Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата24.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

4

 

лекция. Оқыту процесінде студенттің тҧлғалық қасиеттерін қалыптастыру  

 

Тҧлға адамның психологиялық қасиеттерінің жҥйесі ретінде. 

Қазіргі психологиядағы тҧлға тҥсінігінің кӛпмағыналылығы. Тҧлғаның дамуының 

органикалық алғышарттары және әлеуметтік шарттары. «Әлеуметтік рӛл» және 

«әлеуметтік статус». Адам әлеуметтену процесінде. Адамның индивидтік және 

тҧлғалық қасиеттерінің ӛзара байланысының мәселесі. 

 

5

 

лекция. Студент тҧлғасының оқыту процесінде даму ерекшеліктері. 

 Тҧлғаның психологиялық қҧрлымы.  

Тҧлға басты бейімделу жҥйе ретінде. Тҧлға қҧрылымының қажеттілік-мотивациялық 

ҧяшығы. Талаптану және ӛзін-ӛзі бағалау деңгейі-адам ӛмірлік іс-әрекеттерінің 

жетекші реттегіші. Эмоционалды-ерікті сфера іс-әрекет реттегіші ретінде. Бағдар және 

сендіру іс-әрекеттің ерекше реттегіші ретінде. 

 

 3 Модуль. Танымдық іс әрекет психологиясы. 

 

Іс-әрекеттің психологиялық талдауы 

6  лекция.  Іс-әрекеттің  қҧрылысының  психологиялық  ерекшеліктерін  зерттеу.Іс-

әрекеттің  заттылығы.  Практикалық  іс-әрекет  адам  іс-әрекетінің  алғашқы  және  негізгі 

формасы  ретінде.  Сыртқы  және  ішкі  іс-әрекет.  Бағдарлаушы  және  орындаушы  іс-әрекет 


жеке  және  біріккен,  шығармашылық  және  шығармашылық  емес  іс-әрекет.  Іс-әрекет 

субъектісі. Іс-әрекеттің мотиві және мақсаты. 

Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. Оның толық бағытталған сипаттамасы. Іс-

әрекеттің реттегіштігі бейне негізінде. Іс-әрекеттің бағдарлаушы негізі туралы. Әрекеттің 

жалпы  іс-әрекеттің  ерекшелігіне  тәуелділігі.  Әрекетті  орындаудың  тәсілдері  (операция). 

Операциядағы  әрекеттің  қайта  қҧрылыуы.  Операцияның  салыстырмалы  дербестігі,  оның 

бір әрекеттен басқаға ауысуы. Ақыл-ой әрекеті және операция. 

 

7 

лекция. Психологиялық әдістер мен қҧралдардың оқыту процесінің 

тиімділігін арттырудағы сананың ролі. 

Сананың пайда болуы және дамуы. 

Сананың пайда болуының шарттары: ҧжымдық еңбектік іс-әрекет және сӛйлеу. Сана 

және іс-әрекет бірлігінің принциптері. Еңбек іс-әрекетіндегі сӛйлеудің шығуы және 

пайда болуы. Қарым-қатынасты анықтау адамның ерекше белсенділігі ретінде. 

Сананың нақты – психологиялық сипаттамасы. Саналы бейнелердің қҧрылымы: 

сезгіштік ҧлпа, мән және тҧлғалық мағына. Олардың әлемнің саналы бейнесін қҧрудағы 

рӛлі. 


Сана және ҧғынылмайтын психикалық процестер 

Адамның бейнелеу деңгейлері. Іс-әрекетті реттеудегі ҧғынылатын және ҧғынылмайтын 

процестердің ара қатынасы. Д.Н.Узнадзе зерттеулеріндегі нҧсқау (установка) тҥсінігі. 

Зигмунд Фрейд еңбектеріндегі бейсаналық мәселесі. Адамның ӛмірлік іс-әрекетін 

қамтамасыз етудегі бейсаналық мәселесі. 

 

Модуль3  СТУДЕНТ ПЕН ҦСТАЗДЫҢ ТҦЛҒАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯСЫ  7 лекция. Психикалық таным процестерінің  

жалпы сипаттамасы 

Психикалық таным процестері мәліметтерді ӛңдеудің бірдей жҥйесі ретінде. 

Мәліметтерді ӛңдеу деңгейлері. Ӛңдеудің әртірлі деңгейлерінде мәліметтерді 

бҧрмалану мәселесі.Таным сферасында мәліметтерді ӛңдеу процесінде субъект және 

субьективтілік ажырамас бӛлімі ретінде. Субъективизмді жеңу мәселесі 

 

8 

лекция. Студент пен ҧстаздың тҧлғалық қасиеттеріне жалпы сипаттама 

  

Тҥйсік және қабылдаудың ӛзарабайланыс мәселесі.Тҥйсіктің жіктелуі. В.Вундтың 

сенсуализмі және қазіргі практикалық психология. Бейненің пәндік мазмҧны. Қабылдау 

іс-әрекет ретінде. Қабылдаудың қасиеті және оның психологтың іс-әрекетінде 

қолданылуы. 

Ес психикалық процесс қҧрылымының ҧяшығы 

Ес туралы жалпы тҥсінік. Ес процестері. Ес қҧбылысының шеңбері. Феноменалды ес 

жағдайлары. Естің тҥрлері. Естің негізгі заңдылықтары және оның практикалық 

психологияда қолданылуы. Ес мнемикалық іс-әрекет ретінде.  

9

 

лекция. ЖОО тәрбие мәселелері 

 

Ойлау мәліметтерді ӛңдеудің жоғарғы деңгейі ретінде. Ойлау туалы тҥсінік. Ойлаудың тікелей-сезімдік танымнан айырмашылығы. Ойлаудың 

заттық-практикалық іс-әрекетті реттеудегі рӛлі. Ойлаудың тҥрлері. Ойлау және сӛйлеу 

ӛзара байланысының мәселесі. Творчестволық ойлаудың ерекшеліктері. Ойлау және 

творчество.  

Психологиядағы ойлау теориясы. Ойлаудың даму мәселелері. 

Қиял және сӛйлеу. 

Ойлау және қиял. Қиялдың тәсілдері және қызметтері. Қиял және творчество.  

Сӛйлеу және оның қызметтері. Сӛйлеу қарым-қатынас қҧралы ретінде. Сӛйлеу 

ойлаудың қҧралы ретінде. Ойлау және сӛйлеудің арақатынасы. 

Зейін тҥсінігі. Зейіннің қызметтері және тҥрлері. Зейіннің психологиялық теориясы. 

Л.С.Выготский концепциясындағы зейіннің даму мәселесі. 

 

10

 

лекция. ЖОО ҧстазының психологиялық іс әрекетінің сипаттамасы  

 

Нышандар-қабілеттіліктің органикалық алғы шарттары. Қабілеттілікте нышандардың 

қҧрылу шарттары. Псевдо-бірлескен іс-әрекет қабілеттіліктің қалыптасуының алғашқы 

сатысы ретінде. Бірлескен іс-әрекет бірінші қабілеттіліктің даму шарты ретінде. 

Псевдо-индивидуалды іс-әрекет қабілеттіліктің жетілуінің шарты ретінде. 

Индивидуалды іс-әрекет – қабілеттіліктің даму деңгейінің шарты. 

Темперамент алғашқы индивидтік қасиеттердің интеграциялық формасы ретінде. 

Темпераменттің классикалық теориялары. ЖЖӘ типтері темпераменттің 

физиологиялық негізі ретінде. Темперамент және мінездің ӛзгерулерінің мәселесі. 

Мінезді зерттеудің әртҥрлі бағыттары. Мінез және тҧлға. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

 Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша 

 «ПСИХОЛОГИЯ» пәнінен магистранттарға арналған СИЛЛАБУС 

 

мамандықтар: 

6М 0506- ЭКОНОМИКА - (ГОСО РК 7.09.020-2008); 6М 0602- ИНФОРМАТИКА- (ГОСО 

РК 7.09.025-2008); 6М 0903- БАҒАЛАУ  - (ГОСО РК 7.09.072-2008); 6М 0508- ЕСЕП және 

АУДИТ- (ГОСО РК 7.09.097-2008); 6М 0511-МАРКЕТИНГ- (ГОСО РК 7.09.023-2008); 6М 

0509- ҚАРЖЫ -  (ГОСО РК 7.09.096-2008)  

Курс 1,  семестр 1 

Кредит 2, сағат саны 

Дәрістер 15 

Семинарлық-практикалық сабақтар 15 

Магистранттардың ҧстазбен бірге ӛткізетін сабақтар саны  30 

Магистранттардың ӛзіндік жҧмысы 90 

РК    2 


Емтихан  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ, 2012 

 

 

 

 

«Психология»  пәнінің  силлабусын  дайындаған    психология  ғылымдарының  докторы, 

профессор  Мҧқан Әтенҧлы Перленбетов    

(оқытушының аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

 Силлабус (2008 ж.) мамандықтардың МББС стандарттары мен экономика саласындағы 

«Психология» пәнінің типтік оқу бағларламасына сәйкес қҧрастырылған. 

 

 

 ӘГП кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген,  № 1 хаттама «27» тамыз 2012 ж. 

 

  

Кафедра меңгерушісі «__________»  _____________  п.ғ.к., профессор Айжанова Г.К.                     

                                                (қолы)        (аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

  

Академияның оқу әдістемелік кеңесінде талқыланып, бекітілген, № 1хаттама    

«   » ___ ___ 2012 ж. 

 

  

 

 ОӘК тӛрайымы, оқу ісі жӛніндегі проректор__________  _п.ғ. к., проф., Машанова Р.К                                                     

(қолы)        (аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Оқу пәнінің сипаттамасы 

a.

 

Пәннің мақсаты 

 

 «Психология»  пәні  экономикалық  бағыттағы  ғылыми-педагогикалық  және 

профильдік магистратурада білім алатын магистранттарға арналған негізгі курстардың бір 

болып  табылады.  

 

«Психология»  курсы  магистранттардың  білім  берудің  психологиялық  негіздерін, тәрбие  процесінің  мамандарды  даярлаудағы  маңызын  аша  отырып,  жоғарғы  оқу 

орнындағы  психологияның  ғылыми  негіздерін  меңгеру,  психологиялық  компетенттілікті 

және  психологиялық  әлеуетті  пайдалана  білу  жолдарын  ҥйретеді.  Жоғарғы  білім  беру 

саласындағы 

мамандарлар 

даярлауда 

заманауи 

психологиялық-педагогикалық,  

компетенттік жҥйелерді енгізу мәселелері бҧл пәннің ӛзектілігін айқындай тҥседі. 

Мамандықты  игеру,  ҧжымды  басқару  кезінде  психологиялық  білімдердің  маңызы 

кҥн санап артуда. Себебі  маман иесі  кҥнделікті  ӛмірде қоғамдық  қарым қатынастың тҥр 

тҥріне  тҥседі,  сондықтан  коммуникациялық  және  психологиялық  жағдайлардың 

барысында психологиялық әдістерді қолдана алу тиіс.  

 

1.2 Курстың мақсаты: 

-

 психологияның  жоғарғы  оқу  орнында  кешенді  ғылым  екендігі  жӛнінде  

магистранттарда жалпы тҥсінігін қалыптастыру; 

-

 

психологиялық фундаменталды ҧғымдар арқылы дҥниетанымын қалыптастыру; -

 

психологиялық тҥсініктерді жҥйелі тҥрде дамыту; -

 

білікті мамандарды даярлауда психологияның маңызын ашу;  

1.3 Курстың міндеті

-

 магистранттарды 

психологиялық 

кӛріністермен, 

олардың 


заңдылықтарымен 

таныстыру және психикалық әрекеттердің қҧрылу жолын тҥсіндіру 

-

 

магистрантттарды  алған  білімдерін  психикалық  кӛріністерді  басқару  мақсатында қолдана білуге ҥйрету; 

-

 тҧлға  дамуы  мен  қалыптасуының  психологиялық  негіздерін  біліп  меңгеруінің  алғы 

шарттарын қамтамасыз ету;  

1.4 Методологиялық негіздері  

 

Пререквизиттер:  «Психология»  курсын  меңгеру  бакалавриат  бойынша  алған  біліміне 

сҥйене отырып: философия, әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану, экономика және т.б. 

пәндерге негізделген. 

 

Постреквизиттер:  психологиялық  білімдерді  маман  даярлауда  шыңдайтын:  педагогика, 

экономика және қҧқық негіздері, арнайы пәндерді игеру методологиясы, оқыту процесінде 

инновациялық технологияларды қолдану.  

 

Оқыту прцесінің формалары мен әдістері: 

 дәрістер; 

 семинарлық-практикалық сабақтар (баяндама, іскерлік ойындар, миды шынықтыру); 

 практикумдар 

(бақылау, 

психологиялық 

тапсырмалар, 

тренингілер, 

тесттер, 

дискуссиялар); 

 ММӚЖ, МӚЖ, аралық бақылау; 

 Емтихан. 

 

Курсты игерген магистранттар келесі компетенцияларды меңгеруі тиіс:   

       


          Білімдік:

  

Педагогикалық іс әрекеттің әлеуметтік-психологиялық астарларын; 

 

Танымдық  іс  әрекеттің  негізі  болып  саналатын  психикалық  процестердің ерекшеліктерін; 

 Педагогикалық  қарым  қатынас  кезінде  туындайтын  психологиялық-педагогикалық 

әсер ету және ҧжымдық кӛңіл кҥйді тҥсіне білу; 

 

педагогикалық  процестің  қатысушы  субъектілерінің  жеке  дара  тҧлғалық қасиеттерінен хабардар болу; 

 негізгі психологиялық ҧғымдарды игеру; 

 

Дағдылар: 

 

кәсіби мамандықты игеру барысында ӛз бетінше әдебиетпен жҧмыс істей білу және ҧстаздың басқаруымен ғылыми тҧжырымдар жасау; 

 жоғарғы оқу орнындағы танымдық процестердің мәдениетін игеру; 

 ойлау мәдениетін практикалық дағдылармен ҧштастыра отырып психологиялық және 

әлеуметтік-кәсіптік  мәселерді  шешуге  пайдалана  білу,  сонымен  қатар  бақылау 

жҧмыстарын  орындау  кезінде  (реферат,  баяндама,  эссе)  ғылыми-педагогикалық 

декеккӛздерді ӛз бетінше талдау;     

 

жоғарғы оқу орнында сабақ берудің заманауи, тиімді тәсілдерін қолдана білу;  

студент пен 

студенттік 

топтардың 

тҧлғалық 

қасиеттерін 

зерттегенде 

психодиагностикалық әдістерді қолдана білу; 

 

Cіз меңгересіз: 

7.

 

оқыту процесін басқару; 8.

 

кәсіптік тҧрғыдан ойлау; 9.

 

қарым қатынастың іскерлік және кәсіптілігі; 10.

 

бірге оқып ҥйренудің «қызметтік» формалары.  

     Қорытынды   аттестация  емтихан арқылы анықталады: 

 

психологиялық мәселелердің 

ғылыми 


негіздерінің 

теориясы мен практикалық астарларын тҥсіну; 

 

қазіргі  маман  иесіне  тән  ақпараттық,  перцептивтік,  интерактивтік, коммуникативтік, бағдарлаулық, ҧйымдастырушылық қабілеттерінің маңызы; 

 қазіргі заманға сай қарым қатынастың ілгері тҥрлерін пайдалану. 

 

 Дәрістік  және  семинарлық  сабақтар  кесте  бойынша  жҥргізіледі.  Семинарлық 

сабақтарға  келгенде  алдын  ала  мҧғалім  берген  тапсырмаларға  дайындалып,  қысқаша 

баяндамасын әкелу керек . Сабаққа 10 минуттан астам кешіккендер жіберілмейді. Дәріс және 

семинарлық сабақтарда ҧялы телефондарды қолдануға болмайды. 

 

Практикалық  сабақтарда  (практикум,  семинар)  алдын  ала  (1  апта  бҧрын)  5-7 кӛлемінде  мәселелік  сҧрақтар  таратылып,  оларға  жазбаша  тезис  және  ауызша  баяндама 

дайындалады.  Бҧл  тапсырмаларда  магистрантқа  керекті  дереккӛздер  белгіленіп, 

баяндаманың уақыты 

5-7 минут екендігі айтылады.

 

Ӛз  бетінше  бақылау  жҧмысын  орындау  ҥшін  (реферат,  баяндама,  эссе  ж.т.б.)  10 кҥн  уақыт  беріледі.  Жазбаша  жҧмыстардың  тақырыптары  мҧғалім  мен  магистранттың 

келісімімен жҥргізіледі. Жҧмыс кӛлемі 10-12 бет, титулдық бет - 1 бет.,  мазмҧны - 1 бет., 

жҧмыстың мәтіні – 7-9 бет, қорытынды — 1 бет, Текст мәтіні 44-45  жолдан, 14 шрифтпен 

терілуі тиіс.

 

 

  

 


2. Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 1 курс магистранттарына арналған (2 кредит) 

 « ПСИХОЛОГИЯ» курсы бойынша кҥнтізбелік тақырыптық жоспар   

 

 

№ апта Тақырыптың аты 

Оқытудың тҥрі 

Лекц.  Сем.-

практ. 

ММӚЖ  МӚЖ  

2 кредит 

15 


15 

30 


90 

Модуль 1. ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ – ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ІЛІМ 

РЕТІНДЕ 

1 апта 


Лекция 1. Жоғарғы мектеп психологиясына 

кіріспе. 

Пәннің 

міндеттері, маңызы, 

қҧрылымы 

 

  

1 апта 


Сабақ  1.  Психология  ғылым  ретінде. 

Психологияның  пәні.  Психологияның  даму 

сатылары. 

 Модуль 2. ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

2 апта 


Лекция  2.  Білім  беру  ісі  жоғарғы  мектеп 

психологиясының обьектісі ретінде 

 

  

2 апта 


Сабақ 2. Адам психикасындағы білім 

алудың ролі 

 

3 апта 


Лекция 3. Оқыту процесінің психологиялық 

қҧрылымы 

 

  

3 апта 


Сабақ 3. Білім берудің мазмҧны. Даму, 

оқыту, тәрбие 

 

 

4 апта 


Лекция 4. Оқыту процесінде студенттің 

тҧлғалық қасиеттерін қалыптастыру 

 

 4 апта 


Сабақ  4.    Оқытудың  психологиялық 

негіздері. Білім беру теориялары 

 

 

5,6 апта Лекция 5. Студент тҧлғасының оқыту 

процесінде даму ерекшеліктері 

 

  

5 апта 


Сабақ 5.  ЖОО қазіргі оқыту процесінің 

психологиялық негіздері 

 

6 апта 


Семинар 1. Қазіргі білім беруде кредиттік 

оқыту жҥйесінің психологиялық 

принциптері 

  

 

6 апта Сабақ 

6

Шет 


елдік 

және 


Ресей 

ғалымдарының  психология  және  психика 

туралы  теорияларының  жаратылыстық-

ғылыми негіздері 

 

 7,8 апта Лекция 6. Танымдық іс әрекет 

психологиясы  

  

 

7 апта Сабақ 7. Танымдық іс әрекеттің және 

психикалық процестердің студенттік 

кезеңдегі даму ерекшеліктері 

 

8 апта 


Сабақ  8.    Оқытушылық,  білім  беру 

психологиясы  

 

9 апта 


Лекция 7. Психологиялық әдістер мен 

қҧралдардың оқыту процесінің тиімділігін 

арттырудағы ролі. 

  

 


9 апта 

Семинар 2.  Психологияның әдістері мен 

тәсілдері 

   

9 апта 


Сабақ 

9. 

Жоғарғы 


мектеп  

психологиясының қолданбалы аспектілері  

 

 

Модуль3  СТУДЕНТ ПЕН ҰСТАЗДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

10,11 апта Лекция 8. Студент пен ҧстаздың тҧлғалық 

қасиеттеріне жалпы сипаттама 

 

  

10 апта 


Семинар 3. Мамандық иесінің ӛзіндік 

таңдауы және кәсіптік сананың 

психологиялық астарлары  

  

 

11 апта Сабақ 9. Студент пен ҧстаздың тҧлғалық, 

типологиялық сипаттамасы 

 

 11 апта 


Сабақ 10. Болашақ ЖОО орны ҧстазының 

кәсіби және творчестволық ойлау мәнерін 

қалыптастыру  

 

12 апта 


Лекция 9. ЖОО тәрбие мәселелері  

  

 

12 апта Семинар 4. ЖОО тәрбиелік компоненттің 

маңызы 


 

  

12 апта 


Сабақ 11.  Педагогтың әлеуметтік-

психологиялық компетенттігі 

 

 

Модуль 4.  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС ӘРЕКЕТТІҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

13 апта 


Лекция 10. ЖОО ҧстазының 

психологиялық іс әрекетінің сипаттамасы 

 

  

13 апта 


Семинар 5. Психологияда іс әрекеттің орны   

  

13 апта 


Сабақ 

12. 

 

Оқыту іс 

әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері.  

 

 Модуль 4. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА И ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ ҚАТЫНАС 

14 апта 


Лекция 

11. 

ЖОО 


психологиялық-

педагогикалық 

қарым 

қатынастың ерекшеліктері. 

  

 

14 апта Сабақ 13.  Оқыту іс әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері. 

 

15 апта 


Лекция  12.  ЖООдағы  психологиялық 

диагностика  

 

  

15 апта 


Сабақ 14. Психологиялық диагностиканың 

ЖОО ерекшеліктері.   

 

 

БАРЛЫҒЫ: Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет