Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата24.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

5.

 

Бағдарламаның мазмҧны 

 

Семинарлық сабақтардың жоспары 

№ апта 

Тақырыптың аты 

сағаттар 

6 апта 


Семинар 1. Қазіргі білім беруде кредиттік оқыту жҥйесінің 

психологиялық принциптері 

9 апта 


Семинар 2 Психология әдістері 

10 апта Семинар 3. Мамандық иесінің ӛзіндік таңдауы және кәсіптік 

сананың психологиялық астарлары 

12 апта 


Семинар 4. ЖОО тәрбиелік компоненттің маңызы 

13 апта Семинар 5. Психологияда іс әрекеттің орны 

 БАРЛЫҒЫ 

Семинарлық сабақтардың мазмҧны.  

 

Семинар 1.  Қазіргі білім беруде кредиттік оқыту жҥйесінің психологиялық принциптері. 

 

Мақсаты:  жоғарғы  оқу  орындарындағы  білім  берудің  кредиттік  оқыту  жҥйесінің 

деңгейлері мен психологиялық принциптерін меңгеру. Мәселелік сҧрақтар: 

 «Білім» ҧғымының кӛпаспектілігі.  

 Білімнің жҥйе, процесс, нәтиже екендігің талқылау.  

  «Білімнің мазмҧны» ҧғымының мәні.   

 Кредиттің оқыту жҥйесінің аумағы және тарихы.  

 

Семинар 2. Психологияның зерттеу әдістері 

Психологиялық ғылымының және практиканың ынтымақтастық формасы. 

Психологиялық кеңес беру,психотерапия,психокорекция. 

Психологиялық зерттеу әдістерінің мәселелері.Психология әдістерінің жіктелулері 

(Б.Г.Ананьев,С.Л. Рубинштейн).Бақылау және оның әртҥрлілігі. Эксперимент әдісі 

(табиғи,лабораториялық. Қалыптастырушы эксперимент).Психодиагностикалық тестер. 

Сҧрақ-жауап әдісі және оның тҥрлері. Адам іс-әрекетінің жемістілігін талдау. 

Тҧлғаны зерттеудің психобиографиялық әдістері. 


Салыстырмалы-генетикалық әдіс.Психикалық процестерді қалыптастыру және 

моделдеу зерттеу әдіс ретінде. 

Математикалық әдістерді және техникалық қҧралдарды психологиялық 

зерттеулерде пайдалану. Психологиядағы ӛлшеу мәселесі. 

 

Әдебиеттер: 1.Кедров Б.М. Классификация наук.Т.2.М.,1965. 

2.Естественнонаучные основы психологии.М.,1978. 

3.Общая психология.М.,1986. 

4. Немов Р.С. Психология: Кн. 1. – М., 1995. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. – М., 1992, 1998. 

6.Абрамова Г.С.Практическая психология. – Екатеринбург,1998. 

7.Психодиагностика  в  комплексном  лонгитюдном  исследования  студентов/Под  ред. 

А.А.Бодалева и др.Л.,1974. 

8.

 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:В 2т.–Т.1. М.,  СПб., 1999. 9.

 

Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии  /  Под  ред.  А.А. Крылова.Л.:ЛГУ,1987. 

10.


 

Фресс П., Пиаже Ж.Экспериментальная психология. – Вып.1,2.М.,1966. 

11.

 

Анастази А.Психологическое тестирование.- Кн.1.2.М.,1982. 12.

 

Соколова Е.Т. Проективные методы иследования личности.М.,1980. 13.

 

Логинова Н.А. 

Психобиографический 

метод 

исследования и 

коррекции 

личности.Алматы,2001. 

14.


 

Асеев В.Г. Возрастная психология.Уч.пособие.- Иркутск,1989. 

 

Семинар 3. Мамандық иесінің ӛзіндік таңдауы және кәсіптік сананың 

психологиялық астарлары 

 

Сана тҥсінігі. Сананың психологиялық қасиеті.Сана және тіл. Саналы бейнелердің 

қҧрылмы:сезімдік ткань,мән және тҧлғалық мағына.Олардың әлемнің саналы бейнесін 

қҧрудағы рӛлі. 

Сана және іс-әрекет бірлігінің принциптері. Адамның мінез-қҧлқын саналы және 

бейсаналы реттеу арасындағы арақатынас.  

 

Әдебиеттер: 1. Немов Р.С. Психология: Кн. 1. – М., 1995.112-123. 

2. Грановская Р.М. Элементы практичесой психологии.Л.,1988.255-294б. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию.- М., 1998.2-50б. 

4.Психология /Под ред.А.Крылова.М.,1998.94-133б. 

5. Леонтьев А.Н.Деятелность.Сознание.Личность.М.,1982. 

6.

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:В 2т.–Т.1. М.,  СПб., 1999. 

7.Выготский Л.С.Собр.соч.:В 6 т.- Т.1.М.,1982. 

8.Общая психология.М.,1986.63-91б. 

 

 Семинар 4. Жоғарғы оқу орннында тәрбиелік компоненттің маңызы

 

ЖОО рухани-адамгершілік дамуы. ЖОО тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері. ЖОО тәрбиелеу ҧстанымдары. ЖОО тәрбие жҧмысын ҧйымдастыру моделі. ЖОО тәрбие 

жҧмысын ҧйымдастырудың педагогикалық шарттары. ЖОО тәрбие жҧмысының 

мазмҧны. ЖОО тәрбие жҧмысын басқару.  

 

Әдебиеттер: 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:В 2т.–Т.1. М.,  СПб., 1999. 

2.Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 

3.Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. М.1973. 

4.Лурия А.Р. Ощушения и восприятие.М.,1975.4-42,43-110. 

5.Хрестоматия по ощущениую и восприятию.М., 1975. 

6. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т.- Т:.1974. 

7. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М.,1998. 

 

 Семинар 5. Психологияда іс әрекеттің орны 

 

Іс-әрекет туралы тҥсінік. Іс-әрекеттің психологиялық қҧрылымы. 

Іс-әрекеттің  қҧрылысының  психологиялық  ерекшеліктерін  зерттеу.Іс-әрекеттің 

заттылығы.  Практикалық  іс-әрекет  адам  іс-әрекетінің  алғашқы  және  негізгі  формасы 

ретінде. Сыртқы және ішкі іс-әрекет. Бағдарлаушы және орындаушы іс-әрекет жеке және 

біріккен,  шығармашылық  және  шығармашылық  емес  іс-әрекет.  Іс-әрекет  субъектісі.  Іс-

әрекеттің мотиві және мақсаты. 

Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. Оның толық бағытталған сипаттамасы. Іс-

әрекеттің реттегіштігі бейне негізінде. Іс-әрекеттің бағдарлаушы негізі туралы. Әрекеттің 

жалпы  іс-әрекеттің  ерекшелігіне  тәуелділігі.  Әрекетті  орындаудың  тәсілдері  (операция). 

Операциядағы  әрекеттің  қайта  қҧрылыуы.  Операцияның  салыстырмалы  дербестігі,  оның 

бір әрекеттен басқаға ауысуы. Ақыл-ой әрекеті және операция. 

 

 

 Магистранттың ҧстаздың жетекшілігімен ӛтетін сабақтарының орындалу тәртібі: 

 

 

Апта 

Сабақтың тақырыбы 

ММӚЖ 

1 апта 

Сабақ 1. Психология ғылым ретінде. 

Психологияның пәні. 

Психологияның даму сатылары. 

1* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы) немесе 

слайд жасау керек 2 апта 

Сабақ 2. Адам психикасындағы білім 

алудың ролі 

2* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы)  3 апта 

Сабақ 3. Білім берудің мазмҧны. 

Даму, оқыту, тәрбие 

3* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы) 4 апта 

Сабақ 4. Оқытудың психологиялық 

негіздері. Білім беру теориялары 

4* кестені толтыру (тӛменде ҥлгісі 

берілген) (жазбаша ҥй жҧмысы) 5 апта 

Сабақ  5. ЖОО қазіргі оқыту 

процесінің психологиялық негіздері 

жазбаша ҥй жҧмысы 

6 апта 

Сабақ 6. Шет елдік және Ресей 

ғалымдарының психология және 

психика туралы теорияларының 

жаратылыстық-ғылыми негіздері 

жазбаша ҥй жҧмысы 

7 апта 

Сабақ 7. Танымдық іс әрекеттің және 

психикалық процестердің студенттік 

кезеңдегі даму ерекшеліктері 

жазбаша ҥй жҧмысы 8 апта 

Сабақ 8. Оқытушылық, білім беру 

психологиясы 

жазбаша ҥй жҧмысы 


9 апта 

Сабақ 9. Жоғарғы мектеп  

психологиясының қолданбалы 

аспектілері 

жазбаша ҥй жҧмысы 11 апта 

Сабақ 9. Студент пен ҧстаздың 

тҧлғалық, типологиялық 

сипаттамасы 

жазбаша ҥй жҧмысы 

Студенттің  тҧлғасының  психологиялық 

қасиеттері.  Қазіргі  психологиядағы  тҧлға 

тҥсінігінің  кӛпмағыналылығы.  Тҧлғаның 

дамуының  органикалық  алғышарттары 

және  әлеуметтік  шарттары.  «Әлеуметтік 

рӛл»  және  «әлеуметтік  статус».  Адам 

әлеуметтену 

процесінде. 

Адамның 


индивидтік  және  тҧлғалық  қасиеттерінің 

ӛзара байланысының мәселесі. 

Студенттердің типологиясы 

(В.Т.Лисовский бойынша).  Әдебиет: 

1.

 Ф.Райс Психология подросткового и 

юношеского возраста. СбП, 2000. 

2.

 

Осипова А.А. Общая психокоррекция М., 2004. 

11 апта 

Сабақ 10. Болашақ ЖОО орны 

ҧстазының кәсіби және 

творчестволық ойлау мәнерін 

қалыптастыру жазбаша ҥй жҧмысы 

Ҧстаздың қабілеттілік және 

дарындылық  психологиясы. Нышандар-

қабілеттіліктің органикалық алғы 

шарттары. Қабілеттілікте нышандардың 

қҧрылу шарттары. Псевдо-бірлескен іс-

әрекет қабілеттіліктің қалыптасуының 

алғашқы сатысы ретінде. Бірлескен іс-

әрекет бірінші қабілеттіліктің даму 

шарты ретінде. Псевдо-индивидуалды іс-

әрекет қабілеттіліктің жетілуінің шарты 

ретінде. Индивидуалды іс-әрекет – 

қабілеттіліктің даму деңгейінің шарты. 

 

12 апта Сабақ 11. Педагогтың әлеуметтік-

психологиялық компетенттігі жазбаша ҥй жҧмысы  

13 апта  

Сабақ 12. Оқыту іс әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері. жазбаша ҥй жҧмысы 

2.

 Студенттерді жоғарғы оқу орнын 

таңдау жӛнінде ӛткізілген анкеталаудың 

нәтижелерін талдау. 

3.

  

14 апта 

Сабақ 13. Оқыту іс әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері. жазбаша ҥй жҧмысы 

15 апта 

Сабақ 14. Психологиялық 

диагностиканың ЖОО ерекшеліктері.   жазбаша ҥй жҧмысы 

 

  

 


1*(п.4.3. Сабақ 1).   

1 Кесте . Психология ғылым ретінде. Психологияның пәні. Психологияның даму 

сатылары 

 

№  Психологияның 

мақсаты 

Психологияның 

пәні 

Психикалық 

қҧбылыстар 

Психологияның 

даму сатылары 

 

 

  

 

  

2*(п.4.3. Сабақ 2).   2 кесте. Психикалық дамуды тҥсінудің кӛзқарастары 

№ 

Кӛзқарастар Теориялар 

Социогенетикалық  

Биогенетикалық  

Психогенетикалық  

 

3*(п.4.3. Сабақ 3).   Таблица 3. Білім берудің мазмҧны 

№ 

Білім берудің мазмҧны Анықтама 

Тҥрі/типі 

Қасиеттері/ 

кӛрсеткіштері 

Даму  

 

 Оқыту 


 

 

 Тәрбие 


 

 

  

 

  

 

 

4*(п.4.3. Сабақ 4).   

Таблица 4. Оқыту теориялары 

№ 

Теорияның ғылыми 

анықтамасы 

Негізгі тҧжырым 

басымдықтары 

кемшіліктері 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 5. Магистранттардың білімін бағалау жҥйесі 

5.1 Бағалаудың формалары мен әдістері: 

Ағымдағы бағалау  қадағалау және сҧрау (семинарлық-практикалық сабақтарда), тестілеу 

арқылы жҥргізіледі.  Аралық бағалау (РК)  семестр бойынша екі рет ӛткізіледі: 7 және 15 аптада.  

Кредиттік технология бойынша ағымдағы және аралық бағалау нәтижелері 60% қҧрайды. Қорытынды аттестациялау емтихан тҥрінде, жазбаша немесе тестілеу арқылы ӛткізіледі 

және соңғы бағаның 40 % қҧрайды. 

 

5.2 Білімді бағалау процедурасы (балл) 

 

Бақылау тҥрі 

апта 

  1 

РК 

апта РК 

Бар

лығ

ы 11

111

1

 

Сабаққа 
15 

қатысуы 

ММӚЖ (МӚЖ) 

21 20 

41 

Аралық бағалау 

Барлығы  

30 

30 

60 

 

РК 1.(аралық бағалау) – макс.30 балл =100% РК 2.( аралық бағалау) – макс.30 балл =100% 

РК1+РК2=60 балл – 100% 

ЭО (емтиханның бағасы)- макс. 40 балл = 100% 

 

5.3 Оқу нәтижесін бағалау критериилері  

Әріптік 

Балл 

%-ое  

Дәстҥрлі баға 

А 

4,00 

95-100 

Ӛте жақсы 

А- 

3,67 

90-94 

В+ 

3,33 

85-89 

Жақсы 

В 

3,00 

80-84 

В- 

2,67 

75-79 

С+ 

2,33 

70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,00 

65-69 

С- 

1,67 

60-64 

D+ 

1,33 

55-59 1,00 

50-54 0,67 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

  

Ағымдағы  және  аралық  бағалау  нәтижелері 

офис  тіркеушімен

  емтихандық

 

ведомосттарға және компьютерлік базаға енгізіледі.  

6.

 Академиялық тәртіп пен әдеп саясаты:  

 

Академияда мынадай ережелерді сақтауыңыз керек:  

 Сабаққа кешікпеуге және қалмауға  

 Сабақ кезінде басқа жҧмыспен айналыспау, сӛйлеспеу, ҧялы телефонды ӛшіру 

 Қалған сабақтарды оқытушының белгілеген уақыты бойынша орындау  

 Тапсырманы орындамаған жағдайда қорытынды баға тӛмендейтінін білу  

 Ҥй тапсырмаларын уақытында және тиянақты орындау  

 

МӚЖ тапсырмаларына қысқаша шолу 

№ 

п/п 

 

Тақырып 

 

Тапсырма  

Жҧмыс дайындау 

шарты 

Ес туралы жалпы ҧғым Естің танымдық психикалық 

процесс ретінде мазмҧнын 

ашыңыз. 

Берілген тапсырма 

бойынша жазбаша 

мәнжазба дайындау 

Ойлаудың жалпы сипаттамасы Ойлаудың физиологиялық 

негіздері. 

Берілген тапсырма 

бойынша мәнжазба 

жазбаша дайындау 

Сӛйлеу қатынас қҧралы ретінде.  

Сӛйлеудің негізгі мәнін ашыңыз 

Берілген тапсырма 

бойынша жазбаша 

мәнжазба дайындау 


Қиялдың физиологиялық негізі 

Қиялды практикалық ҥрдіс 

ретінде тҥсіндіріңіз. 

 

Берілген тапсырма бойынша жазбаша 

конспект дайындау 

Эмоция туралы жалпы ҧғым  Эмоциямен сезім арасындағы 

ӛзара байланыстылық пен 

айырмашылықтың мәнін 

тҥсіндіріңіз 

Берілген тапсырма 

бойынша мәнжазба 

дайындау 

Еріктің физиологиялық негізі Еріктік әрекетті сипаттаңыз. 

 

Берілген тапсырма бойынша конспект 

дайындаңыз № 

п/п 

 

Тақырып 

 

Тапсырма  

Жҧмыс дайындау шарты 

Ес туралы теориялық кӛзқарастар  Ес туралы теориялық кӛзқарастардың мәнін 

ашу 


Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша мәнжазба, сызба 

дайындау 

Ойлаудың даму мен қалыптасу жолдары 

Тҧлға дамуындағы 

сӛйлеудің 

маңыздылығы 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша конспект дайындау 

Сӛйлеудің даму жолдары Тҧлға дамуындағы 

сӛйлеудің 

маңыздылығы 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша конспект, мәнжазба 

дайындау 

Пассивті және активті қиял Қиялдың мәнін ашу 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша мәнжазба дайындау 

Стресс Стресстің пайда 

болуына әсер етуші 

стрессорлардың 

ерекшеліктері туралы 

тҥсінік 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша конспект, сызба 

дайындау 

Ерік сапалары Ерік сапаларының 

мәнін ашу 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша конспект дайындау 

Темперамен және дене бітімі У.Шелдонның дене 

біті типологиясы 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша мәнжазба,сызба 

конспект дайындау 

Темперамен және дене бітімі Коечмердің 

темперамент 

типологиясы 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша мәнжазба,сызба 

конспект дайындау 

Мінез туралы жалпы ҧғым Мінез тҥсінігінің 

мәнін ашыңыз. 

Мінез қалыптасуының 

қандай 


заңдылықтарын 

ашыңыз 


Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша конспект, мәнжазба 

дайындау 

10 


Қабілет, дарындылық, талант.  

Қабілет, дарындылық, 

талант ҧғымдарының 

мәнін ашу 

Берілген тапсырма бойынша 

жазбаша мәнжазбат дайындау 

11 

Жеке тҧлға теориясы Психология 

бағыттарындағы жеке 

тҧлға 

проблемаларының мәнін ашу 

Берілген тапсырма бойынша 

мәнжазба дайындау 

 


Пәннің негізгі мазмҧны. 

 

1 модуль. ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ БІЛІМНІҢ 

ЕРЕКШЕ ЖҤЙЕСІ РЕТІНДЕ. 

 

1 лекцияЖоғарғы мектеп психологиясына кіріспе. Пәннің міндеттері, маңызы, 

қҧрылымы. 

  

Психология пәні. Ғылыми және ӛмірлік психологияның негізгі айырмашылығы және салыстырмалы талдау. Ғылыми-психологиялық зерттеулердің нәтижесінің 

мысалдары, олардың теориялық және практикалық мәселелері. Психология 

жаратылыстану және ғылыми қоғамдық пән ретінде. 

   


Психологиялық білімнің ерекшелігі. Психика туралы жалпы тҥсінік сыртқы әлемді 

тіршілік  бейнесінде  кӛрсету  формасы  ретінде.  Психикалық  бейнелеу  объективті 

әлемнің субъективті кӛрінісі. Психиканың бағдарлаушы және реттеуші функциясы. 

 

Модуль 2. ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

2

 лекция. Білім беру ісі жоғарғы мектеп психологиясының обьектісі ретінде 

Психологиялық ғылым ретінде дамуы. 

   

Психологияның философияның аясында дамуы. Психология тарихында психиканы оқытуда  материалистік  және  идеалистік  бағыттардың  кҥресі.  Психологияның 

теориялық  және  практикалық  міндеттерінің  ӛзара  байланысы.  Психологиялық 

ғылымның және практиканың ынтымақтастық формасы. 

 

3 

лекция. Оқыту процесінің психологиялық қҧрылымы. 

Психологияның қҧрылымы  және әдістері 

Психологияның  салалары  және  психологиялық  практиканың  міндеті.  Психологиялық 

ғылымының  басқа  пәндермен  байланысы.  Психикалық  процестерді,  кҥйлерді  және 

қасиеттерді зерттеудің объективті әдістерінің мәселелері. 

 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет