Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 1.25 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата23.04.2017
өлшемі1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 «_______________ПЕДАГОГИКА____________________»  пәнінен 

           (пәннің аты) 

 

мамандықтар  «6М  0506    -  ЭКОНОМИКА  -  (ГОСО  РК  7.09.020-2008);  6М  0602- 

ИНФОРМАТИКА-  (ГОСО  РК  7.09.025-2008);  6М  0903-  БАҒАЛАУ    -  (ГОСО  РК 

7.09.072-2008);  6М  0508-  ЕСЕП  және  АУДИТ-  (ГОСО  РК  7.09.097-2008);  6М  0511-

МАРКЕТИНГ- (ГОСО РК 7.09.023-2008); 6М 0509- ҚАРЖЫ -  (ГОСО РК 7.09.096-

2008)» 

                                                 («шифр») 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 Алматы, 2012 ж. 

 

                                                                                                                       

 

«ПЕДАГОГИКА» ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН 

дайындаған    психология  ғылымдарының  докторы,  профессор    Мұқан  Әтенұлы 

Перленбетов    

(оқытушының аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы)* 

 

 

ӘГП  кафедрасының  мәжілісінде  талқыланып,  бекітілген,    №  1  хаттама  «27»  тамыз 2012 ж. 

 

Кафедра  меңгерушісі  «__________»    _____________    п.ғ.к.,  профессор  Айжанова Г.К.                     

                                                (қолы)        (аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

Академияның оқу әдістемелік кеңесінде талқыланып, бекітілген, № 1хаттама    «   » ___ ___ 2012 ж. 

 

ОӘК тӛрайымы, оқу ісі жӛніндегі проректор__________  _п.ғ. к., проф., Машанова Р.К                                                     (қолы)        (аты жӛні, ғылыми дәрежесі, атағы) 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы 

 

  

 

  

 

                                                                                             ПӘННІҢ ЖҦМЫСТЫҚ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

              «____________ПЕДАГОГИКА_____________________» пәнінен 

 

мамандықтар «6М 0506  - ЭКОНОМИКА - (ГОСО РК 7.09.020-2008); 6М 0602- 

ИНФОРМАТИКА-  (ГОСО  РК  7.09.025-2008);  6М  0903-  БАҒАЛАУ    -  (ГОСО  РК 

7.09.072-2008); 6М 0508- ЕСЕП және АУДИТ- (ГОСО РК 7.09.097-2008); 6М 0511-

МАРКЕТИНГ-  (ГОСО  РК  7.09.023-2008);  6М  0509-  ҚАРЖЫ  -    (ГОСО  РК 

7.09.096-2008)» 

                                                 («шифр») 

 

              

 

Ғылыми-педагогикалық бағыт  

Кредиттың барлығы 

Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар саныоның ішінде: 

 

Дәрістер (сағат) 30 

Практикалық  (семинарлық) 

сабақтар (сағат) 

15 


Лабораторлық сабақтар (сағат) 

ММӚЖ (сағат) 30 

МӚЖ (сағат) 

90 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 

 

 

  

                            Курстың қысқаша мазмұны: 

Курстың негізгі міндеті  – педагогиканы ғылым ретінде пәнімен, категориялық 

аппаратымен,  әдістерімен  таныстыру.  Жоғарғы  оқу  орнындағы  педагогикалық 

үрдістің маңызды заңдары мен заңдылықтары, оқу  мен тәрбиелеудің ерекшеліктері 

қарастырылады.  Магистранттардың  дүниетанымын,  олардың  педагогикалық 

шеберлігін дамытуға бағытталған. 

Курста  оқу  мекемелерінің  іс-әрекетін  реттейтін  негізгі  нормалық 

құжаттардың  сипаттамасы  оқытылады.  Оқу-тәрбие  үрдісін  бағалаудың  тиімділігін  

арттыру,  соңғы  кезде  жоғарғы  мектептегі  оқыту  процесінің  ерекшеліктері, 

оқытушының 

заманауи 

ақпараттық 

замандағы 

ролі 


сияқты 

мәселелер 

қарастырылады.  

 

Курстың  мақсаты:  магистраттарға  педагогикалық  мәдениетін  қалыптастыру 

үшін қажет педагогика ғылымының  негізгі қағидаларын меңгерту. 

 

Курстың міндеттері: 

Магистраттарға ЖОО тәрбиелеудің мәні, ұстанымдары, шарттары, факторлары 

туралы кӛзқарастарын қалыптастыруға септігін тигізу; 

Магистраттарға  педагогикалық  үрдісінің  ерекшеліктерінің  ішкі  табиғаты, 

олардың тиімділік шарттары туралы  кӛзқарастарын дамыту; 

Магистраттардың педагогикалық мәдениетін тәрбиелеу. 

 

Курсты игерген магистранттар келесі компетенцияларды меңгеруі тиіс:   

       


          Білімдік:

  

Педагогикалық іс әрекеттің әлеуметтік-психологиялық астарларын білу; 

 

Танымдық  іс  әрекеттің  негізі  болып  саналатын  психикалық  процестердің ерекшеліктерін; 

 Педагогикалық  қарым  қатынас  кезінде  туындайтын  психологиялық-

педагогикалық әсер ету және ұжымдық кӛңіл күйді түсіне білу; 

 

педагогикалық  процестің  қатысушы  субъектілерінің  жеке  дара  тұлғалық қасиеттерінен хабардар болу; 

 негізгі психологиялық ұғымдарды игеру; 

 

Дағдылар: 

 

кәсіби мамандықты игеру барысында ӛз бетінше әдебиетпен жұмыс істей білу және ұстаздың басқаруымен ғылыми тұжырымдар жасау; 

 жоғарғы оқу орнындағы танымдық процестердің мәдениетін игеру; 

 ойлау 

мәдениетін 

практикалық 

дағдылармен 

ұштастыра 

отырып 


психологиялық  және  әлеуметтік-кәсіптік  мәселерді  шешуге  пайдалана  білу, 

сонымен  қатар  бақылау  жұмыстарын  орындау  кезінде  (реферат,  баяндама, 

эссе) ғылыми-педагогикалық декеккӛздерді ӛз бетінше талдау;     

 жоғарғы оқу орнында сабақ берудің заманауи, тиімді тәсілдерін қолдана білу; 

 студент  пен  студенттік  топтардың  тұлғалық  қасиеттерін  зерттегенде 

психодиагностикалық әдістерді қолдана білу; 

 

Cіз меңгересіз: 

1.

 оқыту процесін басқару; 

2.

 кәсіптік тұрғыдан ойлау; 

3.

 қарым қатынастың іскерлік және кәсіптілігі; 

4.

 бірге оқып үйренудің «қызметтік» формалары. 

 «Жоғары мектеп педагогикасы» курсы бойынша  кҥнтізбелік- тақырыптық жоспар   

 

№            Сабақ тақырыптары 

Дәріс   Прак.  ММӚЖ  МӚ

Ж 

 

1 апта Дәріс 1. Жоғары мектеп педагогикасының пәні

мақсаты, міндеттері  

 

 

 

1 апта Сабақ 1. Педагогиканың даму сатылары. 

  

 

 

1 апта ММӚЖ  1.  Жоғары  мектеп  дидактикасының 

негіздері 

 

  

2 апта 

Дәріс 2.  Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері   

 

 

2 апта Сабақ 2. Білім беру философиясы. 

Оқыту парадигмалары. 

   

 

2 апта ММӚЖ 2. Педагогикалық іс әрекет 

 

  3,4 

апта 

Дәріс 3. Педагогика ғылым ретінде 

 

  

 

 

3 апта Сабақ  3.  Қазақстандағы  жоғарғы  білім  беру 

жүйесі  

 

 

  

 

3 апта ММӚЖ  3.  Жоғарғы  білім  беру  жүйесін 

реформалаудың ӛзекті мәселелері 

 

 

  

 

4 апта Сабақ 4. Ресей мен Қазақстандағы педагогикалық 

ғылымның дамуы 

  

 

4 апта ММӚЖ  4.  Қазақстандағы  жоғарғы  білім  беру 

жүйесінің даму тарихы 

  

 

5 апта Дәріс 

4. 

Жоғарғы 


білім 

беру 


жүйесін 

фундаментализация, 

гуманизация 

және 


гуманитаризация мәселелері.  

  

 

 

5 апта Семинар 1. Педагогиканың жалпы негіздері 

  

 

 5 апта 

ММӚЖ  5.  Жоғарғы  мектеп  педагогикасының 

категориялары  

 

  

6 апта Дәріс  5. Жоғарғы мектепгі  педагогикалық 

процестің заңдылықтары 

 

  

 

6 апта Семинар  2.  Жоғарғы  мектептегі  педагогикалық 

құбылыстар мен процестер. 

   

 

6 апта ММӚЖ  6.  ЖОО  оқытушылық  жасау  екінші 

мамандық ретінде  

 

  

7 апта Дәріс  6.    Педагогикалық  іс  әрекеттің  құрылымы. 

Дидактиканың теориясы мен міндеттері 

 

  

 

7 апта Сабақ 5. ЖОО білім беру принциптері 

  

 

 7 апта 

ММӚЖ 

7. 

Педагогикалық 

іс 

әрекеттің компоненттері 

 

  8,9 

апта 

Дәріс  7.  Жоғарғы  мектепте  оқу  процесінің 

формалары мен түрлері 

 

  

 

8 апта Сабақ  6.  Жоғарғы  мектептегі  педагогикалық  

процесс. 

   

 

8 апта ММӚЖ  8.    ЖОО  педагогикалық  процестің 

бірегейлігі 

 

  

9 апта Семинар  3.  Қазақстанның  әлемдік  білім  беру 

кеңістігіне енуі  

   

 

9 апта ММӚЖ  9.  ЖОО  кредиттік  технология  негізінде 

оқыту процесін ұйымдастыру  

 

  

10 апта  Дәріс 8. Лекциялық курстарды құрастыру 

 

  

жолдары 

 

10 апта  Сабақ 7. Болон процесі. 

   

 

10 апта  ММӚЖ 10. 

Педагогтың  коммуникациялық 

мәдениеті. 

 

  11,12,1

3 апта 

Дәріс  9.  Сапа  менеджменті  жүйесі,  принциптері 

және ұйымдастырылуы 

 

  

 

11 апта  Семинар 4. 

ЖОО 


ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау 

   

 

12 апта  Сабақ  8.  ҚР  жоғарғы  және  жоғарғыдан  кейін 

маман даярлау классификаторы 

  

 

 

13 апта  Сабақ 9. ЖОО білім берудің формалары 

   

 

11,12,13 апта 

ММӚЖ 

11. 

Бітірушінің 

творчестволық 

қасиеттерін ұстаз ретінде қалыптастыру 

 

 18 

 

14,15 апта 

Дәріс 10. ЖОО ұстазының тұлғалық  және кәсіби 

қасиеттері 

 

  

 

14 апта  Семинар  5.  Педагогикалық  проектілеу  және 

педагогикалық технологиялар 

  

 

 15 апта  Сабақ 10. ЖОО ұстазының кәсіби-педагогикалық 

қарым  қатынасы  жалпы  мәдениеттің  негізі 

ретінде 

  

 

 14,15 

апта 

ММӚЖ 

12. 

Педагогикалық 

техника. 

Педагогикалық тренинг. 

 

 12 

 

 БАРЛЫҒЫ 

 

15 

15 

30 

90 

 

            МӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу кестесі 

 

 № 

Сабақтың тақырыбы 

СӚЖ 

тапсырмалары 

Ұсынылаты

н әдебиеттер 

Бақылау 


түрі  

Ӛткізу 


мерзім

і 

Макс. Балл. 

Педагогиканың  әдіснамалық негіздері.  Ғылыми-педагоги-

калық зерттеу әдістері. Зерт- 

теудің 

экспериментальды-эмпирикалық және теория-  

лық деңгейлері. 

Дәрістің  тірек 

сызбасы  

1-8, 9, 10 

Ағымдық   1-апта.  2 

Жеке 


тұлғаның 

дамуы, 


тәрбиесі  және  қалыптасуы. 

Даму 


– 

диалектикалық 

процесс. 

Берілген 

тақырып 

әдебиттерінен 

картотека 

құрастыру  

1-8 

үй 


жұмысы 

2-апта.  1 

Белсенділіктің  түрлері.Жеке тұлғаның 

белсенділігінң 

ролі.  

Кесте,  сызба құру  

1-8, 11-18 

үй 

жұмысы 


3-апта.  1 

Педагогикалық  процесс  – мұғалім 

іс-әрекетінің 

объектісі ретінде. 

Ауызша сұрау   1-8,13, 

14, 

15, 16, 17 Ағымдық   4-апта  1 

Жан-жақты үйлесімді 

тәрбиенің  мақсат,  міндет, 

Тезис-

конспект 1-8, 19, 20 

Ағымдық   5-апта  2 мазмұнының 

ӛзара 


байланысы.  Жеке  тұлғаның 

әлеуметтенуі. 

Тәрбие  процесінің  ӛзіндік ерекшелігі. 

Заңдылықтары 

мен принциптері. 

Ауызша сұрау  1-8, 19, 20 

Ағымдық 

6-апта.  1 

Дүниетанымның  мәні  және оның  құрамды  бӛліктері. 

Жеке  тұлғаның  құндылық 

бағдары.  

Дәрістің  тірек 

сызбасы  

1-8,  21,  22, 

23, 24, 25 

Ағымдық   7-апта 

Тұтас 

педагогикалық 

процесте 

тәрбиенің 

формалары  мен  әдістерінің 

ӛзара байланысы. 

Пікірталас 

1-8, 21-25 

Ағымдық 

8-апта 


10 


Тұтас 

педагогикалық 

процестегі 

оқытудың 

әдіснамалық 

және 


псхологиялық 

негіздерін, 

мәнін 

және 


қызметін 

айқындау 

Реферат 

1-8, 21-25 

үй 

жұмысы 


13-

апта. 


11 


ЖОО 

оқыту 


процесінің 

ерекшеліктері. 

Тезис-

конспект 26-31 

үй 


жұмысы 

14-


апта. 

12 Педагогикалық 

процестің 

құрылымы.  

Ауызша сұрау  1-8, 26-31 

Ағымдық 

15-


апта 

13 Оқыту 

процесінің 

заңдылықтарына сипаттама 

Кесте,  сызба 

құрастыру  

1-8, 26-31 

Ағымдық 

16-


апта 

14 Дидактикалық  принциптерге 

сипаттама. 

Тезис-

конспект 1-31 

Ағымдық  18-

апта 


40 

15 


Білім 

мазмұнының 

компонентеріне сипаттама. 

Сызба,  кесте 

құрастыру 

 

 

19- 

апта 


 

16 


Дидактикадағы 

оқыту 


әдістеріне  түсінік.  Оларды 

топтастыру 

Реферат 

 

Ҥй жҧмысы 

20 


апта 

 

17 Оқытуды 

ұйымдастыру 

түрлері 

Пікірталас 

 

Ағымдық  21- 

апта 


 

18 


Ұжымдық 

танымдық 

іс-

әрекеттер.  Жұмыстың  негізгі түрлеріне, 

ұжымдық 


танымдық 

іс-әрекеттеріне 

сипаттама беру. 

Ауызша сұрау   Ағымдық  23- 

апта 


 

20 


Оқушылардың 

танымдық 

әрекетіндегі белсенділіктері. 

Пікірталас 

 

Ағымдық  24- 

апта 


 

21 


Оқушылардың  білім,  білік 

және  дағдыларын  тексерудің 

негізгі әдістері. 

Ауызша сұрау    

28- 


апта 

 

22 Дәстүрлі 

және 


жаңа 

оқытудың 

педагогикалық 

технологиялары. 

Пікірталас 

 

 

29-

апта 


 

23 


Білім  беру  стандарты  мен 

олардың негізгі қызметтері. 

Ауызша сұрау   

 

30-


апта 

 

24 Басқару 

қызметтерін  Реферат  

 

 

31-


 

сипаттау. 

апта 


25 

Басқару 


негізі 

ретінде- 

педагогикалық 

процесс 


диагностикасының мәні. 

Кесте 


құрастыру 

 

 

32-

апта 


 

26 


Жоспарлау 

–басқару 

қызметінің бірі ретінде. 

Тезис-


конспект 

 

 

33-

апта 


 

27 


Оқу-тәрбие 

процесінің 

нәтижелерін 

бағалаудағы 

сабақтың орны. 

Реферат 


 

 

34-


апта 

 

28 Педагог 

кадрлардың 

әдістемелік  жұмысы  мен 

аттестациясы. 

Тезис-

конспект  

Қорытын

ды 

бақылау 

35- 


апта 

 

Барлығы  

                              

 

  Негізгі  әдебиеттер:                         Педагогика бойынша оқулықтар .  

 

1. 

Педагогика. Курс лекций. Алматы: ―Нұрлы Әлем‖, 2003 

2.  Вульфов Б. З., Иванов Б.Д. Основа педагогики (в лекциях, в                    ситуациях,        

в первоисточниках) Уч. пособие – М., 1997 г 

3.

 

Ильина Т.А. Педагогика.- М., 1984 4.Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Уч. пособие.-М., 1999 

5.Лихачев Б.Т. Философия воспитания. Спец. курс. Уч. пособие- М., 1995 

6.Педагогика. Уч. пособие (Под. ред.  Т.Н. Пидкасистого-., 1998) 

7.Подласый И.П. Педагогика Учебник - Минск, 1998 

8.Харламов И.Б. Педагогика. Учебник-Минск, 1998 

 

Педагогика бойынша әдебиеттер. 

9.

 

Журавлев Я.И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. М., 1988 10.

 

Журавлев Я.И. Педагогика в системе наук о человеке. 11.

 

Божович Л.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте. М., 1968 12.

 

Измайлов А.З. Народная педагогика; педагогические воззрения народов Азии и Казахстана. М., 1991 

13.


 

 Фридман  Л.М.,  Пушкина  Г.А.,  Изучение  личности  учащихся  и  ученических 

коллективов М., 1988 

14.


 

 Узакбаева  С.А.,  Кожахметова  К.Ж.  Использование  материалов  казахской 

этнопедагогики при  изучении педагогических дисциплин. Аматы, 1966 

15.


 

 Возрастная и педагогическая психология ( под. ред. А.В. Петровского М., 1984) 

16.

 

 Караковский А.П. О подростках М., 1970 17.

 

 Керимов  Л.К.  Педагогические  основы  индивидуализации  и  перевоспитания трудных подростков. Алматы, 1994 

18.


 

 Эльконин  А.Б.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности    младших 

подростков М., 1974 

19.


 

 Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. Алма-Ата, 

1984 

20.


 

 Хмель  Н.Д.  ―Теоретичкеские  основы  профессиональной  подготовки  учителя‖ 

Алматы, Гылым 1998 

21.


 

 Ушинский  К.Д.  Человек  как  предмет  воспитания,  опыт  педагогической 

антропологии. Пед.соч. В 2 т.т. Т1 М.. 1974 

22.


 

 Мудрик А.В. Социальная педагогика М., 1999 

23.

 

 Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М., 1989 24.

 

 Маленкова  Л.И.  Воспитание  в  современной  школе:  книга  для  учителя-воспитателя М., 1999 

25.


 

 Щуркова Н.Е. Новые технологии воспитательного процесса М., 1994  

26.

 

 Государственная программа ―Образование‖. Алматы, 2000. 27.

 

Государстенные стандарты начального образования РК Алматы, 1998 28.

 

 Государственные стандарты среднего образования РК. Кн. 1,2 Алматы, 1998 29.

 

 Закон Республики Казахстан ―Об образовании‖. Алматы, 2000 30.

 

Закон Республики Казахстан ―О языках в Республике Казахстан‖ Алматы, 1997  31.

 

 Садыков  Т.С.  Теоретико-методологические  основы  модернизации  системы образования в Республике Казахстан. Алматы, 1998. 

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.25 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет