Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 6.51 Kb.
Pdf просмотр
бет1/21
Дата17.03.2017
өлшемі6.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
«Бухгалтерлік есеп және аудит » пәні бойынша 
5В090800 «Бағалау», 5В050700 «Менеджмент», 5В051100 «Маркетинг»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 г. 
 
 


 
 
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған ____________________________________ 
 
 
 
Кафедраның  мәжілісінде  талқыланып  ұсынылған__________,қаулы  №  ____«___» 
_______2012 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі «_________»  э.ғ.к

 доцент Штиллер М.В 
                      (қолы)           (ғылыми дәрежесі, атағы, аты-жӛні) 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданған ____________________, 
қаулы № ____  «___» ________________ 20_ ж. 
 
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің  тӛрағасы                                                            _____________  
______________________________________                     
                                                                         (қолы)           (ғылыми дәрежесі, атағы, аты-жӛні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Мазмҧны 
 
   
Бет  
1.
 
  Пәннің типтік оқу бағдарламасы 
 
2.
 
  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  
 
3.
 
  Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  
 
4.
 
  СОӚЖ жүргізу графигі 
 
5.
 
  СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі   
 
6.
 
  Дәрістер кешені 
 
7.
 
  Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
 
8.
 
  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
 
9.
 
  Студенттің  оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды  орындауы 
бойынша әдістемелік нұсқау  
 
10.
 
  Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
 
11.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
ПӘННІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 
2 кредит 
 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
«Бухгалтерлік есеп және аудит  » пәні бухгалтерлік есептің фундаментальдық негізі 
болып  табылады  және  теориясы  мен  тәжірибесінің  кіріспесі  ретінде  түсінік  береді.  Бұл 
бағдарламада  нарықтық  экономика  жағдайында  әртүрлі  салалардағы  және  меншіктегі 
ұйымдардың бухгалтерлік есеп және аудит саласының мамандарына қаржылық есептілікті 
құрудың халықаралық жалпы қабылданған бухгалтерлік есептің принциптері,әдістері мен 
тәсілдері  қарастырылады. 
Бухгалтерлік  есеп  курсы  оқытылуы  барысында  нарықты  экономика  кезеңіндегі 
бухгалтерлік  есептің  негізгі  принциптерін,  бухгалтерлік    есеп  ақпараттарын  дұрыс 
пайдалану  мен  оның  талаптарға  сай  әдістемелік  тұрғысынан  ұйымдастырылуы  жайлы 
қажетті білім береді. 
«Бухгалтерлік  есеп  және  аудит»  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты  субъектінің 
қаржылық  және  шаруашылық  қызметі  туралы  мәліметті  сапалы  және  уақытылы 
қалыптастыру , әр турлі деңгейлерде басқару шешімдерін дурыс қабылдауға ықпал жасау 
болып табылады. 
«Бухгалтерлік  есеп  және  аудит  »  курсы  студенттерге  бухгалтерлік  баланс, 
бухгалтерлік  есеп  беру,  синтетикалық  және  аналитикалық  есеп,  мекеменің  меншікті 
қаржылық жағдайы, қаржылық есептің жүргізу концепциясы, бухгалтерлік ақпараттарды 
дайындау  және  қолдануды  түсіну,  басқару  шешімдеріне  сай  шешім  қабылдау,  нарықтық 
экономикадағы мекемелердің стратегиясы мен тактикасын айқындауға оқытады 
.    
                              ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
1.
 
Бухгалтерлік есептің концепциясы, стандарттары және қағидалары 
2.
 
Екі жақтылық қағидалары және баланстық теңдеу 
3.
 
Шоттар жүйесі және екі жақты жазу 
4.
 
Есеп саясаты 
5.
 
Ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің есебі 
6.
 
Қорлар мен дайын ӛнімнің есебі 
7.
 
Дебиторлық қарыздар есебі мен аудиті 
8.
 
Негізгі құралдар есебі 
9.
 
Материалды емес активтердің есебі  
10.
 
Инвестициялар есебі 
11.
 
Капитал есебі 
12.
 
Міндеттермен есебі 
13.
 
Табыстар мен шығындарды тану және қаржылық нәтижелер есебі 
14.
 
Қаржылық есеп беруді ұсыну 
15.
 
Аудиттің концептуалды негіздері 
16.
 
Кәсіпорында аудитті ұйымдастыру 
 
ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 
 
1.
 
Бухгалтерлік есептің концепциясы, стандарттары және қағидалары 
        Шаруашылық  есептің  жалпы  сипаттамасы,түрлері.  Бухгалтерлік  есептің 
мақсаты  мен  міндеттері.  Есеп  ақпараттарын  пайдаланушылар  түрлері.  Бухгалтерлік 
есептің  мақсаты  мен  міндеттері,  Есеп  ақпараттарын  пайдаланушылар  турлері. 
Бухгалтерлік  есепте  қолданылатын  ӛлшемдер.  Қаржы  және  басқару  есептерінің  жалпы 
сипаттамалары.  Қазақстан  Республикасындағы  бухгалтерлік  есеппен    есептіліктерді 


 
реттеідің  нормативтік  жүйесі.  Бухгалтерлік  есепті  жүргізудің  қағидалары.  Бухгалтерлік 
есептің әдісі мен негізгі элементтері. 
2.
 
Екі жақтылық қағидалары және баланстық теңдеу 
       Бухгалтерлік  баланстың  мазмұны  мен  маңызы.  Бухгалтерлік  баланс  және 
қаржылық  есептіліктердің  ашылып  кӛрсетілуі.  Баланстың  құрылымы  және  құрамы. 
Шаруашылық  операцияларының  әсерінен  баланстағы  болатын  ӛгерістер  және  олардың 
сипаттамасы. Қаржылық есеп беруді пайдаланушылар. 
 
3.
 
Шоттар жҥйесі және екі жақты жазу 
    Бухгалтерлік  шоттардың  мәні  мен  маңызы.  Шаруашылық  операцияларының 
шоттарға  жазу  тәртібі.  Шоттар  сызбасы.  Шоттардың  дебеті  және  кредитінің  тусінігі. 
Шоттар  сальдосы.  Шоттардың  түрлері.  Екі  жақты  жазу  әдісінің  негіздемесі  және  оның 
бақылаулық маңызы. Бухгалтерлік есептік шоттар жоспары 
 
4.
 
Есеп саясаты 
Бухгалтерлік  есептеу  циклінің  негізгі  сатылары.  Есептеу  мәліметтерінің  қайнар 
кӛздері, бухгалтерлік құжаттар, олардың есептегі ролі мен маңызы. Құжаттарды дайындап 
қойылатын  талаптар.  Құжаттардың  реквезиттері  және  олардың  жіктелуі.  Есеп 
регистрлары  және  олардың  маңызы.  Есеп  регистрларының  түрлері.  Бухгалтерлік  есеп 
формалары  және  олардың  сипаттамалары.  Бухгалтерлік  құжаттарда  кеткен  қателерді 
түзету әдістері. Есептеу циклінің аяқталуы 
 
5.
 
Ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің есебі 
Ақша  қаражаттарымен  олардың  эквиваленттері  жайлы  түсінік.  Кассадағы  қолма 
қол  ақшалар  есебі.  Есеп  айырысу  шотындағы  және  банктегі  арнайы  шоттардағы  ақша 
қаражаттары  мен  есеп  айырысудың  есебі.  Ақша  қаражаттарының  қозғалысына  ішкі 
бақылау 
 
6.
 
Қорлар мен дайын ӛнімнің есебі 
Қорлардың  түрлері  мен  жіктелуі.  Қорлардың  бағалануы.  Қорларды  ӛзіндік  құны 
бойынша  бағалау  әдістері.  Қорлардың  кіріс  және  шығыс  операцияларын  құжаттау. 
Қорлардың  қоймадағы  Бухгалтерлік  есебі  және  оның  қужатталуы.  Дайын  ӛніммен  оны 
сатудың есебі.  
 
7.
 
Дебиторлық қарыздар есебі мен аудиті 
      Дебиторлық  қарыздарға  түсініктеме  және  олардың  турлері.  Сатып  алушылар 
мен  тапсырыс  берушілермен  есеп  айырусудың  есебі.  Кумәнді  дебиторлық  қарыздар 
есебінің  тәсілдері  және  оны  бағалау  әдістері.  Басқадай  дебиторлық  қарыздар  есебі. 
Алдағы кезең шығындарының есебі. Берілген аванстар есебі.  
 
8.
 
Негізгі қҧралдар есебі 
       Негізгі  құралдарға  түсініктеме.  Негізгі  құралдардың  бағалануы.  Негізгі 
құралдар  қозғалысының  есебі.  Негізгі  құралдар  амортизациясы  есебі.  Негізгі  құралдарға 
амортизация  есептеу  әдістері.  Негізгі  құралдарды  жӛндеудің  есебі.  Негізгі  құралдарды 
түгендеу. Негізгі құралдардың жал операцияларының есебі.  
 
9.
 
Материалды емес активтердің есебі  
      Материалды  емес  активтер  және  олардың  сипаттамасы.  Материалды  емес 
активтер  түрлері.  Материалды  емес  активтердің  есебі.  Материалды  емес  активтер 
амортизациясы есебі. 
      
10.
 
Инвестициялар есебі 


 
     Инвестициялар  түсінігі және турлері. Инвестиция кӛздері. Инвестициялар есебі. 
Қаржылық    инвестициялардың  жіктемесі.  Қаржылық    инвестициялардың  есебі. 
Инвестицияны бағалау. Қаржылық  инвестициялардың шығу есебі 
 
11.
 
Капитал есебі 
Меншікті  капиталдың  құрылымы.  Қаржылық  капитал  жайлы  түсінік  және  оның 
қалыптасу  тәртібі.  Жарғылық  капитал  есеьі.  Бӛлінбеген  табыс  (жабылмаған  зиян)  есебі. 
Резервтік капиталдың қалыптасуы мен пайдаланудың есебі. 
 
12.
 
Міндеттермен есебі 
Міндеттер  туралы  түсінік.  Міндеттемелердің  жіктелуі.  Зайымдар  есебі.  Салықтар 
мен  бюджетке  тӛленетін  басқа  да  міндетті  тӛлемдер  есебі.  Жабдықтаушылар  мен 
мердігерлермен  есеп  айырысудың  есебі.  Қызмекерлермен  еңбек  ақы  бойынша  есеп 
айырысудың  есебі.  Кезең  шығындарына  түсінік.  Кезең  шығындарын  танудың 
ерекшеліктері және оларды кәсіпорынның қаржы нәтижесіне қосудың тәртібі. 
 
13.
 
Табыстар мен шығындарды тану және қаржылық нәтижелер есебі 
      Табыстар  мен  шығындарды  анықтау,  тану  критериллері.  Ӛнімді  сатудан    ( 
жұмыстар,  қызметтер)  табыстар  мен  шығындарды  тану  әдістері.  Негізгі  қызметтің 
табыстары  мен  шығындарының  есебі.  Кезең  шығындарына  түсінік.  Кезең  шығындарын 
танудың ерекшеліктері және олардың кәсіпорынның қаржы нәтижесіне қосудың тәртібі.  
 
14.
 
Қаржылық есеп беруді ҧсыну 
ҚЕХС  сәйкес    қаржылық  есеп  беруді  дайындау  және  құрастыру  тұжырымдамасы. 
Қаржылық  есеп  берудің  сапалық  сипаттамалары.  Қаржылық  есеп  берудің  элементтері  . 
Қаржылық есеп берудің құрамы  мен құрылымы және оны құрастыруға қойылатын негізгі 
талаптар 
 
15.
 
Аудиттің концептуалды негіздері 
Бақылаудағы  аудиттің    маңызы    мен  орны.  Аудиттің  түрлері  мен  міндеттері.  ҚР 
дағы  аудиттің  нормативтік  құқықтық  реттелуі.  Аудитторлық  дәлелдемелер.  Аудиттағы 
маңыздылық  пен  тәуекелділіктер.  Аудитті  жоспарлау.  Аудиторлық  есеп  беру  және  оны 
дайындау тәртібі. 
 
16.
 
Кәсіпорында аудитті ҧйымдастыру 
Ақша  қаражаттары  және  оның  эквиваленттерінің  аудиті.  Қорлар  және  дайын  ӛнім 
аудиті. Дебиторлық қарыздар аудиті. Негізгі қуралдар аудиті. Материалдық емес активтер 
аудиті.  Инвестициялар  аудиті.  Капитал  аудиті.  Міндеттемелер  аудиті.  Қаржылық 
нәтижелер аудиті.  
 
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 
 
1.
 
Бухгалтерлік есептің концепциясы, стандарттары және қағидалары 
2.
 
Екі жақтылық қағидалары және баланстық теңдеу 
3.
 
Шоттар жүйесі және екі жақты жазу 
4.
 
Есеп саясаты 
5.
 
Ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің есебі 
6.
 
Қорлар мен дайын ӛнімнің есебі 
7.
 
Дебиторлық қарыздар есебі мен аудиті 
8.
 
Негізгі құралдар есебі 
9.
 
Материалды емес активтердің есебі  
10.
 
Инвестициялар есебі 


 
11.
 
Капитал есебі 
12.
 
Міндеттермен есебі 
13.
 
Табыстар мен шығындарды тану және қаржылық нәтижелер есебі 
14.
 
Қаржылық есеп беруді ұсыну 
15.
 
Аудиттің концептуалды негіздері 
16.
 
Кәсіпорында аудитті ұйымдастыру 
 
 
 
ҦСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1.
 
Қазақстан  Республикасының  «Бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік 
туралы» 2011 жылғы 28-і ақпандағы № 234- Заңы. 
2.
 
Бухгалтерлік  есептің  станадарттары  және  әдістемелік  ұсынымдары.  Алматы,  Кәусар 
бұлақ баспасы, 2011 
3.
 
Субъектілерді  қаржы-шаруашылық  қызметінің  бухгалтерлік  есебі  шотарының  Бас 
жоспары. 
Қазақстан 
Республикасының 
бухгалтерлік 
есеп 
жӛніндегі 
ұлттық 
комиссиясының 18.11.2010 қаулысы 2011ж 
4.
 
Радостовец  В.К.,  Шмидт  О.И.  Учет  и  затрат  на  производство  и  калькулирование 
себестоимости продукции, работ и услуг. Алматы, Издательский дом «Бико», 2008. 
5.
 
Радостовец  В.В.,  Шмидт  О.И.  «Теория  и  отраслевые  особенности  бухгалтерского 
учета» Алматы, «Центраудит», 2010. 
6.
 
Сатубалдин  С.С.  Учет  и  затрат  на  производство  в  промышленности  США.  М.Фин  и 
статистика, 2009  
7.
 
Тулегенов Э.Т., Олохтоново Э.А. Нормативный метод учета и затрат на производство. 
М Фин. и статистика, 2009 
8.
 
Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности М.Фин  и стат. 2011. 
9.
 
Ткач  В.И.,  Ткач  М.В.  Управленческий    учет:  Международный  опыт,  М:Финансы  и 
стат., 2011. 
10.
 
Управленческий учет – пособие, разработанные на основе стандартов бухгалтерского 
учета.Алматы, ЮСАИД КАРАНА, 2010. 
11.
 
Хорнгрен  Ч.Т.,  Фостер  ДЖ.  Бухгалтерский  учет:  Управленческий  аспект  М.Фин.  и 
статистика 2010 
12.
 
Хорнгрен  Ч.Т.,  Фостер  ДЖ.  Бухгалтерский  учет:  Управленческий  аспект  М.Фин  и 
статистика. 2005 
13.
 
Энтони Р. Рис Д. Учет: ситуации и примеры. М:Фин и статистика 2010 
14.
 
Яругова  А.  Управленчесий  учет:  опыт  экономически  развитых  стран.  М:  Финансы  и 
статистика, 2011 
15.
 
1. Қазақстан    Республикасының   "Аудиторлық   қызмет туралы". Заңы,  2008 ж., 20 
қараша. 
27. Адамс Р. Основы аудита: Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. -398 с. 
28. Андреев В.Д. Практический аудит. М: Экономика, 2011г. 
29. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит. Перевод с англ. Глав-ный ред. серии профессор  
34.  Дюсембаев К.ПІ. Теория аудита. Алматы. Экономика. 2005 г. 
35. Ержанов  М.С.  Теория  и  практика аудита.  Алматы. Ғылым, 2011 г. 
36.  Робертсон  Дж.  Аудит.  Перевод  с  англ.    -  М:    КРМС,  Аудиторская  фирма  "Контакт", 
2010, -496 с. 
37. Стуков  С.А.,   Голышев  В.Д.   Введение  в  аудит.   М.: Тарнер. 1992 г. 
38. Соколов Я.В. Десять постулатов аудита. Бухгалтерский учет. 2010 г., № 1. 
39.  Сейткасымов  Г.С.,  Сейткасымова  А.Г.  Становление  и  развитие  аудиторской 
деятелъности. Караганда. КарГУ, 2010 г. 
40.  Терехов А.А. Аудиты высшие и внутренние. - Журнал "Бухгалтерский учет", 2010, №  
41. Угольников К.А. История аудита, журнал "Контроллинг»,  2011, № 6.        


 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
«Бухгалтерлік есеп және аудит » пәні бойынша 
5В090800 «Бағалау», 5В050700 «Менеджмент», 5В051100 «Маркетинг»  мамандығы 
 
 
 
 
             
             
Оқыту түрі  
Күндізгі  
Сыртай   
 
Барлық кредит  


Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 


Барлық сағат, 
оның ішінде: 
90 
90 
Дәріс  - (сағат) 
15 

Тәжірбиелік   (семинарлық)сабақ  
- (сағат) 
15 

Лабораториялық жұмыс  - on-line 
(сағат) 


СОӚЖ - (сағат) 
30 
39 
СӚЖ- (сағат) 
30 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 


 
1.      Оқытушы  туралы  мәлімет:  «Есеп  және  аудит»  кафедрасының  оқытушысы 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.   Пәннің переквизиті: Білімгер нақты курсты оқып білуі үшін, келесі пәндерден 
базалық білімі болуы қажет: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, 
Статистика. 
 
3. 
Пәннің  постреквизиті:  «Экономикалық  теория»,  «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Статистика». 
 
4.      Пәннің сипаттамасы:  Бухгалтерлік есеп және аудит   –  кәсіпорынның қалыпты 
шаруашылық  қызметін  жүргізу  үшін  жоғарғы  оқу  орындарында  оқитын  студенттерге 
бизнес  пен  бухгалтерлік  есепті  таныстыруға  арналған  бірқатар  тақырыптардың 
құрылымынан тұрады. 
 
5.        Пәнді  оқыту  мақсаты:  экономика  саласында  кез-  келген  мамандыққа  оқып 
жатқан  студенттерді  бизнес  тілімен  таныстыру.  Оларға  бухгалтерлік  есеп  ақпараттарын 
қалай  қолдану  қажеттілігін  және  осы  ақпараттардың  қайдан  алынғандығы  жайлы 
түсінікпен таныстыруды кӛздейді. Бұл курс қаржылық есептің бастамасы, яғни бастапқы 
курсы болып табылады және де  мұнда қаржылық  қорытынды есеп беруді  дайындау  мен 
бухгалтерлік есеп кезеңдеріне шолу жүргізіледі. 
 
6.   Пәнді оқыту міндеттері:  Бұл бухгалтерлік есеп және аудит курсы бухгалтерлік 
есеп  ақпараттарын  дұрыс  пайдалану  үшін,  қаржылық  есепті  енгізу  тәртібі  мен  оның 
талаптарға  сай  әдістемесі  және  ұйымдастырылуы  жайлы  маркетинг  пен  менеджмент 
салаларында маманданып жатқан студенттерге қажетті білімбереді. 
 
7.   Пәннің мазмҧны (таңдау компоненті пәндері бойынша
 
8. «Бухгалтерлік есеп және аудит» пәні бойынша кҥнтізбелік тақырыптық жоспар 
мазмҧны: 
 
№ 
 
 
Тақырып атаулары 
Сағат саны  
Күндізгі бӛлім  
Сыртай бӛлім 
 
 
Б
арлығы
  
Дә
ріс
 
Тә
ж с
аб
ақ

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 
Б
арлығы
  
Дә
ріс
 
Тә
ж с
аб
ақ

С
ОӚ
Ж
 
С
ӚЖ
 

Бухгалтерлік есептің 
концепциясы, 
стандарттары және 
қағидалары  Екі  жақтылық  қағидалары 
және баланстық теңдеу 


 
 Шоттар  жүйесі  және  екі 
жақты жазу  Есеп саясаты 
  Ақша  қаражаттары  мен 
олардың 
эквиваленттерінің есебі  10 
 

Қорлар 
мен 
дайын 
ӛнімнің есебі 


 
Дебиторлық 
қарыздар 
есебі мен аудиті 


 
 Негізгі құралдар есебі 
  Материалды 
емес 
активтердің есебі  


 10 
Инвестициялар есебі 
 


 11 
Капитал есебі 
 


 
 


12 
Міндеттермен есебі 


 13 
Табыстар 
мен 
шығындарды  тану  және 
қаржылық 
нәтижелер 
есебі 


 14 
Қаржылық  есеп  беруді 
ұсыну  


15 
Аудиттің 
концептуалды 
негіздері 


 16 
Кәсіпорында 
аудитті 
ұйымдастыру 

 
  
 


 
Барлығы: 
 
90  1

15 
30 
30 
90 


39 
39 
 
 
9.Дәріс, тәжірбиелік (семинарлық) сабақ жоспары 
 
№ 
тақы
рыпт
ар 
Дәріс жоспары 
Тәжірбиелік сабақтың жоспары 

Бухгалтерлік  есептің  концепциясы, 
стандарттары және қағидалары 
  1. Бухгалтерлік есептің мақсаты мен 
міндеттері.  
2. Бухгалтерлік есепте қолданылатын 
ӛлшемдер.. 
3.Бухгалтерлік есепті жүргізудің 
қағидалары. Бухгалтерлік есептің әдісі 
мен негізгі элементтері. 
 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 6.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет