Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешені


 Магистранттардың білімін бағалау жҥйесіжүктеу 1.25 Mb.
Pdf просмотр
бет11/13
Дата23.04.2017
өлшемі1.25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

9. Магистранттардың білімін бағалау жҥйесі 

9.1 Бағалаудың формалары мен әдістері: 

Ағымдағы бағалау  қадағалау және сұрау  (семинарлық-практикалық сабақтарда), тестілеу 

арқылы жүргізіледі.  Аралық бағалау (РК)  семестр бойынша екі рет ӛткізіледі: 7 және 15 аптада.  

Кредиттік технология бойынша ағымдағы және аралық бағалау нәтижелері 60% құрайды. Қорытынды аттестациялау емтихан түрінде, жазбаша немесе тестілеу арқылы ӛткізіледі 

және соңғы бағаның 40 % құрайды. 

 

9.2 Білімді бағалау процедурасы (балл) 

 

Бақылау тҥрі 

апта 

  1 

РК 

апта РК 

Бар

лығ

ы 11

111

1

 

Сабаққа 


қатысуы 

15 

ММӚЖ (МӚЖ) 

21 20 

41 

Аралық бағалау 

Барлығы  

30 

30 

60 

 

РК 1.(аралық бағалау) – макс.30 балл =100% РК 2.( аралық бағалау) – макс.30 балл =100% 

РК1+РК2=60 балл – 100% 

ЭО (емтиханның бағасы)- макс. 40 балл = 100% 

 

9.3 Оқу нәтижесін бағалау критерийлері  

Әріптік 

Балл 

%-ое  

Дәстҥрлі баға 

А 

4,00 

95-100 

Ӛте жақсы 

А- 

3,67 

90-94 

В+ 

3,33 

85-89 

Жақсы 

В 

3,00 

80-84 

В- 

2,67 

75-79 

С+ 

2,33 

70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,00 

65-69 

С- 

1,67 

60-64 

D+ 

1,33 

55-59 1,00 

50-54 0,67 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

  

Ағымдағы  және  аралық  бағалау  нәтижелері 

офис  тіркеушімен

  емтихандық

 

ведомосттарға және компьютерлік базаға енгізіледі.  

9.4.

 

Академиялық тәртіп пен әдеп саясаты:  

 

Академияда мынадай ережелерді сақтауыңыз керек:  

 Сабаққа кешікпеуге және қалмауға  

 Сабақ кезінде басқа жұмыспен айналыспау, сӛйлеспеу, ұялы телефонды ӛшіру 

 Қалған сабақтарды оқытушының белгілеген уақыты бойынша орындау  

 Тапсырманы орындамаған жағдайда қорытынды баға тӛмендейтінін білу  

 Үй тапсырмаларын уақытында және тиянақты орындау  

 

 

Педагогика пәні бойынша курстық жҧмыс тақырыптары 

1.

 

Педагогика ғылымдарының жүйелерін жүзеге асыру жолдары. 2.

 

Жеке адамның дамуында қарым-қатынастың, іс-әрекеттің ролі. 3.

 

Жеке адамның даму факторлары 4.

 

Тәрбие – педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі 5.

 

Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу 6.

 

Тәрбие принциптерінің ӛзара байланыстылығы 7.

 

Ұжымды ұйымдастыру және қалыптастыру жолдары 8.

 

Оқушыларды ұжымдық дәстүрлер арқылы тәрбиелеу 9.

 

Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру 10.

 

Ақыл-ой тәрбиесін жүзеге асыру жолдары 11.

 

Оқушыларға  құқықтық тәрбие беру жолдары 12.

 

Жоғары сынып оқушыларына идеялық-саяси тәрбие беру жолдары 13.

 

Адамгершілікке тәрбиелеудің бағыттары 14.

 

Оқушыларға  құқықтық  тақырыптағы  материалдарды  ӛздігінен  оқу  дағдысын қалыптастыру. 

15.


 

Ұлтаралық қарым-қатынасты қалыптастыру 

16.

 

Жас ұрпақтың эстетикалық мәдениетін қалыптастыру 17.

 

Дене тәрбиесінің негізгі бағыттары 18.

 

Оқушыларға сыныптан тыс жұмыста эстетикалық тәрбие беру 19.

 

Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары 20.

 

Тәрбиедегі халық педагогикасының ролі 21.

 

Оқытудағы білімдік, тәрбиелік, дамытушылықтың бірлігі. 22.

 

Оқушылардың таным қызметінің педагогикалық – психологиялық негіздері 23.

 

Тәрбие мен оқытудың бірлігі 24.

 

Сабақ оқыту процесінің  негізгі формасы 25.

 

Оқушылар  білімін бағалау формасын таңдау.  26.

 

Мектептегі негізгі құжаттардың түрлері және оларға сипаттама 27.

 

Мұғалімнің педагогикалық зерттеу жұмысындағы технологияны қолдану 28.

 

Қазіргі мектепті басқарудағы  пед. кеңестің ролі. 29.

 

Ұстаздық шеберлік және педагогикалық  технология 30.

 

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері. 31.

 

Педагогикалық процестің қозғаушы күші және оның мәні 32.

 

Жеке тұлғаның қалыптасуы, дамуы және қарым-қатынасындағы іс-әрекеттің  ролі 33.

 

Педагогикалық процестегі оқушы мен оқытушының  ӛзара қарым-қатынасының мәні 34.

 

Халық педагогикасы арқылы оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу 35.

 

Сынып жетекшісінің  шағармашылық іс-әрекеті 36.

 

Қазіргі дидактикадағы оқыту мәселелері 37.

 

Қазіргі мектептердегі дидактикалық мәселелер. 38.

 

Абайдың,  педагогикалық  және  әдеби  тағылымдарын  оқушыларды  тәрбиелеуде пайдалану 

39.


 

Ы.Алтынсариннің  педагогикалық  және  әдеби  тағылымдарын  оқушыларды 

тәрбиелеуде пайдалану. 

40.


 

Балаларды оқыту қиындығы және оны диагностикалау 

41.

 

Ұжымдық оқу еңбегінде оқу-танымдық дағдыны қалыптастыру. 42.

 

Оқушыларды еңбекке баулудың тәрбие әдістері 43.

 

Бастауыш сынып оқушыларын сабақтан тыс кезеңде тәрбиелеу. 44.

 

Сабақтан тыс жұмыстарда жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар беру.  45.

 

Қазіргі кезде мұғалімге қойылатын кәсіби талаптар 46.

 

Оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастырудағы ұжымның ролі. 47.

 

Мектептегі ұжымның қалыптасуы және дамуы 48.

 

Бастауыш сынып оқушыларының ұжымын зерттеу әдістері 49.

 

―Жеткіншек‖ кезеңіне педагогикалық-психологиялық сипаттама 50.

 

―Қиын бала‖ ұғымына педагогикалық тұрғыдан сипаттама 51.

 

Мектеп пен отбасы арасындағы педагогикалық ынтымақтастық. 52.

 

Ата-аналармен  жасӛспірімдер  арасындағы  қарама-қайшылықтардың  пайда  болуы және оларды шешу жолдары 

53.


 

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының диагностикасын жасауы 

54.

 

Оқытудың психологиялық негіздері 55.

 

Оқыту үрдісінде тиімді әдістерді пайдалану 56.

 

Оқыту заңдылықтарына сипаттама 57.

 

Оқытудың интерактивті негізде ұйымдастырылуы 58.

 

Мұғалімнің дидактикалық принциптерді іс-тәжірбиеде басшылыққа алуы 59.

 

Педагогикалық жағдаяттарды талдаудың жолдары 60.

 

Оқыту түрлерінің даму тарихы 61.

 

Оқытудың сыныптық-сабақ жүйесінің дамуы 62.

 

Мұғалімнің сабаққа даярлығы және оны тиімді түрде ұйымдастыру 63.

 

Сабақты талдауды жан-жақты қарастыру 64.

 

Мұғалімнің білімін кӛтерудің кәсіптік дамытуға әсері 65.

 

Қазіргі  қоғамдағы  әлеуметтік  жағдаяттарға  сәйкес  оқушылардың  кӛзқарасын қалыптастыру 

66.


 

Мектеп директорының қызметіне сипаттама 

67.

 

Оқыту мен тәрбиенің бірлігі. 68.

 

Мектептегі тәрбие жұмысының меңгерушісінің жұмысының ерекшелігі 69.

 

Оқу – ісі меңгерушісінің жұмысының ерекшеліктері. 70.

 

Оқушылардың оқу – іс әрекетін қалыптастыру 

71.


 

Сынып жетекшісі жаңа тәрбие парадигмалары жағдайында. 

72.

 

Мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруы 73.

 

Ӛсіп келе жатқан ұрпақтың қазіргі кездегі азаматтық тәрбиесі 74.

 

Тұлғаның адамгершілік мәдениетін  қалыптастыру 75.

 

Балалар қозғалысы және мектеп 76.

 

Педагогикалық құндылықтардың  қазіргі жүйесіндегі жастар қозғалысы 77.

 

Мекен – жайы бойынша мектептен тыс жұмыс: тарих және қазіргі жағдайы 78.

 

Қазіргі жағдайдағы жаздық сауықтыру лагерлері 79.

 

Тұлғаның экологиялық мәдениеті және оны қалыптастыру жолдары 80.

 

Оқу процесінде оқушылардың ғылыми кӛзқарасын қалыптастыру. 81.

 

Мектептегі негізгі құжаттардың түрлері және оларға сипаттама 82.

 

Әл-Фарабидің этикалық кӛзқарастары 83.

 

Т.Тажибаев – қоғам қайраткері, ғалым, педагог. 84.

 

Қазақстанның жаңашыл – педагогтары 85.

 

Абайдың адамгершілік мұраттары 86.

 

Педагогика ғылымының басты санаттары 87.

 

Дәстүрлі оқу технологияларының басты ерекшеліктері 88.

 

Дамыта оқыту типтеріндегі сабақтың құрылымы 89.

 

Қазіргі мектептердегі білім берудің мазмұны 90.

 

Мектеп пен ата-аналардың оқушыларды тәрбиелеудегі бірлігі 91.

 

Жеке тұлғаның тәрбиесіндегі отбасының маңызы 92.

 

Интерактивті әдісті қолдану арқылы оқушылардың  93.

 

шығармашылығын  арттыру 94.

 

Оқушының білім алуға ӛзін - ӛзі ұйымдастырудағы мұғалімнің қызметі  95.

 

Оқушы бойына рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру 96.

 

Оқушылардың ӛзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың әдістері 97.

 

А. Құнанбаевтың шығармаларындағы ағартушылық идеялар 98.

 

.Интерактивті әдісті қолдану арқылы оқушылардың шығармашылығын  арттыру 99.

 

Оқытуды ұйымдастырудың жаңа формалары 100.

 

Оқыту жүйесіндегі білімді тексеру, бақылау және бағалаудың жаңа  технологиясы 101.

 

Сынып жетекшісінің ата- аналармен жұмыс істеу формалары мен әдістері 102.

 

Жеке тұлғаның тәрбиесіндегі отбасының маңызы 103.

 

 Отбасына сипаттама және оның дамуының тенденциялары 104.

 

 Оқушының ӛзін ӛзі дамыту мен тәрбиелеуін қалыптастыру 105.

 

 Отбасында тәрбие беру жүйесі 106.

 

 Оқушының білім алуға ӛзін - ӛзі ұйымдастырудағы мұғалімнің қызметі  107.

 

 Оқушы бойына рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру 108.

 

 Оқушыларға құқықтық тәрбие берудің маңызы мен тәрбиелеу әдістері 109.

 

Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру 110.

 

Ы. Алтынсариннің педагогикалық кӛзқарасы 111.

 

Ж. Баласағұнның тәрбиелік идеялары 112.

 

Әбу Насыр әл Фарабидің педагогикалық ойлары 113.

 

 Оқушылардың ӛзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың әдістері 114.

 

 Қазіргі оқушыларды салауатты  ӛмір салтына тәрбиелеу 115.

 

 Оқушыларды экологиялық мәдениетке тәрбиелеу 116.

 

 Оқушылардың танымдық іс-әрекетін дәстүрлі емес формада ұйымдастыру 117.

 

Педагогикалық процестегі оқушы мен оқытушының ӛзара қарым-қатынасының мәні 118.

 

 Оқу процесінде оқушылардың ғылыми кӛзқарасын қалыптастыру 119.

 

Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру тәрбиенің негізгі құралы 120.

 

Тәрбие процесіндегі халық педагогикасының маңызы 121.

 

Абайдың тәлім-тәрбиелік ойлары 122.

 

Ұлттық салт – дәстүрлер мен ұлттық мінез-құлық сабақтастығы 123.

 

Бұқар жырау еңбектеріндегі адамгершілік тәрбиесі 124.

 

Абай ӛлеңдеріндегі адамгершілік тәрбиесі 125.

 

Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларындағы педагогикалық ойлар 126.

 

Міржақып Дулатов шығармаларындағы  патриоттық тәрбие 127.

 

Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде 128.

 

Педагогика ғылымын зерттеу әдістері 129.

 

Білім беру – жалпыадамзаттық құндылық 130.

 

Тұлғаны дамыту және тәрбиелеу 131.

 

Тұлғаны тәрбиелеу және қалыптастыру мәселелері 132.

 

Тұлғаны дамытудағы оқытудың маңызы. 133.

 

Біртұтас педагогикалық процестің мәні 134.

 

Оқыту – біртұтас педагогикалық процесті басқару тәсілі 135.

 

Оқыту процесіндегі мұғалім мен оқушының қызметі 136.

 

Жалпы білім беретін мектептегі оқытудың заңдылықтары мен принциптері 137.

 

Қазіргі заманғы оқыту тұжырымдамалары 138.

 

Білім мазмұны – оқушыны қалыптастырушы негіз. 139.

 

Жалпы білім беру мазмұнын таңдау ұстанымдары мен критерийлері 140.

 

Оқыту формалары мен әдістерінің ерекшеліктері 141.

 

Гумманистік тәрбиенің мақсаты мен міндеттері, мазмұны 142.

 

Дамыта оқыту тұжырымдамалары 143.

 

Білім мазмұны – оқушының базалық мәдениетін қалыптастырушы негіз. 144.

 

Мектеп оқушыларының базалық мәдениті: азаматтық тәрбие 145.

 

Жеке тұлғаның адамгершілік қасиетін қалыптастыру. 146.

 

Еңбек тәрбиесі және кәсіптік бағдар беру 147.

 

Оқушылардың эстетикалық мәдениетін қалыптастыру 148.

 

Жеке тұлғаны салауатты ӛмір салтына тәрбиелеу 149.

 

Тәрбие әдістері және олардың жіктелуі 150.

 

Тұлғаны тәрбиелеудегі ұжымдық және жеке бастық ықпалдың диалектикасы 151.

 

Шет елдік және отандық тәрбие жүйелері 152.

 

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы 153.

 

Тәрбие жүйесіндегі қоғамдық балалар бірлестіктері 154.

 

Педагогикалық технологиялар 155.

 

Педагогикалық мақсатты шешудегі мұғалім шеберлігі 156.

 

155 Педагог қызметін жоспарлау 157.

 

Білім беру жүйесін басқарудың қоғамдық және мемлекеттік сипаты 158.

 

Білім берудегі инновациялық тәсілдері 159.

 

Мектеп ішілік басқару қызметі 160.

 

Педагогика ғылымының салалары 161.

 

Тәрбие технологиялары  162.

 

Отбасы тәрбиесінің мақсаты, міндеттері, мазмұны тәрбие тәсілдері, құралдары  163.

 

Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін тексеру және бағалау – оларды белсендірудің ықпалы 

164.

 

Қазіргі сабақ және оның түрлері 165.

 

Оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа түрлері мен белсенді оқыту әдістері 

166.


 

Мектеп, отбасы, жұртшылық – мектептің бірлескен жұмысын ұйымдастырушы 

орталық 

167.


 

Отбасы – ерекше педагогикалық жүйе 

168.

 

Мектептің оқу-тәрбие үрдісінің диагностикасы 169.

 

Жеке тұлға, іс-әрекет, құндылық бағдарлы тәрбие тұжырымдамалары 170.

 

Оқушы тұлғасы және оны ұжымда тәрбиелеу 171.

 

Отбасындағы оқушылардың еңбек іс-әрекеті 172.

 

Оқущылардың құқықтық тәрбиесі 173.

 

Оқу-тәрбие процесіндегі оқушылардың экономикалық тәрбиесі 174.

 

Тұлғаның дамуындағы ойынның ролі 175.

 

Сабақ кезіндегі оқушылардың ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру негіздері 176.

 

Тұтас педагогикалық процестің теориясын дамытудағы Қазақстандық ғалымдардың ролі 

177.


 

Оқыту процесінде оқушылардың дүниеге кӛзқарасын қалыптастыру 

178.

 

Қарым-қатынас-тәрбие құралы 179.

 

Оқушыларды тәрбиелеуде М.Жұмабаевтың педагогикалық мұраларын қолдану 180.

 

Оқушылар ұжымының тәрбиелік мүмкіндіктері 181.

 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытудағы отбасының ықпалы 182.

 

Отбасындағы балалардың экологиялық пайдалы іс-әрекеттері 183.

 

Ұлттық тәрбие негізінде оқушылардың табиғатқа қамқорлық жӛніндегі білім-білік дағдыларын қалыптастыру 

184.


 

Оқыту процесінде балалардың ақыл-ойының дамуы 

185.

 

Ұлттық тәрбие элементтері арқылы мектеп оқушларын отан сүйгіштікке тәрбиелеу 186.

 

Экскурсия-оқушылармен оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың бір формасы 187.

 

Білім беру саясатындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты 188.

 

Оқу-тәрбие процесін гуманизациялаудағы оқушыларды жекелеп оқытудың тиімді әдіс-тәсілері  

189.


 

Оқу-тәрбие процесінде оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алып отыру 

190.

 

Педагогикалық практиканың болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығын  191.

 

кӛтерудегі орны 192.

 

Мектеп пен отбасы тәрбиесіндегі ынтымақтастық қарым-қатынастың ықпалы 193.

 

Оқушылардың білімін бағалаудың тәрбиелік мәні 194.

 

ХХ-ғасырдың соңғы жылдарындағы ұстаздардың табысты іс-әрекеттерінің факторлары 

195.


 

Болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық шеберлігін жетілдіру жолдары 

196.

 

Жаңа педагогикалық технология негізінде студенттерге этнопедагогикалық білім беру 197.

 

Экологиялық іс-әрекеттің баланың адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудағы орны 

198.


 

Мұғалім- жаңа мазмұнды білім беруді, ақпараттандыруды іске асырушы тұлға 

199.

 

Жаңа педагогикалық технология негізінде оқушылардың гумандық қасиетін қалыптастыру жолдары 

200.


 

Ұлттық мектептердің оқу-тәрбие процесіндегі инновациялық әдіс-тәсілдерді 

пайдаланудың ерекшеліктері   

 

Курстық жҧмысты жазудың әдістемелік нҧсқауы  

 

 Курстық  жұмыс  дегеніміз-шағын  ғылыми  зерттеу.  Ол  келешекте  диплом  жұмысын жазуға алғашқы дайындық. Курстық жұмысты жазудың ӛзіндік бір жүйесі, тәртібі болады. 

 Курстық  жҧмыстың  мақсаты-студенттерді  ӛз  бетінше  және  шығармашылық 

сипатта  жұмыс  істеуге  үйрету,  таңдап  алған  тақырыбы  бойынша  ғылыми  ізденіс 

әрекеттері  мен  дағдыларын  қажетті  ақпараттарды  талдау  мен  қорыту  арқылы 

қалыптастыру. 

 Курстық жҧмыстың міндеті студенттерді: 

-

 ________________ жұмысты  орындау  барысында  іргелі  жалпы  кәсіптік  және 

арнайы пәндер бойынша алған білімдерін қолдануға; 

-

 ________________ ізденіс жасауға, оқулық пен ғылыми әдебиеттерді таңдау мен 

талдауға; 

-

 ________________ эксперименттік  зерттеулерді,  есептеулерді  осы  заманғы 

құралдар  мен  қондырғылар,  есептегіш  техникаларды  қолдану  арқылы  ӛз  бетімен 

орындауға үйреті болап табылады. 

Курстық жҧмыс тӛмендегідей бӛлімдерден тҧрады: 

-

 ________________ алғы сӛз немесе кіріспеден, мұнда тақырыптың маңыздылығы, 

мақсаты мен міндеті айтылады; 

-

 ________________ зерттеу  әдісі  мен  материалдарға,  әдебиеттерге  және  ғылыми-

эксперименттік, есептік теориялық нәтижелерді қамтыған негізгі бӛлімнен; 

-

 ________________ талдау мен қорыту, қорытынды жасалған соңғы бӛлім; 

-

 ________________ мемлекеттік стандарт талаптарына сай ретімен пайдаланылған 

әдебиеттер мен еңбектер тізімі, сілтеме жасалған рет бойынша; 

-

 ________________ курстық  жұмыс  қорғауға  басылған  немесе  қолмен  жазылған 

күйінде  ұысынылуы  мүмкін,  пәндер  бойынша  ол  15  беттен,  ал  мамандық  бойынша 

жазылған болса 20 беттен кем болмауы тиіс. 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.25 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет