Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.75 Kb.
Pdf просмотр
бет3/20
Дата23.04.2017
өлшемі5.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5.Пәнді  оқыту  мақсаты:
  «Қаржылық  есеп  2»  пәнін  оқып-ҥйрену  мақсаты, 
халықаралық  қаржылық  есеп  стандарттарына  сәйкес,  кәсіпорындарда  қаржылық 
есептілікті  қҧрастыруға  қажетті  ақпараттарды  жинау,  тіркеу,  ӛңдеу  дағдысын  меңгеру. 
Сондай  ақ  студенттердің  қаржылық  есептіліктің  стандарттарын  меңгеріп,  оларды  есеп 
тәжірибесінде  қолдану  дағдысын  жақсартуға,  басқару  шешімдерін  қабылдап,  әрі  талдау 
жасаумен байланысты кәсіби ойлау биімділігін жетілдіруге ықпал ету. 
6.Пәнді оқыту міндеттері:
  Ӛзіндік  жҧмыстар  бойынша  қосымша  сҧрақтар  және 
рефераттар жазу, бухгалтерлік кроссвордтар мен ойындарды қҧрастыру, аралық  бақылау 
жҧмыстары мен емтиханға арналған тест сҧрақтар 
     
7.  Пәннің мазмҧны (таңдау компоненті пәндері үшін
             7.1 Тараудың атауы 
7.3
 
 Әр тақырыптың атауы және мазмҧны  
8. Пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары  
 
Р/н  
№ 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Кҥндізгі бӛлім
 
Сырттай бӛлім*
 
 
 
Ба
рлы
ғы 
 
Дә
рі
стер
 
Тәж

саб
ақ

Зерт. 
са
ба
қ.
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 
Ба
рлы
ғы
 
Ба
рлы
ғы
 
Дә
рі
стер
 
Тәж

са
ба
қ.
 
Зерт. 
са
ба
қ.
 
СОӚЖ
 
СӚЖ
 

Кәсіпорындарды 
біріктіру. Сатып алу 
әдісі (ХҚЕС 3) 

2  1 
 

 
 Шоғырландырылған  
және 
бӛлек 
қаржылық есептілік  

2  1 
 

 
 Инвестициялық 
меншік (ХҚЕС 40) 

2  1 
 

 
  Сатуга      арналған 
айналымнан 
тыс 
активтер (ҚЕХС) 

2  1 
 
 

 


5  Бағалау 

2  1 
 


 


 
  
21 
міндеттемелері,  
шартты 
міндеттемелер  және 
шартты 
активтер( 
ҚЕХС (IFRS) 37) 
 
6  Ақшаның 
бухгалтерлік  есебі 
және уақытша қҧны  

2  1 
 

 
 


7  Жал    есебі  (ХҚЕС 
17) 
 

2  1 
 
 

 


8  Валюталық 
бағамдар ӛзгерісінің 
әсері. 
Шетелдік 
қызмет 

2  1 
 
 

 


9  Табысқа  салынатын 
салық (ХҚЕС 12) 

2  1 
 
 

 


10   Ассоцияланған        
компанияларға        
инвестициялар 
(КЕХС 28) 
 

2  1 
 

 
 


11  Қаржылық 
инвестицияларды 
бағалау  және  оның 
есебі 

2  1 
 
 

 


 
12  Бірігіп бақыланатын 
активтер, 
бірігіп 
бақыланатын 
компаниялар 
( ҚЕХС (IFRS) 31) 
 

2  1 
 

 
 


13  Акциядан 
пайда 
(ХҚЕС 33) 

2  1 
 
 

 


14  Компанияның 
есептік  
саясатындағы 
ӛзгерістер, (ХҚЕС 
8) 

2  1 
 

 
 


15  Байланысты 
тараптар (ХҚЕС 24) 

2  1 
 

3                                                                                                                                      
 


 
 


 
Барлығы:  135  30  15 
 
45  45  135  15 


 
60  60 
 
9. Лекциялық, практикалық (семинар) сабақтар жоспары  
 
Тақыры
п-тың 
№   
Лекция жоспары 
Практикалық сабақ жоспары 

Кәсіпорындарды  біріктіру.  Сатып 
алу әдісі (ҚЕХС 3) 
4.
 
Бірлескен 
кәсіпорындарды 
Кәсіпорындарды  біріктіру.  Сатып  алу 
әдісі (ҚЕХС 3) 
Бірлескен кәсіпорындарды бірегейлендіру, 

 
22 
бірегейлендіру, есептеу әдісі.  
5.
 
Сатып алу әдісін қолдану.  
6.
 
Алдын-ала  негіздегі  бастапқы 
есеп.  Бастапқы  есепті  аяқтаған 
кездегі  тҥзету  және  кейінге 
қалдырылған 
салықтық 
талаптарды тану.  
есептеу әдісі.  
Сатып алу әдісін қолдану.  
Алдын-ала  негіздегі  бастапқы  есеп.   
Тапсырмаларды шығару. 
 

Шоғырландырылған    және  бӛлек 
қаржылық есептілік (ХҚЕС  27) 
3.
 
 Шоғырландыру  процедуралары.  
4.
 
 Бухгалтерлік балансты және пайдалар 
мен  залалдар  туралы  есептілікті 
шоғырландыру ҥдестері.  
Шоғырландырылған 
 
және 
бӛлек 
қаржылық есептілік  
1.Шоғырландырылған 
қаржылық 
есептілікті ҧсыну, қолдану аясы.  
2.Еншілес,  бірлесіп  бақыланатын  және 
тәуелді 
ҧйымдарға 
инвестициялардың 
бӛлек 
қаржылық 
есептіліктері 
және 
оларды жинақтау.  
3.Кроссвордты  қҧрастыру  (5-10  сҧрақ; 
кілттелген сӛзі ШОҒЫРЛАНДЫРУ) 

Инвестициялық 
меншік 
(ХҚЕС 
(IFRS) 40) 
3.
 
Иеленуші  қолданатын  меншік. 
Алғашқы бағалау.  
4.
 
Инвестициялық 
меншіктің 
кейінгі бағалануы. 
 
     Инвестициялық меншік (ХҚЕС 40) 
       Инвестициялық меншік тҥсінігі. 
Инвестициялық 
меншік 
ретінде 
активтерді  жіктеу  жолдары  және  балама 
әдістері.  
Тапсырмаларды шығару. Кроссвордты 
қҧрастыру  (8-10  сҧрақ;  кілттелген  сӛзі 
ИНВЕСТИЦИЯ) 

Сатуга   арналған айналымнан тыс 
активтер (ҚЕХС) 
1.Сатуға  арналған  айналымнан  тыс 
активтердің танылуы  және  жіктелуі. 
2.Сатуға  арналған  айналымнан  тыс 
активтерді бағалау. 
3.Сатуға арналған активтердің тобы. 
4.Сатуға  арналған  айналымнан  тыс 
активтердің 
және 
олардың  
топтарының 
қҧнсыздануынан 
зияндарды тану . 
5.  Сату жоспарының ӛзгеруі 
 
Сатуга      арналған  айналымнан  тыс 
активтер (ҚЕХС) 
1.Сатуға  арналған  айналымнан  тыс 
активтердің танылуы  және  жіктелуі және  
бағалау. 
 2.Сатуға  арналған 
айналымнан  тыс 
активтердің  және  олардың    топтарының 
қҧнсыздануынан зияндарды тану . 
 

Бағалау  міндеттемелері,    шартты 
міндеттемелер 
және 
шартты 
активтер( ҚЕХС (IFRS) 37) 
1.  Бағалау  міндеттемелері    танылуы 
және бағалануы. 
2. Нақты міндеттеме. 
3. Ӛткен оқиғалар. 
4.Ресурстардың 
шығып 
кету 
мҥмкіндігі. 
5.Міндеттің  сенімді  бағалануы.. 
6.Шартты    міндеттемелер,      шартты 
жағдайлар,      қаржылық  есептілікте 
ашып кӛрсетілуі. 
7.Киындық 
туғызатын 
шарттар.   
Бағалау  міндеттемелері,    шартты 
міндеттемелер  және  шартты  активтер( 
ҚЕХС (IFRS) 37) 
1. Бағалау міндеттемелері  танылуы және 
бағалануы. 
2.Шартты    міндеттемелер,      шартты 
жағдайлар,      қаржылық  есептілікте  ашып 
кӛрсетілуі. 
 

 
23 
Кайта қҧрылымы. 
  

Ақшаның  бухгалтерлік  есебі  және 
уақытша қҧны 
- Жай және кҥрделі пайыздар.  
-Ақшаның болашақ қҧны  
 
Ақшаның  бухгалтерлік  есебі  және 
уақытша қҧны 
Ақша ағынын дисконттау. 
Ағымдағы 
(дисконтталған) 
қҧн. 
Аннуитеттер. 
Тапсырмаларды шығару.  
  Рефератты әзірлеу 

Жалгерліктің  есебі (ХҚЕС  17) 
3.
 
Жал  алушылардың  және  жал 
берушілердің 
қаржылық 
есептілігінде 
қаржылық 
жалгерлік:  бастапқы  танылуы 
мен 
бағалануы, 
кейінгі 
бағалануы. 
4.
 
Кері 
жал 
бойынша 
операциялардың есебі. 
Жал  есебі (ХҚЕС 17) 
5.
 
Жалдың  жіктелуі  және  қаржылық 
есебінде жалдың бейнеленуі. 
6.
 
Қаржылық жалды тану және кейінгі 
бағалау. 
7.
 
Операциондық жал.  
8.
 
Тапсырмаларды шығару. 

Валюталық  бағамдар  ӛзгерісінің 
әсері. Шетелдік қызмет 
5.
 
Шетелдік 
қызметке 
таза 
инвестиция. 
Шетел 
валютасындағы  операцияларды 
функционалды 
валютада 
бейнелеу. Бастапқы тану 
6.
 
Функционалды 
валютадан 
ерекшеленетін 
ҧсыну 
валютасын қолдану.  
7.
 
Ҧсынылатын  валютаға  қайта 
есептеу. 
8.
 
Шетелдік  қызмет  жӛніндегі 
қаржылық  есептілікті  қайта 
есептеу. 
 
Валюталық  бағамдар  ӛзгерісінің  әсері. 
Шетелдік қызмет 
Шетелдік 
валютадағы 
операциялардың есебі. 
Шетелдік 
кәсіпорындардың 
қаржылық есептілігін қайта санау.  
          Тапсырмаларды шығару. 

Табысқа  салынатын  салық  (ХҚЕС 
12) 
Табыс салығының салық базасы. 
Кері  іскерлік  бедел.  Активті 
немесе міндеттемені бастапқы тану.  
Салықтар  бойынша  шығыстар. 
Кейінге 
қалдырылған 
салықтық 
міндеттемелер  мен  талаптар  бойынша 
бағамдық айырмашылықтар.  
Табысқа салынатын салық (ХҚЕС 12) 
Табыс салығының салық базасы. 
Кері  іскерлік  бедел.  Активті  немесе 
міндеттемені бастапқы тану.  
Салықтар 
бойынша 
шығыстар. 
Кейінге 
қалдырылған 
салықтық 
міндеттемелер  мен  талаптар  бойынша 
бағамдық 
айырмашылықтар. 
Тапсырмаларды шығару.  
10 
Ассоцияланған        компанияларға        
инвестициялар (КЕХС 28) 
1.  Әсер ету дәрежесі бойынша 
ҥлестік қҧралдарды жіктеу. 
2.  Маңызды әсер ету критерийлері. 
3.  Ҥлестік қатысу бойынша әдістің 
колдануы. 
4.  Ҥлестік қатысу  әдсімен 
шегерімдер. Бӛлек қаржылық 
Ассоцияланған        компанияларға        
инвестициялар (КЕХС 28) 
1.  Әсер ету дәрежесі бойынша ҥлестік 
қҧралдарды жіктеу. 
2.  Маңызды әсер ету критерийлері. 
3.  Ҥлестік қатысу бойынша әдістің 
колдануы. 
 

 
24 
есептілік
.
 
 
11 
Қаржылық 
инвестицияларды 
бағалау және оның есебі.  
Қаржылық 
инвестициялрдың 
тҥсінігі, тәуекелділіктері, бағалануы. 
Қҧнсыздану.  
Хеджирлеу қҧралдары.  
Қаржылық  инвестицияларды  бағалау 
және оның есебі.  
Қаржылық инвестициялрдың тҥсінігі, 
тәуекелділіктері, бағалануы. 
Қҧнсыздану. Хеджирлеу қҧралдары.  
Тапсырмаларды шығару.  
12 
Бірігіп 
бақыланатын 
активтер, 
бірігіп бақыланатын компаниялар 
( ҚЕХС (IFRS) 31) 
Біріккен қызмет нысандары.  
Пропорциональды 
шоғырландыру. 
Ҥлестік қатысу бойынша есептеу әдісі. 
 
Бірігіп  бақыланатын  активтер,  бірігіп 
бақыланатын компаниялар 
( ҚЕХС (IFRS) 31) 
Біріккен қызмет нысадары.  
Пропорциональды 
шоғырландыру. 
Ҥлестік қатысу бойынша есептеу әдісі. 
Тапсырмаларды шығару. 
13 
Акциядан пайда (ХҚЕС 33) 
Бағалау. 
Акциядан 
базалық 
пайда.  
Опциондар,  варранттар  және 
олардың баламалары.  
Акциядан пайда (ХҚЕС 33) 
Бағалау. Акциядан базалық пайда.  
Опциондар, варранттар және олардың 
баламалары.  
Тапсырмаларды шығару.  
14 
Компанияның 
есептік  
саясатындағы ӛзгерістер, (ХҚЕС 8)  
3.
 
Есеп  саясатын  таңдау  және 
қолдану. 
4.
 
Есеп 
саясатындағы 
ӛзгерістерді 
қолдану. 
Ретроспективті 
қолдануды 
шектеу.  
Компанияның  есептік    саясатындағы 
ӛзгерістер, (ХҚЕС 8)  
4.
 
Есеп саясатын таңдау және қолдану. 
5.
 
Есеп  саясатындағы  ӛзгерістерді 
қолдану. Ретроспективті қолдануды 
шектеу.  
6.
 
Тапсырмаларды шығару. 
15 
Байланысты тараптар (ХҚЕС 24) 
Байланысты тараптар туралы 
ақпараттарды ашып кӛрсету.  
Анықтамалары 
Байланысты тараптар (ХҚЕС 24) 
Байланысты тараптар туралы 
ақпараттарды ашып кӛрсету. 
Анықтамалары. Тапсырмаларды шығару. 
 
10. СОӚЖ жҥргізу жоспары  
 
Р/н №  
СОӚЖ тапсырмалары 
СОӚЖ ӛткізу нысаны 
Кҥндізгі бӛлім 

Кәсіпорындарды  біріктіру.  Сатып  алу 
әдісі (ХҚЕС 3) 
Аталған  тақырып  бойынша  жауап 
беру,  пікірталастыру,  сҧрақ  –  жауап, 
рефераттарды талқылау. 

Шоғырландырылған 
 
және 
бӛлек 
қаржылық есептілік  
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ – жауап 

Инвестициялық меншік (ХҚЕС 40) 
Топтар  арасында,  шартты  есеп 
қҧрастыру,  пікірталастыру,  сҧрақ  – 
жауап, рефераттарды талқылау. 

 Сатуга      арналған  айналымнан  тыс 
активтер (ҚЕХС) 
Аталған  тақырып  бойынша  жауап 
беру, пікірталастыру, есеп қҧрастыру, 
шығару. 

Бағалау 
міндеттемелері, 
 
шартты 
міндеттемелер  және  шартты  активтер( 
ҚЕХС (IFRS) 37) 
Аталған  тақырып  бойынша  жауап 
беру, пікірталастыру, есеп шығару. 

 
25 
 

Ақшаның  бухгалтерлік  есебі  және 
уақытша қҧны  
Топтар  арасында,  шартты  есеп 
қҧрастыру,  сҧрақтарға  жауап  беру. 
Тапсырмаларды шығару. 

Жал  есебі (ХҚЕС 17) 
 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақтарға жауап беру. 

Валюталық  бағамдар  ӛзгерісінің  әсері. 
Шетелдік қызмет 
Аталған  тақырып  бойынша  жауап 
беру, пікірталастыру, есеп қҧрастыру, 
шығару. 

Табысқа салынатын салық (ХҚЕС 12) 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ – жауап 
10 
 
 Ассоцияланған                компанияларға        
инвестициялар (КЕХС 28) 
 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ 
– 
жауап, 
рефераттарды 
талқылау 
11 
Қаржылық  инвестицияларды  бағалау 
және оның есебі 
Аталған  тақырып  бойынша  жауап 
беру, пікірталастыру, есеп қҧрастыру, 
шығару, рефераттарды талқылау. 
 
12 
Бірігіп  бақыланатын  активтер,  бірігіп 
бақыланатын компаниялар 
( ҚЕХС (IFRS) 31) 
 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ – жауап 
13 
Акциядан пайда (ХҚЕС 33) 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ – жауап 
14 
Компанияның есептік  саясатындағы 
ӛзгерістер, (ХҚЕС 8) 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ – жауап 
15 
Байланысты тараптар (ХҚЕС 24) 
Есептер қҧрастыру және оны шығару, 
сҧрақ – жауап 
 
11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі  
Р/н №  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау нысаны 
Ӛткізу мерзімі 
Кҥндізгі бӛлім 

Кәсіпорындарды  біріктіру.  Сатып  алу  әдісі 
(ХҚЕС 3) 
Реферат әзірлеу 
презентация 
1-ші апта 
 

Шоғырландырылған    және  бӛлек  қаржылық 
есептілік  
Кроссвордқа 
жауап беру 
2-ші апта 
 

Инвестициялық меншік (ХҚЕС 40) 
Тапсырманы 
шығару 
3-ші апта 
 

 Сатуга      арналған  айналымнан  тыс  активтер 
(ҚЕХС) 
Рефератты әзірлеу 
презентация 
4-ші апта  
  

Бағалау 
міндеттемелері, 
 
шартты 
міндеттемелер және шартты активтер( ҚЕХС 
(IFRS) 37) 
 
Тапсырманы 
шығару 
презентация 
5-ші апта 
 

Ақшаның  бухгалтерлік  есебі  және  уақытша 
қҧны  
Тапсырманы 
шығару 
презентация 
6-ші апта 
 

Жал  есебі (ХҚЕС 17) 
 
Тапсырманы 
шығару, 
рефератты әзірлеу 
презентация 
7-ші апта 

 
26 

Валюталық  бағамдар  ӛзгерісінің  әсері. 
Шетелдік қызмет 
Тапсырманы 
шығару, 
рефератты әзірлеу 
презентация 
8-ші апта 

Табысқа салынатын салық (ХҚЕС 12) 
Тапсырманы 
шығару, 
рефератты әзірлеу 
презентация 
9-ші апта 
10 
 Ассоцияланған                компанияларға        
инвестициялар (КЕХС 28) 
 
Тапсырманы 
шығару, 
рефератты әзірлеу 
презентация 
10-ші апта 
11 
Қаржылық  инвестицияларды  бағалау  және 
оның есебі 
Тапсырманы 
шығару, 
рефератты әзірлеу 
презентация 
11-ші апта 
12 
Бірігіп 
бақыланатын 
активтер, 
бірігіп 
бақыланатын компаниялар 
( ҚЕХС (IFRS) 31) 
 
Тапсырманы 
шығару, 
рефератты әзірлеу 
презентация 
12-ші апта 
13 
Акциядан пайда (ХҚЕС 33) 
рефератты әзірлеу  13 -ші апта 
14 
Компанияның есептік  саясатындағы 
ӛзгерістер, (ХҚЕС 8) 
презентация 
14 -ші апта 
15 
Байланысты тараптар (ХҚЕС 24) 
рефератты әзірлеу  15 -ші апта 
 
 
 
 
 
    12. Курстық жҧмыс тақырыптары 
Ескерту    Курстық  жұмыс  (жоба)  өткізбеген  студент  сәйкес  пән  бойынша  емтиханға 
жіберілмейді.                                   
 
    13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
Негізгі әдебиеттер 
 
1.
 
ҚР  28-ақпан  2007-жылғы  №234-III  «Бухгалтерік  есеп  және  қаржылық  есептілік 
туралы» заңы.  
2.
 
ҚР  Ҧлттық  қаржылық  есептілік  стандарттары.  21.06.2007ж    ҚР  Қаржы  министрлігінің 
№217 бҧйрығы. Бухгалтердің анықтамасы №2 – 2007г. 
3.
 
Бухгалтерлік  есептің  типтік  жоспары.  23.05.2007  ж    ҚР  Қаржы  министрлігінің  №185 
бҧйрығы.  
4.
 
Бухгалтерлік  есептің  типтік  жоспары  және  шоттарының  корреспонденциялау  бойынша 
әдістемелік  ҧсынылымдар.  Бухгалтердің  және  кәсіпкердің  кітапханасы.  Баспа 
ҧйі«Бико»,  Алматы -2007ж. 
5.
 
5.ХҚЕС қолдану бойынша әдістемелік ҧсынылымдар. Алматы. 2007ж. 
 
      Қосымша әдебиеттер 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
4.Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 

 
27 
5.Назарова В.Л. «Шаруашылық субъектілердегі бухгалтерлік есеп». Учебник. Алматы, 2003. 
6.Ә.Әбдіманапов  «Бухгалтерлік  және  қаржылық  есеп  беру  принциптері»  Алматы, 
Экономика, 2006ж. 
7.Кеулимжаев К.К и др. «Аралық қаржылық есеп» Алматы, 2003 г.  
8.Тулешова  Г.К.  «Финансовый  учет  в  соответствии  с  международными  стандартами» 
(часть1, 2) Алматы, 2003 г., 2005г. 
9.Миржакыпова  С.  Т.,  Аппакова  Г.  Н.  и  др.  Основы  бухгалтерского  учета  по  МСФО.  – 
Алматы: Экономика, 2009 г. 
Интернет- көздері 
1.www.minfin.kz/structure/data/KAZ_2009_IFRIC%208.doc 
2. www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_kaz_kaz.pdf 
3.  Айрих,  Н.  ХҚЕС  бойынша  шоттар  жоспарына  ӛту  [Текст]  /  Н.  Айрих.  ...  Кл.слова 
(ненормированные):  экономика  --  бухгалтерлік  есеп  --  шоттар  --  хқес  --  кесте,  ... 
www.webirbis.ksu.kz/.../cgiirbis_32.exe 
4.  МСФО  будет  звучать  так  -  Халықаралық  Қаржы  Есептілік  Стандарттары  -  ХҚЕС  
www.balans.kz/topic12972.html 
5.
 
www.uza.ucoz.kz/_ld/0/34___.doc 
14.  Студенттің  оқу  бойынша  жетістіктерін  бақылау  сҧрақтары  (ӛзі  дайындалу  ҥшін 
сҧрақтар тізімі, қорытынды бақылауға дайындық ҥшін сҧрақтар және т.б.) 
  14.1 Рубеждік бақылау жҥргізуге арналған сҧрақтар  (тесттік тапсырмалар)  
    1. Бірлескен кәсіпорындарды бірегейлендіру. 
2.Сатып алу әдісін қолдану.  
3.Ҧйым-сатып алушыны бірегейлендіру.  
4.Кәсіпорындарды біріктіру қҧны.  
5.Сатып алынатын ҧйымның бірегейлендірілген активтері мен міндеттемелері.  
6. Сатып алынатын ҧйымдардың материалдық емес активтері. 
7.Сатып алынатын ҧйымдардың шартты міндеттемелері.  
8.Іскерлік бедел. 
9.Кәсіпорындарды кезең бойынша біріктіру. 
10.Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ҧсыну. 
11.Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қолдану аясы.  
12.Бухгалтерлік  балансты  және  пайдалар  мен  залалдар  туралы  есептілікті 
шоғырландыру ҥдестері.  
13.Еншілес, бірлесіп бақыланатын және тәуелді ҧйымдарға инвестициялардың есебі.  
14.Пайдалар мен залалдар туралы шоғырландырылған есептілік. 
15.Инвестициялық меншіктің танылуы.  
16.Иеленуші қолданатын меншік.  
17.Алғашқы бағалау.  
18.Инвестициялық меншіктің кейінгі бағалануы. 
19.Кейінгі шығыстар.  
20.Инвестициялық меншікті жіктеудің ӛзгеруі.  
21.Сатуға арналған айналымнан тыс активтердің танылуы  және жіктелуі.  
22.Сатуға арналған айналымнан тыс активтерді бағалау.  
23.Сатуға арналған активтердің тобы. 
24.Сатуға арналған айналымнан тыс активтердің қҧнсыздануынан зияндарды тану  
25.Сату жоспарының ӛзгеруі. 
26.Бағалау міндеттемелері: танылуы және бағалануы.  
27.Нақты міндеттеме.  
28.Ӛткен оқиғалар.  
29.Ресурстардың шығып кету мҥмкіндігі.  
30.Міндеттің сенімді бағалануы. 
31.Шартты міндеттемелер, шартты жағдайлар, қаржылық есептілікте ашып кӛрсетілуі.  

 
28 
32.Қиындық тҧғызатын шарттар.Қайта қҧрылымы. 
33.Дисконттық қҧн тҥсінігі.  
34.Жай және кҥрделі пайыздар.  
35.Ақшаның болашақ қҧны.  
36.Ақшаның ағымдағы қҧны. 
37.Аннуитеттер, олардың турлері. 
38.Жалгерліктің тҥсінігі.  
39.Жалдың жіктелуі.  
40.Жал  алушылардың  және  жал  берушілердің  қаржылық  есептілігінде  операциондық 
жалдың бейнеленуі.  
41.Жал  алушылардың  және  жал  берушілердің  қаржылық  есептілігінде  қаржылық 
жалгерлік: бастапқы танылуы мен бағалануы, кейінгі бағалануы. 
42.Кері жал бойынша операциялардың есебі.  
43.Кері операциондық және кері қаржылық жал.  
44.Функционалды валюта.  
45.Шетел валютасындағы операцияларды бейнелеу.  
46.Табыс салығының базасы.  
47.Ағымдағы салық міндеттемелері және ағымдағы салық активтерін тану.  
48.Тҧрақты және уақытша айырмашылықтар.  
49.Салық салынатын уақытша айырмашылықтар.  
50.Шегерілетін уақытша айырмашылықтар.  
51.Әсер ету дәрежесі бойынша ҥлестік қҧралдарды жіктеу.  
52.Ҥлестік қатысу әдісінен шегерімдер. Бӛлек қаржылық есептілік. 
53.Қаржылық міндеттемелердің бастапқы танылуы.  
54.Әділетті қҧн және оны анқтау әдістері. 
55.Амортизациялық қҧн: дисконт және сыйақының амортизациясы.  
56.Қаржылық міндеттемелерді тануын тоқтату. 
57.Кешенді және туынды қаржылық қҧралдарды тану  
58.Біріккен қызмет нысандары.  
59.Бірігіп атқарылатын бақылау.  
60.Келісім-шарттық мәміле.  
61.Бірігіп бақыланатын операциялар.  
62.Бірігіп бақыланатын активтер.  
63.Бірігіп бақыланатын ҧйымдар. 
64.Пропорциональды шоғырландыру.  
65.Ҥлестік қатысу бойынша есептеу әдісі.  
66.Пропорционалды  шоғырландыру  және  ҥлестік  қатысу  әдісін  қолдануды  есептен 
шығару.  
67.Акциядан базалық пайда.  
68.Пайданы есептеу.  
69.Бухгалтерлік бағалаулар, маңызды қателер, ретроспективті және перспективті 
ҧсынулар.  
70.Ҧйымдар  мен  байланысты  тараптар  арасындағы  ӛзара  есеп  айырысулардың 
ӛтелмеген қалдығын идентификациялау. 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет