Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


 Он  тӛртінші  тәжірибелік сабақ тақырыбының атауы: «Компанияның есептікжүктеу 5.75 Kb.
Pdf просмотр
бет17/20
Дата23.04.2017
өлшемі5.75 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 
1. Он  тӛртінші  тәжірибелік сабақ тақырыбының атауы: «Компанияның есептік 
саясатындағы ӛзгерістер (ҚЕХС 8)» 
 
2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1. Есеп саясатын таңдау және қолдану. 
2.Есеп саясатындағы ӛзгерістерді қолдану. Ретроспективті қолдануды шектеу.  
3.келесі  сҧрақ  ҥшін  қаржылық  инвестициялар  бойынша  операцияларды  есепте 
тіркеу, оларды тану және жіктеу ерекшеліктерін және шоттау тәсілін қолданыңыз.  
  
Сҧрақ:  «Ағымдағы есептік  мерзімнің елеулі  қателерін түзейтін  сомаларын нешеге 
тең?» 
«Ақ жол» ЖШС есептік 2009 жылдың есептіліктерін әзірлеу кезінде 2008  жылдың 
ақпан айында кеңсені жабдықтаудың амортизациясын кіргізілмеген сомасын айқындалды-
27000 теңге. Пайдаға салынатын салықтың қойылымы-20пайыз. 
Кӛрсеткіштер 
Сома (теңге) 
2009 
жылдың  
2008 
жылдың 
1.Ӛткізуден тҥскен кіріс (теңге) 
2589763 
1256789 
2.Сатылған ӛнімнің ӛзіндік қҧны (теңге) 
912920 
852643 
3.Салық салынатын пайда 


4.Пайдаға салынатын салық 


5.Есептік кезең басына бӛлінбеген пайда 
582000 
571000 
6. Таза пайда 


 
Сҧрақ бойынша нәтижелерді келесі кестелерде  жазыңыз және оны тҥсіндіріңіз: 
 
1)Ағымдағы есептік кезеңдегі елеулі қателерге түзетулер 
Кӛрсеткіштер 
Сома (теңге) 
7жылдың  
 
6жылдың 
1.Ӛткізуден тҥскен кіріс (теңге) 


2.Сатылған ӛнімнің ӛзіндік қҧны (теңге) 


3.Салық салынатын пайда 


4.Пайдаға салынатын салық 


 
2)Бөлінбеген пайданы түзету жолымен елеулі қателерге түзетуді жасау 
Кӛрсеткіштер 
Сома (теңге) 
7жылдың   6жылдың 
1.Есептік кезең басына бӛлінбеген пайда 


2.Елеулі қателерді тҥзету 


3.Қайта саналған бӛлінбеген пайда 


4.Таза пайда  
130 
5.Есептік кезең басына бӛлінбеген пайда 


 
  
3.  Практикалық  тапсырмаларды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулар 
(Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау) 
1-2 тапсырмаларға—берілген материал 5 тақырып бойынша лекция және соған ҧсынылған 
әдебиеттер. 
3 тапсырма— елеулі қателерді тҥзету ерекшеліктерін  қолданыңыз. 
1.  Он    бесінші  практикалық  сабақ  тақырыбының  атауы:  «Байланысты  тараптар 
(ҚЕХС  24)» 
2.Бақылау  сұрақтары  және  талқылауға  арналған  тапсырмалар  (Практикалық 
(семинар) сабақ тапсырмасы) 
1. Байланысты тараптардың анықтамалары. 
2. Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашып кӛрсету. 
3.келесі  сҧрақ  ҥшін  қаржылық  инвестициялар  бойынша  операцияларды  есепте 
тіркеу, оларды тану және жіктеу ерекшеліктерін және шоттау тәсілін қолданыңыз.  
 Сҧрақ: «Қандай қатынастарды А компаниясына байланысты тараптарға кіргізеді 
және неге?» 
Баптар 
Байланысты 
тараптар 
 
Ия/Неге   Жоқ/Неге 
 
1.А комапниясының директорлар кеңесінің мҥшесі 
 
 
2.А компаниясының бас бухгалтері 
 
 
3.А компаниясына ҥлкен сомаға қарыз берген банкінің тӛр ағасы 
 
 
4.Б 
компаниясы-осы 
компания 
акцияларының 
30% 
А 
компаниясының иелігінде 
 
 
5.В  компаниясы-осы  компания  акцияларының  А  компаниясының 
51% акцииаларын ҧстайды 
 
 
6.А компаниясы тӛрағасының баласы 
 
 
7. А компаниясының тҧрақты сатып алушысы 
 
 
8. А компаниясының менеджері 
 
 
9 Б компаниясының бас бухгалтері 
 
 
10 В компаниясының бас бухгалтері 
 
 
 
Сҧрақ:  «Қандай  жағдайларда  А  компаниясының  қаржылық  есептіліктерінде 
байланысты тараптар ретінде ақпараттарды ашып көрсетулу қажет?» 
Баптар 
Байланысты 
тараптар 
 
Ия/Неге   Жоқ/Неге 
 
1.  Б  компаниясы(-осы  компания  акцияларының  30%  А 
компаниясының  иелігінде)  жыл  ағымында  А  компаниясының    10
%
 
ӛнімдерін сатып алды 
 
 
2.  В  компаниясы(-осы  компания  акцияларының  А  компаниясының 
51%  акцииаларын  ҧстайды)  жыл  ағымында  А  компаниясының    2% 
ӛнімдерін сатып алды 
 
 
3.А компаниясы В компаниясының 1 % ӛнімдерін сатып алды 
 
 
 

 
131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ 
ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  
 
 
 
 «Қаржылық есеп 2» пәні бойынша 
 
5В050800
 «Есеп және аудит»  мамандығы 
(«шифр-атау») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
132 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 
1.
 
СОӚЖ тақырыбының атауы (СОӨЖ тақырыптары пән бойынша жұмыс 
бағдарламасының және силлабустың күнтізбелік-
тақырыптық жоспарына сәйкес келуі керек) 
 
Рет 
тік 
№  
 
Тақырып атаулары 

Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі (ҚЕХС 3) 

Шоғырландырылған  және бӛлек қаржылық есептілік (ҚЕХС 3) 

Инвестициялық меншік (ҚЕХС 3) 

Сатуға арналған айналымнан тыс активтер (ҚЕХС 5) 

Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелері  және шартты активтер 
(ҚЕХС 37) 

 Ақшаның бухгалтерлік есебі және уақытша қҧны 

Жалгерлік   есебі (ХҚЕС 17) 

Валюталық бағамдар ӛзерісінің әсері  

Табысқа салынатын салық (ҚЕХС 12) 
10 
Ассоцияланған компанияларға инвестициялар (ҚЕХС 12) 
11 
Қаржылық инвестицияларды бағалау және оның есебі (ҚЕХС32,39) 
12 
Бірігіпбақыланатын активтер, бірігіп бақыланатын компаниялар (ҚЕХС 31) 
13 
Акциядан пайда (ҚЕХС 33) 
14 
Компанияның есептік саясатындағы ӛзгерістер (ҚЕХС 8) 
15 
Байланысты тараптар  (ҚЕХС 24) 
 
 
 
 

 
133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. СОӚЖ тапсырмасы 
 
СОӚЖ  1-ші  тақырыбының  атауы:  «Кәсіпорындарды  біріктіру.  Сатып  алу  әдісі 
(ХҚЕС 3)» 
  
Тапсырма №1  ___Есептерді шығару______________________________________ 
                                          
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
1.Сатып  алынған  кәсіпорынның  баланстық  қҧны-2569720  теңге.  Қысқа  мерзімді 
міндеттемелері-1234890  теңге.  Ҧзақ  мерзімді  банктік  қарыздары-560000  теңге.  Кейінге 
қалдырылған салықтар-270000теңге. Компанияның таза активтерін анықтаңыз. 
 
2.Сатып  алушы  компанияның  міндеттемелері  мен  капиталы-8975640  теңге.  Ақшалай 
қаражаттары-1354230  теңге.Тауарлары-2105000теңге.  Кәсіпорынның  баланстық  қҧнын 
анықтаңыз. 
 
3.Аукционда  фирма  9256000  теңге  сатылды.  Ал  оның  баланстық  қҧны-8321785  теңге. 
Сатып алушы компанияның 2710 шоты бойынша пайда болатын соманы анықтаңыз. 
 
4.А компаниясы Б фирмасының акционерлік капиталын  150 акцияны  қосымша шығару 
арқылы  сатып  алды.  Акцияның  номиналдық  қҧны  15  теңге.  Келтірілген  операция 
бойынша ӛткізбе қҧрастырыңыз. 
Шоттардың корреспонденциясы 
Сома 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Кредит 
 
 
 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
 
СОӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,16 б.; 2,132б.] 
-тапсырма 2[1,18 б.; 3,201б.] 
-тапсырма 3[1,17 б.; 4,97 б.] 
-тапсырма 1[1,19 б.; 3,57б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы-3 

 
134 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
4.Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
СОӚЖ  2-ші  тақырыбының  атауы:  «Шоғырландырылған    және  бӛлек  қаржылық 
есептілік» 
Тапсырма №2  ___Есеп берулерді шоғырландыру 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
1.Бас компанияның сатылымдарының кірісі келесідей: а)ҥшінші тҧлғаға жасаған -3600000 
теңге;  б)еншілес  мекемесіне  жасаған-25000теңге.  Ал  еншілес  компания  бойынша 
ӛткізулер  тек  ҥшінші  тҧлғаларға  жасалған-1980235теңге  болған.    Топтың  Пайдалар  мен 
зияндар туралы шоғырландырылған есептілігінде ӛткізуден тҥскен кірістің сомасы нешеге 
тең? 
 
2.Сатып  алынған  компанияның  баланстық  қҧны  7896245  теңге.  Сатылымның 
қорытындысы  бойынша  2156987  теңге  теріс  гудвилл  пайда  болды.  Комапнияның 
нарықтық қҧны қаншаға тең? 
 
3.Еншілес  компанияның  активтерінің  жиынтығы-2985263  теңге.  Қысқа  мерзімді 
кредиторлық  берешегі-562123  теңге.  Ҧзақ  мерзімді  банктік  қарызы-725648  теңге.Бас 
компания  осы  фирманың  75%  акцияларын  ҧстайды.  Азғантай  ҥлестің  мӛлшері  қандай 
сомаға тең болады? 
 
4.Тәуелді компанияның баланстық қҧны-104562 теңге. Сонымен қоса осы фирма бойынша 
келесі ақпараттар бар: 
Кӛрсеткіштер 
Сома 
1.Жеткізушілерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
1567892 
2.Кейінге қалдырылған салықтар 
256894 
3.Жарғылық капиталдағы салымдар 
1247635 
5.Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер 
752301 
8.
 
Жалдау бойынша қысқа мерзімді  кредиторлық берешек 
870000 
9.Бӛлінбеген пайда 
458727 
10.Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 
654873 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
 
СОӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,22 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,24 б.; 3,212 б.] 
-тапсырма 3[1,23 б.; 4,101 б.] 
-тапсырма 1[1,26 б.; 3,65 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 

 
135 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы-3 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
4.Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
СОӚЖ 3-ші тақырыбының атауы: «Инвестициялық мҥліік (ХҚЕС 40)» 
Тапсырма 
№3___Инвестициялық 
мҥлік 
бойынша 
операциялардың 
корреспонденцияларын анықтау 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
1.Қҧрылысы  аяқталған  ғимарат  мердігерлерден  толық  тӛленіп  инвестициялық  мҥлік 
категориясына  қатыстырылды.  Оның  сатып  алу  қҧны-7256894  теңге.  Сатып  алу 
операциясын рәсімдеген ҥшін заңгер қызметтерінің қҧны (қосылған қҧн салығы ішінде) -
245679 теңге; мҥлікті ауыстыру шығыстары-41230 теңге; ӛзге мәміле бойынша шығыстар-
14657  теңге.  Мердігерге  тӛлем    мәмілеге  сәйкес  есеп  айырысу  шотынан  аударылды. 
Келтірілген операциялар бойынша ӛткізбелерді  қҧрастырыңыз. 
Операциялар 
Сома 
1)Сатып алынған инвестициялық ғимаратты есепке алу 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Кредит 
 
2)Сатып алу бойынша тӛлем аударылды 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
2.Меншікті  кӛлік  қҧралының  бастапқы  қҧны-982567  теңге.  Қолдану  мерзімі  -5  жыл. 
Қолданған мерзімі-2жыл3ай. Осы қҧралды 1 жылға жалдауға берді.  Жалгерлік пайызы 1 
айға-5%.Жалгерліктің  минималдық  тӛлемі-15000  теңге.  Жалдау  операциясын  рәсімдеген 
ҥшін  заңгер  қызметтерінің  қҧны  (қосылған  қҧн  салығы  ішінде)  -2560  теңге;  мҥлікті 
ауыстыру  шығыстары-1260  теңге.  Инвестициялық  мҥліктің  ӛзіндік  қҧнын  және  қажетті 
корреспонденцияларды анықтаңыз. 
Операциялар 
Сома 
1)Инвестициялық мҥлік категорясына меншікті негізгі қҧрал 
ауыстырылды: 
 
А)бастапқы қҧны бойынша 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
Б) тозу сомасы бойынша 
 
Дебет 
 
 
 
Кредит 
 
2)Инвестициялық мҥліктің ӛзіндік қҧнына толықтырылған сома 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 

 
136 
СОӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,27 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,29 б.; 3,212 б.] 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы-3 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
СОӚЖ  4-ші  тақырыбының  атауы:  Сатуға  арналған  айналымнан  тыс  активтер 
(ҚЕХС5) 
Тапсырма №4 
1.Сатуға  арналған  ҧзақ  мерзімді  активтердің  жіктелуін  бағалау.  Ҧзақ  мерзімді 
активтерді бағалау. 
2.Қҧнсызданудан  және  олардың  реверсиялаудан  туындаған  зияндарды  тану.  
Тоқтатылған қызмет. 
3.келесі  сҧрақ  ҥшін  қаржылық  инвестициялар  бойынша  операцияларды  есепте 
тіркеу, оларды тану және жіктеу ерекшеліктерін және шоттау тәсілін қолданыңыз.  
  
Сҧрақ: «Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құны нешеге тең және қандай 
өткізбелермен рәсімделінеді?» 
«Заңгер»  ЖШС  есептік  жылы  4000000теңге  бухгалтерлік  кірісті  тҥсірді.  Пайдаға 
салынатын салық бойынша айырмашылықтар фирмада келесі деңгейде: 
 
1.Сатуға арналған ғимарат (теңге) 
72546427 
2. Сатуға арналған кӛлік қҧралы (теңге) 
1287540 
3. Сатуға арналған лицензиялар (теңге) 
3216 
4. Сатуға арналған жабдық (теңге) 
2523143 
5. Сатуға арналған сауда белгілері (теңге) 
2157 
6. Сатуға арналған машиналар (теңге) 
3221567 
7.Сатуға арналған бағдарламаларлық қамтамасызетулер (теңге) 
312658 
8. Сатуға арналған патенттер бойынша (теңге) 
41264 
9. Ғимараттың бастапқы қҧны 
10832109 
10. Сатуға арналған шикізаттар 
21690 
11. Сатуға арналған тауарлар 
12367 
 
Сҧрақ бойынша нәтижелерді келесі кестеге және оны тҥсіндіріңіз: 
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнының есептемесі  
 
Шоттың 
коды 
Сома 
1. Сатуға арналған негізгі қралдар 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
137 
-Жиыны 
 
 
2. Сатуға арналған материалдық емес активтер  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
-Жиыны 
 
 
3. Сатуға арналған ҧзақ мерзімді активтер 
 
 
 
СОӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,27 б.; 2,132 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы-3 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
 
СОӚЖ  5-ші  тақырыбының  атауы:Бағалау  міндеттемелері,  шартты  міндеттемелері 
және шарты активтер  
5-ші  тақырып  бойынша  СОӚЖ-на  дайындалуы  ҥшін  келесі  міндеттерді  атқаруы 
тиіс: 
1)тақырып    бойынша  лекциялық  кешенмен  және  практикалық  сабақтағы 
сҧрақтармен есептермен танысу; 
2)қосымша глоссарийдағы терминдердің анықтамасын жатқа білуі қажет; 
Бақылау нысаны-студент  жҧмысын графикте белгіленген уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы- Дәстҥрлі жҥйе бойынша бағалау 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
3.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
4.Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Қҧдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және  негіздері» 
Алматы, Экономика, 2006ж. 
 
СОӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,27 б.; 2,132 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы-3 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
138 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
 
 
СОӚЖ  4-ші  тақырыбының  атауы:    «Ақшаның  бухгалтерлік  есебі  және  уақытша 
қҧны» 
Тапсырма №4___Ақшаның уақытша қҧны бойынша есептерді шығару 
                                          
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
 
1.Жалдау контрактісі бойынша жылсайынғы жалгерлік тӛлем-36000теңге.  
Контракт бойынша жалдау мерзімі-3 жыл.  
Қарастырылған пайыздық қойылым-20%. 
Жалгерлік тӛлемдердің ағымдағы қҧны қанша сомаға тең болады? 
 
2.Әр  жылдың  соңында  инвестор    15000  теңгеден  12%  -ға  келесі  10  жыл  бойы  салым 
жасағысы келеді.  
Қорда 10 жыл ӛткен соң қандай сома болады? 
 
3.Он жылдан кейін алынатын 180000теңгенің ағымдағы қҧнын анықтаңыз.  
Егер пайыздық қойылым-14% болса. 
 
4.Аннуитеттің сомасы -225000 теңге.  
Жылдық пайыздық қойылым-10%.  
Мерзімі-3 жыл.  
Аннуитеттің әр жылдың соңындағы ағымдағы қҧны нешеге тең? 
 
5.Инвестор жыл сайын 527892 теңге салуға дайын. 
Инвестициялау мерзімі-4 жыл. 
Жылдық пайыздық қойылым-10%.  
Аннуитеттің болашақ қҧны қанша болады? 
 
6.Аннуитеттер келесідей жасалған: 
-бірінші жылы-500000теңге; 
-екінші жылы-200000теңге; 
-ҥшінші жылы-350000теңге; 
-тӛртінші жылы-400000теңге; 
-бесінші жылы-400000теңге. 
Дисконттау қоылымы-5%. 
Тӛлемдерің ағымы бойынша ағымдық қҧнын анықтаңыз. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
СОӚЖ тапсырмаларын орындауда келесі әдебиеттерді қолданыңыз: 
-тапсырма 1[1,27 б.; 2,132 б.] 
-тапсырма 2[1,29 б.; 2,212 б.] 
-тапсырма 2[1,28 б.; 2,214 б.] 
-тапсырма 2[1,28 б.; 2,215 б.] 
 
Бақылау нысаны-Студент жҧмысын графикте белгіленген  уақытта орындауын тексеріп 
бағалау 
 

 
139 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы-3 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1. Аппақова Г.Н. «Қаржылық есеп 2» Алматы «Әрекет-Принт», 2010 ж. 
2. Баймуханова С.Б. «Қаржылық есеп» Алматы 2007ж. 
 
Тақырып 5. Жал  есебі (ХҚЕС 17) 
Тапсырма №5__Жалға беруші мен жалға алушының операциялар есебі 
                                          
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Лекциялық    және  практикалық  сабақтардағы  сҧрақтарды 
талқылап, мамандықтың дағдыларын қалыптастыру  
                                          
1.  Ғимарат  жалға  берілді.  Оның  бастапқы  қҧны  –  9625000  теңге.  Тозу  сомасы-1893214 
теңге.  Айсайынғы  жалгерлік  тӛлемі-72000теңге(ҚҚС  ішінде).Есептік  мерзімдегі 
анықталған  тозудың  сомасы-120000теңге.  Жалға  берушіде  ағымдағы  жалдау  контрактісі 
бойынша қандай ӛткізбелер беріледі? 
Операциялар 
Сома 
1)Ғимарат жалға берілді: 
 
А)бастапқы қҧны бойынша 
 
Дебет 
 
 
Кредит 
 
Б) тозу сомасы бойынша 
 
Дебет 
 
 
 
Кредит 
 
2)Есептік мерзім  (ай) ҥшін жалға тӛленетін ақы (ҚҚС ішінде) есептелді:   
Дебет 
 
 
Кредит 
 
 
Кредит 
 
3)Ағымдағы жалға берілген ғимрат бойынша  амортизация есептелінді 
 
Дебет 
 
 
 
Кредит 
 
4)Жылдың  соңында  жалдау  бойынша  шығыстар  жиынтық  кіріске 
қатыстырылды 
 
Дебет 
 
Кредит 
 
5)Есептік мерзімнің соңында жалдау бойынша кірістер жиынтық табысқа 
кіргізілді 
 
Дебет 
 
Кредит 
 
 
2.Жалға  берушінің  есеп  айырысу  шотына  89000  теңге(ҚҚС  ішнде) осы  айдың  жалгерлік 
тӛлемі тҥсті. Қандай корреспонденция беріледі? 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет