Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешені


  Бақылау жҧмыстары мен оқытушылардың білімдерін бағалау жҥйесінжүктеу 1.25 Mb.
Pdf просмотр
бет10/13
Дата23.04.2017
өлшемі1.25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.  Бақылау жҧмыстары мен оқытушылардың білімдерін бағалау жҥйесін 

ҧйымдастыру.  

 

3.1.  Магистранттардың  білімдерін  бақылауы  және  бағалауы  баллдық-рейтинг  жүйе 

бойынша жүргізіледі. (БРЖ). 

3.2. Оқушылардың оқу жетістіктері келесі жолмен бағаланады:  

 

 

  

БАҒА 

 

әріп тҥрінде 

балл тҥрінде 

% қҧрамы 

дәстҥрлі тҥрде 

  А 


4,0 

95-100 


      ӛте жақсы 

  А- 


3,67 

90-94 


  В+ 

3,33 


85-89 

      жақсы 

  В 

3,0 


80-84 

  В- 


2,67 

75-79 


  С+ 

2,33 


70-74 

      қанағаттанарлық 

  С 

2,0 


65-69 

  С- 


1,67 

60-64 


  Д+ 

1,33 


55-59 

      қанағаттанарлықсыз 

  Д 

1,0 


50-54 

  F 


0-49 


  

 

3.3.     БРЖ ағымды тақырыптық бағалау мен нәтижелі аттестацияны ұйғарады.  3.4.  Ағымды  бақылау  студенттер  білімділігін  қалыптастыруына  маңызды,  бакалавриатта 

60%  құрайды.  Ағымды  және  тақырыптық  бақылау  академиялық  мерзім  кезеңде 

жүргізіледі. 

3.5.        Ағымды  және  тақырыптық  бақылау  нәтижелері  емтихандық  ведомостьге  және 

регистратор офисінің компьютеріне негізіледі.  

3.6.  Ағымды және тақырыптық бақылау сабақ уақытында және СОБОӚЖ-ң интерактивті 

түрлерінде ӛткізіледі.  

3.7.    Нәтижелі аттестация комплексті тест түріндегі емтихан болады.  

3.8.    Нәтижелі  бақылау  емтихан  түрінде  ӛткізіледі.  Емтихан  Тесттер  дайындау 

орталығының талаптарына сай комплексті тест түрінде болғаны қолайлы.  

 

 

5.  Пән бойынша бақылау тҥрлері.  

 

 

Кредит  технологиясы  бойынша  білім  беру  процессіндегі  қазіргі  заман  жаңа бақылау  әдістеріне  сәйкес  білімін,  біліктілігін,  дағдыларын  бағалау  ретінде  рейтингтік 

әдіс  жатады.  Рейтингті  қолдану  оқу  процесін  жүйелі  ұйымдастыруға  және  оның 

тиімділігін арттыруға кӛмегін тигізеді. Бақылау жүйесінің рейтингті түрі білім, білік, т.б. 

кӛрсеткіштерді  бойына  сіңірудегі  оқушылардың  белсенділігін  кӛрсетеді,  оған  студент 

тұлғасын  қалыптастыратын  ғылыми  ізденістерін  жүргізу,  реферат  жазу,  сайыстарға 

қатысу, студенттің ғылыми конференцияға баяндамамен шығуы жатады.  

 

 

          

     Балдық  рейтингтік  қоспасы  мынадай  бақылау  жұмыстарынан  құралады:  ағымды 

бақылау, нәтижелі бақылау, мерзімі игерілген бақылау.  

 

Рейтингтік  жүйе  білім  деңгейін  бағалау  үшін  ғана  емес,  сонымен  қатар  пәнді меңгерудегі  жүйелі  жолын  кӛздеу  әдістемесі  ретінде  қарастырылады.  Ӛз  бетімен 

орындайтын жұмыс студенттердің бойында мынадай қасиеттердің қалыптасуына себебін 

тигізеді:  ұйымшылдық,  тәртіптік,  фактілер  мен  құбылыстарды  талдау  дағдысы, 

белсенділік  пен  ынталық,  ойлау  қабілетінің  ӛзіндік  ерекшелігі,  бұнын  бәрі 

шығармашылық тұрғыдан дамуына, ӛзіндік пікір, кӛзқарас қалыптасуына кӛмегін тигізеді.  

 

Кредит  технологиясы  бойынша  оқитындардың  жұмыстары  рейтингтік  жүйесімен бағаланады. Бұл сізге және оқытушыға сіздің жетістіктеріңізді кӛруге және оқытушының 

бағаны  шынайы  қоюына  қажет.  Бұл  жүйе  сабақ  барысында  оқу  ісінің  әр  түрінен,  жазба 

жұмыстарының  сапасына  қарай,  ағымды  тест,  нәтижелі  емтихан,  сынақтардан  балл 

жинауға ыңғайлы.  

 

Ағымды  бақылау.  Семестр  бойында  семинар  сабақтары,  пікірталас,  жазба,  бақылау 

жұмыстары,  практикалық  сабақтар  қарастырылған.  Бұл  бақылау  кезінде  оқытушы 

сабақтағы  сіздің  белсенділігіңізді,  оқу  материалын  меңгеру  деңгейін  бағалайды  және 

сіздің  кемшіліктеріңізге  назар  аударып,  сізге  кӛмек  кӛрсетеді,  бұның  бәрі  сіздің 

жұмысыңыздың белсенділігін, мазмұнын жақсартады.  

 

Сіздің  оқу  ісіңіздің  барлық  түрлері  баллмен  бағаланады,  олардың  жиынтығы семестрлік бағаны құрайды, ол баға нәтижелі баға қойылуына әсерін тигізеді.  

 

  

Тақырыптық  (мерзімдік)  бақылау.    Ол  оқу  пәнінің  үлкен  бӛлімдерін,  тақырыптарын 

қамтитын жазба тест триместр кезінде 1 рет мерзімді аттестация уақытында ӛткізіледі.  

 

Тақырыптық  бақылау  мерзімі  семестр  басында  анықталып,  семинар,  практика сабақтары кезінде жүргізіледі.  

 

Ол ойын, жазба, ауызша сұрақтарға жауап алу, студенттердің білімін тексеретін т.б. іс-шаралар ретінде болуы мүмкін.  

 

          4. «Жоғары мектеп педагогикасы» курсы бойынша  тақырыптық жоспар   

 

№   


         Сабақ тақырыптары 

Дәріс   Прак.  ММӚЖ  МӚ

Ж 

 

1 апта Дәріс 1. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, 

мақсаты, міндеттері  

 

 

 

1 апта Сабақ 1. Педагогиканың даму сатылары. 

  

 

 

1 апта ММӚЖ  1.  Жоғары  мектеп  дидактикасының 

негіздері 

 

  

2 апта 

Дәріс  2.    Жоғарғы  білім  беру  жүйесін 

фундаментализация, 

гуманизация 

және 


гуманитаризация мәселелері.   

 

 

2 апта Сабақ 2. Білім беру философиясы. 

Оқыту парадигмалары. 

   

 

2 апта ММӚЖ 2. Педагогикалық іс әрекет 

 

  3,4 

апта 

Дәріс 3. Педагогика ғылым ретінде 

 

  

 

 

3 апта Сабақ  3.  Қазақстандағы  жоғарғы  білім  беру 

жүйесі  

 

 

  

 

3 апта ММӚЖ  3.  Жоғарғы  білім  беру  жүйесін 

реформалаудың ӛзекті мәселелері 

 

 

  

 

4 апта Сабақ 4. Ресей мен Қазақстандағы педагогикалық  2 

  

ғылымның дамуы 

 

4 апта ММӚЖ  4.  Қазақстандағы  жоғарғы  білім  беру 

жүйесінің даму тарихы 

  

 

5 апта Дәріс 

4. 

Жоғарғы 


білім 

беру 


жүйесін 

фундаментализация, 

гуманизация 

және 


гуманитаризация мәселелері.  

  

 

 

5 апта

 

Семинар 1. Педагогиканың жалпы негіздері 

  

 

 5 апта 

ММӚЖ  5.  Жоғарғы  мектеп  педагогикасының 

категориялары  

 

  

6 апта Дәріс  5. Жоғарғы мектеп дидактикасының 

негіздері 

 

  

 

6 апта

 

Семинар  2.  Жоғарғы  мектептегі  педагогикалық 

құбылыстар мен процестер. 

   

 

6 апта ММӚЖ  6.  ЖОО  оқытушылық  жасау  екінші 

мамандық ретінде  

 

  

7 апта Дәріс 6.  Педагогикалық іс әрекеттің құрылымы 

  

 

 

7 апта Сабақ 5. ЖОО білім беру принциптері 

  

 

 7 апта 

ММӚЖ 

7. 

Педагогикалық 

іс 

әрекеттің компоненттері 

 

  8,9 

апта 

Дәріс  7.  Жоғарғы  мектепте  оқу  процесінің 

формалары мен түрлері 

 

  

 

8 апта Сабақ  6.  Жоғарғы  мектептегі  педагогикалық  

процесс. 

   

 

8 апта ММӚЖ  8.    ЖОО  педагогикалық  процестің 

бірегейлігі 

 

  

9 апта

 

Семинар  3.  Қазақстанның  әлемдік  білім  беру 

кеңістігіне енуі  

   

 

9 апта ММӚЖ  9.  ЖОО  кредиттік  технология  негізінде 

оқыту процесін ұйымдастыру  

 

  

10 апта  Дәріс 8. Лекциялық курстарды құрастыру 

жолдары 

  

 

 

10 апта  Сабақ 7. Болон процесі. 

   

 

10 апта  ММӚЖ 10. 

Педагогтың  коммуникациялық 

мәдениеті. 

 

  11,12,1

3 апта 

Дәріс  9.  Сапа  менеджменті  жүйесі,  принциптері 

және ұйымдастырылуы 

 

  

 

11 апта

 

Семинар 

4. 

ЖОО 


ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау 

   

 

12 апта  Сабақ  8.  ҚР  жоғарғы  және  жоғарғыдан  кейін 

маман даярлау классификаторы 

  

 

 

13 апта  Сабақ 9. ЖОО білім берудің формалары 

   

 

11,12,13 апта 

ММӚЖ 

11. 

Бітірушінің 

творчестволық 

қасиеттерін ұстаз ретінде қалыптастыру 

 

 18 

 

14,15 апта 

Дәріс 10. ЖОО ұстазының тұлғалық  және кәсіби 

қасиеттері 

 

  

 

14 апта  Семинар  5.  Педагогикалық  проектілеу  және 

педагогикалық технологиялар 

  

 

 15 апта  Сабақ 10. ЖОО ұстазының кәсіби-педагогикалық 

қарым  қатынасы  жалпы  мәдениеттің  негізі 

ретінде 

  

 

 14,15 

ММӚЖ 

12. 

Педагогикалық 

техника. 

 

 12 


апта 

Педагогикалық тренинг. 

 

 

БАРЛЫҒЫ  

15 

15 

30 

90 

 

 

5.  Рефераттар тақырыптары: 

 

1.

 Педагогика ғылымы қоғамдағы ӛзгерістер жағдайында  

2.

 Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы  

3.

 Шығармашылық пен ғылыми білімнің ӛзара байланысы  

4.

 Ғылыми білімнің деңгейлері және кезеңдері  

5.

 Эмпирикалық зерттеудің негізгі әдістері  

6.

 Тұлғаны даму, тәрбиелеу, қалыптастырудағы еңбектің және қарым-қатынастың 

рӛлі  


7.

 

Оқушылырдың ӛзіндік екрекшеліктерін оқу-тәрбиелеу ісінде ескеру  8.

 

Балалар дарындылығын және қабілеттерін диогностикалау  9.

 

Акселерация және тұлғаның әлеуметтік жетілуінің мәселесі  10.

 

Тұлғаның тұлға болып қалыптасуының және әлеуметтендірілуінің қазіргі жағдайдағы мәселелері  

11.


 

Оқушы тұлғасы дамуының жас ерекшеліктеріне байланысты кезеңдері  

12.

 

Оқушы тұлғасының  табиғи қабілеттері 13.

 

Оқушы тұлғасы дамуының әлеуметтік жағдайы  14.

 

Қоғам дамуындағы қазіргі кезеңдегі акселерация мәселелері  15.

 

Оқушы тұлғасын тәрбиелеу процесіндегі әлеуметтік жетілуін есепке алу  16.

 

Жасӛспірімдердің еңбекке, түрлі істерге бейімделуіндегі әлеуметтендірудің ролі  17.

 

Тәрбиелеу мақсаттарының қоғамдағы әлеуметтендірумен байланысы  18.

 

Қарым-қатынастың тәрбиелеу құралы ретінде қолданылуы  19.

 

Білім мазмұнын қалыптастырудың негізгі критерийлері  20.

 

Жалпы білім мазмұнын, мәнін сипаттайтын нормативтік құжаттар  21.

 

Жаңашыл ұстаздардың «педагогикалық ынтымықтастық» идеяларын жүзеге асыру  22.

 

Оқушылардың білім іздену ісінің психолого-педагогтық сипаттамасы  23.

 

Психологиялық бақылау мен диогностикалаудың біртұтас педагогикалық процесс нәтижелерін тексерудегі маңызды рӛлі 

24.


 

ҚР-ның білім саласындағы мемлекеттік саясаты  

 

 

                 6.  Негізгі әдебиеттер  

 

1.Подласый И.П. Педагогика, г.Москва, 1996 

2.Пидкасистый П.Н. Педагогика г.Москва, 2004 

3.Курс лекций по педагогике, г.Алматы, 2003 

4.Педагогика (под.ред. Бабанского Ю.К.),г.Москва,1983 

5.Сластенин В.А: Исаев И.Ф.Педагогика, г.Москва, 1997 

6.Раен А.А. Бордовская Н.В. Педагогика г.СПб.:Питер, 2001 

7.Қоянбаев Ж.Б. Қоянбаев Р.М. Педагогика Алматы-2000 

 

Қосымша әдебиеттер 

 

1.Амонашвили  Ш.А.  Личности  –  гуманная  основа  педагогикического  развития,  г.Минск 

1990 

2.Сластенин В.А.Исаев И.Ф. «Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений», г.Москва, 1998 

3.Закон РК «Об образовании» («Казахстанская правда») 11 июня 1999 

4.«Концепция  содержания  образования  общеобразовательной  школы  в  РК»,  г.Алматы, 

1995 

5.Ананьев  Б.Г.  О  человеке  как  обьекте  и  субьекте  воспитания.  Избранные психологические труды. В 2т., М.,1980 

6.Аникиеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. М.,1983 

7.Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. М.,1996   

8.Бернс  Р.  Развитие  Я-концепции  и  воспитание:  пер.с  англ./Общ.ред.  и  вступ.ст. 

В.Я.Пилиповского. М., 1991 

9.Богоявленская Д.Н. Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе М., 1959 

10.Буева Л.П. Человек: деятельность  и общение. М., 1978 

11.Вульфов Б,З. Семь парадоксов воспитания. М., 1994 

12.Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. М.,1993 

13.Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. М., Педагогика и психология, 1989 №4 

14.Дерябко  С.Д.,  Ясвин  В.А.  Экологическая  педагогика  и  психология.  Ростов-на  Дону, 

1996  


15.Педагогока. Дәріс курсы.Алматы: Нұрлы әлем, 2003 

16. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.2001 

17. Бұзаубақова Қ.Ж. Жаңа педагогикалық технология. Алматы, 2004 

18. Қалиев С.,Майғаранова Ш.,Нысанбаева Г. Тәрбие хрестоматиясы. Алматы,  2001 

19. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы,  1990 

20. Жарықбаев Қ.,Қалиев С. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы.     

Алматы, Рауан,  1995 

 

7. Аралық бақылауға арналған сҧрақтар:  

1 аралық бақылауға арналған сҧрақтар: 

 

1.

 Педагогика ғылымының пәні, категориялары 

2.

 Педагогикалық ғылымдар жүйесі. 

3.

 ЖОО білім берудің құрылымы. 

4.

 Жоғары мектеп дидактикасының негіздері. 

5.

 Жоғарғы білім беру жүйесідегі гуманизация және гуманитаризация мәселелері. 

6.

 Жоғарғы білім алудың ӛркениеттегі орны. 

7.

 Оқыту процесін ақпараттандыру. 

8.

 Педагогикалық проектілеу. 

9.

 Педагогикалық технологиялар. 

10.


 

Педагогиканың функциялары 

11.

 

Педагогикның салалары 12.

 

Тұлғаның даму факторлары 13.

 

Педагогиканың іргетасын қалаушылар  

2 аралық бақылауға арналған сҧрақтар: 

 

1.

 ЖОО дидактикасының негіздері. 

2.

 Оқыту процесінің мазмұны мен құрылымы. 

3.

 Білім алудың алғышарттары. 

4.

 Ұстаздық қызметтің прнциптері. 

5.

 Оқыту процесінің репродуктивтік варианты. 

6.

 Оқыту процесінің шығармашылық варианты. 

7.

 ЖОО оқыту әдістері. 

8.

 Педагогикалық іс әрекеттің құрылымы 

9.

 

Педагогикалық іс әрекеттің компоненттері. 10.

 

ЖОО ұстазының қабілеттілігі мен педагогикалық шеберлігі. 11.

 

 ЖОО оқыту пройесінің ұйымдастыру формалары. 12.

 

Дәрістің түрлері 13.

 

Дәріске қойылатын талаптар. 14.

 

Дәрістің құрылымы. 15.

 

Семинарлық және практикалық сабақтар. 16.

 

 Семинарлардың формалары. 17.

 

Студенттердің ӛзіндік жұмысы. 18.

 

Педагогикалық бақылаудың функциялары. 19.

 

Педагогикалық бақылаудың түрлері. 20.

 

Баға мен белгілеу. 21.

 

Тестілеу. 22.

 

Тесттерге қойылатын талаптар. 23.

 

 Педагогтың коммуникациялық мәдениеті. 24.

 

Ораторлық шеберліктің ерекшеліктері. 25.

 

Педагогикалық қарым қатынастың стильдері.        26. Педагогикалық қарым қатынастың формалары. 

8.

 

 Емтихан сҧрақтары 

 

1. 

Педагогика ғылымының пәні, категориялары 

2.

 

Педагогикалық ғылымдар жүйесі. 3.

 

ЖОО білім берудің құрылымы. 4.

 

Жоғары мектеп дидактикасының негіздері. 5.

 

Жоғарғы білім беру жүйесідегі гуманизация және гуманитаризация мәселелері. 6.

 

Жоғарғы білім алудың ӛркениеттегі орны. 7.

 

Оқыту процесін ақпараттандыру. 8.

 

Педагогикалық проектілеу. 9.

 

Педагогикалық технологиялар. 10.

 

Педагогиканың функциялары 11.

 

Педагогикның салалары 12.

 

Тұлғаның даму факторлары 13.

 

Педагогиканың іргетасын қалаушылар 14.

 

ЖОО дидактикасының негіздері. 15.

 

Оқыту процесінің мазмұны мен құрылымы. 16.

 

Білім алудың алғышарттары. 17.

 

Ұстаздық қызметтің прнциптері. 18.

 

Оқыту процесінің репродуктивтік варианты. 19.

 

Оқыту процесінің шығармашылық варианты. 20.

 

ЖОО оқыту әдістері. 21.

 

Педагогикалық іс әрекеттің құрылымы 22.

 

Педагогикалық іс әрекеттің компоненттері. 23.

 

ЖОО ұстазының қабілеттілігі мен педагогикалық шеберлігі. 24.

 

 ЖОО оқыту пройесінің ұйымдастыру формалары 25.

 

Дәрістің түрлері 26.

 

Дәріске қойылатын талаптар. 27.

 

Дәрістің құрылымы. 28.

 

Семинарлық және практикалық сабақтар. 29.

 

 Семинарлардың формалары. 30.

 

Студенттердің ӛзіндік жұмысы. 31.

 

Педагогикалық бақылаудың функциялары. 32.

 

Педагогикалық бақылаудың түрлері. 33.

 

Баға мен белгілеу. 34.

 

Тестілеу. 35.

 

Тесттерге қойылатын талаптар. 36.

 

 Педагогтың коммуникациялық мәдениеті. 37.

 

Ораторлық шеберліктің ерекшеліктері. 38.

 

Педагогикалық қарым қатынастың стильдері. 39.

 

Педагогикалық қарым қатынастың формалары. 40.

 

ҚР ЖОО реформалау 41.

 

Болон процесі 42.

 

ҚР әлемдік білім берудегі орны 43.

 

ЖОО ұстазының біліктілігі мен кәсіби шеберлігі 44.

 

Педагогтың тұлғалық қасиеттері 45.

 

ҚР маман даярлау деңгейлері 46.

 

ЖОО кредиттік оқыту жүйесінің ерекшеліктері 47.

 

Әлемде қалыптасқан білім беру үлгілері 48.

 

Білім берудегі инновациялар 49.

 

Оқыту процесін интерактивті түрде ұйымдастыру 50.

 

ҚР педагогикалық ғылымның дамуына ат салысқан тұлғалар.   


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.25 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет