Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата24.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 «_______________ПСИХОЛОГИЯ___________________»  пәнінен 

           (пәннің аты) 

 

мамандықтар  «6М  0506    -  ЭКОНОМИКА  -  (ГОСО  РК  7.09.020-2008);  6М  0602- 

ИНФОРМАТИКА- (ГОСО РК 7.09.025-2008); 6М 0903- БАҒАЛАУ  - (ГОСО РК 7.09.072-

2008); 6М 0508- ЕСЕП және АУДИТ- (ГОСО РК 7.09.097-2008); 6М 0511-МАРКЕТИНГ- 

(ГОСО РК 7.09.023-2008); 6М 0509- ҚАРЖЫ -  (ГОСО РК 7.09.096-2008)» 

                                                 («шифр») 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Алматы, 2012 ж. 

 

  

                                                                                                                      

 

«ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН 

дайындаған    психология  ғылымдарының  докторы,  профессор    Мҧқан  Әтенҧлы 

Перленбетов    

(оқытушының аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы)* 

 

 

ӘГП кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген,  № 1 хаттама «27» тамыз 2012 ж.  

Кафедра меңгерушісі «__________»  _____________  п.ғ.к., профессор Айжанова Г.К.                     

                                                (қолы)        (аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

Академияның оқу әдістемелік кеңесінде талқыланып, бекітілген, № 1хаттама    «   » ___ ___ 2012 ж. 

 

ОӘК тӛрайымы, оқу ісі жӛніндегі проректор__________  _п.ғ. к., проф., Машанова Р.К                                                     (қолы)        (аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы 

 

  

 

  

 

                                                                                             ПӘННІҢ ЖҦМЫСТЫҚ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

              «____________ПСИХОЛОГИЯ_____________________» пәнінен 

 

мамандықтар  «6М  0506    -  ЭКОНОМИКА  -  (ГОСО  РК  7.09.020-2008);  6М  0602- 

ИНФОРМАТИКА-  (ГОСО  РК  7.09.025-2008);  6М  0903-  БАҒАЛАУ    -  (ГОСО  РК 

7.09.072-2008);  6М  0508-  ЕСЕП және  АУДИТ- (ГОСО РК 7.09.097-2008); 6М 0511-

МАРКЕТИНГ- (ГОСО РК 7.09.023-2008); 6М 0509- ҚАРЖЫ -  (ГОСО РК 7.09.096-

2008)» 

                                                 («шифр») 

 

              

 

Ғылыми-педагогикалық бағыт  

Кредиттың барлығы 

Курс 


Семестр 


1/2 

Емтихан (семестр) 

1/2 

Барлық сағаттар саны, оның ішінде: 

 

Дәрістер (сағат) 15 

Практикалық  (семинарлық) 

сабақтар (сағат) 

15 


Лабораторлық сабақтар (сағат) 

ММӚЖ (сағат) 30 

МӚЖ (сағат) 

90 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 

 

 

  

 


Оқытушы туралы мәлімет: 

Оқытушының аты–жӛні, қызметі: психология ғылымдарының докторы, профессор 

М.Ә.Перленбетов                          Мекен жайы:   

Телефон: 8 701 356 22 13 

 

1. 

Оқу пәнінің сипаттамасы 

1.1

 

Пәннің мақсаты 

 

 «Психология»  пәні  экономикалық  бағыттағы  ғылыми-педагогикалық  және 

профильдік магистратурада білім алатын магистранттарға арналған негізгі курстардың бір 

болып  табылады.  

 

«Психология»  курсы  магистранттардың  білім  берудің  психологиялық  негіздерін, тәрбие  процесінің  мамандарды  даярлаудағы  маңызын  аша  отырып,  жоғарғы  оқу 

орнындағы  психологияның  ғылыми  негіздерін  меңгеру,  психологиялық  компетенттілікті 

және  психологиялық  әлеуетті  пайдалана  білу  жолдарын  ҥйретеді.  Жоғарғы  білім  беру 

саласындағы 

мамандарлар 

даярлауда 

заманауи 

психологиялық-педагогикалық,  

компетенттік жҥйелерді енгізу мәселелері бҧл пәннің ӛзектілігін айқындай тҥседі. 

Мамандықты  игеру,  ҧжымды  басқару  кезінде  психологиялық  білімдердің  маңызы 

кҥн санап артуда. Себебі  маман иесі  кҥнделікті  ӛмірде қоғамдық  қарым қатынастың тҥр 

тҥріне  тҥседі,  сондықтан  коммуникациялық  және  психологиялық  жағдайлардың 

барысында психологиялық әдістерді қолдана алу тиіс.  

 

1.2 Курстың мақсаты: 

-

 психологияның  жоғарғы  оқу  орнында  кешенді  ғылым  екендігі  жӛнінде  

магистранттарда жалпы тҥсінігін қалыптастыру; 

-

 

психологиялық фундаменталды ҧғымдар арқылы дҥниетанымын қалыптастыру; -

 

психологиялық тҥсініктерді жҥйелі тҥрде дамыту; -

 

білікті мамандарды даярлауда психологияның маңызын ашу;  

1.3 Курстың міндеті

-

 магистранттарды 

психологиялық 

кӛріністермен, 

олардың 


заңдылықтарымен 

таныстыру және психикалық әрекеттердің қҧрылу жолын тҥсіндіру 

-

 

магистрантттарды  алған  білімдерін  психикалық  кӛріністерді  басқару  мақсатында қолдана білуге ҥйрету; 

-

 тҧлға  дамуы  мен  қалыптасуының  психологиялық  негіздерін  біліп  меңгеруінің  алғы 

шарттарын қамтамасыз ету;  

1.4.

 

 Методологиялық негіздері  

 

Пререквизиттер:  «Психология»  курсын  меңгеру  бакалавриат  бойынша  алған  біліміне 

сҥйене отырып: философия, әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану, экономика және т.б. 

пәндерге негізделген. 

 

Постреквизиттер:  психологиялық  білімдерді  маман  даярлауда  шыңдайтын:  педагогика, 

экономика және қҧқық негіздері, арнайы пәндерді игеру методологиясы, оқыту процесінде 

инновациялық технологияларды қолдану.  

 

Оқыту прцесінің формалары мен әдістері: 

 дәрістер; 

 семинарлық-практикалық сабақтар (баяндама, іскерлік ойындар, миды шынықтыру); 

 

практикумдар (бақылау, 

психологиялық 

тапсырмалар, 

тренингілер, 

тесттер, 

дискуссиялар); 

 

ММӚЖ, МӚЖ, аралық бақылау;  

Емтихан.  

Курсты игерген магистранттар келесі компетенцияларды меңгеруі тиіс:

   

       


          Білімдік:

  

Педагогикалық іс әрекеттің әлеуметтік-психологиялық астарларын; 

 

Танымдық  іс  әрекеттің  негізі  болып  саналатын  психикалық  процестердің ерекшеліктерін; 

 Педагогикалық  қарым  қатынас  кезінде  туындайтын  психологиялық-педагогикалық 

әсер ету және ҧжымдық кӛңіл кҥйді тҥсіне білу; 

 

педагогикалық  процестің  қатысушы  субъектілерінің  жеке  дара  тҧлғалық қасиеттерінен хабардар болу; 

 негізгі психологиялық ҧғымдарды игеру; 

 

Дағдылар: 

 

кәсіби мамандықты игеру барысында ӛз бетінше әдебиетпен жҧмыс істей білу және ҧстаздың басқаруымен ғылыми тҧжырымдар жасау; 

 жоғарғы оқу орнындағы танымдық процестердің мәдениетін игеру; 

 ойлау мәдениетін практикалық дағдылармен ҧштастыра отырып психологиялық және 

әлеуметтік-кәсіптік  мәселерді  шешуге  пайдалана  білу,  сонымен  қатар  бақылау 

жҧмыстарын  орындау  кезінде  (реферат,  баяндама,  эссе)  ғылыми-педагогикалық 

декеккӛздерді ӛз бетінше талдау;     

 

жоғарғы оқу орнында сабақ берудің заманауи, тиімді тәсілдерін қолдана білу;  

студент пен 

студенттік 

топтардың 

тҧлғалық 

қасиеттерін 

зерттегенде 

психодиагностикалық әдістерді қолдана білу; 

 

Cіз меңгересіз: 

1.

 

оқыту процесін басқару; 2.

 

кәсіптік тҧрғыдан ойлау; 3.

 

қарым қатынастың іскерлік және кәсіптілігі; 4.

 

бірге оқып ҥйренудің «қызметтік» формалары.  

     Қорытынды   аттестация  емтихан арқылы анықталады: 

 

психологиялық мәселелердің 

ғылыми 


негіздерінің 

теориясы мен практикалық астарларын тҥсіну; 

 

қазіргі  маман  иесіне  тән  ақпараттық,  перцептивтік,  интерактивтік, коммуникативтік, бағдарлаулық, ҧйымдастырушылық қабілеттерінің маңызы; 

 қазіргі заманға сай қарым қатынастың ілгері тҥрлерін пайдалану. 

 

 Дәрістік  және  семинарлық  сабақтар  кесте  бойынша  жҥргізіледі.  Семинарлық 

сабақтарға  келгенде  алдын  ала  мҧғалім  берген  тапсырмаларға  дайындалып,  қысқаша 

баяндамасын әкелу керек . Сабаққа 10 минуттан астам кешіккендер жіберілмейді. Дәріс және 

семинарлық сабақтарда ҧялы телефондарды қолдануға болмайды. 

 

Практикалық  сабақтарда  (практикум,  семинар)  алдын  ала  (1  апта  бҧрын)  5-7 кӛлемінде  мәселелік  сҧрақтар  таратылып,  оларға  жазбаша  тезис  және  ауызша  баяндама 

дайындалады.  Бҧл  тапсырмаларда  магистрантқа  керекті  дереккӛздер  белгіленіп, 

баяндаманың уақыты 

5-7 минут екендігі айтылады.

 


Ӛз  бетінше  бақылау  жҧмысын  орындау  ҥшін  (реферат,  баяндама,  эссе  ж.т.б.)  10 

кҥн  уақыт  беріледі.  Жазбаша  жҧмыстардың  тақырыптары  мҧғалім  мен  магистранттың 

келісімімен жҥргізіледі. Жҧмыс кӛлемі 10-12 бет, титулдық бет - 1 бет.,  мазмҧны - 1 бет., 

жҧмыстың мәтіні – 7-9 бет, қорытынды — 1 бет, Текст мәтіні 44-45  жолдан, 14 шрифтпен 

терілуі тиіс.

 

  

 

2. Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 1 курс магистранттарына арналған (2 кредит)  « ПСИХОЛОГИЯ» курсы бойынша кҥнтізбелік тақырыптық жоспар   

 

 

№ апта Тақырыптың аты 

Оқытудың тҥрі 

Лекц.  Сем.-

практ. 

ММӚЖ  МӚЖ  

2 кредит 

15 


15 

30 


90 

Модуль 1. ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ – ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ІЛІМ 

РЕТІНДЕ 

1 апта 


Лекция 1. Жоғарғы мектеп психологиясына 

кіріспе. 

Пәннің 

міндеттері, маңызы, 

қҧрылымы 

 

  

1 апта 


Сабақ  1.  Психология  ғылым  ретінде. 

Психологияның  пәні.  Психологияның  даму 

сатылары. 

 Модуль 2. ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

2 апта 


Лекция  2.  Білім  беру  ісі  жоғарғы  мектеп 

психологиясының обьектісі ретінде 

 

  

2 апта 


Сабақ 2. Адам психикасындағы білім 

алудың ролі 

 

3 апта 


Лекция 3. Оқыту процесінің психологиялық 

қҧрылымы 

 

  

3 апта 


Сабақ 3. Білім берудің мазмҧны. Даму, 

оқыту, тәрбие 

 

 

4 апта 


Лекция 4. Оқыту процесінде студенттің 

тҧлғалық қасиеттерін қалыптастыру 

 

 4 апта 


Сабақ  4.    Оқытудың  психологиялық 

негіздері. Білім беру теориялары 

 

 

5,6 апта Лекция 5. Студент тҧлғасының оқыту 

процесінде даму ерекшеліктері 

 

  

5 апта 


Сабақ 5.  ЖОО қазіргі оқыту процесінің 

психологиялық негіздері 

 

6 апта 


Семинар 1. Қазіргі білім беруде кредиттік 

оқыту жҥйесінің психологиялық 

принциптері 

  

 

6 апта Сабақ 

6

Шет 


елдік 

және 


Ресей 

ғалымдарының  психология  және  психика 

туралы  теорияларының  жаратылыстық-

ғылыми негіздері 

 

 7,8 апта Лекция 6. Танымдық іс әрекет 

психологиясы  

  

 


7 апта 

Сабақ 7. Танымдық іс әрекеттің және 

психикалық процестердің студенттік 

кезеңдегі даму ерекшеліктері 

 

8 апта 


Сабақ  8.    Оқытушылық,  білім  беру 

психологиясы  

 

9 апта 


Лекция 7. Психологиялық әдістер мен 

қҧралдардың оқыту процесінің тиімділігін 

арттырудағы ролі. 

  

 

9 апта Семинар 2.  Психологияның әдістері мен 

тәсілдері 

   

9 апта 


Сабақ 

9. 

Жоғарғы 


мектеп  

психологиясының қолданбалы аспектілері  

 

 

Модуль3  СТУДЕНТ ПЕН ҰСТАЗДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

10,11 апта Лекция 8. Студент пен ҧстаздың тҧлғалық 

қасиеттеріне жалпы сипаттама 

 

  

10 апта 


Семинар 3. Мамандық иесінің ӛзіндік 

таңдауы және кәсіптік сананың 

психологиялық астарлары  

  

 

11 апта Сабақ 9. Студент пен ҧстаздың тҧлғалық, 

типологиялық сипаттамасы 

 

 11 апта 


Сабақ 10. Болашақ ЖОО орны ҧстазының 

кәсіби және творчестволық ойлау мәнерін 

қалыптастыру  

 

12 апта 


Лекция 9. ЖОО тәрбие мәселелері  

  

 

12 апта Семинар 4. ЖОО тәрбиелік компоненттің 

маңызы 


 

  

12 апта 


Сабақ 11.  Педагогтың әлеуметтік-

психологиялық компетенттігі 

 

 

Модуль 4.  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС ӘРЕКЕТТІҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

13 апта 


Лекция 10. ЖОО ҧстазының 

психологиялық іс әрекетінің сипаттамасы 

 

  

13 апта 


Семинар 5. Психологияда іс әрекеттің орны   

  

13 апта 


Сабақ 

12. 

 

Оқыту іс 

әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері.  

 

 Модуль 4. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКА И ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ ҚАТЫНАС 

14 апта 


Лекция 

11. 

ЖОО 


психологиялық-

педагогикалық 

қарым 

қатынастың ерекшеліктері. 

  

 

14 апта Сабақ 13.  Оқыту іс әрекетінің 

психологиясы. Ҥйрену мотивтері. 

 

15 апта 


Лекция  12.  ЖООдағы  психологиялық 

диагностика  

 

  

15 апта 


Сабақ 14. Психологиялық диагностиканың 

ЖОО ерекшеліктері.   

 

 

БАРЛЫҒЫ: 15 

15 

30 

90 

 

 

 

 

 

 

3. МӚЖ сҧрақтары 

 

№ 

 Сабақ тақырыбы 

Керекті іс шаралар 

Орындалу 

уақыты 

 

Психологияның даму сатылары кесте 

2 апта 


 

Адам психикасының дамуына білім 

алудың маңызы 

жазбаша 


2 апта 

 

Оқыту процесіндегі іс әрекеттің психологиясы 

жазбаша 


3 апта 

 

Оқыту процесінің психологиялық қҧрылымы. Даму, оқыту, тәрбие 

жазбаша 


3 апта 

 

Оқытудың психологиялық негіздері. Білім беру теориялары 

жазбаша 


4 апта 

 

ЖОО қазіргі оқыту процесінің психологиялық негіздері 

жазбаша 


5 апта 

 

Шет елдік және Ресей ғалымдарының психология және 

психика туралы теорияларының 

жаратылыстық-ғылыми негіздері 

жазбаша 


6 апта 

 

Танымдық іс әрекеттің және психикалық процестердің студенттік 

кезеңдегі даму ерекшеліктері 

жазбаша 

7 апта 


 

Психологияның әдістері мен 

тәсілдері 

жазбаша 


8 апта 

 

Жоғарғы мектеп  психологиясының қолданбалы аспектілері 

жазбаша 


9 апта 

 

Студент пен ҧстаздың тҧлғалық, типологиялық сипаттамасы 

жазбаша 


11 апта 

 

ЖОО тәрбиелік компоненттің маңызы 

жазбаша 


12 апта 

 

Педагогтың әлеуметтік-психологиялық компетенттігі 

жазбаша 


12 апта 

 

ЖОО ҧстазының психологиялық іс әрекетінің сипаттамасы 

жазбаша 


13 апта 

 

Оқыту іс әрекетінің психологиясы. Ҥйрену мотивтері. 

жазбаша 


13 апта 

 

Қарым қатынас  әлеуметтік-психологиялық проблема ретінде 

жазбаша 


14 апта 

 

ЖОО тҥсу мотивтері 1.

 

ЖОО студенттері арасында оқу орнын таңдау мотивтерін 

анықтауға арналған анкеталау ӛткізу. 

Нәтижелерін сараптау.  

15 апта 


 

Психологиялық диагностиканың 

ЖОО ерекшеліктері.   

жазбаша 


15 апта 

 

Анкеталау ЖОО студенттері арасында оқу 

орнын таңдау мотивтерін анықтауға 

арналған анкеталау ӛткізу. 

Нәтижелерін сараптау. 

15  апта 

 


Рефераттардың тақырыбы. 

 

1.

 Студенттің тҧлға ретінде қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері. 

2.

 Студенттің тҧлғалық қасиеттерінің типологиясы. 

3.

 ЖОО ҧстазының тҧлғалық қасиеттерінің типологиясы. 

4.

  Кәсіптік таңдаудың психологиялық негіздері 

5.

 Кәсіптік даму теориялары 

6.

 Студент тҧлғасының психологиялық коррекциялау жолдары 

7.

 Кәсіптік даму сатылары 

8.

 Студенттерді оқытудың психологиялық ерекшеліктері 

9.

 Ақыл ой мен зияткерліктің қалыптасу теориялары 

10.


 

Интериоризация және экстериоризация стратегиялары. 

11.

 

Проблематизация және рефлексия стратегиялары. 12.

 

Студенттердің  ҥлгерім  сапасын  арттыру  және  оқудан  шығудың  психологиялық астарлары 

13.


 

Педагогикалық бірегей қызметтің маңызы 

14.

 

Кәсіптік, жҥйелік ойлауды қалыптастырудың психологиялық негіздері. 15.

 

Студенттерді тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктері және студенттік топтың ролі. 16.

 

Студенттік коллективті қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық мәселелері 17.

 

Ресей психологиясының ҧлы тҧлғалары. 18.

 

Шет елдік және батыс психологиясының кӛрнекті ӛкілдері. 19.

 

Психологияның методологиялық және теориялық негіздері.  

Жалпы психологиядан сҧрақтар: 

 

20. 

Психология пәні туралы тҥсініктердің негізгі даму кезеңдері. 

21.

 

Психологиялық ғылымның салалары және психологиялық практиканың міндеттері. 22.

 

Психология әдістері. 23.

 

Іс-әрекет туралы тҥсінік.Іс-әрекеттің тҥрлері. 24.

 

Іс-әрекет және психикалық процестер. 25.

 

Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде. 26.

 

Сезгіштік тҥсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде. 27.

 

Жануарлардағы  инстинкт, уйрену және интелект тҥсінігі. 28.

 

Мінез-қҧлықтың рефлекторық теориясы (Декарт, И.М.Сеченов, Ч.Шеррингтон, И.П.Павлов, П.К.Анохин, Н.А. Бернштейн).  

29.


 

Ес және зейіннің биологиялық формасы. 

30.

 

Адам психикасының тарихи даму мәселелері. 31.

 

21.Индивид, субъект, тҧлға, индивидуалдылық тҥсінігі. 32.

 

Сана және саналанбайтын психикалық процестер. 33.

 

Іс-әрекет және сана бірлігінің принциптері. 34.

 

Қарым-қатынас адамның ерекше  белсенділігі ретінде.Қарым-қатынас тҥрлері. Қарым-қатынас қҧрылымы. 

35.


 

Интериоризация және экстериоризация тҥсінігі.  

36.

 

Онтогенездегі адам психикасының дамуы.  37.

 

Тҧлғаның мотивациялық сферасының қҧрылымы.  38.

 

Мотивацияны зерттеудегі негізгі бағыттар (бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, гуманистік психология). 

39.


 

Тәрбие адамның мотивациялық дамуының шарты ретінде.  

40.

 

Қазіргі эксперименталды психологиядағы мотивтің жетістіктерін зерттеу. 41.

 

Адамның тҧрақты эмоционалды қатынасының мәселелері. 42.

 

Ерік тҥсінігі, ерік әрекеті және ерікті реттеу. 43.

 

Психология ғылымының дамуындағы негізгі кезеңдер. 44.

 

Психологиядағы сана мәселесі.  45.

 

Тҥйсік туралы тҥсінік. Оның тҥрлері және қасиеттері. 46.

 

Қабылдау, оның тҥрлері мен қасиеттері. 47.

 

Зейін, оның қызметтері және тҥрлері. 48.

 

Ес. Естің тҥрлері және оның ерекшеліктері. 49.

 

Ойлау. Оның тҥрлері және ерекшеліктері. 50.

 

Қиял және творчество. 51.

 

Сӛйлеу және оның қызметтері. 52.

 

Тҧлға тҥсінігі.Тҧлғаның қҧрылымы. 53.

 

Тҧлғаның қалыптасуы және дамуы. 54.

 

Қабілеттілік туралы тҥсінік. Іс-әрекетті орындаудағы қабілеттілік және жетістік. 55.

 

Темперамент туралы тҥсінік. Темперамент типтері. 56.

 

Тҧлға қҧрылымының биологиялық және әлеуметтік ара қатынас мәселелері. 57.

 

Тҧлға бағыттылығының тҥсінігі. Бағыттылық қҧрылымы. 58.

 

Қарым-қатынас стилінің темперамент қасиеттеріне тәуелділігі. 59.

 

Адам мінезін тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу мәселесі. 60.

 

Тҧлғаның кәсіптік бағыттылығының қалыптасуына әлеуметтік ортаның әсері.  


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет