Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата24.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

15 

15 

30 

90 

 

3. МӚЖ сҧрақтары 

 

№ 

 Сабақ тақырыбы 

Керекті іс шаралар 

Орындалу 

уақыты 

 

Психологияның даму сатылары кесте 

2 апта 


 

Адам психикасының дамуына білім 

алудың маңызы 

жазбаша 


2 апта 

 

Оқыту процесіндегі іс әрекеттің психологиясы 

жазбаша 


3 апта 

 

Оқыту процесінің психологиялық қҧрылымы. Даму, оқыту, тәрбие 

жазбаша 


3 апта 

 

Оқытудың психологиялық негіздері. 

Білім беру теориялары 

жазбаша 


4 апта 

 

ЖОО қазіргі оқыту процесінің психологиялық негіздері 

жазбаша 


5 апта 

 

Шет елдік және Ресей ғалымдарының психология және 

психика туралы теорияларының 

жаратылыстық-ғылыми негіздері 

жазбаша 


6 апта 

 

Танымдық іс әрекеттің және психикалық процестердің студенттік 

кезеңдегі даму ерекшеліктері 

жазбаша 

7 апта 


 

Психологияның әдістері мен 

тәсілдері 

жазбаша 


8 апта 

 

Жоғарғы мектеп  психологиясының қолданбалы аспектілері 

жазбаша 


9 апта 

 

Студент пен ҧстаздың тҧлғалық, типологиялық сипаттамасы 

жазбаша 


11 апта 

 

ЖОО тәрбиелік компоненттің маңызы 

жазбаша 


12 апта 

 

Педагогтың әлеуметтік-психологиялық компетенттігі 

жазбаша 


12 апта 

 

ЖОО ҧстазының психологиялық іс әрекетінің сипаттамасы 

жазбаша 


13 апта 

 

Оқыту іс әрекетінің психологиясы. Ҥйрену мотивтері. 

жазбаша 


13 апта 

 

Қарым қатынас  әлеуметтік-психологиялық проблема ретінде 

жазбаша 


14 апта 

 

ЖОО тҥсу мотивтері 4.

 

ЖОО студенттері арасында оқу орнын таңдау мотивтерін 

анықтауға арналған анкеталау ӛткізу. 

Нәтижелерін сараптау.  

15 апта 


 

Психологиялық диагностиканың 

ЖОО ерекшеліктері.   

жазбаша 


15 апта 

 

Анкеталау ЖОО студенттері арасында оқу 

орнын таңдау мотивтерін анықтауға 

арналған анкеталау ӛткізу. 

Нәтижелерін сараптау. 

15  апта 

 

Рефераттардың тақырыбы. 

 

61.


 

Студенттің тҧлға ретінде қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері. 

62.

 

Студенттің тҧлғалық қасиеттерінің типологиясы. 63.

 

ЖОО ҧстазының тҧлғалық қасиеттерінің типологиясы. 64.

 

 Кәсіптік таңдаудың психологиялық негіздері 65.

 

Кәсіптік даму теориялары 66.

 

Студент тҧлғасының психологиялық коррекциялау жолдары 67.

 

Кәсіптік даму сатылары 68.

 

Студенттерді оқытудың психологиялық ерекшеліктері 69.

 

Ақыл ой мен зияткерліктің қалыптасу теориялары 70.

 

Интериоризация және экстериоризация стратегиялары. 71.

 

Проблематизация және рефлексия стратегиялары. 72.

 

Студенттердің  ҥлгерім  сапасын  арттыру  және  оқудан  шығудың  психологиялық астарлары 

73.


 

Педагогикалық бірегей қызметтің маңызы 

74.

 

Кәсіптік, жҥйелік ойлауды қалыптастырудың психологиялық негіздері. 75.

 

Студенттерді тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктері және студенттік топтың ролі. 76.

 

Студенттік коллективті қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық мәселелері 77.

 

Ресей психологиясының ҧлы тҧлғалары. 78.

 

Шет елдік және батыс психологиясының кӛрнекті ӛкілдері. 79.

 

Психологияның методологиялық және теориялық негіздері.  

Жалпы психологиядан сҧрақтар: 

 

80. 

Психология пәні туралы тҥсініктердің негізгі даму кезеңдері. 

81.

 

Психологиялық ғылымның салалары және психологиялық практиканың міндеттері. 82.

 

Психология әдістері. 83.

 

Іс-әрекет туралы тҥсінік.Іс-әрекеттің тҥрлері. 84.

 

Іс-әрекет және психикалық процестер. 85.

 

Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. 86.

 

Сезгіштік тҥсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде. 87.

 

Жануарлардағы  инстинкт, уйрену және интелект тҥсінігі. 88.

 

Мінез-қҧлықтың рефлекторық теориясы (Декарт, И.М.Сеченов, Ч.Шеррингтон, И.П.Павлов, П.К.Анохин, Н.А. Бернштейн).  

89.


 

Ес және зейіннің биологиялық формасы. 

90.

 

Адам психикасының тарихи даму мәселелері. 91.

 

21.Индивид, субъект, тҧлға, индивидуалдылық тҥсінігі. 92.

 

Сана және саналанбайтын психикалық процестер. 93.

 

Іс-әрекет және сана бірлігінің принциптері. 94.

 

Қарым-қатынас адамның ерекше  белсенділігі ретінде.Қарым-қатынас тҥрлері. Қарым-қатынас қҧрылымы. 

95.


 

Интериоризация және экстериоризация тҥсінігі.  

96.

 

Онтогенездегі адам психикасының дамуы.  97.

 

Тҧлғаның мотивациялық сферасының қҧрылымы.  98.

 

Мотивацияны зерттеудегі негізгі бағыттар (бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, гуманистік психология). 

99.


 

Тәрбие адамның мотивациялық дамуының шарты ретінде.  

100.

 

Қазіргі эксперименталды психологиядағы мотивтің жетістіктерін зерттеу. 101.

 

Адамның тҧрақты эмоционалды қатынасының мәселелері. 102.

 

Ерік тҥсінігі, ерік әрекеті және ерікті реттеу. 103.

 

Психология ғылымының дамуындағы негізгі кезеңдер. 104.

 

Психологиядағы сана мәселесі.  105.

 

Тҥйсік туралы тҥсінік. Оның тҥрлері және қасиеттері. 106.

 

Қабылдау, оның тҥрлері мен қасиеттері. 107.

 

Зейін, оның қызметтері және тҥрлері. 108.

 

Ес. Естің тҥрлері және оның ерекшеліктері. 109.

 

Ойлау. Оның тҥрлері және ерекшеліктері. 110.

 

Қиял және творчество. 111.

 

Сӛйлеу және оның қызметтері. 112.

 

Тҧлға тҥсінігі.Тҧлғаның қҧрылымы. 113.

 

Тҧлғаның қалыптасуы және дамуы. 114.

 

Қабілеттілік туралы тҥсінік. Іс-әрекетті орындаудағы қабілеттілік және жетістік. 115.

 

Темперамент туралы тҥсінік. Темперамент типтері. 116.

 

Тҧлға қҧрылымының биологиялық және әлеуметтік ара қатынас мәселелері. 117.

 

Тҧлға бағыттылығының тҥсінігі. Бағыттылық қҧрылымы. 118.

 

Қарым-қатынас стилінің темперамент қасиеттеріне тәуелділігі. 119.

 

Адам мінезін тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу мәселесі. 120.

 

Тҧлғаның кәсіптік бағыттылығының қалыптасуына әлеуметтік ортаның әсері.  

11.

 

Бағдарламаның мазмҧны 

 

Семинарлық сабақтардың жоспары 

№ апта 

Тақырыптың аты 

сағаттар 

6 апта 


Семинар 1. Қазіргі білім беруде кредиттік оқыту жҥйесінің 

психологиялық принциптері 

9 апта 


Семинар 2 Психология әдістері 

10 апта Семинар 3. Мамандық иесінің ӛзіндік таңдауы және кәсіптік 

сананың психологиялық астарлары 

12 апта 


Семинар 4. ЖОО тәрбиелік компоненттің маңызы 

13 апта Семинар 5. Психологияда іс әрекеттің орны 

 БАРЛЫҒЫ 

Семинарлық сабақтардың мазмҧны.  

 

Семинар 1.  Қазіргі білім беруде кредиттік оқыту жҥйесінің психологиялық принциптері. 

 

Мақсаты:  жоғарғы  оқу  орындарындағы  білім  берудің  кредиттік  оқыту  жҥйесінің 

деңгейлері мен психологиялық принциптерін меңгеру. Мәселелік сҧрақтар: 

 «Білім» ҧғымының кӛпаспектілігі.  

 Білімнің жҥйе, процесс, нәтиже екендігің талқылау.  

  «Білімнің мазмҧны» ҧғымының мәні.   

 Кредиттің оқыту жҥйесінің аумағы және тарихы.  

 

Семинар 2. Психологияның зерттеу әдістері 

Психологиялық ғылымының және практиканың ынтымақтастық формасы. 

Психологиялық кеңес беру,психотерапия,психокорекция. 

Психологиялық зерттеу әдістерінің мәселелері.Психология әдістерінің жіктелулері 

(Б.Г.Ананьев,С.Л. Рубинштейн).Бақылау және оның әртҥрлілігі. Эксперимент әдісі 

(табиғи,лабораториялық. Қалыптастырушы эксперимент).Психодиагностикалық тестер. 

Сҧрақ-жауап әдісі және оның тҥрлері. Адам іс-әрекетінің жемістілігін талдау. 

Тҧлғаны зерттеудің психобиографиялық әдістері. 

Салыстырмалы-генетикалық әдіс.Психикалық процестерді қалыптастыру және 

моделдеу зерттеу әдіс ретінде. 

Математикалық әдістерді және техникалық қҧралдарды психологиялық 

зерттеулерде пайдалану. Психологиядағы ӛлшеу мәселесі. 

 

Әдебиеттер: 1.Кедров Б.М. Классификация наук.Т.2.М.,1965. 

2.Естественнонаучные основы психологии.М.,1978. 

3.Общая психология.М.,1986. 

4. Немов Р.С. Психология: Кн. 1. – М., 1995. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. – М., 1992, 1998. 

6.Абрамова Г.С.Практическая психология. – Екатеринбург,1998. 7.Психодиагностика  в  комплексном  лонгитюдном  исследования  студентов/Под  ред. 

А.А.Бодалева и др.Л.,1974. 

15.

 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:В 2т.–Т.1. М.,  СПб., 1999. 16.

 

Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии  /  Под  ред.  А.А. Крылова.Л.:ЛГУ,1987. 

17.


 

Фресс П., Пиаже Ж.Экспериментальная психология. – Вып.1,2.М.,1966. 

18.

 

Анастази А.Психологическое тестирование.- Кн.1.2.М.,1982. 19.

 

Соколова Е.Т. Проективные методы иследования личности.М.,1980. 20.

 

Логинова Н.А. 

Психобиографический 

метод 

исследования и 

коррекции 

личности.Алматы,2001. 

21.


 

Асеев В.Г. Возрастная психология.Уч.пособие.- Иркутск,1989. 

 

Семинар 3. Мамандық иесінің ӛзіндік таңдауы және кәсіптік сананың 

психологиялық астарлары 

 

Сана тҥсінігі. Сананың психологиялық қасиеті.Сана және тіл. Саналы бейнелердің 

қҧрылмы:сезімдік ткань,мән және тҧлғалық мағына.Олардың әлемнің саналы бейнесін 

қҧрудағы рӛлі. 

Сана және іс-әрекет бірлігінің принциптері. Адамның мінез-қҧлқын саналы және 

бейсаналы реттеу арасындағы арақатынас.  

 

Әдебиеттер: 1. Немов Р.С. Психология: Кн. 1. – М., 1995.112-123. 

2. Грановская Р.М. Элементы практичесой психологии.Л.,1988.255-294б. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию.- М., 1998.2-50б. 

4.Психология /Под ред.А.Крылова.М.,1998.94-133б. 

5. Леонтьев А.Н.Деятелность.Сознание.Личность.М.,1982. 

7.

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:В 2т.–Т.1. М.,  СПб., 1999. 

7.Выготский Л.С.Собр.соч.:В 6 т.- Т.1.М.,1982. 

8.Общая психология.М.,1986.63-91б. 

 

 Семинар 4. Жоғарғы оқу орннында тәрбиелік компоненттің маңызы

 

ЖОО рухани-адамгершілік дамуы. ЖОО тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері. ЖОО тәрбиелеу ҧстанымдары. ЖОО тәрбие жҧмысын ҧйымдастыру моделі. ЖОО тәрбие 

жҧмысын ҧйымдастырудың педагогикалық шарттары. ЖОО тәрбие жҧмысының 

мазмҧны. ЖОО тәрбие жҧмысын басқару.  

 

Әдебиеттер: 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:В 2т.–Т.1. М.,  СПб., 1999. 

2.Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 

3.Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. М.1973. 

4.Лурия А.Р. Ощушения и восприятие.М.,1975.4-42,43-110. 

5.Хрестоматия по ощущениую и восприятию.М., 1975. 

6. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т.- Т:.1974. 

7. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М.,1998. 

 

 Семинар 5. Психологияда іс әрекеттің орны  

Іс-әрекет туралы тҥсінік. Іс-әрекеттің психологиялық қҧрылымы. 

Іс-әрекеттің  қҧрылысының  психологиялық  ерекшеліктерін  зерттеу.Іс-әрекеттің 

заттылығы.  Практикалық  іс-әрекет  адам  іс-әрекетінің  алғашқы  және  негізгі  формасы ретінде. Сыртқы және ішкі іс-әрекет. Бағдарлаушы және орындаушы іс-әрекет жеке және 

біріккен,  шығармашылық  және  шығармашылық  емес  іс-әрекет.  Іс-әрекет  субъектісі.  Іс-

әрекеттің мотиві және мақсаты. 

Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. Оның толық бағытталған сипаттамасы. Іс-

әрекеттің реттегіштігі бейне негізінде. Іс-әрекеттің бағдарлаушы негізі туралы. Әрекеттің 

жалпы  іс-әрекеттің  ерекшелігіне  тәуелділігі.  Әрекетті  орындаудың  тәсілдері  (операция). 

Операциядағы  әрекеттің  қайта  қҧрылыуы.  Операцияның  салыстырмалы  дербестігі,  оның 

бір әрекеттен басқаға ауысуы. Ақыл-ой әрекеті және операция. 

 

 

 Магистранттың ҧстаздың жетекшілігімен ӛтетін сабақтарының орындалу тәртібі: 

 

 

Апта 

Сабақтың тақырыбы 

ММӚЖ 

1 апта 

Сабақ 1. Психология ғылым ретінде. 

Психологияның пәні. 

Психологияның даму сатылары. 

1* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы) немесе 

слайд жасау керек 2 апта 

Сабақ 2. Адам психикасындағы білім 

алудың ролі 

2* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы)  3 апта 

Сабақ 3. Білім берудің мазмҧны. 

Даму, оқыту, тәрбие 

3* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы) 4 апта 

Сабақ 4. Оқытудың психологиялық 

негіздері. Білім беру теориялары 

4* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы) 5 апта 

Сабақ  5. ЖОО қазіргі оқыту 

процесінің психологиялық негіздері 

жазбаша ҥй жҧмысы 

6 апта 

Сабақ 6. Шет елдік және Ресей 

ғалымдарының психология және 

психика туралы теорияларының 

жаратылыстық-ғылыми негіздері 

жазбаша ҥй жҧмысы 

7 апта 

Сабақ 7. Танымдық іс әрекеттің және 

психикалық процестердің студенттік 

кезеңдегі даму ерекшеліктері 

жазбаша ҥй жҧмысы 8 апта 

Сабақ 8. Оқытушылық, білім беру 

психологиясы 

жазбаша ҥй жҧмысы 

9 апта 

Сабақ 9. Жоғарғы мектеп  

психологиясының қолданбалы 

аспектілері 

жазбаша ҥй жҧмысы 11 апта 

Сабақ 9. Студент пен ҧстаздың 

тҧлғалық, типологиялық 

сипаттамасы 

жазбаша ҥй жҧмысы 

Студенттің  тҧлғасының  психологиялық 

қасиеттері.  Қазіргі  психологиядағы  тҧлға 

тҥсінігінің  кӛпмағыналылығы.  Тҧлғаның 

дамуының  органикалық  алғышарттары 

және  әлеуметтік  шарттары.  «Әлеуметтік 

рӛл»  және  «әлеуметтік  статус».  Адам 

әлеуметтену 

процесінде. 

Адамның 


индивидтік  және  тҧлғалық  қасиеттерінің 

ӛзара байланысының мәселесі. 

Студенттердің типологиясы 

(В.Т.Лисовский бойынша).  Литература: 

3.

 Ф.Райс Психология подросткового и 

юношеского возраста. СбП, 2000. 

4.

 

Осипова А.А. Общая психокоррекция М., 2004. 

11 апта 

Сабақ 10. Болашақ ЖОО орны 

ҧстазының кәсіби және 

творчестволық ойлау мәнерін 

қалыптастыру жазбаша ҥй жҧмысы 

Ҧстаздың қабілеттілік және 

дарындылық  психологиясы. Нышандар-

қабілеттіліктің органикалық алғы 

шарттары. Қабілеттілікте нышандардың 

қҧрылу шарттары. Псевдо-бірлескен іс-

әрекет қабілеттіліктің қалыптасуының 

алғашқы сатысы ретінде. Бірлескен іс-

әрекет бірінші қабілеттіліктің даму 

шарты ретінде. Псевдо-индивидуалды іс-

әрекет қабілеттіліктің жетілуінің шарты 

ретінде. Индивидуалды іс-әрекет – 

қабілеттіліктің даму деңгейінің шарты. 

 

12 апта Сабақ 11. Педагогтың әлеуметтік-

психологиялық компетенттігі жазбаша ҥй жҧмысы  

13 апта  

Сабақ 12. Оқыту іс әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері. жазбаша ҥй жҧмысы 

5.

 Студенттерді жоғарғы оқу орнын 

таңдау жӛнінде ӛткізілген анкеталаудың 

нәтижелерін талдау. 

6.

  

14 апта 

Сабақ 13. Оқыту іс әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері. жазбаша ҥй жҧмысы 

15 апта 

Сабақ 14. Психологиялық 

диагностиканың ЖОО ерекшеліктері.   жазбаша ҥй жҧмысы 

 

  

1*(п.4.3. Сабақ 1).   1 Кесте . Психология ғылым ретінде. Психологияның пәні. Психологияның даму 

сатылары 

 

№  Психологияның 

мақсаты 

Психологияның 

пәні 

Психикалық 

қҧбылыстар 

Психологияның 

даму сатылары 


 

 

  

 

  

2*(п.4.3. Сабақ 2).   2 кесте. Психикалық дамуды тҥсінудің кӛзқарастары 

№ 

Кӛзқарастар Теориялар 

Социогенетикалық  

Биогенетикалық  

Психогенетикалық  

 

3*(п.4.3. Сабақ 3).   Таблица 3. Білім берудің мазмҧны 

№ 

Білім берудің мазмҧны Анықтама 

Тҥрі/типі 

Қасиеттері/ 

кӛрсеткіштері 

Даму  

 

 Оқыту 


 

 

 Тәрбие 


 

 

  

 

  

 

 

4*(п.4.3. Сабақ 4).   

Таблица 4. Оқыту теориялары 

№ 

Теорияның ғылыми 

анықтамасы 

Негізгі тҧжырым 

басымдықтары 

кемшіліктері 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 5. Магистранттардың білімін бағалау жҥйесі 

5.1 Бағалаудың формалары мен әдістері: 

Ағымдағы бағалау  қадағалау және сҧрау (семинарлық-практикалық сабақтарда), тестілеу 

арқылы жҥргізіледі.  Аралық бағалау (РК)  семестр бойынша екі рет ӛткізіледі: 7 және 15 аптада.  

Кредиттік технология бойынша ағымдағы және аралық бағалау нәтижелері 60% қҧрайды. Қорытынды аттестациялау емтихан тҥрінде, жазбаша немесе тестілеу арқылы ӛткізіледі 

және соңғы бағаның 40 % қҧрайды. 

 

5.2 Білімді бағалау процедурасы (балл) 

 

Бақылау тҥрі 

апта 

  1 

РК 

апта РК 

Бар

лығ

ы 11

111

1

 

Сабаққа 


қатысуы 

15 

ММӚЖ (МӚЖ) 

21 20 

41 

Аралық бағалау Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет