Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.75 Kb.
Pdf просмотр
бет19/20
Дата23.04.2017
өлшемі5.75 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
151 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
 
 
Тақырып 3. Инвестициялық мҥліік (ХҚЕС 40) 
Тапсырма №3___ Реферат дайындау 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
 
1.Реферат тақырыптары: 
-Инвестициялық мҥлік ретінде активтерді жіктеу жолдары. 
-Инвестициялық мҥлікті тану. 
-Инвестициялық мҥліктің амортизациясы және қҧнсыздануының есебі. 
-Инвестициялық мҥлік туралы ақпараттарды ашып кӛрсету. 
-Инвестициялық мҥлікті бағалау және есепке алу модельдері. 
-Инвестициялық мҥлікті ҧсыну және жіктеу. 
-40 «Инвестициялық мҥліік» Халықаралық қаржылық есептіліктің стандартына 
сипаттама. 
 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- мҥлік;  
-инвестиция; 
-ғимарат; 
-әділ қҧны,  
-ӛзіндік қҧны, 
-ҧсыну. 
 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
3-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта  орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
152 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
Тақырып 4. Сатуға арналған айналымнан тыс активтер (ҚЕХС 5) 
Тапсырма №4___ Реферат дайындау 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
 
1.Реферат тақырыптары: 
1.Ҧзақ  мерзімді  активтердің  немесе  «сатуға  ҧсталатын»  ретінде  есептен  шығарылу 
топтарын жіктеу 
2.Ҧзақ мерзімді активтер және есептен шығару тобын бағалау. 
3.Қайта  қҧнсыздану  сомасын  қалпына  келтіру  және  қайта  қҧнсызданудан  тҥскен 
залалдарды тану. 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- мҥлік;  
-ғимарат; 
-әділ қҧны,  
-ӛзіндік қҧны, 
-ҧсыну. 
Актив; 
Қҧнсыздану; 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
4-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  дәріс  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы  сҧрақтармен 
есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
     СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
     Бақылау  нысаны-Студент  жҧмысын  графикте  белгіленген  уақытта  орындауын 
тексеріп бағалау 
 
    Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
     СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
    Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 

 
153 
Тақырып  5.  Бағалау  міндеттемелері,  шартты  міндеттемелері  және  шавртты 
активтер (ҚЕХС 37) 
Тапсырма №5___ Реферат дайындау 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
 
     1.Реферат тақырыптары: 
1.
 
Бағалау міндеттемелер, 
2.
 
Шартты міндеттемелер 
3.
 
Енгізілген міндеттемелер 
4.
 
Резервтер және шартты міндеттемелердің арасындағы байланыс 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
Резерв  
Міндеттемелер 
Ағымдағы  
оқиға 
пайда 
ресурс 
бағалау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
5-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  дәріс  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы  сҧрақтармен 
есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
     СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
     Бақылау  нысаны-Студент  жҧмысын  графикте  белгіленген  уақытта  орындауын 
тексеріп бағалау 
 
    Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
     СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
    Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
 
Тақырып 6. Ақшаның бухгалтерлік есебі және уақытша қҧны 
Тапсырма №6___ Реферат дайындау 
                                         (тапсырманың атауы)* 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  

 
154 
 
1.Реферат тақырыптары: 
-Ақаша мен уақыт арасындағы байланыстық. 
-Ақшалай ағымның ағымдағы қҧны. 
-Ақашалай қаражаттардың есебі. 
-Ақшалай операциялардың есебі. 
-Ақшалай ағымның болашақ қҧны. 
- Ануитеттің ағымдақ және болашақ қҧны. 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- ақша;  
-ағым; 
-аннуитет; 
-ағымды қҧн,  
-болашақ қҧны, 
-қаражат. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
6-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
 
 
Тақырып 7. Жал  есебі (ХҚЕС 17) 
Тапсырма №7__ Реферат дайындау 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
1.Реферат тақырыптары: 
-Жал алушыладағы есебінде қаржылық жалдаудың бейнеленуі. 
-Қаржылық жалды бастапқы тану.  
-Операциондық жал.  
-Жал берушідегі қаржылық жалдаудың есебі. 

 
155 
-Кері жал бойынша сатып-ӛткізу операциясы. 
- Жал алушылыдағы ағымдағы жалдаудың есебі. 
-Жал берушіндігі ағымдағы жалдаудің есебі. 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- жалдау;  
-тӛлем; 
-қойылым; 
-мерзім,  
-жалға беруші, 
-жалға алушы. 
      
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
7-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2007ж. 
 
Тақырып 8. Валюталық бағамдар ӛзгерісінің әсері.  
Тапсырма №8__ Реферат дайындау 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
 
1.Реферат тақырыптары: 
- Валюталық операциялар есебі.  
- Бағамдық айырмашылықтардің тҥрлері мен есебі. 
- Шетелдік қызметтің есебі. 
- Импорттық операциялардағы валюталық бағамдар ӛзгерісінің әсері. 
- Экспорттық операциялардағы валюталық бағамдар ӛзгерісінің әсері..  
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- валюта;  

 
156 
-айырмашылық; 
-операцияҢ 
-әсер. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
8-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
Тақырып 9. Табысқа салынатын салық (ҚЕХС 12) 
Тапсырма №9__ Реферат дайындау 
  1.Реферат тақырыптары: 
- Табысқа салынатын салықты тану және есепке алу.  
- Корпорациялық табыс салығының есебі. 
- Салық салынатын және есептік пайдалардың арасындағы айырмашылықтар.. 
- Табыс салығын есептеудің міндеттемелер әдісін қолдану. 
- Уақытша айырмашылықтардың салықтық эффектісінің есебі. 
-Экономикалық қызметтен зиян шеккендегі салықтың есебі.  
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- салық;  
-пайда; 
-табыс; 
-әдіс. 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
9-ші тақырып бойынша СӚЖ-на дайындалуы ҥшін келесі міндеттерді атқаруы тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 

 
157 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- Дәстҥрлі жҥйе бойынша бағалау 
 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
Тақырып 10.Ассоцияланған компанияларға инвестициялар    
Тапсырма №10__Реферат дайындау 
                                          
1.Реферат тақырыптары: 
Ассоцияланған компания 
-Ҥлестік қатысу бойынша есептеу әдісі. 
Елеулі ықпал 
Қауымдасқан ұйым 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- қызмет;  
-қатысу; 
Инвестор; 
- бақылау,  
- Ҧйым, 
-Қҧнсыздану. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
10-ші  тақырып  бойынша  СӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
       СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
       Бақылау  нысаны-Студент  жҧмысын  графикте  белгіленген  уақытта  орындауын 
тексеріп бағалау 
 

 
158 
      Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
      
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
Тақырып 11. Қаржылық инвестицияларды бағалау және оның есебі  
Тапсырма №7__ Реферат дайындау 
                                         (тапсырманың атауы)* 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
1.Реферат тақырыптары: 
- Қаржылық активтерді типтік сату немесе сатып-алу.  
- Қаржылық міндеттемелерді тануды тоқтату. 
- Қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелерді бағалау. 
- Қайта жіктеу. Пайда және зиян. 
- Қаржылық активтер бойынша борыщтардың қҧнсыздануы.  
- Амортизацияланған қҧнмен есепке алынатын активтер.  
- Ӛзіндік қҧн бойынша есептелетін қаржылық активтер.  
-Сатуға арналған қаржылық активтер. 
 - Хеджирлеу және қҧралдары. 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- инвестиция;  
-номиналдық; 
-нарықтық. 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
11-ші  тақырып  бойынша  СОӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 

 
159 
4.Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
 
Тақырып  12.  Бірігіп  бақыланатын  активтер,  бірігіп  бақыланатын  компаниялар 
(ҚЕХС 31) 
Тапсырма №12__Реферат дайындау 
                                          
1.Реферат тақырыптары: 
-Бірлескен қызмет нысандары.  
-Бірігіп бақыланатын активтер.  
-Бірігіп бақыланатын ҧйымдар.  
-Кәсіпкердің қаржылық есептілігі.  
-Пропорциональды шоғырландыру.  
-Ҥлестік қатысу бойынша есептеу әдісі. 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- қызмет;  
-қатысу; 
-кәсіпкерм; 
-шоғырландыру тҥрлері,  
-пропорционалды, 
-ҥлестік. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
12-ші  тақырып  бойынша  СӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2007ж. 
 
 
 
Тақырып 13. Акциядан пайда (ҚЕХС 33) 

 
160 
Тапсырма №13__ Реферат дайындау 
1.Реферат тақырыптары: 
-Акцияның базалық және таратылған пайдасы 
-Тарату эффектісімен қарапайым акциялар 
- Орналасуы кейінге қалдырылған акциялар 
-Опциондар, варранттар және олардың эквиваленттері. 
-Сатып алынған опциондар 
-Сатуға арналған опциондар.  
 
 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- акция;  
-пайда; 
-тарату; 
-опцион; 
-варрант. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
13-ші  тақырып  бойынша  СӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- Дәстҥрлі жҥйе бойынша бағалау 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
 
Тақырып 14. Компанияның есептік саясатындағы ӛзгерістер (ҚЕХС 8) 
Тапсырма№14_ Реферат дайындау 
 
1.Реферат тақырыптары: 
-Есеп саясатының қҧрастырылуы және бекітілуі. 
-Есеп бағалауларындағы ӛзгерістер мен қателер. 
- Елеулі қателерді тҥзеудің жолдары 
2.Кроссворд әзірлеуге берілетін кілттелген сӛздер: 
- саясат;  
-есеп; 
-тарату; 
-қателер; 

 
161 
-ӛзгерістер. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
СӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,19 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,21 б.; 3,212 б.] 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
14-ші  тақырып  бойынша  СӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- 3 
 
 
СӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі-осы тақырып бойынша СӚЖ ӛткізілген уақытта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
4.Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет