Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата24.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

Машықтану сабақтары 

 

№ 

тақырып № сабақ 

Сабақтың жоспары, негізгі дидактикалық бірліктер. 

Ағымды бақылау 

тҥрлері. Тақырып: Жалпы психологияға кіріспе. Психологиялық ғылым мен оның пәні. 

1.

 Жалпы психология ғылым ретінде. 

2.

 Адамзат және адам туралы ғылым. 

3.

 Психология пәні. 

4.

 Психология ғылыми және қоғамдық пән ретінде. 

 Тақырып: Психология ғылымының міндеттері және 

салалары. 

1.

 Психология ғылымының міндеттері. 

2.

 Психология салалары. 

 Тақырып: Психология әдістері. 

1.

 

Психологиялық зерттеулердің негізгі әдістері. 2.

 

Адамды зерттеудегі әдістемелік негіздер. 

3.

 Математикалық әдістер мен техникалық 

тәсілдердің психологиялық зерттеуде 

қолданылуы. 

 


Тақырып: Психология қазіргі заман ғылымдарымен бірге. 

1.

 Антикалық және ортағасырлық 

философтардың жан туралы тҥсінігі. 

2.

 

Интроспекция әдісі және ӛзін-ӛзі бақылау. 

3.

 

Отандық психология қалыптасуы. 

4.

 Бихеворизм адам мінез-қҧлқы жәнетәртібі 

ретіндегі ғылым. 

 Тақырып: Сана. Оның пайда болуы мен дамуы. 

1.

 

Сана туралы тҥсінік. 2.

 

Адам психикасы дамуының мәдени-тарихи 

концепциясы. 

3.

 Бағдар тҥсінігі.(Узнадзе бойынша) 

 Тақырып: Психология мен философиядағы сана 

мәселесі. 

1.

 Қоғамдық және даралық сана. 

2.

 Сана мен іс-әрекеттің біртҧтастық принципі. 

 Тақырып: Іс-әрекеттің психологиялық теориясы. 

1.

 

Іс-әрекеттің жалпы психологиялық сипаттамасы. 

2.

 

Іс-әрекет психологиялық теориясының негізгі 

тҥсініктері.  

3.

 Іс-әрекет теориясы және психология пәні. 

 Тақырып: Әрекеттің қозғалмалы қҧрамы. 

1.

 

Әрекеттің қозғалмалы міндеттері және орындау жоспары. 

2.

 Кері афферентация мен «әрекет 

акцепторлары». 

 Тақырып: Психика туралы тҥсінік және оның 

эволюциясы. 

1.

 Психика туралы тҥсінік. 

2.

 Жануардағы психиканың дамуы. 

 

10 10 

Тақырып: Адам психикасының қоғамдық тарихи 

табиғаты. 

1.

 Адам психикасының тарихи даму проблемасы. 

2.

 Адам психикасының биологиялық және 

әлеуметтік ара қатынасы. 

 

11 11 

Тақырып: Санасыз психикалық процесстер. 

1.

 

Санасыз психикалық процесстердің жалпы сиппатамалық мәселесі. 

2.

 Саналы әрекеттердің санасыз тҥрткілері. 

 

12 12 

Тақырып: «Сана асты» процесстері. 

1.

 

Психикалық іс-әрекеттердің ҥш деңгейі байланысы. 

2.

 Сана асты процестері. 

 

  

 

 

 

 

 

Емтихан сҧрақтары 

1.Жалпы психология пәні. 

2.Психология пәні туралы тҥсініктердің негізгі даму кезеңдері. 

3.Психологиялық ғылымның салалары және психологиялық практиканың міндеттері. 

4.Психология әдістері. 

5.Іс-әрекет туралы тҥсінік.Іс-әрекеттің тҥрлері. 

6.Іс-әрекет субъектісі туралы тҥсінік. 

7.Іс-әрекеттің мотиві және мақсаты. 

8.Іс-әрекет және психикалық процестер. 

9.Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. 

10.Әрекетті орындау тәсілдері(операция). 

11.Қажеттілік тҥсінігі. 

12.Сезгіштік тҥсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде. 

13.Жануарлардағы  инстинкт, уйрену және интелект тҥсінігі. 

14.Мінез-қҧлықтың рефлекторық теориясы (Декарт, И.М.Сеченов, Ч.Шеррингтон, 

И.П.Павлов, П.К.Анохин, Н.А. Бернштейн).  

15.Жануарлардың іс-әрекеті туралы тҥсінік,оның эволюция барысында кҥрделенуі. 

16.Жануарлардағы бейнелеу формасы. 

17.Ес және зейіннің биологиялық формасы. 

18.Жануарлар мінез-қҧлқының мотивациясы. 

19.Биологиялық мағына тҥсінігі. 

20.Адам психикасының тарихи даму мәселелері. 

21.Индивид, субъект, тҧлға, индивидуалдылық тҥсінігі. 

22.Адам психикасының биологиялық және әлеуметтік арақатынасының мәселелері. 

23.Сана және саналанбайтын психикалық процестер. 

24.Бағдар тҥсінігі (Д.Н.Узнадзе), оның мотивацияның ситуативті дамуындағы рӛлі. 

25.Сананың дамуының шарттары.  

26.Іс-әрекет және сана бірлігінің принциптері. 

27.Сӛйлеудің шығуы және дамуы. Оның қызметтері.  

28.Қарым-қатынас адамның ерекше  белсенділігі ретінде.Қарым-қатынас тҥрлері. 

Қарым-қатынас қҧрылымы. 

29.Саналы бейнелердің қҧрылымы: сезімдік ткань, мән және тҧлғалық мағына. 

30.Интериоризация және экстериоризация тҥсінігі.  

31.Онтогенездегі адам психикасының дамуы.  

32.Жоғарғы психикалық функция тҥсінігі, оның қҧрылуы. 

33.Тҧлғаның мотивациялық сферасының қҧрылымы.  

34.Эмоция мотивацияның жҥзеге асуындағы субьективті формасы ретінде.  

35.Эмоция тҥсінігі. Эмоция қызметтері.  

36.Мотивацияны зерттеудегі негізгі бағыттар (бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология, гуманистік психология). 

37.Мағына қҧрушы мотивацияның ситуативті дамуының негізі ретінде.  

38.Биологиялық қажеттіліктің әр тҥрлілігі, оның қҧрылысы. 

39.Онтогенездегі биологиялық мотивацияның дамуы.  

40.Импринтинг тҥсінігі. 

41.Тәрбие адамның мотивациялық дамуының шарты ретінде.  

42.Адамның мотивациялық сферасының негізгі даму кезеңдері. 

43.Жетекші іс-әрекет және жетекші мотивация тҥсініктері.  

44.Жетекші мотивацияның ауысуы және жас кезеңдерінің дағдарысы (Д.Б.Эльконин). 

45.Мақсатқа жылжу механизмі. 

46.Адам мотиві тҥсінігі, оның әр тҥрлілігі. 

47.Қҧндылықтар, қызығушылықтар, нормалар мотивациялық қҧрылу ретінде.  

48.Мотивтің саналанатын мәселелері, оның саналанатын жолдары. 49.Каузалды атрибуция және мотивация. 

50.Фрустрация тҥсінігі. Фрустрация кҥйіне реакция. 

51.Іс-әрекеттің ӛнімділігіне және сапасына мотивацияның әсері.  

52.Ойындағы қажеттілік оның адамда пайда болуының ерекшеліктері.  

53.Қазіргі эксперименталды психологиядағы мотивтің жетістіктерін зерттеу. 

54.Адамның мотивациялық дамуындағы ауытқу мәселелері.  

55.Психология тарихындағы эмоция туралы әр тҥрлі тҥсініктер (Спиноза, Ч.Дарвин; 

Джемс Ланге теориясы; В.Вундт концепциясы; эмоцияның физиологиялық 

теориялары). 

56.Эмоцияның қазіргі шетелдік концепциялары. 

57.Кеңестік психологиядағы эмоция туралы тҥсініктердің дамуы (Л.С.Выготский; 

А.В.Запорожец; С.Л.Рубинштейн; А.Н:Леонтьев; П.К.Анохин; П.В.Симонов). 

58.Эмоционалды процестердің даму шарттары. 

59.Эмоцияның танымдық процестерге әсерін зерттеудің эксперименталды шарттары. 

60.Эмоцияның динамикасы және эмоционалды процестердің заңдылықтары. 

61.Эмоционалды қҧбылыстардың әр тҥрлілігі.  

62.Аффект оның биологиялық мәні. 

63.Адамның тҧрақты эмоционалды қатынасының мәселелері. 

64.Ерік тҥсінігі, ерік әрекеті және ерікті реттеу. 

65.Ерікті зерттеу және тҥсінудің әр  тҥрлі бағыттары. 

66.Әр тҥрлі бағыттағы еріктің қызметтері. 

67.Ерікті реттегіштіктің психологиялық механизмдері. 

68.Психология ғылымының дамуындағы негізгі кезеңдер. 

69.Психологиядағы психика тҥсінігі. 

70.Психологиядағы сана мәселесі.  

71.Тҥйсік туралы тҥсінік. Оның тҥрлері және қасиеттері. 

72.Қабылдау, оның тҥрлері мен қасиеттері. 

73.Зейін, оның қызметтері және тҥрлері. 

74.Зейіннің психологиялық теориялары. 

75.Ес. Естің тҥрлері және оның ерекшеліктері. 

76.Ес теориясы және заңдылықтары. 

77.Ойлау. Оның тҥрлері және ерекшеліктері. 

78.Ойлау процесі және операциясы. 

79.Қиял. Тҥрлері және оның ерекшеліктері. 

80.Қиял қызметтері, оның дамуы. 

81.Қиял және творчество. 

82.Сӛйлеу және оның қызметтері. 

83.Сӛйлеудің тҥрлері. 

84.Сӛйлеу қарым-қатынас қҧралы ретінде. 

85.Сӛйлеу ойлаудың инструменті ретінде. 

86.Тҧлға тҥсінігі.Тҧлғаның қҧрылымы. 

87.Тҧлғаның қазіргі кездегі теориялары. 

88.Тҧлғаның қалыптасуы және дамуы. 

89.Қабілеттілік туралы тҥсінік. Іс-әрекетті орындаудағы қабілеттілік және жетістік. 

90.Нышан тҥсінігі. Қабілеттілік, нышан және индивидуалды айырмашылық. 

91.Темперамент туралы тҥсінік. Темперамент типтері. 

92.Мінез туралы тҥсінік. Мінездің қҧрылымы. 

93.Адамның темпераменті және мінезі.  

94.Ерік туралы тҥсінік. Адам ӛміріндегі оның іс-әрекетін және қарым-қатынасын 

ҧйымдастыруда және реттеудегі еріктің рӛлі. 

95.Ерік теориясы.  

96.Адам ӛміріндегі эмоцияның тҥрлері және мәні. 97.Эмоцияның негізгі қызметтері. 

98.Эмоцияның психологиялық теориялары және концепциялары. 

99.Тҧлға қҧрылымының биологиялық және әлеуметтік ара қатынас мәселелері. 

100.Темпераменттің классикалық теориялары. 

101.Мінез акцентуациясы тҥсінігі. 

102.Тҧлға бағыттылығының тҥсінігі. Бағыттылық қҧрылымы. 

103.Тҧлға қҧрылымындағы бағыттылықтың орны.  

104.Қабілеттілік және кәсіби бағдарлау мәселесі. 

105.Творчестволық тҧлға ерекшеліктері. 

106.Тҧлғаның танымдық іс-әрекетіндегі темпераменттің психологиялық қасиеттерінің 

пайда болуы. 

107.Қарым-қатынас стилінің темперамент қасиеттеріне тәуелділігі. 

108.Адам мінезін тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу мәселесі. 

109.Тҧлғаның бағыттылығының қалыптасуына әлеуметтік ортаның әсері. 

110.Эмоция туралы тҥсінік. Эмоцияның сезімнен айырмашылығы. 

111.Сезім туралы тҥсінік. Сезімнің тҥрлері және оның қалыптасуы. 

112.Эмоцияны басқару мәселесі. 

113.Эмоция іс-әрекетті ішкі реттегіші ретінде. 

114.Адам эмоциясы және қажеттілік. 

115.Бала ойындары және олардың ерік дамуындағы мәні. 

116.Әлеуметтену мәселесі. Әлеуметтену сатылары мен институттары. 

117.Психологиядағы тҧлға дамуының кезеңдік мәселелері. 

118.Тҧлға дамуындағы әлеуметтенудің рӛлі. 

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет