  жүйелері. 

Сұраныстарды,  пішіндер  мен  есептерді  жасау.  Графикалық  бағдарламалық  қамтамалар 

иерархиясы.  Растрлі  және  векторлы  графика  жүйелері.  Графикалық  редакторлар. 

Мультимедиялық қосымшалар. Операциялық жҥйелер және желілер негіздері 

Операциялық  жүйелердің  негізгі  концепциялары.  Операциялық  жүйелердің  даму 

тарихы.  Типтік  операциялық  жүйелердің  жұмыс  істеуі.  Үрдістерді  басқару.  Жадыны 

басқару.  Файлдық  жүйелер.  Файлдық  жүйелер.  Утилиттер.  Драйверлер.  Желілер  мен 

телекоммуникациялар.  Желі  топологиялары,  IP-адрестеулер.  Стектік  хаттамалар:  TCP/IP, 

OSI. Аумақтық және жергілікті желілер. Интернет кӛздері мен тарихы. Интернет қызметтері. Web бағдарламалау негіздері 

Web-қосымшаларын  жасау  технологиялары.  Web-беттерін  дайындау  құралдары. 

HTML-құжатының  жалпы  құрылымы.  HTML  тегтері:  контейнерлер,  атрибуттар  және  ішкі 

тегтер.  Пішіндер.  Динамикалық  және  статикалық  беттер.  Web  бағдарламалау  тілдері:  JSP, 

PHP,  ASP.  Сайтты  құру  мақсатының  анықтамасы.  Техникалық  тапсырмаларды  жасау. 

Доменді тіркеу. Сайтты хостингке орналастыру.  Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Ақпараттық  қауіпсіздік  және  оны  құрушылар.  Ақпарат  қауіпсіздігінің  қатері  және 

олардың  классификациясы.  Архиваторлар.  Антивирустық  бағдарламалар.  Шифрлеу  және 

хештеу. 


Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

түсінігі. 

Ақпараттық-

коммуникациялық  технологиялар  және  мемлекеттік  басқару  тиімділігі.  «Электронды 

үкімет» анықтамасы. «Электронды үкімет» инфроқұрылымы. Бизнес-үрдістерді талдау және 


 

құру  технологиялары.  Техникалық  тапсырмаларды  жасау  принциптері.  Бизнес-үрдістерді құру есебінің қойылымы. 

«E-Learning» электронды оқыту 

«E-Learning»  электронды  оқыту  негізі.  Электронды  оқыту  әдістері.  Курсты  қүру 

әдістемелері, 

оның 


ӛнімділігін 

бағалау. 

Электронды 

оқытуда 


қолданылатын 

коммуникациялық  технологиялар.  «E-Learning»  ортасының  негізгі  компоненттері.  Білімді 

бағалау әдістемесі. «E-Learning» ортасын құрудың заманауи технологиялар.  

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҦМЫСТАР ТАҚЫРЫБЫНЫҢ                   ЖОБАЛАУ ТІЗІМІ: 

1.

 Бульдік алгебра. Логикалық амалдар. Формулалар және оларды түрлендіру. 

2.

 Санау  жүйелері.  Бір  санау  жүйесінен  басқа  жүйеге  ауыстыру.  Санау  жүйесіндегі 

арифметикалық әрекеттер. 

3.

 

Компьютер  компоненттері.  Жүйелік  ресурстар.  Сақтау  құрылғылары.  Ақпараттарды сақтау. 

4.

 Перифериялық құрылғыларды орнату, жұмыс істеу қабілеттілігін тексеру. 

5.

 Алгоритмдер. Алгоритмдерді ӛңдеу негіздері. Блок-схема (блок-схема элементтері, блок 

типтері). Іздеу және сорттау алгоритмдері. 

6.

 

Бағдарлама  құрылымы.  Деректер  типтері,  айнымалылар,  жиымдар.  Бағдарламалау тілдерінің операторлары. Компиляция және бағдарламаны орындалуға жіберу. 

7.

 Кестелік  процессорлар.  Деректер  қорын  басқару  жүйелері.  Сұраныстар,  пішіндері  және 

есептерді түрге келтіру. Графикалық қосымшалармен жұмыс.  

8.

 

Операциялық  жүйелерді  баптау.  Жүйе  конфигурациясының  құралдары.  Реестр редакторы. Командаларды ӛңдеуші. 

9.

 Операциялық  жүйенің  стандартты  қосымшалары.  Операциялық  жүйенің  командалары 

мен утилиттері. 

10.

 

Интернет.  Негізгі  түсініктер:  сайт,  IP  пдрес,  порт,  сокет,  сервер,  клиент.  Интернетке қосылу.  Интернетке  адрестеу.  Web-беттерін  кӛрудің  қолданбалы  бағдарламалары. 

Электронды пошта. 

11.

 

Web  қосымшаларды  жобалау.  Деректерді  серверге  жіберу.  Web  қосымшасының графикалық интерфейсін таңдау. Стиль құру. 

12.


 

Деректерді  қорғаудың  сервистік  бағдарламалық  құралдары:  стандартты  және  қызметтік 

бағдарламалар, деректерді архивтеу, антивирустық бағдарламалар. 

13.


 

Компьютерге  вирус  түсуінің  белгілерін  анықтау.  Вирустан  сақтауға  арналған 

бағдарламалар: Касперский антивирусы 7.0, AVAST!, Norton AntiVirus. 

14.


 

«Электронды үкімет» инфроқұрылымы. 

15.

 

«E-Learning» ортасының негізгі компоненттері. «E-Learning» ортасымен жұмыс.  

ҦСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1.

 Байжұманов М. Қ., Жапсарбаева Л. Қ. Информатика. – Астана: ТОО «ЭВЕРО», 2004. 

2.

 Балапанов Е.Қ. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ.- 

Алматы: ЖТИ, 2007. 

3.

 

Шәріпбаев А. ж/е т. б. Ағылшынша-орысша-қазақша информатикадан түсіндірме сӛздік.- Алматы: Сӛздік-словарь, 2002. 

4.

 Макарова Н.В. Информатика. 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

5.

 Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

6.

 Балафанов Е.К. Новые информационные технологии: 30 уроков по информатике. 

Алматы : ИНТ, 2007.  

7. 

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 

2009. 

 

Қосымша: 

1.

 Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

2.

 Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Невский диалект, 2001. 

3.

 Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2010. 

4.

 Кнут Д. Искусство программирования, 3-е изд. – М.: Вильямс, 2007. 

5.

 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

6.

 

Уфимцев Ю.С., Буянов В.П. Методика информационной безопасности. – М: 2004. 7.

 

Ярочкин В.И. Информационная безопасность. – М.: Академический Проект, 2004. 8.

 

Пфаффенбергер  Б.,  Шафер  С.,  Уайт  Ч.,  Кароу  Б.  HTML,  XHTML  и  CSS.  Библия пользователя. М.: 2008. 

9.

 Теория и практика дистанционного обучения. Учебное пособие. Издательский центр 

"Академия", 2004 г. 

10.

 

http://www.elearnmag.org/index.cfm eLearn Magazine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алматы экономика және статистика академиясы  

«Информатика» кафедрасы 

 

  

 

  

 

 ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

«Информатика» пәні бойынша 

 

" 5В050800 - Есеп және аудит ", " 5В050900 - Қаржы ", " 5В050600 - Экономика", 

"5ВО90800 - Бағалау ",  "5В070300 - Ақпараттық жҥйелер "         мамандықтары ҥшін 

    


 

                 Оқыту формасы: күндізгі 

  

Барлық кредит саны Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттарСоның ішінде: 

 

Дәрістер (сағат) 30 

Тәжірибе    (семинар)  сабақтары 

(сағат) 

 

Зертханалық сабақтар (сағат) 15 

СОӚЖ (сағат) 

45 

СӚЖ (сағат) 45 

 

   

 

Оқытушылар туралы мәліметтер 

Лектор:  ААЭС доценті Байсалбаева К.Н. 

 «Информатика» кафедрасмы,  №505 кабинет 

Тел:  


 

 309-58-15 (110)    ұялы  тел. 8 7019386613 

E-mail:    

k.bais@mail.ru 

 

Лаб.жұмыс: ААЭС доценті Байсалбаева К.Н.  «Информатика» кафедрасмы,  №505 кабинет 

Тел:  


 

 309-58-15 (110)    ұялы  тел. 8 7019386613 

E-mail:    

k.bais@mail.ru 

 

Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкесжүргізіледі.  

 


 1.1 Пәнді оқытудың  мақсаты 

Информатика  пәнін  оқудың  негізгі  мақсаты  –  студеттердің  ақпараттарды  алу, 

түрлендіру,  беру,  сақтау  процестері  туралы  негізгі  білімді  сапалы  және  нақты  меңгеруін 

қамтамасыз  ету.  Бұл  мақсатқа  жету  қәзіргі  заманғы  қоғамның  дамуында  ақпараттық 

технологияның  ролі  және  бүкіл  әлемдік  ғылыми  кӛріністі  қалыптастырудағы  ақпараттық 

процестердің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады.  

1.2 Пәннің  міндеттері  

Пәнді  оқудың  негізгі  міндеті  –  ақпаратты  қорғау  әдістері,  ЭЕМ  –дегі  локальды  және 

глобальды  желілер,  ақпараттық  процестер  және  жаңа  технологиялар  жайында  теориялық 

білім  алу  болып  табылады.  Бұл  пәнді  оқу  негізінде  студенттер  -ӛмірге  керекті  есептерді 

шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану, 

мәтіндік редактормен, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін игеруді, деректер 

қорын құруды және кез–келген қолднбалы программалармен жұмыс істеуді игерулері керек. 

Информатика  пәні  –  тәжірибелік  курс  болып  табылады.  Сондықтан  бұл  пәнді 

оқытудың  негізгі  шарты  ретінен,  бақылаудың  негізгі  түрін  құрайтын  барлық  тәжірибелік, 

лабораториялық және жеке тапсырмалардың міндетті түрде орындалуы қажет.  

1.3 Пререквизиттер  

Орта  мектептің  бағдарламасы  деңгейінде  арифметика,  алгебра,  геометрия  курстарын 

білу.  

Информатика студенттерінің ақпараттық технологияларды меңгеруде оқылатын бірінші пән болғандықтан мектепте оқылатын Ақпараттану пәнінің материалдарына сүйене отырып 

оқылады.  1.4. Постреквизиттер 

Информатика  курсын  оқып  болғаннан  кейін,  бұл  пәннен  алған  білімді  пайдалана 

отырып  басқа  да  пәндер  оқылады.  Ондай  пәндердің  қатарына:  математикалық  модельдеу; 

математикалық  есептерді  қоя  білу;  қолайлы  математикалық  әдістерді  және  есептің 

шешімінің  алгоритмін  таңдап  алу;есептердің  шешімін  іздестіру  кезінде  қазіргі  кездегі 

есептеу  техникасын  пайдаланып,  сандық  әдістерді  қолдану;  сапалы  математикалық 

зерттеулерді  іске  асыру;  жүргізілген  математикалық  талдау  нәтижесінде  практикалық 

ұсыныстар  беру,  деректер  қорын  жобалауға  және  ӛңдеуге  негізделген  пәндер  жатады.  Бұл 

пәннің  постреквизитіне деректерді есептеуге байланысты барлық пәндер жатады. 

 

 

 акад.сағат 

саны 


Модуль №1 

Информатика және информация 

 

1 апта  

 

№1 дәріс Информатиканың негізгі түсініктері мен анықтамалары. 

Информатиканың терминдері, объектілері.  Информация 

ұғымы және оның қасиеттері Ақпараттық ресурстар және 

технологиялар. Қоғамды ақпараттандыру. Хартли және 

Шеннон формулалары.  

№1лабораториялық  сабақ 

WINDOWS    операциялық  жүйесiмен  жұмыс.Windows–тiң 

негiзгi  тәсiлдерiн  мазмұндау,  Windows    ортасында 

бағдарлауды  үйрену,  ұғымдар  кiргiзу:  Жұмыс  столы, 

Тапсырмалар  панелi,  Бас  меню,  «Тышқан  »  түрi  бар 

манипулятор, Менiң компьютерiм 

2 апта 


 

 

№2 дәріс Есептеу жүйесінің архитектурасы. Компьютерлердің  

10 


жіктелуі. ДК жұмыс істеу принципі 

№2лабораториялық 

сабақ 

Word мәтіндік редакторы. Cөздерді тасымалдау режимін енгізу керек. Сурет, символ, объект 

кірістіру 

3 апта 


№3 дәріс. 

Компьютерде қолданылатын санау жүйелері. Бір санау 

жүйесінен екінші санау жүйесіне кӛшу. 

№3 лаборатория-лық  сабақ 

Word  мәтіндік  редакторы.  Диаграмма  .  багандарга 

болу.Құжатты  құру  және  форматтау  (пішімдеу).  Word 

мәтіндік редакторы. Іскерлік қайталап жазуды ұйымдастыру.  №1 модуль бойынша қорытынды Модуль №2 

Процессор  функциясы және сипаттамалары. 

 

№4 дәріс. Процессордың 

 

функциясы және 

сипаттамалары. 

Компьютердің жадын ұйымдастыру, жадының түрлері.  

№4лабораториялық сабақ 

Excel  программасында  функция  мәндерін  кесте  түрінде 

шығару.  Excel  программасындағы  функциялар.  Сандардың 

форматтары. Кестедегі мәліметтерді ӛзгертуден қорғау. 

№5 дәріс Программалық басқару принципі. 

№5лабораториялық сабақ 

Excel  программасында  функция  мәндерін  кесте  түрінде 

шығару.  Excel  программасындағы  функциялар.  Сандардың 

форматтары. Кестедегі мәліметтерді ӛзгертуден қорғау. 

 

EXCEL–дің жұмыс кітабы. Жұмыс кітабындағы кестелердің ӛзара байланысы.  

 

6 апта  

 

№6 дәріс  

Windows, Unix, Linux  оперциялау жүйелері. Файлдармен және каталогтармен жұмыс жасауға 

арналған командалар. 

№6лабораториялық сабақ 

 Excel программасы. Консолидация, малиметтерди  

лорылымдау 

 

Жина0 таблица жасау 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 2.23 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет