Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Тақырып 15. Байланысты тараптар (ҚЕХС 24)жүктеу 5.75 Kb.
Pdf просмотр
бет20/20
Дата23.04.2017
өлшемі5.75 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Тақырып 15. Байланысты тараптар (ҚЕХС 24) 
Тапсырма№15 Реферат дайындау 
                                         
 
1.Реферат тақырыптары: 
-Байланысты тараптарды тану. 
-Байланысты тараптар бойынша операцияларды бағалау әдістері. 
              - 24 «Байланысты тараптар туралы ақпаратты ашып кӛрсету» (IAS) 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫНА СИПАТТАМА 
                 2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- тараптар;  
-әдіс; 
-бағалау. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
15-ші  тақырып  бойынша  СӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 

 
162 
Бақылау  нысаны-Студент  жҧмысын  графикте  белгіленген  уақытта  орындауын 
тексеріп бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- Дәстҥрлі жҥйе бойынша бағалау 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
 
3. СӚЖ тапсырмасын рәсімдеуге қойылатын талаптар  
Бҧл  бӛлімде  студенттің  ӛздік  жҧмысының  нәтижелерін  рәсімдеуге  және  ҧсынуға 
қойылатын талаптар кӛрсетіледі (мысалы, рефератты рәсімдеу ҥлгісі, жҧмыс кӛлемі және 
т.б.).* 
Рефератты рәсімдеу ҥлгісі 
Жалпы ережелер 
Рефератты  жазудың  негізгі  мақсаты  –  таңдап  алған  тақырыпты  тереңдетілген, 
мақсатты  зерттеу  болып  табылады.  Реферат  орындағанда  келесі  міндеттерді  орындау 
керек: 

 
Жҥйеге келтіру, мамандығы бойынша теориялық білімдерін тереңдету мен бекіту. 

 
Әдебиет  кӛздерімен,  әдістемелік,  нҧсқаулық,  анықтама  –  нормативтік  және 
т.б.материалдармен жҧмыс істеу дағдыларын тереңдету. 

 
Қорытындыланған материалды белгілі бір ретте баяндау және ғылыми негізделген 
тҧжырымдарды,  нақты  экономикалық  кӛрсеткіштер  мен  басқару  әрекеттері 
бойынша  сӛйлемдерді  дҧрыс  қҧрау  және  Power  Point  арқылы  слайд  шоуды 
дайындап кӛрсету.  

 
Рефераттың ауызша қорғауға 5 минут беріледі. 
Студенттің  реферат  бойынша  жҧмыс  істеуі  шығармашылық  қадамды  қажет  ететін 
бӛлек сатылардан тҧрады.  
1.
 
Тақырып таңдау 
2.
 
Керекті әдебиетті таңдау және зерттеу 
3.
 
Жҧмыс жоспарын қҧру 
4.
 
Жҧмысты жазбаша тҥрде баяндауға дайындалу 
 
Реферат құрылымы.  
Рефераттың кӛлемі компьютерлік мәтіннің 7-10 бетінен аспауы керек. 
Рефераттың қҧрылымдық элементтері мыналар: 
-
 
титулдық парақ 
-
 
курстық жҧмыс жоспары 
-
 
кіріспе 
-
 
негізгі бӛлім 
-
 
қорытынды 
-
 
қолданылған әдебиеттер тізімі 
 
Реферат элементтеріне қойылатын талаптар 
 
Титулдық парақ 

 
163 
Титулдық парақ курс жҧмысының бірінші парағы және қҧжатты іздеу мен ӛңдеуге 
қажетті мәліметтер кӛзі болып табылады және ол Б қосымшасына сәйкес жасалары  
Титулдық  парақты  курстық  жҧмыстың  жалпы  парақ  нӛмірлеріне  енгізеді.  Титул 
парағында бет нӛмірі қойылмайды. 
 
Реферат жоспары 
Рефераттың жоспарына кіріспе, барлық тараулар мен параграфтардың аттары мен 
реттік  нӛмірлері,  қорытынды,  осы  жҧмыстың  қҧрылымдық  элементтері  басталатын  бет 
нӛмірі кӛрсетілген қолданылған әдебиеттер тізімі кіреді. 
 
Кіріспе (1-2 бет) 
Кіріспеде таңдап алынған тақырыптың ӛзектілігі, зерттеудің міндеті  мен мақсаты, 
зерттеу пәні мен объектісі, курс жҧмысының қҧрылымы  кӛрсетілуі керек.  
 
Негізгі бӛлім  (5-7 бет)  
Негізгі бӛлім қҧрамында мәселенің маңызы мен мазмҧнын кӛрсететін мәліметтер, 
жҧмысты  орындаудың  әдістері  мен  нәтижелері  болуы  керек.  Рефераттың  негізгі  бӛлімін 
мәтін тҥрінде, мәтін және кесте немесе мәтін,кесте және иллюстрациялар ҥйлесімі тҥрінде 
баяндайды.  
Рефераттың  негізгі  бӛлімін  параграфтар  мен  бӛлімдерге  бӛлген  абзал.  Әрбір 
параграфта аяқталған мәлімет болуы керек. 
 
Қорытынды (1-2 бет)     
Қорытынды  қысқаша  тҧжырымдардан  және  берілген  мәселені  зерттеудің 
жалпылама қорытындыларынан қҧралады. 
 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 
Тізім  рефератты  жазу  барысында  қолданылған    кӛздер  туралы  мәлімдемелерден 
тҧруы тиіс. Қолданылған әдебиет тізімін қҧрастырғанда мынадай реттілікті ҧстану қажет: 
-
 
заңды және нормативтік актілер 
-
 
жалпы теориялық экономикалық әдебиеттер 
-
 
арнайы экономикалық әдебиеттер 
-
 
статистикалық мәліметтер кӛздері 
-
 
мерзімдік әдебиет 
-
 
ведомстволық әдістемелік материал 
Әдебиеттер тізімі алфавит бойынша автордың тегі  мен аты-жӛні,  басылым жылы, 
шығарылған жері, басылымның аты кӛрсетіліп жазылады.  
 
Рефератты рәсімдеу ережелері. 
Рефераттың мәтінін баяндау әдістемелік нҧсқауларға сәйкес орындалады.  
Мәтін  парақтары  және  кірістірілген  иллюстрациялар,  курс  жҧмысының  кестелері 
А4  форматына  сәйкес  болуы  тиіс.  Жҧмысты  теру  ЭВМ-нің  басып  шығарушы  және 
графикалық  қҧрылғыларын  (Microsoft  Windows  редакторының  6.0  және  жоғары 
версиясын,  «Times»  шрифтін,  №14  кегельді)  қолдану  арқылы  және  ақ  парақтың  бір 
бетінде қарапайым жоларалық интервалды қолдану арқылы орындалуы керек.  
Реферат мәтінін мына ӛлшемдерді сақтап басу керек: сол жағы  – 30 мм кем емес, 
оң жағы – 10 мм кем емес,  жоғарғы жағы 20мм кем емес, тӛменгі жағы 20 мм кем емес. 
Кейбір  нақты  терминдерге,  формулаларға  ерекше  мән  беру  ҥшін  әртҥрлі 
шрифтерді, компьютерлік мҥмкіндіктерді қолдануға болады. 
Реферат  компьютерде  басу  барысында  курс  жҧмысының  кескіндемесінің  біркелкі 
тығыздығын, анықтылылығын сақтау керек. 
«Мазмҧны»,  «Кіріспе»,  «Қорытынды»,  «Қолданылған  әдебиеттер  тізімі», 
рефераттың элементтерінің атауы қҧрылымдық элементтері ролін атқарады.  
Реферат  тақырыптары  бар  бӛлімдер  мен  параграфтарға  бӛлу  керек.  Әрбір  бӛлім 
жаңа беттен басталады. 

 
164 
Рефераттың беттерін жҧмыстың барлық  мәтіні  бойынша ӛтпелі  нӛмірлеуді  сақтай 
отырып,  араб  сандарымен  нӛмірлеу  керек.  Беттің  нӛмірін  парақтың  тӛменгі  бӛлігінде, 
ортадан, нҥктесіз қояды. Кіріспе мен қорытынды нӛмірленбейді.  
Рефераттың бӛлімдері барлық қҧжат бойынша араб сандарымен белгіленген реттік 
нӛмірлері болуы керек және жаңа жолдан, нҥктесіз жазылуы керек. Әрбір бӛлім шегінде 
параграфтар нӛмірленеді. Параграфтың нӛмірі нҥктемен бӛлінген бӛлім мен параграфтың 
нӛмірінен тҧрады.  Бӛлімше  нӛмірінің  соңында  нҥкте  қойылмайды.   Мысалы:  2.1/  екінші 
бӛлімнің бірінші параграфы/.  
Иллюстрацияларды  (  сызбалар,  графиктер,  кестелер,  диаграммалар)  міндетті 
тҥрде  мәтіннен  кейін  (егер  де  сол  мәтінде  бірінші  рет  қолданылып  тҧрса)  немесе  келесі 
бетте қойылады. 
Иллюстрациялар  компьютермен  тҥрлі-тҥсті  болып  жасалуы  мҥмкін.  Жҧмыстағы 
барлық иллюстрацияға сілтемелер берілуі тиіс.  
Қажет  болған  жағдайда  иллюстрациялардың  тҥсіндірме  жазбалары  және 
аттары(сурет  астындағы мәтін) болуы мҥмкін.  «Сурет»  сӛзі  және оның атауы тҥсіндірме 
жазбалардан кейін, жолдың ортасында орналастырылады.  
Иллюстрацияларды барлық  курс жҧмысы шегінде араб сандарымен, рет бойынша 
нӛмірлеу керек. Иллюстрацияларды рәсімдеудің мысалы В қосымшасында келтірілген. 
Кестелер.  Сандық материал кесте тҥрінде рәсімделуі тиіс. Кестені міндетті тҥрде 
мәтіннен  кейін  (егер  сол  мәтінде  бірінші  рет  қолданылып  отырса)  немесе  келесі  бетте 
орналасады.  Кестелерді  барлық  курс  жҧмысы  шегінде  араб  сандарымен,  рет  бойынша 
нӛмірлеу  керек.  Кестенің  атауын  сызықша  арқылы  жазылған  нӛмірімен  бірге,  кестенің 
жоғарғы  сол  жақ  бетінде  кӛрсету  керек.  Кестенің  атауы  оның  мазмҧнын  анық  ашып 
кӛрсетуі тиіс. Жҧмыстағы барлық кестелерге сілтемелер берілуі керек. Сілтемеде «Кесте» 
деп жазылып кӛрсетіледі.  
Кестенің графалары мен жолдарының атын жекеше тҥрде, бас әріптен, ал графаның 
тақырыпшаларын – тақырыптың жалғасы болса, кіші әріптен, басқа мән білдірсе – ҥлкен 
әріптен  жазылуы  тиіс.  Тақырып  пен  тақырыпшалардың  соңында  нҥкте  қойылмайды. 
Кестені ресімдеудің мысалы Г қосымшасында келтірілген. 
Формулаларды  келесі  жолға,  мәтіннен  бӛліп  кӛрсету  керек.  Әр  формуланың 
астынан  кем  дегенде  бір  жол  және  ҥстінен  бір  жол  қалдырылуы  тиіс.  Формулаларды 
барлық реферат шегінде араб сандарымен, рет бойынша, жолдың шеткі оң жақ жағында, 
жақшада нӛмірлеу керек.  
Сілтемелерді  деректемелер  тізімі  бойынша  реттік  нӛмірмен  кӛрсету  керек, 
сонымен  қатар  оны  екі  қисық  сызықпен  айқындап,  рефераттың  мәтінінде  кӛрсетілу 
ретімен жазу керек.  
Рефераттың  ең  соңғы  бетінде  курстық  жҧмыс  орындалу  мерзімі  және  студенттің 
қолы қойылады.  
 
Рефератты қорғау 
Рефератты  сабақ  барысында    қорғалады  және  оған  сын  пікірді  оқытушы  мен 
студенттер  ауызша  тҥрінде  береді.  Студент  дайындаған  рефератын  5  минут  аралығында 
қысқаша баяндайды және слайд шоуды кӛрсетеді. Сҧрақтарға жауап береді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
 
«_____
FU 3302
 «ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 2»________» пәні бойынша 
 
______5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» ____________ мамандығы 
                                                             («шифр-атауы») 
 
 
 
Негізгі оқу-әдістемелік әдебиеттердің болуы 
(дана) 
Студенттер 
контингенті 
 
Ескерту  
Оқулықтар мен 
оқу қҧралдары 
Электронды 
оқулықтар мен 
оқу қҧралдары 
ПОӘК 
қ/б 
о/б 
қ/б 
о/б 
қ/б 
о/б 
қ/б 
о/б 
Ә.Әбдіманапов . 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП  
Алматы «Таугуль-
Принт», 2007 ж 
10 
 

 
 
 
80 
 
Э.О.Нурсеитов 
ҦЙЫМДАРДАҒЫ 
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП. 
Оқулық қҧралы.-2012ж 
10 
 

 
 
 
80 
 
Нурсеитов Э.О., 
Нурсеитов Д. Э. 
МСФО в Казахстане: 
принципы перехода и 
применения.-2009г 

 

 
 
 
80 
 
3. Қ.К.Кеулімжаев, 
Н.А.Қҧдайбергенов 
«Бухгалтерлік есеп: 
теориясы және негіздері» 
Алматы, Экономика, 
2007ж. 

 

 
 
 
80 
 
Нурсеитов Э.О. 
Национальный 
бухгалтерский учет и 
МСФО-2009г 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЕХС колдану бойынша 
әдістемелік 
ҧсынылымдар. Алматы. 
2007ж. 

 
166 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.С. Сейдахметова 
«Қазіргі замандагы 
буххгалтерлік есеп» 
Алматы 2008ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.К. Тулешова 
«Финансовый учет в 
соответствии с меж-
дународными 
стандартами» (часть 1, 2) 
Алматы, 2003 г.,; 2005г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миржакыпова С.Т, 
Аппакова Г. Н. и др. 
Основы бухгалтерского 
учета по МСФО. - 
Алматы: Экономика, 
2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.А.Вахрушина 
Мельникова Л.А., 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности. Омега-Л, 
2009 
 
 
 
 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет